380/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

380
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. novembra 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. i), k), l), m) a u) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z., vyhlášky č. 324/2017 Z. z. a vyhlášky č. 186/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu (ďalej len „osobné údaje“) štatutárneho orgánu alebo jeho členov,“.
2.
V § 2 ods. 3, 5 a 7 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.
3.
V § 2 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
4.
V § 2 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa, ak je ním fyzická osoba – podnikateľ,“.
5.
V § 2 ods. 7 písmeno a) znie:
„a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1) štatutárneho orgánu žiadateľa alebo jeho členov alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa, ak je ním fyzická osoba – podnikateľ,“.
6.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „bez ohľadu na výrobcov alebo iné subjekty, ktoré ich zriadili“.
7.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Propagačné a vzdelávacie aktivity sa vykonávajú týmito formami:
a)
s celoslovenským pôsobením
1.
oznam v tlači s celoslovenským pôsobením,
2.
oznam v rozhlase s celoslovenským pôsobením,
3.
oznam v televízii s celoslovenským pôsobením,
b)
s lokálnym pôsobením na úrovni obce
1.
oznam v tlači v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
2.
oznam v televízii v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
3.
oznam v rozhlase v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1 okrem obecného rozhlasu,
4.
oznam na iných reklamných plochách v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
5.
informácia na výveskách alebo na inom mieste obvykle používanom na zverejňovanie oznamov v obci v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
6.
oznam v obecnom rozhlase v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
7.
informačné letáky distribuované domácnostiam v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1,
8.
informácia zaslaná prostriedkami elektronickej komunikácie vrátane elektronických médií alebo online médií,
9.
inou formou vzdelávacích a propagačných aktivít, napríklad informačnou a vzdelávacou aktivitou pre verejnosť a školy v lokalite pôsobenia povinnej osoby uvedenej v odseku 1.“.
8.
V § 16 ods. 2 písm. e) sa čiarka za slovom „akumulátorov“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo príprava na opätovné použitie“.
9.
V § 16 ods. 3 sa čiarka za slovom „zhodnotenie“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo príprava na opätovné použitie“.
10.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Požiadavky pri cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov,
ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona

[k § 88a ods. 2 a 3 zákona]
(1)
S cieľom odlíšiť použité batérie a akumulátory, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, od použitých batérií a akumulátorov podľa § 42 ods. 6 zákona pri cezhraničnej preprave sú dokladmi, ktoré preukazujú pre každý jeden kus prepravovanej batérie alebo akumulátora, že ide o použitú batériu alebo akumulátor, ktorá nie je odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, a nie o použitú batériu alebo akumulátor podľa § 42 ods. 6 zákona
a)
sprievodné doklady:
1.
kópia faktúry,
2.
kópia zmluvy o predaji alebo o inom prevode vlastníctva batérie alebo akumulátora, v ktorej sa uvádza, že batéria a akumulátor sú určené na priame opätovné použitie a sú plne funkčné,
3.
iné doklady vzťahujúce sa k tovaru podľa osobitných predpisov,9b)
b)
protokol o skúške funkčnosti vrátane kapacitnej skúšky, ktorá bola vykonaná v súlade s odsekmi 3 a 4, ktorého súčasťou je aj údaj o obsahu nebezpečných látok uvedených v batérii a akumulátore.
(2)
Pri každej použitej batérii a akumulátore, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, sa testuje funkčnosť a kapacita a hodnotí sa prítomnosť nebezpečných látok prostredníctvom skúšky funkčnosti. Skúškou funkčnosti sa overí funkčnosť hlavných funkcií batérie a akumulátora.
(3)
Držiteľ použitej batérie a akumulátora, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona a ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy z územia Slovenskej republiky, preukazuje funkčnosť prepravovanej batérie a akumulátora postupom podľa kritérií uvedených v prílohe č. 10a.
(4)
Doklad podľa odseku 1 písm. b), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10b vrátane príloh, sprevádza každý náklad použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona. Doklady uvedené v odsekoch 1, 5 a 6 musia byť k dispozícii počas prepravy.
(5)
Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona a ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy podľa § 88a ods. 3 zákona, zabezpečí, aby cezhraničná preprava takýchto batérií a akumulátorov bola sprevádzaná záznamom uvedeným v prílohe č. 10c; na uvedeného držiteľa sa nevzťahujú povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 4 a 6.
(6)
Okrem dokumentácie požadovanej v odseku 1 každý náklad použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, sprevádza príslušný prepravný doklad podľa osobitného predpisu.9a)
(7)
Držiteľ použitej batérie a akumulátora, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona a ktoré sú predmetom plánovanej alebo uskutočňovanej cezhraničnej prepravy, uchováva dokumenty podľa odsekov 1, 5 a 6 v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe tri roky odo dňa začatia prepravy.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevzťahujú na cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom podľa § 42 ods. 6 zákona, ak ide o cezhraničnú prepravu, ktorú uskutočňuje fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, na účely ich odovzdania výrobcovi alebo tretej strane konajúcej v jeho mene ako chybné na účely reklamácie alebo ich opätovného použitia, a ak z množstva a povahy prepravovaných batérií a akumulátorov možno predpokladať, že ide o batérie alebo akumulátory určené na osobné použitie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b) Napríklad § 620 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
§ 21a znie:
㤠21a
(1)
Trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na príslušný kalendárny rok sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 14a.
(2)
Na účely preukázania splnenia podmienky podľa § 28 ods. 5 písm. f) zákona na príslušný kalendárny rok organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly použije údaj o počte obyvateľov k 30. júnu predchádzajúceho kalendárneho roka.“.
13.
Za prílohu č. 10 sa vkladajú prílohy č. 10a až 10c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
14.
Príloha č. 14a znie:
„Príloha č. 14a
k vyhláške č. 373/2015 Z. z.
Spôsob výpočtu trhového podielu
Výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na príslušný kalendárny rok:
Trhový podielOZV = MOZV / M x 100,
kde:
MOZV je množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí sú s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu v príslušnom kalendárnom roku,
M je celkové množstvo obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne, okrem množstva obalov od výrobcov obalov, ktorí si vyhradené povinnosti začali plniť v príslušnom kalendárnom roku individuálne.
Poznámka:
Do množstva obalov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
László Sólymos v. r.