381/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

381
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. novembra 2018,
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) podľa § 42 ods. 1 a 2 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Členenie vôd
(1)
Za kaprové vody sa považujú najmä vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, vodné nádrže, jazerá a ostatné vodné plochy, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na život kapra sazana (Cyprinus carpio – divá forma), kapra rybničného (Cyprinus carpio), šťuky severnej (Esox lucius), zubáča veľkoústeho (Sander lucioperca), sumca veľkého (Silurus glanis), boleňa dravého (Leuciscus aspius) a úhora európskeho (Anguilla anguilla); významné sprievodné druhy rýb sú pleskáč vysoký (Abramis brama), mrena severná (Barbus barbus), podustva severná (Chondrostoma nasus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) a jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus].
(2)
Za pstruhové vody sa považujú najmä bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na život pstruha potočného (Salmo trutta morpha fario), pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) a sivoňa potočného (Salvelinusfontinalis); významné sprievodné druhy rýb sú hlavátka podunajská (Hucho hucho), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula).
(3)
Za lipňové vody sa považujú najmä podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na zastúpenie lipňa tymiánového (Thymallus thymallus), hlavátky podunajskej (Hucho hucho), jalca hlavatého [Leuciscus (Squalius) cephalus], podustvy severnej (Chondrostoma nasus), mreny severnej (Barbus barbus); významné sprievodné druhy rýb sú hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula).
§ 2
Rozsah prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa
(1)
Užívateľ môže svoju organizačnú zložku poveriť plnením týchto úloh:
a)
zabezpečiť označenie rybárskeho revíru tabuľou (ďalej len „tabuľa“),
b)
zarybňovať rybársky revír podľa zarybňovacieho plánu a pritom zabezpečiť, aby nedošlo k úniku inváznych nepôvodných druhov rýb do vodného prostredia,
c)
vytvárať podmienky na výskyt a prirodzenú reprodukciu pôvodných druhov rýb,
d)
viesť evidenciu podľa § 6 ods. 5 zákona,
e)
podávať okresnému úradu návrhy na vymenovanie a odvolanie rybárskeho hospodára,
f)
zabezpečovať prípravu na vzdelávanie rybárskeho hospodára a uhradiť s tým spojené náklady,
g)
zverejňovať v povolení alebo v rybárskom poriadku zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb po odsúhlasení ministerstvom životného prostredia,
h)
zabezpečovať organizovanie rybárskych pretekov a športových rybárskych pretekov,
i)
zabezpečovať opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti,
j)
zabezpečovať ochranu výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch; podávať okresnému úradu návrhy na vymenovanie a odvolanie rybárskej stráže,
k)
zabezpečovať prípravu na vykonanie skúšky a skúšku rybárskej stráže a uhradiť s tým spojené náklady,
l)
poistiť člena rybárskej stráže, poskytnúť výstroj a ďalšie vybavenie potrebné na výkon činnosti člena rybárskej stráže,
m)
pripraviť podklady pre potreby užívateľa na uzatvorenie dohody o finančnom vyrovnaní medzi doterajším užívateľom a budúcim podnikateľom na ostatnej vodnej ploche alebo medzi doterajším užívateľom a budúcim chovateľom na malej vodnej nádrži osobitne vhodnej na chov rýb,
n)
podávať užívateľovi návrh rybárskych revírov využiteľných na lov rýb pod ľadom,
o)
určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru po zarybnení,
p)
oznámiť správcovi vodného toku plánovaný termín zarybňovania rybárskeho revíru 30 dní vopred a poskytnúť informácie o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru,
q)
zabezpečovať zber uhynutých rýb a ich likvidáciu počas mimoriadnej udalosti.
(2)
Plnenie úloh podľa odseku 1 sa organizačnej zložke zveruje písomným splnomocnením.
§ 3
Evidencia rybárskeho revíru
(1)
Evidencia rybárskeho revíru, ktorú vedie užívateľ rybárskeho revíru, obsahuje
a)
revírny list, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,
b)
výkaz o zarybnení, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 2 až 4,
c)
výkaz o úlovkoch a návštevnosti rybárskeho revíru, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 5 až 7,
d)
evidenciu veterinárnych osvedčení a
e)
evidenciu o vykonaných ichtyologických prieskumoch užívateľom.
(2)
Zmena v evidencii rybárskeho revíru sa vykonáva raz za tri roky do 30. júna posledného roka v príslušnom trojročnom období. Zmenu v evidencii rybárskeho revíru možno vykonať aj každoročne, ak je to potrebné, a zmena je platná vždy od 1. januára nasledujúceho roka.
§ 4
Označovanie rybárskych revírov
(1)
Rybársky revír sa označuje tabuľou, ktorá sa umiestňuje na samostatnej konštrukcii tak, aby bola viditeľná najmä z prístupových ciest k rybárskemu revíru a vymedzovala hranice rybárskeho revíru, a dodatkovou tabuľou.
