385/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

385
ZÁKON
z 13. decembra 2018
o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu obchodnými reťazcami (ďalej len „odvod“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
obchodným reťazcom zoskupenie obchodných prevádzkarní, ktoré používajú rovnaké alebo vzájomne zameniteľné označenie obchodným názvom a ktoré sú prevádzkované tým istým podnikateľom alebo vzájomne majetkovo alebo personálne prepojenými podnikateľmi, ak
1.
je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,1)
2.
má prevádzky aspoň v 15 % všetkých okresov,
3.
aspoň 25 % čistého obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi,
4.
prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity,
b)
obchodnou prevádzkarňou priestor, v ktorom podnikateľ predáva tovar s úhradou v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, ak je táto prevádzkareň verejne prístupná,
c)
majetkovo prepojenými podnikateľmi
1.
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má priamo alebo nepriamo podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach inej právnickej osoby, umožňujúci vykonávať rozhodujúci vplyv na jej činnosť,
2.
právnické osoby, v ktorých má priamo alebo nepriamo tá istá fyzická osoba alebo právnická osoba podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, umožňujúci vykonávať rozhodujúci vplyv na ich činnosť, alebo
3.
fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré priamo alebo nepriamo majú podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach tej istej právnickej osoby, umožňujúci im vykonávať rozhodujúci vplyv na jej činnosť,
d)
personálne prepojenými podnikateľmi
1.
blízke osoby,2)
2.
fyzické osoby a právnické osoby, ak sa fyzická osoba alebo jej blízka osoba priamo alebo nepriamo zúčastňuje na riadení alebo na kontrole právnickej osoby,
3.
právnické osoby, ak sa na riadení alebo kontrole právnickej osoby priamo alebo nepriamo zúčastňuje tá istá fyzická osoba alebo jej blízke osoby.
(2)
Za obchodný reťazec sa na účely tohto zákona nepovažuje
a)
zariadenie spoločného stravovania,3)
b)
malý podnik4) a stredný podnik,5)
c)
obchodný reťazec, ktorý je výrobcom potraviny a ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi, pričom najmenej 80 % jeho čistého obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobí,
d)
obchodný reťazec, ktorý je majetkovo prepojený s výrobcom potraviny podľa písmena c), pričom najmenej 80 % jeho obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobí výrobca, s ktorým je majetkovo prepojený,
e)
obchodný reťazec, u ktorého najmenej 80 % jeho obratu pochádza z predaja potravín jednej triedy.6)
§ 3
Odvodové obdobie
Odvodovým obdobím sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia.7) Prvé odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia sa začína prvý deň príslušného účtovného obdobia a posledné odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia sa končí posledný deň príslušného účtovného obdobia. Ak nemožno splniť podmienku troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, odvodovým obdobím je počet aj začatých kalendárnych mesiacov príslušného účtovného obdobia.
§ 4
Základ odvodu
(1)
Základom odvodu je čistý obrat8) obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie.
(2)
Do základu odvodu podľa odseku 1 sa nezapočítava čistý obrat obchodných prevádzkarní, ktoré sa nachádzajú v
a)
okresoch zapísaných v zozname najmenej rozvinutých okresov9) a ktoré majú najviac desiatich zamestnancov,
b)
obci, kde sú najviac tri obchodné prevádzkarne, ktoré predávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi.
§ 5
Sadzba odvodu
Sadzba odvodu je 2,5 %.
§ 6
Výpočet odvodu
Odvod za odvodové obdobie sa vypočíta ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu, okrem posledného odvodového obdobia. Za posledné odvodové obdobie sa odvod vypočíta ako súčin čistého obratu za príslušné účtovné obdobie a sadzby odvodu, od ktorého sa odpočítajú odvody za predchádzajúce odvodové obdobia príslušného účtovného obdobia. Ak sú odvody za predchádzajúce odvodové obdobia príslušného účtovného obdobia vyššie ako súčin čistého obratu za príslušné účtovné obdobie a sadzby odvodu, na rozdiel sa neprihliada.
§ 7
Vyrubenie a platenie odvodu
(1)
Obchodný reťazec je povinný doručiť správcovi odvodu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvodovom období písomné oznámenie o výške odvodu, ktoré sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a uverejní ho na svojom webovom sídle; v rovnakej lehote je obchodný reťazec povinný odvod zaplatiť.
(2)
Ak výška odvodu uvedená v písomnom oznámení podľa odseku 1 nie je vypočítaná podľa tohto zákona, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku odvodu. Ak bol odvod zaplatený v inej výške ako bol určený rozhodnutím podľa prvej vety, obchodný reťazec je povinný dlžnú sumu odvodu doplatiť v lehote podľa odseku 5 alebo správca odvodu je v tejto lehote povinný navyše zaplatenú sumu odvodu vrátiť obchodnému reťazcu.
