393/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

393
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 13. decembra 2018,
ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Objektivizované platové koeficienty sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 340/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Miroslav Lajčák v. r.
Príloha
k opatreniu č. 393/2018 Z. z.