(2)
Užívateľ na tabuli uvedie
a)
číslo a názov rybárskeho revíru,
b)
charakter a účel rybárskeho revíru,
c)
výmeru rybárskeho revíru okrem výmery vodného útvaru trvalo tečúcich povrchových vôd a
d)
názov užívateľa a jeho organizačnej zložky, ak rybársky revír užíva jej prostredníctvom.
(3)
Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou uvedie
a)
vymedzenie časti rybárskeho revíru, kde sa ryby nahromadili počas mimoriadnej udalosti, v čase neresu alebo zimovania,
b)
druh vysadených rýb, časové obmedzenie ich lovu a text „Všeobecný zákaz lovu rýb“ alebo „Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru“.
(4)
Pri prekročení limitných hodnôt zdraviu škodlivých chemických látok užívateľ na dodatkovej tabuli a v rybárskom poriadku uvedie tento text: „Pozor, zvýšený obsah škodlivých látok vo svalovine rýb! Z dôvodu ochrany zdravia sa zakazuje ryby ulovené v tomto revíri konzumovať!“.
(5)
Vzor tabule a vzor dodatkovej tabule sú uvedené v prílohe č. 8. Vzor dodatkovej tabule o všeobecnom zákaze lovu po vysadení rýb a vzor tabule o časovom obmedzení lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru sú uvedené v prílohe č. 9.
§ 5
Zarybňovací plán rybárskeho revíru
(1)
Zarybňovací plán rybárskeho revíru určuje druh, vekovú kategóriu a množstvo násad rýb a vychádza zo základnej charakteristiky rybárskeho revíru, návštevnosti, úživnosti rybárskeho revíru a úlovkov za predchádzajúce roky. Zarybňovací plán rybárskeho revíru a zmeny minimálneho zarybnenia sa vypracúvajú každé tri roky. Vzor tlačiva zarybňovacieho plánu rybárskeho revíru je uvedený v prílohách č. 10 až 12.
(2)
Súčasťou zarybňovacieho plánu rybárskeho revíru je minimálne zarybnenie, ktoré obsahuje určené množstvo, druhové a vekové zloženie násad rýb. Minimálne zarybnenie je uvedené aj v revírnom liste.
(3)
Zarybnenie sa nemusí vykonávať v každom roku pre chránené rybie oblasti, rybárske revíry bez privlastnenia si úlovku, chovné rybárske revíry a rybárske revíry s režimom účelového rybárskeho hospodárenia. Takéto zarybnenie sa vykoná minimálne raz za tri roky.
(4)
Zarybnenie sa nevykonáva počas platnosti obmedzenia výkonu rybárskeho práva a mimoriadnej udalosti podľa § 3 ods. 5 zákona, čo užívateľ uvedie s odôvodnením vo výkaze o zarybnení.
(5)
Užívateľ môže vykonať aj doplnkové zarybnenie pôvodnými druhmi rýb nad rámec zarybňovacieho plánu v primeranej miere, ktoré uvedie vo výkaze o zarybnení. Ak doplnkové zarybnenie obsahuje druhy rýb, ktoré nie sú súčasťou zarybňovacieho plánu, užívateľ požiada ministerstvo životného prostredia o súhlas na vysadenie takýchto druhov rýb.
(6)
Prípadná zmena vekovej kategórie rýb a množstva násad rýb sa pre potreby zarybnenia určuje podľa prevodníka násad rýb, ktorý je uvedený v prílohe č. 13.
§ 6
Rozsah činnosti rybárskeho hospodára
a skúška rybárskeho hospodára
(1)
Rybársky hospodár plní úlohy užívateľa alebo jeho organizačnej zložky priamo súvisiace so systematickou starostlivosťou o rybárske revíry.
(2)
Rybársky hospodár pre potreby užívateľa
a)
vypracúva návrh na celoročnú starostlivosť o rybárske revíry, pre ktoré bol vymenovaný,
b)
vypracúva návrh zarybňovacieho plánu na tri roky a po schválení ministerstvom životného prostredia zabezpečuje jeho plnenie,
c)
vedie evidenciu o zverených rybárskych revíroch,
d)
spracúva sumarizácie záznamov, ako aj spracovanie štatistického výkazu pre potreby štatistického zisťovania,1)
e)
zabezpečuje označenie rybárskych revírov tabuľou a údržbu ich značenia,
f)
vypracúva návrh o prípadnom doplnkovom zarybnení nad rámec zarybňovacieho plánu,
g)
vypracúva návrh rybárskeho poriadku,
h)
vypracúva návrh opatrení na podporu prirodzenej reprodukcie pôvodných druhov rýb, návrhy na označenie neresísk a zimovísk rýb,
i)
vypracúva návrh opatrení proti šíreniu inváznych nepôvodných druhov rýb,
j)
vypracúva návrh počtu povolení na príslušný rok,
k)
v spolupráci s veterinárnym lekárom zabezpečuje kontrolu zdravotného stavu ichtyofauny,
l)
sleduje kvalitu vody v rybárskych revíroch a pri zhoršení jej kvality alebo pri zaznamenanom úhyne rýb vykoná opatrenia na elimináciu vzniknutých škôd,
m)
dohliada na plnenie opatrení uložených Slovenskou inšpekciou životného prostredia pri mimoriadnom zhoršení vôd a
n)
určuje prvotný odhad škôd na rybách.
