400/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

400
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2018
o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2019 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 14/2018 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 400/2018 Z. z.