394/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

394
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2018,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 357/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.
SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur/km bez DPH
Kategória vozidla EURO O - II EURO III, IV EURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg - 12 000 kg* 0, 108 0, 098 0, 085
12 000 kg a viac - 2 nápravy 0,231 0,209 0,181
12 000 kg a viac - 3 nápravy 0,244 0,220 0,190
12 000 kg a viac - 4 nápravy 0,253 0,228 0,198
12 000 kg a viac - 5 náprav 0,244 0,220 0,190
BUS** 3 500 kg - 12 000 kg* 0,064 0,053 0,032
12 000 kg a viac* 0,116 0,105 0,064

*
Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.
2.
V prílohe č. 2 prvý bod a druhý bod vrátane nadpisov znejú:
„1.
SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY
SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI


eur/km bez DPH
Kategória vozidla EURO O - II EURO III, IV EURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg - 12 000 kg* 0,108 0,098 0,085
12 000 kg a viac - 2 nápravy 0,231 0,209 0,181
12 000 kg a viac - 3 nápravy 0,244 0,220 0,190
12 000 kg a viac - 4 nápravy 0,253 0,228 0,198
12 000 kg a viac - 5 náprav 0,244 0,220 0,190
BUS** 3 500 kg - 12 000 kg* 0,043 0,032 0,022
12 000 kg a viac* 0,085 0,074 0,043

*
Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.2. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY,
KTORÉ NIE SÚ SÚBEŽNÉ S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMIeur/km bez DPH
Kategória vozidla EURO O - II EURO III, IV EURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg - 12 000 kg* 0,085 0,076 0,066
12 000 kg a viac - 2 nápravy 0,181 0,164 0,140
12 000 kg a viac - 3 nápravy 0,190 0,172 0,147
12 000 kg a viac - 4 nápravy 0,195 0,176 0,150
12 000 kg a viac - 5 náprav 0,190 0,172 0,147
BUS** 3 500 kg - 12 000 kg* 0,043 0,032 0,022
12 000 kg a viac* 0,085 0,074 0,043

*
Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Pellegrini v. r.