(3)
Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva v strednej odbornej škole, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie žiakov v študijnom odbore rybárstvo, alebo v iných ministerstvom životného prostredia určených vzdelávacích inštitúciách.2)
(4)
Obsahom vzdelávania rybárskeho hospodára sú
a)
právne predpisy na úseku rybárstva,
b)
právne predpisy na úseku ochrany vôd a ochrany životného prostredia,
c)
určovanie a základy biológie u nás žijúcich druhov rýb,
d)
hospodárenie v rybárskom revíri,
e)
základy chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení,
f)
základy chorôb rýb a ich prevencie, a
g)
opatrenia užívateľa počas mimoriadnej udalosti.
(5)
Dokladom o úspešnom vykonaní skúšky je osvedčenie o odbornej spôsobilosti rybárskeho hospodára vydané strednou odbornou školou alebo vzdelávacou inštitúciou podľa odseku 3, na základe ktorého sa vydáva preukaz rybárskeho hospodára (ďalej len „služobný preukaz“). Služobný preukaz nahrádza rybársky lístok a povolenie vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol rybársky hospodár vymenovaný. Vzor návrhu užívateľa na vymenovanie rybárskeho hospodára je uvedený v prílohe č. 14, vzor služobného preukazu je uvedený v prílohe č. 15 a vzor rybárskeho lístka je uvedený v prílohe č. 16.
(6)
Služobný preukaz obsahuje zobrazenie podoby tváre držiteľa služobného preukazu, evidenčné číslo služobného preukazu, názov a potvrdenie okresného úradu, ktorý služobný preukaz vydal, meno a priezvisko držiteľa služobného preukazu a rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára.
(7)
Evidencia rybárskych hospodárov obsahuje
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu rybárskeho hospodára,
b)
číslo služobného preukazu,
c)
názov a sídlo užívateľa, pre ktorého rybársky hospodár vykonáva činnosť, a
d)
rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára.
Povolenie a osobitné povolenie
§ 7
(1)
Osoba, ktorá je držiteľom povolenia a rybárskeho lístka alebo osobitného povolenia, ktoré nahrádza rybársky lístok, je osobou oprávnenou na lov rýb.
(2)
Súčasťou povolenia alebo osobitného povolenia je rybársky poriadok obsahujúci zoznam, popis a výmeru rybárskych revírov, na ktoré sa povolenie a osobitné povolenie vzťahujú, a úpravu lovných mier podľa § 12 ods. 5.
§ 8
(1)
Povolenie sa vydáva na základe žiadosti.
(2)
Povolenie sa vydáva
a)
denné,
b)
týždenné,
c)
ročné.
(3)
Povolenie obsahuje
a)
evidenčné číslo a názov povolenia,
b)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa povolenia,
c)
údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ,
d)
názov a číslo rybárskeho revíru, na ktorý sa povolenie vzťahuje,
e)
záznam,
f)
názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne na lov hlavátky,
g)
osobitné podmienky lovu rýb schválené ministerstvom životného prostredia, ak nie sú uvedené v rybárskom poriadku.
§ 9
(1)
Osobitné povolenie pre potreby diplomatických zastupiteľstiev a na vedeckovýskumné účely a prieskumné účely možno vydať na základe písomnej žiadosti podanej počas celého roka. Písomnú žiadosť na vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme možno podať do 31. marca. Vzor žiadosti na vydanie osobitného povolenia je uvedený v prílohe č. 17.
(2)
Osobitné povolenie pre potreby diplomatických zastupiteľstiev a vo verejnom záujme obsahuje
a)
evidenčné číslo osobitného povolenia,
b)
meno, priezvisko, diplomatické zastupiteľstvo držiteľa osobitného povolenia,
c)
údaj o platnosti osobitného povolenia,
d)
názov a číslo rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje,
e)
záznam a
f)
osobitné podmienky lovu rýb schválené ministerstvom životného prostredia, ak nie sú uvedené v rybárskom poriadku.
(3)
Osobitné povolenie na vedeckovýskumné účely a prieskumné účely obsahuje
a)
evidenčné číslo osobitného povolenia,
b)
meno a priezvisko držiteľa osobitného povolenia,
c)
názov a sídlo inštitúcie,
d)
údaj o platnosti osobitného povolenia,
e)
názov a číslo rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje,
f)
osobitné podmienky lovu rýb schválené ministerstvom životného prostredia, ak nie sú uvedené v rybárskom poriadku,
g)
názov výskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy, na plnenie ktorej bolo osobitné povolenie vydané, a
h)
informáciu o tom, že držiteľ osobitného povolenia písomne alebo elektronicky oznámi termín a spôsob lovu hromadnými lovnými prostriedkami v rámci vedeckovýskumnej úlohy a prieskumnej úlohy najmenej tri dni pred termínom lovu užívateľovi.
(4)
Po ukončení vedeckovýskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy držiteľ osobitného povolenia písomne aj elektronicky zašle ministerstvu životného prostredia správu o splnení úlohy; ak úlohu nesplnil do 15. januára nasledujúceho roka, predloží predbežnú správu o plnení úlohy.
