373/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 20.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

373
ZÁKON
z 5. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami ai) a aj), ktoré znejú:
„ai)
dlhovými nástrojmi dlhopisy19h) a iné formy prevoditeľného dlhu, ako aj nástroje, ktorými sa vytvára alebo uznáva dlh,
aj)
mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi mikropodniky, malé a stredné podniky vymedzené s ohľadom na kritérium ročného obratu podľa osobitného predpisu.19i)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19h a 19i znejú:
„19h) § 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
19i) Čl. 2 ods. 1 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. j) sa čiarka za slovami „riešiteľnosť krízových situácií“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a koná a rozhoduje v rezolučnom konaní“.
3.
V § 9 ods. 1 písm. f) sa za slovo „inštitúciou“ vkladá čiarka a slová „ako aj nástroj, ktorý poskytuje právo nadobudnúť dlhové nástroje,“.
4.
V § 9 ods. 1 písm. i) sa za slová „dlhových nástrojov“ vkladá čiarka a slová „ako aj nástrojov, ktoré poskytujú právo nadobudnúť dlhové nástroje,“.
5.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona je rada oprávnená vykonávať právomoci podľa odseku 1 písm. a) až j), l) a m) primerane.“.
6.
V § 12 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajšie odseky 13 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 17.
7.
Nadpis § 13 znie: „Doplnkové právomoci rady“.
8.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo podaním návrhu rady na povolenie reštrukturalizácie vybranej inštitúcie“.
9.
V § 25 ods. 2 sa slová „odstránenia týchto podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie“ nahrádzajú slovami „prijatia rozhodnutia podľa odseku 3 alebo odseku 4“.
10.
V § 25 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak sú navrhnuté opatrenia podľa rady dostatočné na účinné riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie vybranej inštitúcie, uloží rozhodnutím vybranej inštitúcii povinnosť prijať tieto opatrenia. V rozhodnutí určí lehotu na ich splnenie a rozhodnutie doručí dotknutej vybranej inštitúcii.“.
11.
V § 29 odsek 1 znie:
„(1)
Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností a po prerokovaní s kolégiom orgánov dohľadu a príslušnými rezolučnými orgánmi v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje na významnú pobočku, vykoná v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií posúdenie podľa § 28 a vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o uložení povinnosti osobe v skupine prijať náhradné opatrenia podľa § 25 ods. 4.“.
12.
V § 29 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia podľa odseku 6 o opatreniach podľa § 25 ods. 6 písm. g), h) alebo písm. k) podľa osobitného predpisu,66) rada vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s týmto rozhodnutím. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia a rade sa nepodarilo dosiahnuť rozhodnutie rezolučných orgánov podľa odseku 6, rada vydá rozhodnutie o opatreniach, ktoré sa prijmú na úrovni skupiny. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Rada doručí svoje rozhodnutie rezolučným orgánom podľa odseku 6 a materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
(9)
Ak rada vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou, snaží sa o dosiahnutie spoločného rozhodnutia v lehote podľa odseku 7, ktorá sa vzťahuje na príslušný rezolučný orgán na úrovni skupiny a materskú spoločnosť so sídlom v členskom štáte. Ak sa neprijme spoločné rozhodnutie v lehote podľa odseku 7, vydá rada samostatné rozhodnutie voči dcérskej spoločnosti o opatreniach na odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie podľa § 25 ods. 4. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Rozhodnutie sa doručí dcérskej spoločnosti a príslušnému rezolučnému orgánu na úrovni skupiny. Ak rada vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou a nesúhlasí s návrhom spoločného rozhodnutia o opatreniach podľa § 25 ods. 6 písm. g), h) alebo písm. k), môže v lehote podľa odseku 7 požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia s príslušným rezolučným orgánom. Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov, ktorý vykonáva pôsobnosť nad osobou v skupine, požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia vo veci opatrenia podľa § 25 ods. 6 písm. g), h) alebo písm. k) v súlade s osobitným predpisom,66) rada vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s týmto rozhodnutím. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, rada vydá samostatné rozhodnutie voči dcérskej spoločnosti. Rozhodnutie doručí aj príslušnému rezolučnému orgánu na úrovni skupiny.“.
13.
V § 34 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností nemôžu byť prijaté akékoľvek alternatívne opatrenia súkromného sektora, opatrenia dohľadu71aa) vrátane opatrení včasnej intervencie podľa osobitného predpisu50) alebo odpísanie a konverzia kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona, v dôsledku ktorých by bolo možné v primeranom čase predísť zlyhaniu vybranej inštitúcie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71aa znie:
„71aa) § 50 až 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 135 až 158 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 34 ods. 2 písm. d) druhom bode sa vypúšťa slovo „prednostné“.
15.
V § 34 odsek 3 znie:
„(3)
V každom z prípadov uvedených v odseku 2 písm. d) sa opatrenia obmedzia na solventné vybrané inštitúcie a sú podmienené schválením v súlade s pravidlami Európskej únie pre štátnu pomoc. Predmetné opatrenia majú preventívnu a dočasnú povahu a sú primerané na nápravu dôsledkov vážneho narušenia hospodárstva. Tieto opatrenia nie je možné použiť na vyrovnanie strát, ktoré vybranej inštitúcii vznikli alebo v blízkej budúcnosti pravdepodobne vzniknú.“.
16.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Predstavenstvo vybranej inštitúcie je povinné bezodkladne po tom, ako sa dozvedelo a s odbornou starostlivosťou vyhodnotilo, že je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 2, oznámiť túto skutočnosť Národnej banke Slovenska.“.
17.
V § 38 ods. 5 sa slová „Ak rada návrh na začatie rezolučného konania zamietne“ nahrádzajú slovami „Ak rada zistí, že podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. a) a c) sú splnené, pričom však nie je splnená podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. b)“.
18.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Začatie rezolučného konania voči vybranej inštitúcii bráni začatiu konkurzného konania na majetok vybranej inštitúcie, ako aj zavedeniu nútenej správy nad vybranou inštitúciou.“.
19.
V § 40 ods. 10 písmená c) a d) znejú:
„c)
väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania,76)
d)
lehote a náležitostiach oznámenia alebo pozvánky na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o zvýšení základného imania alebo o znížení základného imania,77)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 76 a 77 znejú:
„76) § 202 Obchodného zákonníka.
77) § 184 ods. 3 a 4, § 202 a 212 Obchodného zákonníka.“.
20.
V § 40 sa odsek 10 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
podmienke pre platnosť a účinnosť zmeny stanov,81a)
j)
nemožnosti postúpenia pohľadávky bez dohody s dlžníkom,81b)
k)
písomnej výzve a lehote omeškania, ktorá musí byť dodržaná, aby vybraná inštitúcia mohla postúpiť svoje pohľadávky postupníkovi bez súhlasu klienta.81c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 81a až 81c znejú:
„81a) § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
81b) § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
81c) § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. “.
21.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ustanovenie odseku 10 sa vzťahuje primerane aj na výkon právomoci odpísania a konverzie kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona.“.
22.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak sa rada rozhodne uplatniť na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) opatrenie na riešenie krízových situácií, ktoré by viedlo k stratám pre veriteľov alebo ku konverzii ich pohľadávok, pristúpi rada k výkonu právomoci odpísať a konvertovať kapitálové nástroje podľa ôsmej časti tohto zákona bezprostredne pred uplatnením opatrenia na riešenie krízových situácií alebo spolu s jeho uplatnením.“.
23.
V § 59 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
záväzky so zostávajúcou lehotou splatnosti menej ako sedem dní voči platobným systémom podľa osobitného predpisu95ba) alebo voči systémom vyrovnania transakcií s cennými papiermi podľa osobitného predpisu95bb) alebo voči prevádzkovateľom týchto systémov alebo voči ich účastníkom a vyplývajúce z účasti v takom systéme,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 95ba a 95bb znejú:
„95ba) Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
95bb) Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
24.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Podriadeným dlhom sa na účely tohto zákona rozumejú záväzky spojené so záväzkom podriadenosti podľa § 408a Obchodného zákonníka, ako aj záväzky, ktoré sa v konkurze uspokojujú rovnako ako podriadená pohľadávka.96a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 96a znie:
„96a)§ 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 70 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
sú splnené podmienky podľa § 34 alebo § 48 a zároveň § 52 ods. 8 pred vykonaním úkonu alebo vydaním iného rozhodnutia v rezolučnom konaní,“.
26.
V § 70 odsek 4 znie:
„(4)
Na účely odseku 3 sa vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina nepovažuje za stabilnú, ak
a)
vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá,
b)
nie je odôvodený predpoklad, že pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností dokáže akékoľvek opatrenie vrátane alternatívnych opatrení súkromného sektora a opatrení dohľadu71aa) vrátane opatrení včasnej intervencie podľa osobitného predpisu50) okrem rozhodnutia podľa odseku 1 zabrániť zlyhaniu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupiny v primeranom čase.“.
27.
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).“.
Čl. II
Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb., zákona č. 113/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 483/2001 Z. z., zákona č. 460/2002 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
Časť V vrátane nadpisov sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Eximbanka je subjektom verejnej správy len na účely vykazovania podľa osobitného predpisu.1aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
„1aaa) § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V 37 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Na všetky informácie o záležitostiach, ktoré sa týkajú klientov Eximbanky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä na informácie o uskutočnených obchodoch a stavoch na účtoch podľa § 24 ods. 5 písm. j), sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti. Tieto informácie je Eximbanka povinná chrániť pred zneužitím, vyzradením, poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, môže Eximbanka poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutého klienta alebo na jeho písomný pokyn. Zmluvy uzavreté v pôsobnosti Eximbanky pri vykonávaní činností podľa § 2, ktoré obsahujú informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, sa nezverejňujú.
(2)
Na účely tejto časti zákona sa za klienta Eximbanky považuje aj právny nástupca pôvodného klienta v rozsahu týkajúcom sa práv a povinností, ktoré nadobudol tento právny nástupca, osoba, s ktorou Eximbanka rokovala o uzatvorení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť klientom Eximbanky, a tiež osoba, o ktorej Eximbanka dostala údaje od banky, poisťovne alebo zaisťovne alebo údaje z registra bankových úverov a záruk podľa § 18 ods. 3.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje poskytovanie informácií v súhrnnej podobe, z ktorých nie je zrejmý názov banky, poisťovne, zaisťovne, obchodné meno klienta alebo meno a priezvisko klienta. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani poskytnutie informácií o klientoch Eximbanky na písomné vyžiadanie bánk, poisťovní alebo zaisťovní, s ktorými má Eximbanka uzatvorené zmluvy týkajúce sa vykonávania činností podľa § 2, ak požadované informácie sú nevyhnutné na realizáciu týchto zmlúv. Správu o všetkých skutočnostiach, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, je Eximbanka oprávnená podať osobám povereným výkonom štátneho dozoru nad činnosťou Eximbanky.
(4)
Pri ochrane informácií a údajov podľa odseku 1 postupuje Eximbanka rovnako ako pri ochrane informácií a dokladov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva. Skutočnosti týkajúce sa klienta poskytne Eximbanka len na písomné vyžiadanie v prípadoch uvedených v osobitnom predpise.17) Písomné vyžiadanie musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže Eximbanka príslušnú záležitosť identifikovať. Za podanie informácie o skutočnostiach týkajúcich sa klienta patrí Eximbanke úhrada.“.
Čl. IV
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 110/2007 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 39/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „5 000 000 EUR“ nahrádza sumou „5 240 000 eur“ a v písmene b) sa suma „1 000 000 EUR“ nahrádza sumou „1 050 000 eur“.
Čl. V
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 345/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27c ods. 1 písm. d) sa slová „400 eur“ nahrádzajú slovami „1,1-násobok minimálnej mzdy“.
2.
V § 27c ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
3.
V § 27c ods. 6 sa slová „5 600 eur“ nahrádzajú slovami „15-násobok minimálnej mzdy“.
4.
V § 27c ods. 13 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
5.
V § 27c ods. 15 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
6.
V § 27c ods. 16 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.
7.
V § 33p ods. 1 písm. c) sa za slovo „banky“ vkladajú slová „a obchodníci s cennými papiermi“.
8.
V § 38 ods. 2 sa za slovo „zábezpekách“ vkladá čiarka a slová „ak odsek 10 neustanovuje inak,“.
9.
V § 38 ods. 7 sa za slovo „povinné“ vkladajú slová „aj bez súhlasu dotknutej osoby“.
10.
V § 38 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o vydaní prevádzkového poriadku registra schvaľuje Banková rada Národnej banky Slovenska a nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska,30zu) ak v tomto rozhodnutí nie je uvedený neskorší dátum nadobudnutia účinnosti; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom.30zv)“.
11.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov35ba) alebo správca bytového domu35bb) na základe zmluvy o výkone správy uzavreli zmluvu o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu37abb) v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, banka a pobočka zahraničnej banky takéto údaje o úvere do registra neposkytuje. Ak spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca bytového domu nie je poskytovateľom zábezpeky za splnenie pohľadávky z úveru podľa zmluvy o úvere na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva bytového domu, banka a pobočka zahraničnej banky takéto údaje o zábezpeke do registra neposkytuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37abb znie:
„37abb) § 7b ods. 6 a § 8b ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 42 odsek 4 znie:
„(4)
Na vyžiadanie ministerstva a v lehote ním určenej sú banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky povinné ministerstvu predložiť ním požadované výkazy, hlásenia, prehľady, priebežnú účtovnú závierku, priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku alebo iné správy predkladané Národnej banke Slovenka podľa odseku 2, podľa § 39 ods. 11 a 13 alebo § 45 ods. 5 a osobitných predpisov43a) na účely podľa osobitných predpisov.43b) Takéto poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie bankového tajomstva podľa § 91.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:
„43a) Napríklad § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z., opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 246/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov, opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 č. 3/2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 168/2017 Z. z.), opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.).
