399/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

399
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 10/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 1 sa slovo „elektronickom“ nahrádza slovom „geopriestorovom“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a) Čl. 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení.“.
3.
V § 13 odsek 10 znie:
„(10)
Prílohou identifikačného listu žiadateľa je
a)
doklad o bankovom účte žiadateľa,
b)
osvedčenie o zápise do evidencie podľa osobitného predpisu44a) nie staršie ako 60 dní, ak ide o samostatne hospodáriaceho roľníka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
„44a) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.“.
4.
Za § 17c sa vkladá § 17d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2018 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.
5.
V prílohe č. 2 položke DPEP 3 stĺpci „Podmienky“ písmene d) sa vypúšťajú slová „a oznamovať výsledky sledovania orgánu štátnej vodnej správy“.
6.
V prílohe č. 2 položke DPEP 4 stĺpci „Podmienky“ písmene a) sa slová „s priemernou“ nahrádzajú slovom „so“.
7.
V prílohe č. 2 položke PH 4 stĺpci „Podmienky“ písmene b) sa slovo „pesticídmi“ nahrádza slovami „prípravkami na ochranu rastlín“.
8.
V prílohe č. 2 položke PH 10 stĺpci „Podmienky“ písmeno a) znie:
„a)
Dodržiavať povinnosť používania autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín alebo povolených prípravkov na ochranu rastlín v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu93) a aplikovať ich v súlade s údajmi uvedenými na etikete k prípravku alebo v súlade s pokynmi uvedenými v povolení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93 znie:
„93) Napríklad zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
9.
Príloha č. 8 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/709 zo 14. mája 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o požiadavky na návesky v súvislosti s žiadosťami o pomoc týkajúcimi sa plôch využívaných na pestovanie konopy (Ú. v. EÚ L 119, 15. 5. 2018).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Pellegrini v. r.