(5)
Držiteľ osobitného povolenia podľa odseku 2 ministerstvu životného prostredia odovzdá záznam do 15. januára; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa osobitné povolenie vydalo, ryby nelovil. Odovzdanie záznamu v stanovenej lehote je podmienkou na opätovné vydanie osobitného povolenia v nasledujúcom roku.
(6)
Držiteľ osobitného povolenia podľa odseku 3 odovzdá správu o splnení vedeckovýskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy alebo predbežnú správu o plnení úlohy do 15. januára ministerstvu životného prostredia; správu alebo predbežnú správu odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa osobitné povolenie vydalo, ryby nelovil. Odovzdanie správy o splnení vedeckovýskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy alebo predbežnej správy o plnení úlohy v lehote podľa prvej vety je podmienkou pre opätovné vydanie osobitného povolenia v nasledujúcom roku.
(7)
Správa o splnení vedeckovýskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy podľa odseku 4 obsahuje základnú informáciu o mieste vykonania úlohy, použití metodiky, spôsobe odlovu rýb a druhovej skladbe ichtyofauny. Správa o splnenej úlohe sa uverejní na webovom sídle ministerstva životného prostredia.
§ 10
Čas individuálnej ochrany rýb
(1)
Čas individuálnej ochrany rýb sa ustanovuje na tieto druhy rýb takto:
a)
od 1. januára do 15. marca – mieň sladkovodný (Lota lota),
b)
od 1. januára do 31. mája
1.
lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
2.
ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
3.
šťuka severná (Esox lucius),
c)
od 1. januára do 15. júna
1.
sumec veľký (Silurus glanis),
2.
zubáč veľkoústy (Sander lucioperca),
3.
zubáč volžský (Sander volgensis),
d)
od 1. januára do 31. októbra – hlavátka podunajská (Hucho hucho); v hraničných vodách od
1. januára do 31. augusta,
e)
od 15. marca do 31. mája – kapor rybničný (Cyprinus carpio) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 31. mája, keď je jeho lov a privlastnenie povolené v čase rybárskych pretekov, čas individuálnej ochrany sa nevzťahuje na ostatné vodné plochy, v ktorých je lov kapra rybničného povolený od 1. januára do 31. decembra podľa § 13 ods. 5 písm. b) zákona,
f)
od 15. marca do 31. mája
1.
boleň dravý (Leuciscus aspius),
2.
jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus],
3.
jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
4.
jalec tmavý (Leuciscus idus),
5.
jeseter malý (Acipenser ruthenus),
6.
jeseter sibírsky (Acipenser baeri),
7.
lieň sliznatý (Tinca tinca),
8.
mrena severná (Barbus barbus),
9.
nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10.
pleskáč siný (Ballerus ballerus),
11.
pleskáč tuponosý (Ballerus sapa),
12.
pleskáč vysoký (Abramis brama),
13.
podustva severná (Chondrostoma nasus),
g)
od 1. septembra do 15. apríla
1.
pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),
2.
pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),
h)
od 1. septembra do 28. februára – sih peleď (Coregonus peled),
i)
od 1. januára do 31. decembra
1.
blatniak tmavý (Umbra krameri),
2.
býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris),
3.
čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
4.
čík európsky (Misgurnus fossilis),
5.
hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
6.
hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
7.
hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
8.
hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
9.
hrúz Belingov (Romanogobio belingi),
10.
hrúz fúzatý (Romanogobio uranoscopus),
11.
hrúz karpatský (Gobio carpathicus),
12.
hrúz Kesslerov (Romanogobio kesslerii),
13.
hrúz tuponosý (Gobio obtusorostris),
14.
hrúz Vladykov (Romanogobio vladykovi),
15.
jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii),
16.
kapor sazan – divá forma (Cyprinus carpio),
17.
karas zlatistý (Carassius carassius),
18.
kolok veľký (Zingel zingel),
19.
kolok vretenovitý (Zingel streber),
20.
lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
21.
mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi),
22.
mihuľa potočná (Lampetra planeri),
23.
mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae),
24.
mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi),
25.
mrena karpatská (Barbus carpathicus),
26.
mrena poľská (Barbus waleckii),
27.
mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
28.
ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
29.
plotica lesklá (Rutilus virgo),
30.
plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
31.
pĺž baltický (Sabanejewia baltica),
32.
pĺž bulharský (Sabanejewia bulgarica),
33.
pĺž krymský (Cobitis tanaitica),
34.
pĺž podunajský (Cobitis elongatoides),
35.
pĺž severný (Cobitis taenia),
36.
pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
37.
sih maréna (Coregonus maraena),
38.
šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).