43b) Napríklad § 7 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 50 ods. 16 na konci sa slová „v súlade s osobitným predpisom.48d)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov.48d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48d znie:
„48d) § 27 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).“.
14.
V § 50 odsek 19 znie:
„(19)
Národná banka Slovenska bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa tohto paragrafu alebo po prijatí opatrenia na predchádzanie krízovej situácie48f) alebo po doručení oznámenia48g) zašle rozhodnutie alebo oznámenie na vedomie rezolučnej rade. Rezolučná rada je oprávnená uložiť banke povinnosť, aby začala rokovania s prípadnými záujemcami o kúpu banky alebo jej časti pri zohľadnení podmienok ustanovených osobitným predpisom.48h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 48f až 48h znejú:
„48f) § 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
48g) § 34 ods. 6 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
48h) § 8 a § 54 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.
15.
V § 63 ods. 2 písm. c) sa slová „osobitného predpisu,57)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,57)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
„57) § 6, § 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 98 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.
16.
V § 70 odsek 3 znie:
„(3)
Základné aktíva podľa odseku 1 musia tvoriť najmenej 90 % celkovej hodnoty krycieho súboru bez hodnoty likvidných aktív podľa § 68 ods. 1 písm. d).“.
17.
V § 70 odsek 5 znie:
„(5)
Do hodnoty základných aktív podľa odseku 4 sa nezapočítavajú pohľadávky banky podľa odseku 1 ani časti pohľadávok banky podľa odseku 1, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, pri ktorých je dlžník považovaný za zlyhaného podľa osobitného predpisu.61c) Pohľadávky alebo časti pohľadávok podľa prvej vety je banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, povinná vyradiť zo základných aktív a vykonať výmaz z registra krytých dlhopisov bezodkladne po vzniku zlyhania dlžníka. Ak ide o výmaz základného aktíva z registra programu krytých dlhopisov z iného dôvodu, ako je splatenie hypotekárneho úveru, prekročenie lehoty splatnosti hypotekárneho úveru podľa odseku 1 alebo z dôvodu uvedeného v druhej vete alebo v § 71 ods. 2, na vykonanie takého výmazu z registra krytých dlhopisov je potrebný súhlas správcu programu krytých dlhopisov vrátane uvedenia dôvodu vykonania takého výmazu bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov. Banka vykoná výmaz údajov z registra krytých dlhopisov podľa predchádzajúcej vety najneskôr do 30 dní odo dňa udelenia súhlasu správcom programu krytých dlhopisov. Vykonanie výmazu údajov z registra krytých dlhopisov bez súhlasu správcu programu krytých dlhopisov je neplatné.“.
18.
V § 71 ods. 2 sa vypúšťajú slová „spolu s príslušenstvom“.
19.
V § 72 odsek 2 znie:
„(2)
Doplňujúce aktíva podľa odseku 1 môžu tvoriť najviac 10 % celkovej hodnoty krycieho súboru bez hodnoty likvidných aktív podľa § 68 ods. 1 písm. d).“.
20.
V § 75 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem likvidných aktív, ktoré sa môžu do registra krytých dlhopisov zapisovať za celý program krytých dlhopisov.“.
21.
V § 75 odsek 6 znie:
„(6)
Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví
a)
štruktúra, rozsah a časti registra krytých dlhopisov a registra hypoték vedeného podľa § 122ya ods. 9,
b)
údaje, ktoré majú byť vedené v registri krytých dlhopisov a v registri hypoték vedenom podľa § 122ya ods. 9, ich rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup ich zapisovania do registra krytých dlhopisov a registra hypoték vedeného podľa § 122ya ods. 9, ich aktualizácie a ich uchovávanie v týchto registroch,
c)
spôsob, dôvody, postupy a technické pravidlá na vyradenie aktív z krycieho súboru, vymazanie údajov z registra krytých dlhopisov a uchovávanie týchto údajov,
d)
spôsob, postupy, technické pravidlá a kontrola vedenia týchto registrov a uschovávania dokladov súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
e)
vedenie ukazovateľov krytia, postup a podrobnosti ich výpočtu na základe údajov v registri krytých dlhopisov,
f)
rozsah, obsah, spôsob, forma a termíny predkladania údajov z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték vedeného podľa § 122ya ods. 9,
g)
metodika na vedenie registra krytých dlhopisov a registra hypoték vedeného podľa § 122ya ods. 9, ako aj na vedenie údajov v týchto registroch a na predkladanie údajov z nich podľa písmen a) až e).“.
22.
V § 79 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a že je vykonaný záznam v registri krytých dlhopisov“.
23.
V § 89 ods. 4 sa za slová „pobočku zahraničnej banky“ vkladá čiarka a slová „platobnú inštitúciu, pobočku zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciu elektronických peňazí, pobočku zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí“, za slová „doplnkovú dôchodkovú spoločnosť“ sa vkladá čiarka a slová „a správcu bytového domu podľa osobitného predpisu73a)“ sa nahrádzajú slovami „správcu bytového domu a spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome73a)“ a za slová „banku so sídlom v členskom štáte“ sa vkladá čiarka a slová „zahraničnú platobnú inštitúciu so sídlom v členskom štáte“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:
„73a) § 6 ods. 1 a 2, § 7 až 7d, § 8 až 8b a § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 91 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
daňového úradu, colného úradu, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky alebo správcu dane, ktorým je obec,80c) v rozsahu nevyhnutnom na výkon správy daní a colného dohľadu, ak sa vzťahujú na klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo na majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky, vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní alebo vymáhania colného dlhu, pokút a iných platieb vymeraných a uložených podľa colných predpisov v colnom exekučnom konaní,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 80a a 80b sa vypúšťajú.
25.
V § 91 ods. 4 písmeno s) znie:
„s)
Kriminálnemu úradu finančnej správy v rozsahu nevyhnutnom na účel
1.
plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich86db) alebo
2.
výkonu správy daní a colného dohľadu, ak sa vzťahujú na klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo na majetok klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky,“.
26.
V § 91 ods. 5 prvej vete sa slová „písm. b), g), o) a w)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c), g), o), s) a w) a ani pri daňovej kontrole v príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky“.
27.
V § 92 ods. 1 písm. a) sa slová „platobného alebo zúčtovacieho styku“ nahrádzajú slovami „platobnej operácie alebo zúčtovania“.
28.
V § 92 ods. 4 sa slová „3 alebo § 91 ods. 1 až 7“ nahrádzajú slovami „3, § 90, § 91, § 92a alebo § 92b“ a slová „3 a § 91 ods. 1 až 7“ sa nahrádzajú slovami „3, § 90, § 91, § 92a a § 92b“.
29.
§ 93b znie:
㤠93b
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov zriadený podľa osobitných zákonov88j) je príslušný riešiť aj spory súvisiace s bankovými obchodmi podľa § 5 písm. i), ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a bankami alebo pobočkami zahraničných bánk.
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné klientovi, ktorým je spotrebiteľ, poskytnúť alebo sprístupniť informácie o možnosti alternatívneho riešenia sporov súvisiacich s bankovými obchodmi [§ 5 písm. i)] prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s takýmito obchodmi, a to o využití tejto možnosti riešenia podľa voľby spotrebiteľa vrátane výberu príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa voľby spotrebiteľa. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné informácie podľa prvej vety uvádzať jednoznačným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom vo svojich obchodných priestoroch, obchodných podmienkach a na svojom webovom sídle.
(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné klientovi, ktorým nie je spotrebiteľ, poskytnúť alebo sprístupniť informácie o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov súvisiacich s bankovými obchodmi [§ 5 písm. i)] a informácie o osobitných predpisoch upravujúcich rozhodcovské riešenie sporov alebo iné mimosúdne riešenie takýchto sporov.88k) Na poskytovanie a sprístupňovanie informácií podľa prvej vety sa rovnako vzťahuje ustanovenie odseku 2 druhej vety.
(4)
Ustanovenia § 93a sa rovnako použijú pre stály rozhodcovský súd, ktorý je oprávnený rozhodovať spory súvisiace s bankovými obchodmi [§ 5 písm. i)], a to na poskytovanie, získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely konania a rozhodovania tohto stáleho rozhodcovského súdu o sporoch medzi klientmi a ich bankami alebo pobočkami zahraničných bánk súvisiacich s bankovými obchodmi, ako aj na účel zdokumentovania činnosti tohto stáleho rozhodcovského súdu. Stály rozhodcovský súd podľa prvej vety sprístupňuje a poskytuje88g) údaje, na ktoré sa vzťahuje § 93a ods. 1 až 3, § 91 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 92a, len Národnej banke Slovenska na účely vykonávania jej pôsobností, právomocí, úloh a činností podľa tohto zákona a osobitných predpisov, orgánom členských štátov v rozsahu potrebnom na účely spolupráce pri mimosúdnom riešení sporov súvisiacich s bankovými obchodmi a účastníkom rozhodcovského konania pred týmto stálym rozhodcovským súdom v rozsahu potrebnom na účely rozhodcovského konania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 88g, 88j a 88k znejú:
„88g) Zákon č. 18/2018 Z. z.
Nariadenie (EÚ) 2016/679.
88j) § 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
88k) Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 88l a 88m sa vypúšťajú.
30.
Za § 123b sa dopĺňa § 123c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠123c
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 126/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje pre banky a pobočky zahraničných bánk rozsah, spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a údajov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska.“.
Čl. VI
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 12 sa za slovo „majiteľa“ vkladajú slová „alebo držiteľa“.
3.
V § 8a ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „obec,“ a za slová „štátny orgán alebo“ sa vkladá slovo „vyšší“.
4.
V § 8a ods. 7 písm. a) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „pričom významným obchodom s finančnými nástrojmi sa rozumie obchod s finančnými nástrojmi, ktorého objem je vyšší ako 6 000 eur, a príslušným trhom sa rozumie regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo neorganizovaný trh, na ktorý sú prijaté na obchodovanie finančné nástroje, vo vzťahu ku ktorým sú poskytované alebo sa majú poskytovať investičné služby pre túto osobu,“.
5.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ako deň zmeny podoby cenného papiera“.
6.
V § 17 ods. 2 prvá veta znie: „Centrálny depozitár vykoná výmaz cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári a v evidencii člena centrálneho depozitára ku dňu, ktorý emitent určí v zmluve podľa odseku 1 okrem odseku 6 a následne vykoná zrušenie registrácie emisie.“.
7.
V § 17 ods. 3 sa slová „zrušenia registrácie cenného papiera“ nahrádzajú slovami „vykonania výmazu cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári“.
8.
V § 17 ods. 4 a 5 sa slová „zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera“ nahrádzajú slovami „vykonania výmazu cenného papiera z účtov vedených v centrálnom depozitári“.
9.
V § 17 ods. 6 sa slová „odsekov 4 a“ nahrádzajú slovami „odseku“.
10.
V § 19 ods. 3 sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „§ 118i odsek 15 a § 159 ods. 3 alebo“.
12.
V § 55 odsek 10 znie:
„(10)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu a osobách zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu rozumie získané vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo získané úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti vo finančnej oblasti a skúsenosti v nej.“.
13.
V § 56 ods. 14 sa za slová „profesionálny klient“ vkladajú slová „podľa § 8a ods. 2 písm. e)“.
14.
V § 69 ods. 4 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť možnosť využívania najmenej jedného mechanizmu mimosúdneho riešenia sťažností klientov54g) a sporov pri poskytovaní investičných služieb a zjednanie nápravy v konaniach o sťažnostiach klientov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54g znie:
„54g) Napríklad zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 110ja znie:
„110ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2015/2365, nariadenie (EÚ) 2016/1011, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenie (ES) č. 1060/2009 a nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28. 12. 2017).“.
16.
V § 71df ods. 7 sa slová „bankových činností“ nahrádzajú slovami „investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb“.
17.
V § 71l ods. 4 sa za slovo „zamestnancov“ vkladá čiarka a slová „finančných agentov a ďalšie príslušné osoby,57c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57c znie:
„57c) Čl. 2 bod 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.
19.
V § 73b ods. 5 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Poplatok, provízia alebo nepeňažná výhoda sa nepovažujú za prijateľné, ak v ich dôsledku je poskytovanie príslušných služieb klientovi neobjektívne alebo skreslené.“.
20.
V § 73b ods. 8 úvodnej vete sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo poskytnuté tretej osobe“.
21.
V § 73f ods. 1 a 73g ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 19“.
22.
V § 73g ods. 1 poslednej vete sa slovo „vhodný“ nahrádza slovom „primeraný“.
23.
V § 73h ods. 1 sa slová „ods. 2 písm. a), nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. b), ktoré“.
24.
V § 73o ods. 4 prvej vete sa nad slovo „transakcií“ umiestňuje odkaz 58hea.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58hea znie:
„58hea) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/575 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa údajov o kvalite vykonávania transakcií, ktoré majú zverejňovať miesta výkonu (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).“.
25.
V § 73p ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
26.
V § 73p sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58hfa sa vypúšťa.
27.
V § 73p ods. 5 štvrtej vete sa nad slovo „pokynov“ umiestňuje odkaz 58hfc.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58hfc znie:
„58hfc) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/576 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).“.