(3)
Ak obchodný reťazec nepodá písomné oznámenie podľa odseku 1 za niektoré odvodové obdobie príslušného účtovného obdobia, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku odvodu podľa posledného oznámenia podaného v príslušnom účtovnom období.
(4)
Ak obchodný reťazec písomné oznámenie podľa odseku 1 v príslušnom účtovnom období nepodá vôbec, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom určí výšku odvodu, ktorý vypočíta z posledného známeho čistého obratu obchodného reťazca predchádzajúceho účtovného obdobia prepočítaného pomerne na jedno odvodové obdobie; ak obchodný reťazec nemá predchádzajúce účtovné obdobie, odvod sa vypočíta z čistého obratu obchodného reťazca príslušného účtovného obdobia za všetky odvodové obdobia po skončení tohto účtovného obdobia.
(5)
Obchodný reťazec je povinný zaplatiť odvod na základe rozhodnutia správcu odvodu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie o vyrubení odvodu nadobúda právoplatnosť doručením obchodnému reťazcu. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravné prostriedky, okrem odvolania, ktoré nemá odkladný účinok.
(6)
Odvod sa považuje za vyrubený podaním písomného oznámenia podľa odseku 1 alebo doručením rozhodnutia správcu odvodu obchodnému reťazcu alebo jeho právnemu nástupcovi.
(7)
Obchodný reťazec odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5 000 eur.
§ 8
Správca odvodu
Správu odvodu vykonáva daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov obchodného reťazca podľa osobitného predpisu.10)
§ 9
Spôsob platenia odvodu
(1)
Odvod sa uhrádza v eurách na účet správcu odvodu.
(2)
Nezaplatený odvod sú povinní uhradiť po zániku obchodného reťazca jeho právni nástupcovia spoločne a nerozdielne. Právni nástupcovia sú povinní uhradiť nezaplatený odvod obchodného reťazca do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom obchodný reťazec zanikol.
§ 10
Zodpovednosť za porušenie povinností
(1)
Ak obchodný reťazec nepodá oznámenie podľa § 7 ods. 1 alebo nezaplatí odvod vo vyrubenej výške najneskôr do troch dní od splatnosti odvodu, správca odvodu mu uloží pokutu vo výške 0,2 % zo súčtu posledných známych výnosov z prevádzkovej a finančnej činnosti za predchádzajúce účtovné obdobie; ak obchodný reťazec nemá predchádzajúce účtovné obdobie, uloží pokutu zo súčtu výnosov z prevádzkovej a finančnej činnosti za príslušné účtovné obdobie po skončení tohto účtovného obdobia.
(2)
Ak bol odvod zaplatený v inej výške ako bol určený rozhodnutím podľa § 7 ods. 2 prvej vety, správca odvodu uloží pokutu vo výške 10 % dlžnej sumy odvodu.
(3)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)
Ustanovenia osobitného predpisu11) sa na tento zákon použijú primerane, ak tento zákon neustanovuje inak. Druhostupňový orgán vo veciach, v ktorých rozhoduje finančné riaditeľstvo, je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).
(2)
V rozpočtovej kapitole ministerstva pôdohospodárstva sa najmä na účely zabezpečenia podpory poľnohospodárstva a potravinárstva každoročne rozpočtujú finančné prostriedky zodpovedajúce rozdielu sumy výnosu z odvodu obchodných reťazcov a sumy zníženia dane z príjmov z dôvodu platenia odvodu obchodnými reťazcami obsiahnutých v prognóze Výboru pre daňové prognózy12) na príslušný rozpočtový rok.
(3)
Dlžná suma odvodu po lehote splatnosti je nedoplatkom na odvode. Na vymáhanie nedoplatku na odvode sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.13)
(4)
Ministerstvo pôdohospodárstva môže vydať metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto zákona, ktoré zverejní na svojom webovom sídle.
§ 12
Povinnosť platiť odvod podľa tohto zákona má obchodný reťazec počnúc prvým odvodovým obdobím patriacim do účtovného obdobia, ktoré sa začína po 31. decembri 2018.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z. a zákona č. 368/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 17 sa odsek 19 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
osobitný odvod obchodných reťazcov podľa osobitného predpisu.79f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79f znie:
„79f) Zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 52zu sa vkladá § 52zv, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zv
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. k) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije na osobitný odvod obchodných reťazcov79f) zaplatený po 31. decembri 2018.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.
3)
§ 26 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 355/2016 Z. z.
4)
Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
5)
Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
6)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1925 z 12. októbra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 31. 10. 2017).
7)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 ods. 15 prvá veta zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
9)
§ 2 ods. 1 a § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
13)
§ 88 až 153 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.