(2)
Druhy rýb, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra:
a)
amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b)
amur čierny (Mylopharyngodon piceus),
c)
belička európska (Alburnus alburnus),
d)
červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
e)
hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernua),
f)
hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
g)
karas pruský (Carassius gibelio),
h)
karas striebristý (Carassius auratus),
i)
klárius panafrický (Clarias gariepinus),
j)
mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
k)
ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
l)
pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna),
m)
plotica červenooká (Rutilus rutilus),
n)
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),
o)
sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
p)
slíž severný (Barbatula barbatula),
q)
tilapia mozambická (Oreochromis mossambicus),
r)
tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
s)
tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
t)
tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),
u)
úhor európsky (Anguilla anguilla),
v)
veslonos americký (Polyodon spathula),
w)
živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
x)
živorodka pestrá (Poecilia reticulata).
(3)
Invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra:
a)
býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
b)
býčko hlavatý (Ponticola kessleri),
c)
býčko nahotemenný (Ponticola gymnotrachelus),
d)
býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
e)
býčkovec amurský (Perccottus glenii),
f)
hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
g)
pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
h)
slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
i)
sumček čierny (Ameiurus melas),
j)
sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
k)
druhy rýb uvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie.3)
(4)
Druhy rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy posudzované ako invázne nepôvodné druhy rýb, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra:
a)
amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b)
amur čierny (Mylopharyngodon piceus),
c)
ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
d)
tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
e)
tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis).
(5)
Za prirodzené ekosystémy sa nepovažujú vodné nádrže, melioračné závlahové a odvodňovacie kanály, plavebné a hydrotechnické kanály, rybníky a ostatné vodné plochy nachádzajúce sa mimo inundačných území.
§ 11
Denný čas lovu rýb
(1)
Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v
a)
pstruhových vodách v mesiacoch
1.
apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,
2.
máj a august od 5.00 h do 21.00 h,
3.
jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,
4.
november a december od 7.00 h do 19.00 h,
b)
lipňových vodách v mesiacoch
1.
jún, júl a august od 4.00 h do 22.00 h,
2.
september a október od 5.00 h do 21.00 h,
3.
november a december od 7.00 h do 19.00 h,
c)
kaprových vodách v mesiacoch
1.
január až apríl, november a december od 6.00 h do 21.00 h,
2.
máj od 4.00 h do 24.00 h,
3.
jún až október od 00.00 h do 24.00 h.
(2)
Denný čas lovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm. b) zákona.
§ 12
Lovná miera rýb
(1)
Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:
a)
amur biely (Ctenopharyngodon idella) 60 cm,
b)
amur čierny (Mylopharyngodon piceus) 60 cm,
c)
boleň dravý (Leuciscus aspius) 40 cm,
d)
hlavátka podunajská (Hucho hucho) 80 cm,
e)
jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus] 25 cm,
f)
jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20 cm,
g)
jalec tmavý (Leuciscus idus) 30 cm,
h)
jeseter malý (Acipenser ruthenus) 45 cm,
i)
jeseter sibírsky (Acipenser baeri) 45 cm,
j)
kapor rybničný (Cyprinus carpio) 40 cm,
k)
lieň sliznatý (Tinca tinca) 30 cm,
l)
lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 33 cm,
m)
mieň sladkovodný (Lota lota) 35 cm,
n)
mrena severná (Barbus barbus) 40 cm,
o)
nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 30 cm,
p)
pleskáč siný (Ballerus ballerus) 25 cm,
q)
pleskáč tuponosý (Ballerus sapa) 25 cm,
r)
pleskáč vysoký (Abramis brama) 30 cm,
s)
pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna) 15 cm,
t)
podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm,
u)
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 27 cm,
v)
pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 50 cm,
w)
pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 27 cm,
x)
sih peleď (Coregonus peled) 25 cm,
y)
sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) 27 cm,
z)
sumec veľký (Silurus glanis) 70 cm,
aa)
šťuka severná (Esox lucius) 60 cm,
ab)
tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) 45 cm,
ac)
tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis) 45 cm,
ad)
úhor európsky (Anguilla anguilla) 50 cm,
ae)
zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) 50 cm,
af)
zubáč volžský (Sander volgensis) 35 cm.
(2)
Najmenšia lovná miera rýb sa vzťahuje aj na ryby použité ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách.
(3)
Najmenšia lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy rýb:
a)
belička európska (Alburnus alburnus),
b)
býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
c)
býčko hlavatý (Ponticola kessleri),
d)
býčko nahotemenný (Babka gymnotrachelus),
e)
býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
f)
býčkovec amurský (Percottus glenii),
g)
červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
h)
hrebenačka fŕkaná (Gymnocephaluscernua),
i)
hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
j)
hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
k)
karas pruský (Carassius gibelio),
l)
karas striebristý (Carassius auratus),
m)
klárius panafrický (Clarias gariepinus),
n)
mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
o)
ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
p)
ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
q)
pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
r)
ploska pásavá (Alburnides bipunctatus),
s)
plotica červenooká (Rutilus rutilus),
t)
slíž severný (Barbatula barbatula),
u)
slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
v)
sumček čierny (Ameiurus melas),
w)
sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
x)
tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
y)
tilapia mozambická (Oreochromis mossambica)
z)
veslonos americký (Polyodon spathula),
aa)
živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ab)
živorodka pestrá (Poecilia reticulata),
ac)
druhy rýb uvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Európskej únie.3)
(4)
Lovná miera rýb je celková dĺžka tela ryby, ktorá sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.