28.
V § 73s sa na konci pripája táto veta: „Tieto postupy a opatrenia musia umožniť, aby sa inak porovnateľné pokyny klientov vykonali podľa času ich prijatia obchodníkom s cennými papiermi.“.
29.
§ 73t znie:
㤠73t
Pri limitovaných pokynoch klientov týkajúcich sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovaných na obchodnom mieste, ktoré nie sú vykonané ihneď podľa prevládajúcich trhových podmienok, obchodník s cennými papiermi je povinný prijať, ak klient výslovne nevydá iné inštrukcie, opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania tohto pokynu okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umožňuje ľahký prístup pre ostatných účastníkov trhu.58hf) Obchodník s cennými papiermi môže túto povinnosť splniť postúpením limitovaného pokynu klienta na obchodné miesto. Národná banka Slovenska môže upustiť od povinnosti zverejniť limitovaný pokyn veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom určeným podľa osobitného predpisu.58hfa) Limitovaným pokynom sa rozumie pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v určenom objeme.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58hfa znie:
„58hfa) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení.“.
30.
V § 73u sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak sa pri obchode potenciálne protistrany riadia rôznymi právnymi poriadkami, obchodník s cennými papiermi sa podriadi štatútu oprávnenej protistrany, ktorý je ustanovený na základe právnych predpisov alebo opatrení členského štátu, v ktorom má táto oprávnená protistrana sídlo.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
31.
V § 74d ods. 1 sa slová „§ 120 ods. 7“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu58jea)“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 58jea znie:
„58jea) Čl. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/1129.“.
32.
V § 79a ods. 2 a 4 sa za slová „71 až 71n“ vkladá čiarka a slová „§ 71p“.
33.
V § 85 ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
34.
V § 99 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak centrálny depozitár poskytuje jednu alebo viac investičných služieb alebo vykonáva jednu alebo viac investičných činností navyše k poskytovaniu služieb podľa osobitného predpisu,89f) vzťahujú sa na neho ustanovenia tohto zákona v rozsahu ako na obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje rovnaké investičné služby alebo vykonáva rovnaké investičné služby, okrem § 70, § 71 ods. 1 a 2, § 71 ods. 4 až 6, § 71a až 71de, § 79 a ustanovenia osobitného predpisu;90) tým nie je dotknuté ustanovenie § 54 ods. 3 písm. k).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 89f znie:
„89f) Oddiel A a B prílohy nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v platnom znení.“.
35.
V § 105 ods. 7 sa slová „v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy“ nahrádzajú slovami „na svojom webovom sídle“.
36.
§ 118i vrátane nadpisu znie:
㤠118i
Právo výkupu
(1)
Navrhovateľ, ktorý uskutočnil ponuku na prevzatie, ktorá nebola čiastočná ani podmienená podľa § 116 ods. 2 písm. h), má právo požadovať, aby na neho prešli akcie všetkých zostávajúcich akcionárov tejto cieľovej spoločnosti za primerané protiplnenie (ďalej len „právo výkupu“), ak je majiteľom akcií, ktorých súhrnná menovitá hodnota predstavuje najmenej 95 % základného imania cieľovej spoločnosti, s ktorým sú spojené hlasovacie práva a s ktorými je súčasne spojený najmenej 95 % podiel na hlasovacích právach v cieľovej spoločnosti; za rovnakých podmienok má navrhovateľ právo výkupu aj voči právnym nástupcom zostávajúcich akcionárov cieľovej spoločnosti. Právo výkupu môže navrhovateľ uplatniť najneskôr v lehote troch mesiacov od uplynutia lehoty platnosti ponuky na prevzatie vymedzenej v prvej vete, inak toto právo zaniká.
(2)
Pri výpočte podielu na hlasovacích právach podľa odseku 1 sa postupuje ako pri výpočte podielu na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu na účely plnenia oznamovacej povinnosti.
(3)
Navrhovateľ, ktorý sa rozhodol, že uplatní právo výkupu, je povinný toto rozhodnutie vrátane skutočností, na základe ktorých mu toto právo vzniklo, bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, cieľovej spoločnosti a zverejniť spôsobom podľa § 115 ods. 1.
(4)
Právo výkupu je voči zostávajúcim akcionárom cieľovej spoločnosti účinné len po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska; rovnako je právo výkupu účinné aj voči právnym nástupcom zostávajúcich akcionárov cieľovej spoločnosti. Národná banka Slovenska udelí navrhovateľovi predchádzajúci súhlas, len ak sú splnené podmienky na uplatnenie práva výkupu. Na konanie o žiadosti o predchádzajúci súhlas na uplatnenie práva výkupu sa primerane použije ustanovenie § 117. K žiadosti navrhovateľ priloží podmienky, v ktorých uvedie spôsob uplatnenia práva výkupu voči akcionárom cieľovej spoločnosti (ďalej len „podmienky práva výkupu“), stanovisko predstavenstva a dozornej rady cieľovej spoločnosti k navrhnutému uplatneniu práva výkupu a k navrhnutým podmienkam práva výkupu, potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov podľa odseku 12 spolu s ďalšími dokladmi, ktoré Národná banka Slovenska požaduje na udelenie predchádzajúceho súhlasu, a znaleckým posudkom, ak je vyžadovaný podľa odseku 10. Podmienky práva výkupu priložené k žiadosti obsahujú najmä informácie podľa odseku 7 písm. b) až d).
(5)
Navrhovateľ je oprávnený požadovať, aby predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolalo valné zhromaždenie za účelom prijatia rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Navrhovateľ priloží k žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 4, navrhne výšku protiplnenia, ktoré nesmie byť nižšie ako protiplnenie určené podľa odseku 10, a priloží potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom podľa odseku 12. Predstavenstvo cieľovej spoločnosti zvolá valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti navrhovateľa. Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje okrem náležitostí podľa Obchodného zákonníka aj
a)
údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia,
b)
vyjadrenie predstavenstva k primeranosti navrhovanej výšky protiplnenia,
c)
informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4.
(6)
Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa je potrebný súhlas najmenej 95 % hlasov všetkých akcionárov spoločnosti. O priebehu valného zhromaždenia sa vyhotoví notárska zápisnica. Predstavenstvo cieľovej spoločnosti najneskôr do 30 dní od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia podľa prvej vety podá návrh na jeho zápis do obchodného registra. Súčasťou návrhu na zápis do obchodného registra je aj rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4 a potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom podľa odseku 12. Rozhodnutím valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa sa právo výkupu považuje za uplatnené.
(7)
Navrhovateľ do desiatich dní po uskutočnení valného zhromaždenia písomne zašle všetkým zostávajúcim akcionárom a záložným veriteľom oznámenie o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Centrálny depozitár poskytne navrhovateľovi na jeho písomnú žiadosť na tento účel zoznam majiteľov cenných papierov príslušného emitenta a záložných veriteľov; ustanovenie § 107 ods. 10 sa použije primerane. Ak sa ponúka výmena akcií cieľovej spoločnosti za iné cenné papiere, uvedú sa aj informácie o výmene akcií za iné cenné papiere vrátane príslušného výmenného pomeru. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje najmä tieto skutočnosti:
a)
úplné znenie rozhodnutia valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti,
b)
údaje o výške protiplnenia v rozsahu podľa § 116 ods. 2 písm. i) vrátane odôvodnenia tejto výšky protiplnenia,
c)
čas a spôsob úhrady protiplnenia,
d)
lehotu a postup pri vykonaní prechodu cenných papierov,
e)
informáciu o udelení predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4,
f)
poučenie o možnosti zostávajúcich akcionárov namietať navrhovanú výšku protiplnenia.
(8)
Po uplynutí 30 dní od zápisu rozhodnutia valného zhromaždenia podľa odseku 6 do obchodného registra prechádzajú akcie cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa. Prechod vlastníctva akcií podľa prvej vety je právnou skutočnosťou podľa § 18 ods. 1 a ku dňu tohto prechodu sa zaregistruje v zákonnej evidencii cenných papierov podľa § 18 na základe príkazu na registráciu prechodu podaného cieľovou spoločnosťou. Podkladmi k príkazu na registráciu prechodu na základe práva výkupu je rozhodnutie valného zhromaždenia podľa odseku 6, predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na uplatnenie práva výkupu podľa odseku 4 a výpis z obchodného registra o cieľovej spoločnosti po zápise rozhodnutia valného zhromaždenia podľa odseku 6.
(9)
Protiplnenie pri uplatnení práva výkupu môže byť vo forme peňažného protiplnenia, vo forme cenných papierov alebo kombinácia týchto dvoch foriem. Ak navrhovateľ ponúka protiplnenie alebo časť protiplnenia vo forme cenných papierov, musí ako alternatívu ponúknuť aj peňažné protiplnenie v plnej výške primeraného protiplnenia.
(10)
Ponúkané protiplnenie musí byť primerané hodnote akcií cieľovej spoločnosti. Pri povinnej ponuke na prevzatie predchádzajúcej uplatneniu práva výkupu sa protiplnenie považuje za primerané, ak nie je nižšie ako protiplnenie v tejto povinnej ponuke na prevzatie. Ak uplatneniu práva výkupu predchádza ponuka na prevzatie vyhlásená dobrovoľne, protiplnenie použité v tejto ponuke sa považuje za primerané vždy, ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie; ak navrhovateľ prostredníctvom tejto ponuky na prevzatie nenadobudol akcie s hlasovacím právom predstavujúce najmenej 90 % podiel na tej časti základného imania cieľovej spoločnosti, ktorá bola predmetom ponuky na prevzatie, určí sa výška protiplnenia podľa § 118g ods. 5 až 7, pričom znalecký posudok nesmie byť starší ako tri mesiace odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 3.
(11)
Výplatu protiplnenia vykoná osoba poverená navrhovateľom podľa odseku 13 do troch dní odo dňa prechodu akcií cieľovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa podľa odseku 8, pričom poverená osoba svoju činnosť vykonáva na náklady navrhovateľa. Poverenou osobou môže byť
a)
banka,
b)
obchodník s cennými papiermi,
c)
centrálny depozitár, alebo
d)
zahraničná osoba s oprávnením na výkon obdobných činností na území Slovenskej republiky ako osoby podľa písmen a) až c).
(12)
Navrhovateľ zloží u poverenej osoby peňažné prostriedky vo výške potrebnej na poskytnutie celého protiplnenia pred doručením žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na uplatnenie práva výkupu Národnej banke Slovenska podľa odseku 4. Poverená osoba môže použiť takto poskytnuté peňažné prostriedky výlučne na úhradu protiplnenia zostávajúcim akcionárom. Poskytnuté peňažné prostriedky nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov,100aa) nie sú súčasťou majetkovej podstaty poverenej osoby, ak dôjde k vyhláseniu konkurzu na jej majetok podľa osobitného predpisu,21) poverená osoba nesmie tieto peňažné prostriedky použiť na úhradu ani na zabezpečenie úhrady svojich nákladov alebo nákladov navrhovateľa súvisiacich s uplatneným právom výkupu a poverená osoba taktiež nie je oprávnená z poskytnutých peňažných prostriedkov uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúcich z osobitných predpisov.100ab) Poverená osoba je príslušná a povinná v mene navrhovateľa v Obchodnom vestníku zverejniť oznámenie o výplate protiplnenia za akcie, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, pričom toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo cieľovej akciovej spoločnosti, ktorej akcie prešli na väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, identifikačné údaje väčšinového akcionára v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,100ac) ak ide o fyzickú osobu, dátum prechodu akcií na väčšinového akcionára, výšku protiplnenia pripadajúceho na jednu akciu a dátum splatnosti protiplnenia za akcie cieľovej akciovej spoločnosti, ktoré prešli zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu.
(13)
Poverená osoba poskytne protiplnenie tomu akcionárovi, ktorý bol majiteľom akcií cieľovej spoločnosti v okamihu prechodu vlastníckeho práva k akciám na navrhovateľa podľa odseku 8 prvej vety. Ak však v čase výplaty protiplnenia je preukázaná existencia záložného práva k akciám, poskytne poverená osoba protiplnenie záložnému veriteľovi do výšky pohľadávky zabezpečenej záložným právom; to neplatí, ak zostávajúci akcionár preukáže, že z dohody so záložným veriteľom vyplýva niečo iné. Ak došlo k omeškaniu s výplatou protiplnenia, akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, majú právo na úroky z omeškania vo výške podľa Občianskeho zákonníka alebo osobitného predpisu.74) Vyplatenie protiplnenia všetkým oprávneným osobám bezodkladne a preukázateľne oznámi poverená osoba cieľovej spoločnosti a navrhovateľovi.
(14)
Na účely uplatnenia práva výkupu akcií cieľovej spoločnosti je predstavenstvo cieľovej spoločnosti povinné poskytnúť navrhovateľovi primeranú súčinnosť.
(15)
Ak bol podaný návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6, nie je navrhovateľ oprávnený scudziť akcie ani použiť ako zábezpeku akcie, ktoré nadobudol uplatnením práva výkupu; takýto úkon je neplatný. Návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodlo o prechode akcií tejto akciovej spoločnosti zo zostávajúcich menšinových akcionárov na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, pre jeho rozpor s právnym predpisom, spoločenskou zmluvou, stanovami alebo s dobrými mravmi, môže podať každý akcionár, člen predstavenstva alebo člen dozornej rady cieľovej spoločnosti alebo ten, kto na tom má záujem hodný právnej ochrany; právo podať takýto návrh na súd však zanikne, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch mesiacov odo dňa, keď sa o rozhodnutí valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6 dozvedela alebo mohla dozvedieť, najneskôr však do jedného roka od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o prechode akcií podľa odseku 6, pričom týmto zánikom nie je dotknuté právo akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa cieľovej spoločnosti, na výplatu dorovnania na základe rozhodnutia súdu podľa odseku 17. Na tento návrh sa vzťahuje § 131 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak tento odsek neustanovuje inak.
