Predpis bol zrušený predpisom 220/2022 Z. z.

388/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

388
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2018,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 1.
(2)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 2.
§ 2
(1)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 3.
(2)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 4.
(3)
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2020 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 5.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)Platové tarify

Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 612,50
2 655,50
5 1 678,50
2 724
6 1 759
2 810,50
7 1 828,50
2 883,50
8 1 927,50
2 990
9 1 1 038,50
2 1 109
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)

Stupnica platových taríf

Platová trieda Pracovná trieda
Platová tarifa

4 1 738,50
2 790,00
5 1 817,50
2 872,50
6 1 915,00
2 976,50
7 1 998,50
2 1 064,50
8 1 1 118,00
2 1 193,00
9 1 1 251,50
2 1 336,00


Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných
a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
6 7 8 9 10 11
1 do 2 807,50 940,50 1 008,50 1 079,00 1 158,00 1 250,00
2 do 4 823,00 960,00 1 028,50 1 102,50 1 182,00 1 274,50
3 do 6 844,00 983,50 1 054,50 1 127,00 1 211,50 1 306,50
4 do 9 859,50 1 003,00 1 074,00 1 148,00 1 234,50 1 330,50
5 do 12 878,50 1 025,00 1 098,00 1 176,00 1 261,00 1 359,50
6 do 15 898,00 1 047,00 1 119,50 1 200,50 1 288,50 1 389,00
7 do 18 919,50 1 074,00 1 151,50 1 231,50 1 321,50 1 426,50
8 do 21 949,50 1 109,00 1 187,00 1 272,00 1 367,00 1 473,50
9 do 24 981,50 1 145,00 1 226,50 1 314,00 1 409,50 1 521,00
10 do 28 1 011,50 1 181,00 1 266,00 1 355,00 1 455,00 1 569,50
11 do 32 1 042,50 1 215,00 1 305,00 1 396,00 1 499,50 1 618,00
12 do 36 1 072,00 1 251,50 1 340,00 1 437,00 1 542,00 1 664,00
13 do 40 1 093,00 1 277,00 1 367,00 1 465,50 1 572,50 1 697,50
14 nad 40 1 098,50 1 283,00 1 373,50 1 472,50 1 581,00 1 706,00