(5)
Užívateľ podľa miestnych podmienok môže do 30. septembra požiadať ministerstvo životného prostredia o súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb. Zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno aj na druhy rýb, ktoré nemajú ustanovenú najmenšiu lovnú mieru podľa odseku 3. Zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno upraviť vždy na obdobie troch rokov s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka; túto skutočnosť užívateľ zverejní v povolení alebo v rybárskom poriadku.
§ 13
Zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ, inváznych nepôvodných druhov rýb a rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy
(1)
Zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ
a)
belička európska (Alburnus alburnus),
b)
blatniak tmavý (Umbra krameri),
c)
boleň dravý (Leuciscus aspius),
d)
býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris),
e)
čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
f)
červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
g)
čík európsky (Misgurnus fossilis),
h)
hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),
i)
hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
j)
hlavátka podunajská (Hucho hucho),
k)
hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernua),
l)
hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
m)
hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
n)
hrúz Belingov (Romanogobio belingi),
o)
hrúz fúzatý (Romanogobio uranoscopus),
p)
hrúz karpatský (Gobio carpathicus),
q)
hrúz Kesslerov (Romanogobio kesslerii),
r)
hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
s)
hrúz tuponosý (Gobio obtusirostris),
t)
hrúz Vladykov (Romanogobio vladykovi),
u)
jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus],
v)
jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
w)
jalec tmavý (Leuciscus idus),
x)
jeseter malý (Acipenser ruthenus),
y)
jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii),
z)
kapor rybničný (Cyprinus carpio),
aa)
kapor sazan – divá forma (Cyprinus carpio),
ab)
karas zlatistý (Carassius carassius),
ac)
kolok veľký (Zingel zingel),
ad)
kolok vretenovitý (Zingel streber),
ae)
lieň sliznatý (Tinca tinca),
af)
lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
ag)
lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
ah)
mieň sladkovodný (Lota lota),
ai)
mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi),
aj)
mihuľa potočná (Lampetra planeri),
ak)
mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae),
al)
mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi),
am)
mrena karpatská (Barbus carpathicus),
an)
mrena poľská (Barbus waleckii),
ao)
mrena severná (Barbus barbus),
ap)
mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
aq)
nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
ar)
ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),
as)
ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),
at)
pleskáč siný (Ballerus ballerus),
au)
pleskáč tuponosý (Ballerus sapa),
av)
pleskáč vysoký (Abramis brama),
aw)
pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna),
ax)
ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
ay)
plotica červenooká (Rutilus rutilus),
az)
plotica lesklá (Rutilus virgo),
ba)
plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
bb)
pĺž baltický (Sabanejewia baltica),
bc)
pĺž bulharský (Sabanejewia bulgarica),
bd)
pĺž krymský (Cobitis tanaitica),
be)
pĺž podunajský (Cobitis elongatoides),
bf)
pĺž severný (Cobitis taenia),
bg)
pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
bh)
podustva severná (Chondrostoma nasus),
bi)
pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario),
bj)
slíž severný (Barbatula barbatula),
bk)
sumec veľký (Silurus glanis),
bl)
šabľa krivočiara (Pelecus cultratus),
bm)
šťuka severná (Esox lucius),
bn)
úhor európsky (Anguilla anguilla),
bo)
zubáč veľkoústy (Sander lucioperca),
bp)
zubáč volžský (Sander volgensis).
(2)
Invázne nepôvodné druhy rýb
a)
býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
b)
býčko hlavatý (Ponticola kessleri),
c)
býčko nahotemenný (Ponticola gymnotrachelus),
d)
býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
e)
býčkovec amurský (Perccottus glenii),
f)
hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
g)
pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
h)
slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
i)
sumček čierny (Ameiurus melas),
j)
sumček hnedý (Ameiurus nebulosus).
(3)
Druhy rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy
a)
amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b)
amur čierny (Mylopharyngodon piceus),
c)
ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
d)
tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
e)
tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis).
(4)
Zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ podľa odseku 1 obsahuje súčasne známe druhy rýb a mihúľ s výskytom alebo potenciálnym výskytom v povodiach na území Slovenskej republiky.
(5)
Na invázne nepôvodné druhy vodných bezstavovcov sa vzťahuje osobitný predpis.4)
§ 14
Množstvo úlovkov a ich evidencia
(1)
Loviaci [§ 2 ods. 2 písm. l) zákona] pred začiatkom lovu zapisuje do záznamu čitateľne, bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať. Tabuľka záznamu a spôsob zapisovania údajov do záznamu sú uvedené v prílohe č. 18.
(2)
Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac
a)
jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,
b)
taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3.
(3)
Užívateľ môže po analýze stavu pôvodných druhov rýb do 30. septembra požiadať ministerstvo životného prostredia o dočasné zníženie alebo dočasné obmedzenie počtu privlastnených úlovkov podľa odseku 2 písm. a).
(4)
Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa odseku 2 v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí.
(5)
Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.