(16)
Akcionári, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, môžu u tohto navrhovateľa namietať neprimeranosť protiplnenia a tiež sa môžu voči navrhovateľovi domáhať, aby navrhovateľ dorovnal výšku protiplnenia. Toto právo domáhať sa dorovnania zaniká, ak námietka o neprimeranosti protiplnenia nie je žiadnou z oprávnených osôb uplatnená voči navrhovateľovi najneskôr v lehote troch mesiacov od dátumu splatnosti protiplnenia zverejneného v oznámení podľa odseku 12; ak sa navrhovateľ nevyjadrí k námietke o neprimeranosti protiplnenia do jedného mesiaca od jej doručenia navrhovateľovi alebo ak navrhovateľ nesúhlasí s požadovanou výškou dorovnania, akcionár, ktorého akcie prešli na navrhovateľa, požadujúci dorovnanie, je oprávnený v premlčacej lehote plynúcej od zverejneného dňa splatnosti protiplnenia domáhať sa na súde, aby súd rozhodol o výške dorovnania. Návrh akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa, na súdne preskúmanie primeranosti ponúkaného protiplnenia nemá vplyv na platnosť rozhodnutia valného zhromaždenia, ktorým sa rozhodlo o uplatnení práva výkupu. Primeranosť protiplnenia v súdnom konaní preukazuje ten, kto si uplatnil právo výkupu podľa odseku 6.
(17)
Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým sa rozhodlo o podaní podľa odseku 15 alebo ktorým bolo priznané právo na dorovnanie, je záväzné pre navrhovateľa vo vzťahu k všetkým akcionárom, ktorých akcie prešli na navrhovateľa; súdom priznané dorovnanie je navrhovateľ povinný vyplatiť všetkým oprávneným osobám, ktorých akcie prešli na navrhovateľa ako väčšinového akcionára na základe uplatnenia práva výkupu, a to v lehote určenej rozhodnutím súdu. Pre akcionára, ktorého akcie prešli na navrhovateľa a ktorý si voči navrhovateľovi neuplatnil právo domáhať sa dorovnania podľa odseku 16, plynie premlčacia lehota na uplatnenie práva na výplatu dorovnania nevyplateného navrhovateľom odo dňa zverejnenia rozhodnutia súdu o priznaní dorovnania podľa odseku 18. Ak si oprávnená osoba neprevezme dorovnanie v lehote určenej rozhodnutím súdu, navrhovateľ uloží peňažné prostriedky určené na dorovnanie do notárskej úschovy a písomne informuje všetky oprávnené osoby o tejto skutočnosti. Náklady spojené s notárskou úschovou hradí navrhovateľ a nemôžu byť hradené z finančných prostriedkov určených na vyplatenie dorovnania.
(18)
Cieľová spoločnosť zverejní rozhodnutie súdu o priznaní dorovnania, jeho výške a lehote na výplatu dorovnania spôsobom určeným na zvolanie valného zhromaždenia; cieľová spoločnosť rovnakým spôsobom zverejní aj rozhodnutie súdu o podaní podľa odseku 15.
(19)
Ustanovenie odseku 17 sa uplatňuje obdobne aj vtedy, ak navrhovateľ najmenej s jedným z akcionárov, ktorých akcie prešli na navrhovateľa, uzavrel dohodu o vyplatení dorovnania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 100aa až 100ac znejú:
„100aa) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
100ab) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
100ac) § 2 ods. 5 Obchodného zákonníka.“.
40.
V § 144 ods. 3 poslednej vete sa slová „osobitného predpisu,110m)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,110m)“ a slová „osobitného predpisu,110n)“ sa nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,110n)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 110m a 110n znejú:
„100m) Napríklad čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení, čl. 22 nariadenia (EÚ) 2015/2365, čl. 42 nariadenia (EÚ) 2016/1011, čl. 32 nariadenia (EÚ) 2017/2402.
100n) Napríklad čl. 30 ods. 2 a čl. 31 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení, čl. 22 a 23 nariadenia (EÚ) 2015/2365, čl. 42 a 43 nariadenia (EÚ) 2016/1011, čl. 32 ods. 2 a 3 a čl. 33 nariadenia (EÚ) 2017/2402.“.
43.
V § 144 odsek 30 znie:
„(30)
Národná banka Slovenska bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 alebo po prijatí opatrenia na predchádzanie krízovej situácie114ga) alebo po doručení oznámenia114gb) zašle rozhodnutie alebo oznámenie na vedomie rezolučnej rade. Rezolučná rada je oprávnená uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť, aby začal rokovania s prípadnými záujemcami o kúpu obchodníka s cennými papiermi pri zohľadnení podmienok ustanovených v osobitnom predpise.114gc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 114ga až 114gc znejú:
„114ga) § 10 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
114gb) § 34 ods. 6 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
114gc) § 8 a § 54 ods. 2 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“.
45.
V § 144 sa za odsek 31 vkladá nový odsek 32, ktorý znie:
„(32)
Národná banka Slovenska postupuje pri zverejňovaní sankcií podľa osobitného predpisu.114ha)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 114ha znie:
„114ha) Čl. 37 nariadenia (EÚ) 2017/2402.“.
Doterajšie odseky 32 a 33 sa označujú ako odseky 33 a 34.
46.
V § 144 sa odsek 34 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
opatrenia prijaté po porušení osobou zodpovednou za porušenie, aby sa zabránilo jeho opakovaniu.“.
47.
V § 159 ods. 3 prvej vete sa za slová „§ 70“ vkladajú slová „a § 118i ods. 4“.
48.
Za § 173zb sa vkladá § 173zc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠173zc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Na právne vzťahy, ktoré sa týkajú práva výkupu vzniknutého pred 1. januárom 2019, sa vzťahujú ustanovenia § 118i v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.
Čl. VII
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 336/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitné predpisy6a)“, slovo „neustanovuje“ sa nahrádza slovom „neustanovujú“ a v tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ani na sprístupnenie informácií orgánom dohľadu, orgánom dozoru alebo orgánom kontroly na účely výkonu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.6b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
„6a) Napríklad § 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 88 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6b) Napríklad § 93b zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 88 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 12 ods. 1 sa slová „ustanovuje osobitný predpis.7c)“ nahrádzajú slovami „ustanovujú osobitné predpisy.7c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:
„7c) Napríklad § 24 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, § 35 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa rovnako vzťahuje na zrušenie stáleho rozhodcovského súdu, ku ktorému dochádza v dôsledku zrušenia jeho zriaďovateľa,“.
4.
V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zriaďovateľ je povinný poskytovať informácie orgánom dohľadu, orgánom dozoru alebo orgánom kontroly na účely výkonu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.6b)“.
5.
§ 51 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu zruší stály rozhodcovský súd, rozhodcovské konania vedené pred týmto stálym rozhodcovským súdom sa prerušujú dňom, ktorým zriaďovateľ tohto stáleho rozhodcovského súdu podľa § 12 ods. 2 písm. b) v Obchodnom vestníku zverejnil zrušenie stáleho rozhodcovského súdu, a zastavujú sa uplynutím troch mesiacov od tohto zverejnenia zrušenia stáleho rozhodcovského súdu. V dôsledku rozhodnutia zriaďovateľa o zrušení stáleho rozhodcovského súdu odo dňa zverejnenia jeho zrušenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) nemožno začať rozhodcovské konanie a nemožno pokračovať v začatom a neskončenom rozhodcovskom konaní pred týmto stálym rozhodcovským súdom; zrušenie stáleho rozhodcovského súdu nemá vplyv na rozhodcovské rozsudky vydané týmto stálym rozhodcovským súdom pred jeho zrušením. Účinky už podaného návrhu na začatie rozhodcovského konania a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania podľa prvej vety zostávajú zachované, ak do troch mesiacov odo dňa zverejnenia zrušenia stáleho rozhodcovského súdu podá účastník konania žalobu na začatie konania o predmetnom spore na všeobecnom súde alebo ak účastníci konania spoločným vyhlásením do zápisnice pred iným rozhodcovským súdom vyjadria súhlas, že rozhodcovské konanie neskončené pred zrušeným stálym rozhodcovským súdom bude ďalej prebiehať pred týmto iným rozhodcovským súdom podľa jeho pravidiel a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Doba trvania rozhodcovského konania podľa prvej vety, ktorého účastníci využili postup podľa tretej vety, sa nezapočítava do premlčacej doby.20) Ak v rozhodcovskom konaní pred zrušeným stálym rozhodcovským súdom nebol vydaný rozhodcovský rozsudok najneskôr ku dňu zrušenia stáleho rozhodcovského súdu, zriaďovateľ zrušeného stáleho rozhodcovského súdu je povinný vrátiť účastníkovi konania zaplatený poplatok do 30 dní, ak o vrátenie poplatku účastník konania požiada v lehote troch mesiacov od zverejnenia zrušenia stáleho rozhodcovského súdu podľa § 12 ods. 2 písm. b) v Obchodnom vestníku; ak účastník konania v žiadosti uvedie číslo bankového účtu, zriaďovateľ je povinný uhradiť vracaný poplatok na tento účet. O skutočnostiach podľa prvej až piatej vety a aj o skutočnostiach podľa odseku 5 je zriaďovateľ povinný do 15 dní od zrušenia stáleho rozhodcovského súdu preukázateľne písomne informovať účastníkov rozhodcovských konaní neskončených pred stálym rozhodcovským súdom do zverejnenia jeho zrušenia podľa § 12 ods. 2 písm. b).
(5)
Ak všeobecný súd na základe § 43 ods. 2 zruší rozhodcovský rozsudok vydaný stálym rozhodcovským súdom, ktorý bol medzičasom zrušený a ktorý by inak bol príslušný na nové rozhodcovské konanie a rozhodnutie, na ďalší postup v takejto veci sa obdobne vzťahujú ustanovenia odseku 4 druhej až piatej vety s tým, že rozhodným dňom pre začatie plynutia a počítanie lehôt podľa odseku 4 tretej vety namiesto dňa zverejnenia zrušenia stáleho rozhodcovského súdu je deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia všeobecného súdu o zrušení rozhodcovského rozsudku stáleho rozhodcovského súdu, ktorý bol medzičasom zrušený.
(6)
Rozhodcovská zmluva (§ 4 ods. 1), na základe ktorej bola založená právomoc stáleho rozhodcovského súdu na rozhodnutie sporu medzi jej účastníkmi a na základe ktorej sa nezačalo žiadne rozhodcovské konanie pred zrušením tohto stáleho rozhodcovského súdu, stráca platnosť dňom zverejnenia zrušenia stáleho rozhodcovského súdu podľa § 12 ods. 2 písm. b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) Napríklad § 101 a 112 Občianskeho zákonníka, § 397 a 402 až 407 Obchodného zákonníka.“.
Čl. VIII
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri udeľovaní povolenia osoba alebo osoby, ktoré skutočne riadia činnosť a operácie už povoleného regulovaného trhu v súlade s týmto zákonom, sa považujú za osoby spĺňajúce požiadavky ustanovené v odseku 16.“.
8.
V § 35 ods. 7 písm. b) sa slová „porovnateľné obdobie predchádzajúceho účtovného obdobia“ nahrádzajú slovami „bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“.
9.
V § 45 ods. 2 sa slovo „zákona58b)“ nahrádza slovom „predpisu58b)“.
10.
V § 47 ods. 6 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
11.
V § 48 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
12.
V § 59a ods. 1 sa za slová „mnohostranný obchodný systém“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „alebo organizovaný obchodný systém“ v príslušnom tvare.
Čl. IX
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 52/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 3 sa za slovo „noriem“ vkladajú slová „ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora,1ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ca znie:
„1ca) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. X
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 214/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „pobočkami zahraničných platobných inštitúcií,“ vkladajú slová „poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľmi služieb informovania o platobnom účte,“.
2.
V § 3 ods. 1 druhá veta znie:
„Pritom orgány verejnej moci a iné osoby podľa prvej vety sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať Národnej banke Slovenska na účely dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov1) ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, vrátane osobných údajov a iných informácií a podkladov z verejných častí aj neverejných častí nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov,11a) vrátane registrov,11b) evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín, pričom údaje a iné informácie z príslušného informačného systému, okrem registra trestov, sa sprístupňujú aj spôsobom umožňujúcim bezodplatne úplný, priamy, nepretržitý a trvalý diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie tak, aby Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb mohla získavať a vyhotovovať si odpis, výpis, výtlačok alebo inú obdobnú formu výstupu v elektronickej podobe a aj v listinnej podobe použiteľnej na právne účely.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2006 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.
3.
V § 3 ods. 4 štvrtej vete sa za slovo „činnosťou,“ vkladajú slová „Národná banka Slovenska alebo iná“.
4.
V § 4 ods. 1 sa nad slovo „priestoru“ umiestňuje odkaz 15b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:
„15b) Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 52; Ú. v. ES L 1, 3. 1. 1994) v platnom znení.“.
5.
V § 5 ods. 1 úvodnej vete sa slová „organizačného útvaru“ nahrádzajú slovami „organizačných útvarov“.
6.
