38/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

38
OZNÁMENIE
o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
v znení neskorších predpisov
V čl. I novelizačnom bode 42 v § 83c slová „1. februára“ majú správne znieť „10. februára“ a slová „31. januára“ majú správne znieť „9. februára“.