396/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

396
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2018,
ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 29/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Martina Lubyová v. r.
Príloha k vyhláške č 396/2018 Z. z.