V § 5 ods. 1 písm. d) sa za slová „v prvom stupni“ vkladajú slová „vo veciach dohľadu nad finančným trhom vrátane ochrany finančných spotrebiteľov“.
7.
V § 10 ods. 7 sa za slovo „Slovenska“ vkladá slovo „najmenej“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto lehota na úschovu protokolu sa prerušuje, ak protokol bol využitý aj na účely konania vedeného Národnou bankou Slovenska vo veci dohľadu, pričom táto lehota sa prerušuje začatím konania aj skončením konania a od každého prerušenia začína plynúť nová lehota na úschovu protokolu.“.
8.
V § 14 ods. 2 sa za slová „§ 31“ vkladá čiarka a slová „podľa § 32 ods. 6“.
9.
V § 16 ods. 3 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom totožnosť žiadateľa sa zisťuje prostredníctvom elektronickej identifikácie, ktorou sa rozumie zisťovanie a určenie osoby,27aa) ktorá Národnej banke Slovenska prostredníctvom elektronickej komunikácie predložila žiadosť alebo iné písomné podanie v elektronickej podobe,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27aa znie:
„27aa) § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.“.
10.
V § 21 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak Národná banka Slovenska spisový podklad ku konaniu predložila súdu na požiadanie súdu“.
11.
V § 24 ods. 10 v prvej vete sa slovo „má“ nahrádza slovami „môže mať“ a za slovo „pre“ sa vkladajú slová „ďalší procesný postup alebo“.
12.
V § 32 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na toto konanie a rozhodovanie sa obdobne vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3 a § 12 až 31 a § 33.“.
13.
V § 40 ods. 1 a 8 sa za slovo „nadobudol“ vkladajú slová „povolenie alebo iné“ a v odseku 7 sa za slovo „jeho“ vkladajú slová „povolenie alebo iné“.
14.
V § 40 ods. 2 sa slová „odsekoch 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 3, 4 a 6“.
15.
V § 40 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „samostatných finančných agentov,“ a slová „rozsahu49a) a pre platobné inštitúcie oprávnené poskytovať platobné služby len v obmedzenom rozsahu49b)“ sa nahrádzajú slovami „rozsahu,49a) pre poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu49b) a pre poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte,49b) ktorí sú právnickou osobou,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:
„49b) § 63, § 79a a 79b zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 40 ods. 4 sa vypúšťajú slová „samostatných finančných agentov,“ a slovo „a“ za slovami „systému (CTP)“ sa nahrádza čiarkou a za slová „správ (ARM)“ sa vkladajú slová „a pre poskytovateľov služieb informovania o platobnom účte“.
17.
V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Základ sadzby pre ročné príspevky samostatných finančných agentov sa zisťuje ako súčet zložiek základu sadzby za každý sektor49bb) finančného trhu, v ktorom je samostatný finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie49bc) podľa údajov evidovaných v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie,49bd) ktorý vedie Národná banka Slovenska. Zložka základu sadzby za príslušný sektor podľa prvej vety sa zisťuje ako rozdiel kladných finančných tokov a záporných finančných tokov v účtovníctve samostatného finančného agenta vyplývajúcich z výkazov obsahujúcich údaje o kladných finančných tokoch a záporných finančných tokoch samostatného finančného agenta vykázaných podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka, ktoré je každý samostatný finančný agent povinný predkladať Národnej banke Slovenska na jej požiadanie alebo tiež podľa § 35 ods. 2. Pritom na účely ročných príspevkov samostatných finančných agentov sa za kladné finančné toky podľa druhej vety považuje objem všetkých finančných odmien, ktoré samostatný finančný agent nadobudol za finančné sprostredkovanie a ktoré boli vyplatené samostatnému finančnému agentovi počas kalendárneho roka, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom banková rada určuje ročné príspevky na príslušný kalendárny rok, finančnými inštitúciami, pre ktoré vykonáva finančné sprostredkovanie. Zároveň za záporné finančné toky podľa druhej vety sa na účely ročných príspevkov samostatných finančných agentov považuje objem všetkých finančných odmien vrátených finančným inštitúciám, ktoré boli odpísané z účtu samostatného finančného agenta počas kalendárneho roka, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom banková rada určuje ročné príspevky na príslušný kalendárny rok, na ktoré samostatnému finančnému agentovi zanikol alebo nevznikol nárok. Ak zákon v § 40 neustanovuje inak, v závislosti od zisteného základu sadzby pre ročné príspevky samostatných finančných agentov zisteného podľa prvej až štvrtej vety sa sadzba ročného príspevku samostatných finančných agentov určí pevnou sumou
a)
pre samostatných finančných agentov, ktorí sú fyzickou osobou, v rozpätí
1.
od 100 eur do 500 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je záporný, sa rovná nule alebo dosahuje najviac 100 000 eur,
2.
od 200 eur do 1 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 100 000 eur a najviac 500 000 eur,
3.
od 500 eur do 2 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 500 000 eur a najviac 1 000 000 eur,
4.
od 1 000 eur do 3 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 1 000 000 eur a najviac 5 000 000 eur,
5.
od 2 000 eur do 5 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 5 000 000 eur a najviac 10 000 000 eur,
6.
od 4 000 eur do 8 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 10 000 000 eur a najviac 20 000 000 eur,
7.
od 5 000 eur do 10 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 20 000 000 eur a najviac 35 000 000 eur,
8.
od 8 000 eur do 15 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 35 000 000 eur,
b)
pre samostatných finančných agentov, ktorí sú právnickou osobou, v rozpätí
1.
od 100 eur do 1 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je záporný, sa rovná nule alebo dosahuje najviac 100 000 eur,
2.
od 500 eur do 2 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 100 000 eur a najviac 500 000 eur,
3.
od 1 000 eur do 4 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 500 000 eur a najviac 1 000 000 eur,
4.
od 2 000 eur do 6 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 1 000 000 eur a najviac 5 000 000 eur,
5.
od 5 000 eur do 10 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 5 000 000 eur a najviac 10 000 000 eur,
6.
od 7 500 eur do 15 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 10 000 000 eur a najviac 20 000 000 eur,
7.
od 10 000 eur do 20 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 20 000 000 eur a najviac 35 000 000 eur,
8.
od 15 000 eur do 25 000 eur, a to pre samostatných finančných agentov, ktorých základ sadzby je väčší ako 35 000 000 eur.“.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49bb až 49bd znejú:
„49bb) § 4 písm. a) a § 13 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49bc) Zákon č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49bd) § 1 ods. 1 písm. c) a § 13 až 17 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 40a ods. 3 sa slová „ods. 7 a 9 až 11“ nahrádzajú slovami „ods. 8 a 10 až 12“.
19.
V § 43 ods. 3 sa za slová „§ 1 ods. 3 písm. c)“ vkladá čiarka a slová „§ 35j a 35ja“.
20.
Za § 45g sa vkladá § 45h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019 sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2019; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa osobitných predpisov1) a tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019; právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2019, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. januárom 2019 sa dokončí postupom podľa osobitných predpisov1) a tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019; právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 1. januárom 2019, zostávajú zachované.“.
Čl. XI
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 377/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 4 sa za slovo „správy“ vkladá čiarka a slová „bankou, inštitúciou elektronických peňazí, poisťovňou, zaisťovňou, zdravotnou poisťovňou, správcovskou spoločnosťou, obchodníkom s cennými papiermi, burzou cenných papierov alebo centrálnym depozitárom cenných papierov“.
2.
V § 103 ods. 1 tretej vete sa slová „§ 29 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 4“.
3.
V § 168b ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b)“.
4.
§ 180a vrátane nadpisu znie:
㤠180a
Uspokojenie veriteľov v konkurze na majetok banky alebo pobočky zahraničnej banky
(1)
Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, uspokoja sa z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po uspokojení pohľadávok proti všeobecnej podstate, pred inými nezabezpečenými pohľadávkami pohľadávky z vkladov v tomto poradí:
a)
pohľadávky z krytých vkladov32a) vrátane pohľadávok Fondu ochrany vkladov v rozsahu náhrad vyplatených vkladateľom podľa osobitného predpisu32b) alebo v rozsahu prostriedkov poskytnutých na riešenie krízovej situácie podľa osobitného predpisu,32c)
b)
pohľadávky z chránených vkladov32a) fyzických osôb, mikropodnikov, malých a stredných podnikov,32d) ktoré prevyšujú úroveň krytia podľa osobitného predpisu,32e) a pohľadávky z vkladov fyzických osôb, mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ktoré by boli považované za chránené vklady, ak by neboli vložené do pobočky banky umiestnenej v inom ako členskom štáte.
(2)
Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, uspokoja sa z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po uspokojení pohľadávok podľa odseku 1 a po uspokojení nezabezpečených pohľadávok podľa § 95 ods. 1, avšak pred uspokojením pohľadávok podľa § 95 ods. 2, zmluvných pokút a spriaznených pohľadávok podľa § 95 ods. 3 pohľadávky vyplývajúce z dlhových nástrojov,32f) ktoré spĺňajú tieto podmienky:
a)
ich pôvodná zmluvná splatnosť je najmenej jeden rok,
b)
neobsahujú žiadne vložené deriváty a samy nie sú derivátmi a
c)
v zmluvnej dokumentácii, a ak sa na dlhové nástroje vzťahuje povinnosť zverejniť prospekt, tak aj v prospekte sa výslovne odkazuje na nižšie postavenie v konkurze podľa tohto odseku.
(3)
Ak majú dlhové nástroje32f) premenlivý úrok odvodený od všeobecne používanej referenčnej sadzby alebo ak nie sú denominované v domácej mene emitenta a istina, splátka a úrok sú denominované v tej istej mene, nepovažujú sa za dlhové nástroje obsahujúce vložené deriváty na účely odseku 2 písm. b) len na základe uvedených charakteristík.
(4)
Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, tak z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok vrátane podriadených pohľadávok sa uspokoja pohľadávky z cenných papierov, ktoré majú v emisných podmienkach uvedené, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania, a je v nich uvedená skutočnosť, ktorá trvalo alebo dočasne znižuje hodnotu cenného papiera alebo umožňuje jeho konverziu na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu.32g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a až 32g znejú:
„32a) § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
32b) § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32c) § 13 ods. 4 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32d) § 2 písm. aj) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
32e) § 9 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32f) § 2 písm. ai) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
32g) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012
(Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 74, 14. 3. 2014) v platnom znení.“.
5.
Príloha sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).“.
Čl. XII
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 281/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „aj keď nie sú splnené podmienky na vrátenie finančných prostriedkov podľa odseku 1.“.
2.
V § 23 sa slová „a 22“ nahrádzajú slovami „až 22a“.
3.
V § 24 ods. 1 sa za slová „§ 22“ vkladajú slová „a 22a“.
4.
V § 31 ods. 5 písm. f) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a 22a“.
5.
V § 31 ods. 5 písm. h) druhom bode, § 80 ods. 4 písm. h) druhom bode a § 89 ods. 3 sa slová „až 95“ nahrádzajú slovami „až 93“.
6.
V § 65 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „náležitostí rozhodnutia“ vkladajú slová „o udelení povolenia“ a za slovo „výrok“ sa vkladá slovo „tohto“.
7.
V § 81 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 2 ods. 1 písm. d), f) alebo g)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. d) alebo písm. e)“.
8.
V § 88 odsek 9 znie:
„(9)
Odseky 3 až 8 sa obdobne vzťahujú na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to na poskytovanie, získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely alternatívneho riešenia sporov patriacich do pôsobnosti tohto subjektu alternatívneho riešenia sporov, ako aj na účel zdokumentovania činnosti tohto subjektu alternatívneho riešenia sporov. Odseky 3 až 8 sa obdobne vzťahujú aj na stály rozhodcovský súd, ktorý je oprávnený rozhodovať spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to na poskytovanie, získavanie, sprístupňovanie a spracúvanie údajov na účely konania a rozhodovania tohto stáleho rozhodcovského súdu o sporoch súvisiacich s poskytovaním platobných služieb, ako aj na účel zdokumentovania činnosti tohto stáleho rozhodcovského súdu. Subjekty podľa prvej a druhej vety sprístupňujú a poskytujú70) údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 3 až 5, Národnej banke Slovenska na účely výkonu jej pôsobnosti, právomocí, úloh a činností podľa tohto zákona a osobitných predpisov, orgánom členských štátov v rozsahu potrebnom na účely spolupráce pri mimosúdnom riešení sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb a účastníkom riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa prvej vety v rozsahu potrebnom na účely alternatívneho riešenia sporov alebo účastníkom rozhodcovského konania pred stálym rozhodcovským súdom podľa druhej vety v rozsahu potrebnom na účely rozhodcovského konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
„70) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).“.
9.
§ 90 až 93 vrátane nadpisu nad § 90 znejú:
„Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom
subjektu alternatívneho riešenia sporov
§ 90
(1)
Poskytovatelia platobných služieb sú povinní spoločne alebo prostredníctvom svojho záujmového združenia77) zriadiť subjekt alternatívneho riešenia sporov so sídlom v Bratislave a zabezpečiť podmienky na riadny a včasný výkon činnosti subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona a osobitného predpisu,78) a to s rozsahom riešenia sporov vymedzeným v odseku 2 a v osobitnom predpise79) o bankovníctve.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa odseku 1 je príslušný riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb; to sa rovnako vzťahuje na spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa odseku 1 nemôže odmietnuť riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb, ak si tento subjekt na riešenie sporu vyberie spotrebiteľ, ktorý je účastníkom predmetného sporu súvisiaceho s poskytovaním platobných služieb.
