378/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

378
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. novembra 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. c) a i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. a vyhlášky č. 321/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
2.
Nadpis pod § 3 znie: „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním [k § 14 ods. 1 písm. g) a ods. 4 zákona]“.
3.
Nadpis pod § 16 znie: „Evidencia a Ohlásenie o neobalových výrobkoch a nakladaní s odpadmi z neobalových výrobkov [k § 27 ods. 4 písm. h) zákona]“.
4.
Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Ohlasovacia povinnosť podľa § 14 ods. 4 sa za rok 2018 plní k 28. februáru 2019 na tlačive platnom do 31. decembra 2018.“.
5.
Príloha č. 15 znie:
6.
V prílohe č. 16 Tabuľky 1 a 2 znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
László Sólymos v. r.