(6)
Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
(7)
Loviaci si na jedno povolenie môže privlastniť maximálny počet rýb, ktorý určí užívateľ. Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne. Pri zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si určeného počtu rýb v jednom kalendárnom roku pri nevyčerpanom limite vydaných povolení môže užívateľ vydať loviacemu ďalšie povolenie.
(8)
Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 2 písm. a) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu. Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované za vyhradzovanie si miesta lovu podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona.
(9)
Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu.
(10)
Privlastnené druhy rýb, ktoré podľa § 12 ods. 3 nemajú stanovenú lovnú mieru, zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu pri druhu ryby uvedie „ostatné“ a zároveň uvedie ich celkovú hmotnosť.
(11)
Privlastnené invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3 zapisuje loviaci do samostatného riadka záznamu tak, že v príslušnom riadku záznamu uvedie druh ryby, množstvo a ich celkovú hmotnosť.
(12)
Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak si ako prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho vo veku od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.
(13)
Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.
(14)
Loviaci vo veku od 15 do 18 rokov, ktorý je držiteľom povolenia alebo osobitného povolenia, môže loviť ryby ako plnoletá osoba.
(15)
Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
(16)
Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných rybárskych sieťkach, prechovávacích vakoch, alebo v iných zariadeniach. Prechovávanie dravých druhov rýb je možné aj pomocou prechovávacích spon a karabín, ktoré je potrebné viditeľne označiť.
(17)
Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá, aby ju bez týrania usmrtil; to sa vzťahuje aj na všetky invázne nepôvodné druhy rýb.5) Ak loviaci ulovenú rybu nevie spoľahlivo určiť, vráti ju späť do vody. Ak je ryba označená viditeľnou značkou, túto skutočnosť uvedie do záznamu s uvedením druhu, dĺžky, hmotnosti a takto označenú rybu vráti s náležitou opatrnosťou späť do vody.
(18)
Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.
(19)
Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, a ryby ulovené v revíroch s režimom chyť a pusť loviaci s náležitou opatrnosťou v čo najkratšom čase pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.
(20)
Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu. Vzor prepočítavacej tabuľky je uvedený v prílohe č. 19.
(21)
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
§ 15
Rybársky pretek a športový rybársky pretek
(1)
Podmienky rybárskeho preteku a športového rybárskeho preteku písomnou formou určuje užívateľ a pre účastníka rybárskeho preteku a športového rybárskeho preteku sú záväzné.
(2)
Počas rybárskeho preteku môže pretekár prechovávať v rybárskej sieťke ulovené ryby len v rámci povoleného množstva podľa § 14 odseku 2. Užívateľ vedie evidenciu privlastnených rýb počas rybárskeho preteku.
(3)
Počas športového rybárskeho preteku môže pretekár prechovávať v rybárskej sieťke ulovené ryby aj nad rámec povoleného množstva podľa § 14 odseku 2.
(4)
Pretekár môže prechovávať v rybárskej sieťke aj druhy rýb, ktoré sú počas športového rybárskeho preteku v čase individuálnej ochrany a nedosahujú lovnú mieru podľa § 12.
(5)
Ryby prechovávané v rybárskej sieťke sa po skončení športového rybárskeho preteku šetrným spôsobom pustia späť do rybárskeho revíru, alebo iného rybárskeho revíru určeného užívateľom.
(6)
Počas rybárskeho preteku alebo športového rybárskeho preteku nie je dovolené prechovávať v rybárskej sieťke ryby podľa § 10 ods. 1 písm. i).
§ 16
Opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnych udalostí
Počas mimoriadnej udalosti užívateľ vykonáva
a)
opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality,
b)
opatrenia na navrátenie rýb späť do pôvodného rybárskeho revíru,
c)
opatrenia uložené v rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy a
d)
zber uhynutých rýb a ich likvidáciu.
§ 17
Skúška rybárskej stráže
(1)
Skúška rybárskej stráže sa vykonáva na strednej odbornej škole so študijným odborom rybárstvo alebo v iných ministerstvom životného prostredia určených vzdelávacích inštitúciách.
(2)
Vzdelávanie rybárskej stráže zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.
(3)
Obsahom vzdelávania rybárskej stráže sú
a)
právne predpisy upravujúce rybárstvo,
b)
ustanovenia právnych predpisov trestného práva a správneho práva týkajúce sa rybárstva,
c)
ustanovenia vybraných právnych predpisov upravujúce ochranu vôd a ochranu životného prostredia a
d)
základy biológie a určovanie druhov rýb.
(4)
O úspešnom vykonaní skúšky rybárskej stráže vydá stredná odborná škola alebo vzdelávacia inštitúcia podľa odseku 1 osvedčenie o odbornej spôsobilosti rybárskej stráže. Vzor návrhu užívateľa na vymenovanie rybárskej stráže je uvedený v prílohe č. 20.
(5)
Preukaz člena rybárskej stráže obsahuje zobrazenie podoby tváre držiteľa, evidenčné číslo preukazu, číslo služobného odznaku rybárskej stráže (ďalej len „služobný odznak“), názov a potvrdenie okresného úradu, ktorý preukaz člena rybárskej stráže vydal, meno a priezvisko držiteľa a rozsah pôsobnosti. Vzor preukazu člena rybárskej stráže je uvedený v prílohe č. 21.