§ 91
(1)
Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných služieb, ktorým je spotrebiteľ, poskytnúť alebo sprístupniť informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to o využití tejto možnosti riešenia podľa voľby spotrebiteľa vrátane výberu príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa voľby spotrebiteľa. Poskytovateľ platobných služieb je povinný informácie podľa prvej vety uvádzať jednoznačným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom vo svojich obchodných priestoroch, obchodných podmienkach a aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
(2)
Alternatívne riešenie sporov pred subjektmi alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je bezplatné, ak ide o spory medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb; to sa rovnako vzťahuje na riešenie sporov podľa osobitného predpisu79) o bankovníctve, ktorého účastníkom je spotrebiteľ. Používateľ platobných služieb má právo na alternatívne riešenie sporu pred subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa § 90 ods. 1 v jazyku, v ktorom obvykle rokoval alebo komunikoval s poskytovateľom platobných služieb.
§ 92
(1)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je povinný pri sporoch súvisiacich s poskytovaním platobných služieb spolupracovať s orgánmi členských štátov, ktoré sú príslušné na mimosúdne riešenie sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb.
(2)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je Národnej banke Slovenska na jej vyžiadanie a v ňou určenej lehote povinný poskytovať ním nadobudnuté alebo jemu známe informácie o skutočnostiach týkajúcich sa sporov a riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb.
§ 93
Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, poskytnúť alebo sprístupniť informáciu o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb a informáciu o osobitných predpisoch upravujúcich rozhodcovské riešenie sporov alebo iné mimosúdne riešenie takýchto sporov.80) Pritom na poskytovanie aj sprístupňovanie informácií podľa prvej vety sa rovnako vzťahuje ustanovenie § 91 ods. 1 druhej vety.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 78 až 80 znejú:
„78) Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
79) § 93b ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
80) Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.“.
10.
§ 94 a 95 sa vypúšťajú.
11.
V § 97a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak Národná banka Slovenska nevyzve limitovaného poskytovateľa na doplnenie oznámenia, doručené oznámenie sa považuje za úplné.“.
12.
V § 97a ods. 8 prvej vete sa slová „podľa odsekov 2 až 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 2 až 7 a 9“ a slovo „uloží“ sa nahrádza slovami „môže uložiť“.
13.
V § 97a ods. 9 sa za slovo „povinný“ vkladá slovo „bezodkladne“.
14.
V § 97a odsek 10 znie:
„(10)
Národná banka Slovenska po posúdení oznámenia podľa odseku 9 zapíše limitovaného poskytovateľa do zoznamu limitovaných poskytovateľov podľa § 74 ods. 1 písm. f) alebo informuje limitovaného poskytovateľa o tom, že sa na činnosť limitovaného poskytovateľa nevzťahuje § 1 ods. 3 písm. k) prvý bod alebo druhý bod.“.
15.
V § 98 ods. 1 sa za slová „§ 22“ vkladá čiarka a slová „§ 22a“.
16.
V § 98 ods. 9 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počte žiadostí o presun platobného účtu a o podiele zamietnutých žiadostí o presun platobného účtu.“.
17.
Za § 101h sa vkladá § 101i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019 sa spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2019; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 2019 sa však posudzujú podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak. Poskytovatelia platobných služieb sú do 28. februára 2019 povinní právne pomery a právne vzťahy, na ktoré sa vzťahuje tento zákon a ktoré vznikli pred 1. januárom 2019 a trvajú aj po 31. decembri 2018, zosúladiť s ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019. Poskytovatelia platobných služieb sú do 28. februára 2019 taktiež povinní poskytnúť informácie podľa § 91 ods. 1 takým spotrebiteľom, ktorým právne vzťahy súvisiace s poskytovaním platobných služieb vznikli pred 1. januárom 2019 a trvajú aj po 31. decembri 2018.
(2)
Na právne pomery stáleho rozhodcovského súdu, ktorý bol zriadený a vykonával vecnú pôsobnosť a rozhodcovskú činnosť podľa § 90 až 95 v znení účinnom do 31. decembra 2018 a podľa osobitných zákonov87) o rozhodcovskom konaní a o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, sa od 1. januára 2019 vzťahujú osobitné zákony87) o rozhodcovskom konaní a o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
(3)
Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu podľa odseku 2 zruší tento stály rozhodcovský súd,88) na ďalší postup vo veciach vedených pred týmto rozhodcovským súdom sa vzťahujú ustanovenia osobitných zákonov89) o postupe vo veciach rozhodcovských konaní pri zrušení stáleho rozhodcovského súdu alebo pri zrušení povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu.
(4)
Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu podľa odseku 2 zruší tento stály rozhodcovský súd,88) pričom ak zriaďovateľovi zostanú prostriedky nadobudnuté na činnosť stáleho rozhodcovského súdu podľa § 91 v znení účinnom do 31. decembra 2018, zriaďovateľ je povinný tieto zostávajúce prostriedky účelovo použiť na činnosť subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 90 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019.
(5)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte žiadostí o presun platobného účtu a o podiele zamietnutých žiadostí o presun platobného účtu podľa § 98 ods. 9 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2019 prvýkrát 18. septembra 2020.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 87 až 89 znejú:
„87) Zákon č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
88) § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 335/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
89) § 51 ods. 4 až 6 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
§ 28 ods. 11 a § 71 ods. 3 až 5 zákona č. 335/2014 Z. z. v znení zákona č. 373/2018 Z. z.“.
Čl. XIII
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 214/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. h) sa slová „termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,“ nahrádzajú slovami „frekvencii splátok“.
2.
V § 7 ods. 24 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
3.
V § 7 ods. 25 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
4.
V § 7 ods. 27 sa za slová „a na účely podľa odseku 19“ vkladá čiarka a slová „ak odsek 43 neustanovuje inak“.
5.
V § 7 sa odsek 35 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
spotrebiteľský úver, ktorého účelom je nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľnej veci, ktorá slúži ako zabezpečenie tohto spotrebiteľského úveru, pri ktorom spotrebiteľ splatil platbu najmenej vo výške 10 % kúpnej ceny pred odovzdaním hnuteľnej veci a zostatková hodnota istiny úveru po tejto platbe neprevyšuje 90 % kúpnej ceny, pri ktorom je spotrebiteľ povinný každý rok splatiť najmenej 10 % z celkovej výšky poskytnutého spotrebiteľského úveru a pri ktorom si spotrebiteľ môže zvoliť splatenie poslednej splátky ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:
1.
zaplatením poslednej splátky spotrebiteľského úveru; ak je pri poskytnutí spotrebiteľského úveru dohodnuté zaplatenie poslednej splátky vo viacerých častiach, veriteľ si nemôže uplatniť, okrem úrokov a poplatkov dohodnutých pri poskytnutí spotrebiteľského úveru, ďalšie úroky a poplatky,
2.
iným spotrebiteľským úverom od toho istého veriteľa podľa § 20 ods. 1 písm. a), banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky,
3.
vrátením hnuteľnej veci veriteľovi alebo zmluvne určenej osobe bez povinnosti ďalšej úhrady poslednej splátky spotrebiteľského úveru, ak spotrebiteľ nemá k hnuteľnej veci vlastnícke právo, alebo
4.
zaplatením poslednej splátky spotrebiteľského úveru peňažnými prostriedkami získanými predajom hnuteľnej veci spotrebiteľom veriteľovi alebo zmluvne určenej osobe, ak spotrebiteľ má k hnuteľnej veci vlastnícke právo.“.
6.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 43, ktorý znie:
„(43)
Pri spotrebiteľskom úvere, ktorého výška je určená vopred bez aktívnej účasti spotrebiteľa a na základe historických údajov o finančnej situácii spotrebiteľa získaných z interných zdrojov veriteľa o platobných operáciách, ktoré je možné doplniť o ďalšie informácie z interných zdrojov alebo externých zdrojov, banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) nemajú povinnosť overovať informácie súvisiace s príjmom spotrebiteľa v Sociálnej poisťovni,17ab) ak
a)
spotrebiteľ je ich klientom17th) viac ako šesť mesiacov,
b)
banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky17a) vedia preukázateľne zistiť informácie o platobných operáciách, ktoré možno objektívne považovať za príjem spotrebiteľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17th znie:
„17th) § 5 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.“.
7.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Opatrením,22i) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanovia podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22i znie:
„22i) § 18 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 20a ods. 3 písm. d) sa za slová „a úradne osvedčená kópia“ vkladajú slová „alebo originál“.
Čl. XIV
Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. c) sa za slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky,“.
2.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté vylúčenia podľa osobitného predpisu o kybernetickej bezpečnosti10) z požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti sietí, infraštruktúr a informačných systémov a oznamovania kybernetických bezpečnostných incidentov v sektore bankovníctva, financií alebo finančného systému podľa osobitných predpisov11) vrátane štandardov a zásad vydaných alebo prijatých Európskou centrálnou bankou, Európskym systémom centrálnych bánk, Eurosystémom alebo európskymi orgánmi dohľadu,12) ak ich účinok je najmenej rovnocenný s účinkom povinností podľa tohto zákona, vrátane rozhodnutí, štandardov a zásad vydaných alebo prijatých Národnou bankou Slovenska, ak ich cieľom je dosiahnuť rovnocennú alebo vyššiu úroveň bezpečnosti sietí, infraštruktúr a informačných systémov, než sa dosiahne pri dodržiavaní ustanovení tohto zákona, a ani na platobné systémy a na systémy zúčtovania a vyrovnania cenných papierov a ich infraštruktúry dohliadané alebo prevádzkované Európskou centrálnou bankou alebo Eurosystémom podľa osobitných predpisov.13)
(7)
Ústredný orgán si vyžiada vyjadrenie Národnej banky Slovenska alebo Európskej centrálnej banky, ak plní úlohy podľa tohto zákona týkajúce sa dohliadaných subjektov finančného trhu podľa osobitných predpisov.14)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 14 znejú:
„10) § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 69/2018 Z. z.
11) Napríklad § 28c, § 28d, § 45 ods. 8 a § 64 ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení, čl. 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení, § 14 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/584 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).
12) Napríklad čl. 127 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), čl. 12 ods. 12.1, čl. 22 Protokolu (č. 4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 9 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z., nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29. 10. 2013).
13) Napríklad čl. 3 ods. 3.1, čl. 22 Protokolu (č. 4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 795/2014 z 3. júla 2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami v platnom znení (Ú. v. EÚ L 217, 23. 7. 2014).
14) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 3 písm. a), d) a h) zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 1024/2013, nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (Ú. v. EÚ L 141, 14. 5. 2014).“.
3.
Príloha č. 3 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Financie Bankovníctvo; tým nie sú dotknuté vylúčenia podľa osobitného predpisu o kybernetickej bezpečnosti.10)
Finančné trhy; tým nie sú dotknuté vylúčenia podľa osobitného predpisu o kybernetickej bezpečnosti.10)

Systémy riadenia verejných financií.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky“.
Čl. XV
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou spravujúcou systémy účasti zamestnancov na účel sociálneho a dôchodkového zabezpečenia“.
2.
V § 3 písm. d) a e), § 9 ods. 3, § 71 ods. 13, § 72 ods. 1 písm. h), § 114 ods. 2, § 121 ods. 12, § 137 ods. 13, nadpise siedmej časti druhej hlavy, nadpise nad § 140, § 161 ods. 1 písm. b) a c) sa slová „podielových listov“ nahrádzajú slovami „cenných papierov“.
3.
V § 3 písm. n) sa slová „v podielovom“ nahrádzajú slovom „vo“ a slová „podielových listov“ sa nahrádzajú slovami „cenných papierov fondu“.
4.
V § 3 písm. v) sa slová „ods. 2 až 6“ nahrádzajú slovami „ods. 3 a 6“.
5.
§ 3 sa dopĺňa písmenami al) až an), ktoré znejú:
„al)
účtovným rokom tuzemského subjektu kolektívneho investovania účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok alebo hospodársky rok,3ba)
am)
miestom usadenia správcovskej spoločnosti alternatívneho investičného fondu je štát, v ktorom má správcovská spoločnosť sídlo,
an)
miestom usadenia depozitára je štát, v ktorom má depozitár sídlo alebo pobočku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba znie:
„3ba) § 3 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.“.
6.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Fondy a ich členenie
(1)
Fondy sa členia na tuzemské subjekty kolektívneho investovania a zahraničné subjekty kolektívneho investovania.
(2)
Tuzemským subjektom kolektívneho investovania je
a)
podielový fond alebo investičný fond s premenlivým základným imaním,
b)
tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od viacerých investorov s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto investorov.
(3)
Tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. a) môže byť vytvorený ako štandardný fond alebo špeciálny fond.
(4)
Na vytvorenie tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) sa nevyžaduje povolenie podľa tohto zákona, ak § 26a neustanovuje inak. Distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b) možno vykonávať len pre profesionálnych investorov.3c)
(5)
Štandardným fondom je fond, do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do prevoditeľných cenných papierov a iných likvidných finančných aktív podľa § 88 na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Princíp obmedzenia a rozloženia rizika sa nevzťahuje na štandardný fond alebo jeho podfond, ktorý je zberným fondom. Ak štandardný fond spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, považuje sa za fond, ktorý spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie podľa prvého bodu prílohy č. 1. Štandardný fond sa nesmie zmeniť na alternatívny investičný fond.
(6)
Alternatívnym investičným fondom je subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku ustanoveného týmto zákonom alebo vymedzeného štatútom alternatívneho investičného fondu. Alternatívny investičný fond sa považuje za subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je upravený právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov. Alternatívnym investičným fondom je špeciálny fond a tuzemský subjekt kolektívneho investovania podľa odseku 2 písm. b).
(7)
Špeciálnym fondom je verejný špeciálny fond a špeciálny fond kvalifikovaných investorov. Verejným špeciálnym fondom je
a)
špeciálny fond cenných papierov,
b)
špeciálny fond alternatívnych investícií,
c)
špeciálny fond nehnuteľností.
(8)
Zahraničným subjektom kolektívneho investovania je
a)
zahraničný podielový fond,
b)
zahraničný investičný fond,
c)
iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ako je uvedený v písmenách a) a b), ktorého predmetom činnosti je kolektívne investovanie.
(9)
Zahraničným podielovým fondom je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je právnickou osobou a je vytvorený a spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou alebo správcovskou spoločnosťou podľa práva štátu, v ktorom je zahraničný podielový fond vytvorený.
(10)
Zahraničným investičným fondom je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho investovania podľa práva štátu, v ktorom má sídlo, a je spravovaný zahraničnou správcovskou spoločnosťou, správcovskou spoločnosťou alebo je samosprávny.
(11)
Otvoreným zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov alebo majetkových účastí má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere alebo majetkové účasti z majetku v tomto subjekte kolektívneho investovania. Uzavretým zahraničným subjektom kolektívneho investovania je zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorého majiteľ cenných papierov alebo majetkových účastí nemá právo podľa prvej vety.
(12)
Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právne záväzného aktu Európskej únie upravujúceho podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, považuje sa za európsky štandardný fond.
(13)
Zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorý nie je európskym štandardným fondom, sa považuje za zahraničný alternatívny investičný fond. Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za európsky alternatívny investičný fond, ak má povolenie alebo je registrovaný v členskom štáte v súlade s právnym poriadkom tohto členského štátu alebo nemá povolenie alebo nie je registrovaný v členskom štáte, ale má sídlo alebo ústredie v členskom štáte. Zahraničný alternatívny investičný fond sa na účely tohto zákona považuje za neeurópsky alternatívny investičný fond, ak nespĺňa podmienky podľa druhej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c) § 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 7 ods. 5 písm. g), § 40 ods. 2, § 88 ods. 1 písm. e) treťom bode, § 160 ods. 7, § 187 ods. 1 písm. d) a ods. 4 sa slovo „kalendárny“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „účtovný“ v príslušnom tvare.
8.
V § 9 ods. 1 sa slová „podielové listy“ nahrádzajú slovami „cenné papiere“ a vypúšťajú sa odseky 5 až 7.
9.
V § 11 ods. 3 sa slová „zmenou depozitára“ nahrádzajú slovami „zmenou obchodného mena, zmenou sídla depozitára“.
10.
V § 13 ods. 11 sa za slová „žiadosti o vyplatenie“ vkladá čiarka a slová „ak § 110 neustanovuje inak“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Čl. 46 až 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017) v platnom znení.“.
12.
V § 15a ods. 2, § 57a a § 160a ods. 2 až 8 sa slová „fond kvalifikovaných investorov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ v príslušnom tvare.
13.
V § 18 sa vypúšťa odsek 5.
14.
V § 20 ods. 4 písm. i) sa slová „verejného špeciálneho“ nahrádzajú slovom „štandardného“.
15.
V § 20 ods. 4 písm. i) a j) sa slová „v zanikajúcom fonde kvalifikovaných investorov“ nahrádzajú slovami „v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov“ a za slovo „jeden“ sa vkladá slovo „špeciálny“.
16.
V § 26 sa za slová „povolenia na vytvorenie“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „a spravovanie“
17.
V § 26 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Likvidátorom investičného fondu s premenlivým základným imaním a jeho podfondov je správcovská spoločnosť, ktorá tento fond spravuje.“.
18.
§ 26i sa vypúšťa.
19.
V § 28 ods. 1 sa za slovo „udelenie“ vkladá slovo „tohto“ a vypúšťajú sa slová „na činnosť správcovskej spoločnosti“.
20.
V § 28 ods. 4 písm. e) sa slová „osobitného predpisu,20)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) Napríklad § 73 až 73u a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 28 ods. 8 sa slová „riadenie rizík“ nahrádzajú slovami „výkon funkcie riadenia rizík“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti a skúsenosti vo finančnej oblasti.“.
22.
V § 28 ods. 9 sa vypúšťa posledná veta.
23.
V § 28a ods. 1 sa za slová „udelenie“ vkladá slovo „tohto“ a vypúšťajú sa slová „na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov“.
24.
V § 28a sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
stanovy budúcej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.“.
25.
V § 28a ods. 5 sa za slovo „predĺžiť“ vkladá slovo „najviac“.
26.
V § 30 ods. 9 sa slová „§ 28a ods. 4 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 28a ods. 4 písm. j)“ a slová „§ 28a ods. 4 písm. h) a písm. l)“ sa nahrádzajú slovami „§ 28a ods. 3 písm. f) a § 28a ods. 4 písm. j)“.
27.
V § 31 ods. 4 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 28 alebo povolenia podľa“.
28.
V § 31a ods. 6 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“ a slová „fondy kvalifikovaných investorov“ sa nahrádzajú slovami „alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. b)“.
29.
§ 31b sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Register správcov zahŕňa aj register Európskych fondov rizikového kapitálu a Európskych fondov sociálneho podnikania podľa osobitných predpisov.22d) Na zápis, zmenu zápisu a zrušenie zápisu Európskych fondov rizikového kapitálu a Európskych fondov sociálneho podnikania sa použijú primerane ustanovenia odsekov 1 až 12.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:
„22d) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25. 4. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25. 4. 2013) v platnom znení.“.
30.
V § 33 ods. 7 sa slová „osobitného predpisu,25)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) Napríklad § 71 až 71n, 73 až 73u a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 33 ods. 19 a 20, § 37 ods. 7, § 37a vrátane nadpisu, § 37b vrátane nadpisu, § 37c ods. 1 až 3 a 9, § 43, § 45a a § 159a sa slová „fond kvalifikovaných investorov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „alternatívny investičný fond“ v príslušnom tvare a v § 37c ods. 6 sa slová „vo fondoch kvalifikovaných investorov“ nahrádzajú slovami „v alternatívnych investičných fondoch“.
32.
V § 34 ods. 4 sa slová „výkon funkcie riadenia“ nahrádzajú slovom „riadenie“.
33.
V § 37 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
34.
V § 39 ods. 1 sa slová „osobitného predpisu,26)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,26)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26 až 28 znejú:
„26) Čl. 29 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2017/565 v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.
27) Čl. 29 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.
28) Čl. 37 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.
35.
V § 39 ods. 6 sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 5“.
36.
V § 40 ods. 9 sa slová „v podielovom“ nahrádzajú slovom „vo“, slová „podielové listy“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „cenné papiere“ v príslušnom tvare a vypúšťa sa slovo „podielového“.
37.
V § 40 ods. 10, § 43 až 45, § 46 ods. 1, § 48 až 52, § 57, § 71 ods. 1, 3 a 10, § 119 ods. 2, § 137 ods. 4 písm. g), § 138 ods. 3, § 155 ods. 2 a § 163 ods. 1 písm. k) a m) sa vypúšťa slovo „podielový“ vo všetkých tvaroch.
38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32) Čl. 64 až 66 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565 v platnom znení.“.
39.
V § 43 ods. 2 sa za slovami „a podielnikmi fondu“ vypúšťajú slová „alebo podielnikmi“.
40.
§ 45b sa vypúšťa.
41.
V § 46 ods. 2 písm. b) sa slová „príslušného podielového“ nahrádzajú slovom „spravovaného“.
42.
V § 47 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
súčet 125 000 eur a 0,02 % z hodnoty spravovaného majetku prevyšujúcej 250 000 000 eur; táto suma sa ďalej nezvyšuje, ak dosiahne 10 000 000 eur, ak ide o správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28,“.
43.
V § 47 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o správcovskú spoločnosť s povolením podľa § 28a,“.
44.
V § 47 odsek 3 znie:
„(3)
Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v spravovaných fondoch vrátane fondov, pri ktorých zverila niektoré činnosti alebo funkcie podľa § 27 ods. 2 inej osobe podľa § 57. Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa nezahŕňa majetok vo fondoch, pre ktoré správcovská spoločnosť vykonáva len činnosti alebo funkcie, ktoré jej boli zverené.“.
45.
V § 48 ods. 10, § 79 ods. 7 sa slová „fond kvalifikovaných investorov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „špeciálny fond kvalifikovaných investorov a subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ v príslušnom tvare a v § 119 ods. 3 písm. b) druhom bode a § 180 ods. 7 písm. c) sa slová „fond kvalifikovaných investorov“ nahrádzajú slovami „špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b)“.
46.
V § 53 sa vypúšťa slovo „tuzemského“ vo všetkých tvaroch.
47.
V § 54 ods. 2 sa slová „fondov kvalifikovaných investorov“ nahrádzajú slovami „alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov“.
48.
V § 54 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
49.
V § 59 ods. 2 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
50.
V § 67 ods. 1 sa za slovo „spoločnosťou“ vkladajú slová „alebo so zahraničnou správcovskou spoločnosťou“.
51.
V § 67 odsek 2 znie:
„(2)
Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť. Zlúčením správcovských spoločností môže vzniknúť len správcovská spoločnosť podľa tohto zákona a zlúčením správcovskej spoločnosti so zahraničnou správcovskou spoločnosťou len zahraničná správcovská spoločnosť podľa práva členského štátu, v ktorom má zahraničná správcovská spoločnosť sídlo.“.
52.
V § 69a ods. 1 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
53.
V § 69a odsek 2 znie:
„(2)
Na zlučovanie samosprávnych investičných fondov sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zlučovaní fondov a ustanovenia Obchodného zákonníka.“.
54.
V § 69a ods. 3 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 28 alebo povolenie podľa“.
55.
§ 69b vrátane nadpisu znie:
㤠69b
Zrušenie samosprávneho investičného fondu likvidáciou
(1)
K zrušeniu samosprávneho investičného fondu likvidáciou môže dôjsť na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na vytvorenie samosprávneho investičného fondu alebo rozhodnutia Národnej banky Slovenska o odobratí povolenia na spravovanie samosprávneho investičného fondu, na základe predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. l) alebo ak povolenie na vytvorenie samosprávneho investičného fondu zaniklo vrátane zániku povolenia uplynutím doby, na ktorú bol fond vytvorený. K zrušeniu samosprávneho investičného fondu podľa § 4 ods. 2 písm. b) s povolením podľa § 28a môže dôjsť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia tohto fondu.
(2)
Na likvidáciu samosprávneho investičného fondu sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka. Valné zhromaždenie samosprávneho investičného fondu rozhodne o jeho zrušení a vymenovaní likvidátora samosprávneho investičného fondu až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1. Likvidátor samosprávneho investičného fondu je povinný o týchto skutočnostiach a o ich zápise do obchodného registra bezodkladne písomne informovať Národnú banku Slovenska. Likvidátor je povinný dodržiavať ustanovenia § 26 primerane.
(3)
Povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a udelené samosprávnemu investičnému fondu, ktorý sa ruší likvidáciou, zaniká dňom výmazu samosprávneho investičného fondu z obchodného registra.“.
56.
V § 70 ods. 1 druhá veta znie: „Strešný fond a jeho podfondy musia mať jedného depozitára.“.
57.
V § 70 ods. 2 sa za slovo „depozitárom“ vkladajú slová „štandardného fondu a špeciálneho fondu“.
58.
V § 70 ods. 3 sa slová „fond kvalifikovaných investorov“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b)“ v príslušnom tvare.
59.
V § 70 ods. 5 druhej vete sa slová „tuzemského subjektu kolektívneho investovania“ a slová „alternatívneho investičného fondu“ nahrádzajú slovami „subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b)“.
60.
§ 70 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Depozitár alternatívneho investičného fondu musí mať miesto usadenia v Slovenskej republike. Depozitár európskeho alternatívneho investičného fondu musí mať miesto usadenia v domovskom členskom štáte tohto európskeho alternatívneho investičného fondu. Depozitár neeurópskeho alternatívneho investičného fondu musí mať miesto usadenia
a)
v nečlenskom štáte, v ktorom má miesto usadenia tento fond,
b)
v domovskom členskom štáte správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento fond,
c)
v referenčnom členskom štáte zahraničnej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento fond.
(7)
Ak bol depozitár neeurópskeho alternatívneho investičného fondu vybraný podľa odseku 6 tretej vety a tento depozitár nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska ani inému príslušnému orgánu dohľadu členského štátu, príslušným orgánom dohľadu tohto depozitára je príslušný orgán dohľadu nečlenského štátu, v ktorom má sídlo depozitár.“.
61.
V § 71 ods.15 sa za slová „odseku 14,“ vkladajú slová „Národná banka Slovenska“.
62.
V § 72 odsek 2 znie:
„(2)
Na činnosť a kontrolné úlohy depozitára alternatívneho investičného fondu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.47b) Na činnosť a kontrolné úlohy depozitára štandardného fondu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.47c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47c znie:
„47c) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/438 zo 17 decembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov (Ú. v. EÚ L 78, 24. 3. 2016).“.
63.
V § 76a sa vypúšťajú slová „ktorý nie je fondom kvalifikovaných investorov,“.
64.
V § 77 ods. 1 sa vypúšťa tretia až piata veta.