(6)
Služobný odznak je vyrobený z bieleho kovu v tvare elipsy, ktorého výška je 6 cm a šírka 3,3 cm. Uprostred elipsy je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým sa nachádzajú tri lipové listy. V hornej časti obvodového pásu je nápis „Rybárska stráž“ a v dolnej časti štvormiestne identifikačné číslo s predradenou skratkou okresu prislúchajúcou okresnému úradu, ktorý služobný odznak vydal. Skratka okresu na služobnom odznaku neurčuje rozsah pôsobnosti člena rybárskej stráže. Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 22.
(7)
Člen rybárskej stráže nosí pri výkone svojej činnosti služobný odznak na viditeľnom mieste.
(8)
Evidencia rybárskej stráže obsahuje
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu člena rybárskej stráže,
b)
číslo preukazu člena rybárskej stráže a číslo služobného odznaku,
c)
názov a sídlo užívateľa, ktorý rybársku stráž navrhol na vymenovanie, a
d)
rozsah pôsobnosti člena rybárskej stráže.
(9)
Člen rybárskej stráže sa zúčastňuje pravidelného vzdelávania organizovaného užívateľom.
§ 18
Spôsoby lovu rýb
(1)
Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom.
(2)
Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý umožňuje nahodenie alebo vyvezenie nástrahy na lovné miesto. Užívateľ môže po dohode so správcom vodného toku pri rybárskych revíroch s výmerou nad 10 ha obmedziť vzdialenosť zavážania nástrahy na lovné miesto. Rozsah obmedzenia užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 30. septembra a zverejní ho v povolení alebo v rybárskom poriadku.
(3)
Loviaci pri love podľa odsekov 1 a 2 môže na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni.
(4)
Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a jednej vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť súčasne používaná na lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou.
(5)
Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb muškárskou udicou v lipňových vodách s použitím strímra nad 10 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky.
(6)
Lov rýb pod ľadom je spôsob lovu zo zamrznutej vodnej hladiny rybárskeho revíru vytvoreného z ostatnej vodnej plochy cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke s veľkosťou maximálne 25 x 25 cm alebo 25 cm v priemere. Rybársky revír, v ktorom sa môže vykonávať lov rýb pod ľadom určí užívateľ. Povoleným spôsobom lovu je lov na plávanú a lov prívlačou. Lov rýb pod ľadom je na vlastné nebezpečie a podmienky takéhoto lovu určí užívateľ a uvedie v povolení alebo rybárskom poriadku. Zoznam takýchto revírov platný na obdobie troch rokov užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 31. marca.
(7)
Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu a jeho použitie je možné len na kaprových vodách.
(8)
Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu má rybársky prút nadohľad a môže s ním včas manipulovať.
(9)
Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní.
§ 19
Osvetlenie miesta lovu
Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého svetelného zdroja s takou intenzitou svetla, ktorá umožní jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení a love rýb z rybárskeho člna, sa za osvetlenie miesta lovu považuje osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom člne.
§ 20
Oznamovanie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri
(1)
Správca vodného toku písomne alebo elektronicky oznámi užívateľovi začiatok realizácie udržiavacích prác alebo stavebných prác, pri ktorých dôjde k zásahu do rybárskeho revíru.
(2)
Užívateľ pred začiatkom realizácie udržiavacích prác alebo stavebných prác vykoná podľa možnosti potrebné opatrenia tak, aby eliminoval prípadné škody na obsádke rýb dotknutého rybárskeho revíru.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na správcu vodného toku a užívateľa nevzťahujú, ak ide o výkon zabezpečovacích prác počas povodne s vyhláseným stupňom povodňovej aktivity alebo pri bezprostrednom odstraňovaní povodňových škôd alebo iných mimoriadnych udalostí.
§ 21
Oznamovanie termínov zarybňovania rybárskeho revíru a informácie o zarybnení rybárskeho revíru
(1)
Užívateľ písomne alebo elektronicky oznámi správcovi vodného toku plánované termíny zarybňovania rybárskych revírov a poskytne informáciu o vykonanom zarybnení rybárskych revírov, v ktorých správca vodného toku plánuje realizáciu udržiavacích prác alebo stavebných prác, pri ktorých dôjde k zásahu do rybárskeho revíru.
(2)
Užívateľ 30 dní pred oznámeným výkonom udržiavacích prác alebo stavebných prác alebo počas oznámeného výkonu udržiavacích prác alebo stavebných prác zarybňovanie dotknutého rybárskeho revíru alebo jeho časti neuskutočňuje.
§ 22
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)
Označenie rybárskeho revíru podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 je platné do 31. decembra 2021.
(2)
Preukazy a odznaky členov rybárskej stráže vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú platné do 31. decembra 2023.
§ 23
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
László Sólymos v. r.
1)
§ 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 3 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Článok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. V. EÚ L 317/35, 4. 11. 2014.).
4)
§ 7a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 14
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 15
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 16
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 17
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 18
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 19
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 20
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 21
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.
Príloha č. 22
k vyhláške č. 381/2018 Z. z.