65.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia odseku 4 sa nevzťahujú na špeciálny fond kvalifikovaných investorov a subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b). Majetok špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a subjektu podľa § 4 ods. 2 písm. b) možno znovu použiť len s predchádzajúcim súhlasom správcovskej spoločnosti, ktorá takýto fond spravuje, alebo s predchádzajúcim súhlasom tohto fondu, ak je samosprávny.“.
66.
V § 78 ods. 1 sa slová „podielový fond“ nahrádzajú slovami „tuzemský subjekt kolektívneho investovania“.
67.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49f a 49g znejú:
„49f) Čl. 100 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 a čl. 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/438.
49g) Čl. 101 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 231/2013 a čl. 19 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/438.“.
68.
V § 82 ods. 8 písm. b) a c) sa slová „tuzemský subjekt kolektívneho investovania“ nahrádzajú slovami „alternatívny investičný fond“.
69.
V § 82 ods. 9 písm. a) sa vypúšťa slovo „príslušného“.
70.
V § 83 ods. 1 sa slová „podielového fondu alebo investičného fondu s premenlivým základným imaním“ nahrádzajú slovom „fondu“.
71.
V § 86 ods. 2 sa slová „udelenia povolenia na vznik“ nahrádzajú slovami „nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie“ a za slovo „fondu“ sa vkladá čiarka a slová „ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním,“.
72.
V § 88 ods. 2 sa slovo „podielového“ nahrádza slovom „štandardného“.
73.
V § 88 ods. 4 písm. a) druhom bode sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
74.
V § 88 ods. 4 písm. b) prvom bode sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
75.
V § 91 ods. 3 sa slová „podielového fondu“ nahrádzajú slovami „štandardného fondu“ a za slovami „(ďalej len „reklamné dokumenty“)“ sa vypúšťajú slová „štandardného fondu“.
76.
V § 96 sa na konci pripájajú tieto vety: „Nekryté predaje zahŕňajú aj predaj nakrátko vo vzťahu k akcii alebo dlhovému nástroju, ktorým sa rozumie predaj akcie alebo dlhového nástroja, ktorý nie je v čase uzatvorenia zmluvy v majetku štandardného fondu, vrátane takého predaja, ak v čase uzatvorenia zmluvy o predaji majetku správcovská spoločnosť vypožičala príslušné finančné nástroje z majetku štandardného fondu alebo uzavrela zmluvu o ich výpožičke do majetku štandardného fondu na účely ich dodania pri vyrovnaní obchodu. Predaj nakrátko nezahŕňa
a)
predaj majetku z fondu na základe zmluvy o spätnom odkúpení uzatvorenej medzi správcovskou spoločnosťou a protistranou, v ktorej sa jedna strana zaviazala predať druhej strane cenný papier za dohodnutú cenu, pričom druhá strana sa zaviazala spätne predať tento cenný papier k neskoršiemu dátumu za inú dohodnutú cenu,
b)
prevod cenných papierov na základe zmluvy o pôžičke cenných papierov alebo
c)
uzavretie derivátovej zmluvy, na základe ktorej sa majú predať cenné papiere za dohodnutú cenu k istému dátumu v budúcnosti len vo forme finančného vyrovnania.“.
77.
V § 100 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
78.
V § 108 ods. 4 sa za slová „do hlavného fondu“ vkladá čiarka a slová „ktorý je štandardným fondom alebo podfondom štandardného fondu“ a slová „§ 83 ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 3“.
79.
V § 110 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na tento účel je správcovská spoločnosť oprávnená určiť v štatúte fondu rozhodujúci deň na určenie hodnoty podielu na deň, ktorý je skorší ako deň, ktorý nasleduje po treťom pracovnom dni od doručenia žiadosti o vyplatenie podielového listu.“.
80.
V § 110 ods. 4 sa slovo „podielovým“ nahrádza slovom „štandardným“.
81.
V § 119 ods. 3 písm. b) tretí bod a štvrtý bod znejú:
„3.
je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí, ak zanikajúcim fondom je najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov a zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 88 a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu a majetok v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre štandardné fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho štandardného fondu,
4.
je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí, ak zanikajúcim fondom je najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov a zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a majetok v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre verejné špeciálne fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu,“.
82.
V § 119a ods. 1 sa za slovo „fondom“ vkladá slovo „je“.
83.
V § 120 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta, slová „tohto fondu“ sa nahrádzajú slovami „špeciálneho fondu nehnuteľností“ a slová „špeciálneho fondu nehnuteľností“ sa nahrádzajú slovami „tohto fondu“.
84.
V § 122 ods. 2 sa slovo „udelenia“ nahrádza slovami „nadobudnutia právoplatnosti“ a za slovo „fondu“ sa vkladá čiarka a slová „ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním,“.
85.
V § 123 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príslušný podielový“.
86.
V § 124 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „podielovom“ a slová „cenných papierov“ sa nahrádzajú slovami „alternatívnych investícií“.
87.
V § 125 ods. 5 sa za slovo „fondu“ vkladá slovo „nehnuteľností“.
88.
V § 126 ods. 3 a § 135 ods. 6 a 7 sa za slovo „spravujúca“ vo všetkých tvaroch vkladá slovo „verejný“ v príslušnom tvare.
89.
V § 129 ods. 2 sa za slová „ak sa do majetku“ vkladá slovo „verejného“.
90.
V § 130 ods. 5 sa slová „v štandardnom“ nahrádzajú slovami „vo verejnom špeciálnom“.
91.
V § 135 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Nad limit podľa prvej vety možno z verejného špeciálneho fondu nehnuteľností poskytnúť pôžičky realitným spoločnostiam v celkovej sume predstavujúcej najviac 30 % hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností, ak
a)
verejný špeciálny fond nehnuteľností je jediným akcionárom realitnej spoločnosti,
b)
verejný špeciálny fond nehnuteľností je jediným veriteľom realitnej spoločnosti v súvislosti s poskytovaním finančných pôžičiek,
c)
ročná účtovná závierka realitnej spoločnosti je overená audítorom,
d)
všetky pôžičky poskytnuté realitnej spoločnosti z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností sú splatné ku dňu zániku majetkovej účasti verejného špeciálneho fondu nehnuteľností v tejto realitnej spoločnosti.“.
92.
V § 135 ods. 5 sa za slová „v ktorej má“ vkladá slovo „verejný“.
93.
V § 136 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
profesionálnemu investorovi, ktorý spĺňa požiadavky na profesionálneho klienta,3c) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.
94.
V § 136 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
95.
V § 137 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o nesamosprávny špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, za jeho vytvorenie sa považuje jeho vznik. Ak ide o samosprávny špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na jeho vznik a činnosť je potrebné, okrem povolenia podľa prvej vety, aj povolenie podľa § 28a.“.
96.
V § 137 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
97.
V § 137 ods. 3 sa za slovo „splnené“ vkladá čiarka a slová „okrem podmienok podľa odseku 2, aj“.
98.
V § 137 odsek 9 znie:
„(9)
Ak Národná banka Slovenska zamietla žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1, ktorá bola podaná po vytvorení špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov, správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne pozastaviť vydávanie cenných papierov tohto špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov a zrušiť ho postupom podľa § 26. Tým nie sú dotknuté možné sankčné opatrenia voči správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti za porušenie ustanovenia odseku 3.“.
99.
V § 137 ods. 18 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o udelenie povolenia“.
100.
V § 147 ods. 1 sa vypúšťajú slová „len privátnou ponukou a“.
101.
V § 148 ods. 1 sa vypúšťajú slová „aj verejnou ponukou“.
102.
V § 150a odsek 3 znie:
„(3)
Právo na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov podľa § 150b až 150h sa vzťahuje len na distribúciu profesionálnym investorom alebo investorom podľa § 136 ods. 1 písm. b). Na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov na území Slovenskej republiky neprofesionálnym investorom sa vyžaduje povolenie podľa § 148.“.
103.
V § 150b ods. 1 písm. g) prvom bode sa slová „fond kvalifikovaných investorov“ nahrádzajú slovami „subjekt kolektívneho investovania podľa § 4 ods. 2 písm. b)“.
104.
V § 150b ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a špeciálne fondy kvalifikovaných investorov podľa § 137“.
105.
V § 150d ods. 2 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom privátnej ponuky“.
106.
V § 150h ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak príslušný orgán dohľadu členského štátu neuzavrie s Národnou bankou Slovenska takéto dohody o spolupráci v primeranej lehote, Národná banka Slovenska môže upozorniť na túto skutočnosť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), aby konal v rozsahu jeho právomocí.“.
107.
V § 151 ods. 1 prvej vete sa slová „Správcovská spoločnosť, fond“ nahrádzajú slovami „Subjekt kolektívneho investovania“, za slovo „pri“ sa vkladá slovo „jeho“, vypúšťa sa slovo „fondu“ a v poslednej vete sa slová „podielových fondov“ nahrádzajú slovami „subjektu kolektívneho investovania“.
108.
V § 151 ods. 2, 6 a 8 sa slovo „fondu“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „subjektu kolektívneho investovania“ v príslušnom tvare.
109.
V § 151 ods. 3, 4 a 6 sa vypúšťajú slová „podielových listov alebo“ vo všetkých tvaroch.
110.
V § 151 ods. 4 sa vypúšťa slovo „podielového“ vo všetkých tvaroch.
111.
V § 151 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
112.
V § 151 ods. 8 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 7“.
113.
V § 152 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Povinnosť zverejniť kľúčové informácie pre investorov a predajný prospekt podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na špeciálny fond kvalifikovaných investorov a subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b); tým nie je dotknutá povinnosť špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov podľa odseku 1 zostaviť kľúčové informácie pre investorov a predajný prospekt.
(3)
Ustanovenia odseku 1 písm. c) a d) a § 160 sa nevzťahujú na subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b), tým nie je dotknuté ustanovenie § 160a. Ustanovenia odseku 1 písm. c) a d) a § 160 sa nevzťahujú na špeciálny fond kvalifikovaných investorov, ak je štatútom špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov zabezpečené poskytovanie porovnateľných informácií na ročnej báze a polročnej báze.“.
114.
V § 157 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.
115.
V § 157 ods. 13 sa slová „a 10“ nahrádzajú slovami „a 9“.
116.
V § 159a ods. 1 písm. k) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 160 alebo pri subjekte podľa § 4 ods. 2 písm. b) podľa“.
117.
V § 160a ods. 1 prvá veta znie: „Správcovská spoločnosť je povinná za každý spravovaný subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) alebo európsky alternatívny investičný fond alebo zahraničný alternatívny investičný fond, ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti distribuuje na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu, vypracovať ročnú správu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí hospodárskeho roka.“.
118.
V § 161 ods. 1 písm. a) sa slová „podielovým fondom alebo investičným fondom s premenlivým základným imaním“ nahrádzajú slovom „fondom“.
119.
V § 161 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „podielových“ vo všetkých tvaroch.
120.
V § 161 ods. 2 sa slová „podielové listy“ nahrádzajú slovami „cenné papiere“ a slová „podielových listov“ sa nahrádzajú slovami „cenných papierov fondu“.
121.
V § 161 ods. 3 sa slová „vo fonde“ nahrádzajú slovami „v spravovanom subjekte kolektívneho investovania“.
122.
V § 161 ods. 4 sa v celom texte slová „podielové listy“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „cenné papiere“ v príslušnom tvare a vypúšťajú sa slová „alebo hodnotu podielu emisie akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním, ktorý vydáva akcie viacerých emisií“.
123.
V § 163 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou alebo so zahraničnou správcovskou spoločnosťou,“.
124.
V § 163 ods. 1 písm. k) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
125.
V § 163 ods. 1 písm. l) sa za slovo „vytvorenie“ vkladá slovo „fondu“.
126.
V § 163 ods. 1 písm. q) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na zlúčenie samosprávneho investičného fondu s iným samosprávnym investičným fondom alebo so zahraničným samosprávnym investičným fondom“.
127.
§ 167 znie:
㤠167
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) podávajú spoločne správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť, alebo ak sa zlučuje správcovská spoločnosť so zahraničnou správcovskou spoločnosťou, žiadosť podáva správcovská spoločnosť.
(2)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 28 ods. 2 alebo § 28a ods. 2 správcovskou spoločnosťou, s ktorou sa správcovská spoločnosť zlučuje. Ak sa zlučuje správcovská spoločnosť so zahraničnou správcovskou spoločnosťou, na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) musí byť preukázané, že zahraničná správcovská spoločnosť má udelené orgánom dohľadu v domovskom členskom štáte povolenie vydané v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie podľa prvého bodu prílohy č. 1 alebo v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie podľa šiesteho bodu prílohy č. 1.
(3)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) musí byť tiež preukázané, že správcovská spoločnosť, ktorá sa zruší bez likvidácie zlúčením, riadne previedla správu subjektov kolektívneho investovania, ňou spravované subjekty kolektívneho investovania zanikli zlúčením s inými subjektmi kolektívneho investovania alebo má vyrovnané všetky záväzky voči podielnikom vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených subjektov kolektívneho investovania a zároveň už správcovská spoločnosť nevykonáva žiadne činnosti, ktorých výkon jej bol zverený.
(4)
Ak správcovská spoločnosť, ktorá sa zruší bez likvidácie zlúčením, vykonáva aj činnosti podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6, na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) musí byť okrem podmienok podľa odsekov 2 a 3 tiež preukázané aj vyrovnanie všetkých záväzkov voči klientom, pre ktorých boli tieto ďalšie činnosti vykonávané.
(5)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. d) zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie podmienok podľa ods. 2, 3 alebo 4.“.
128.
V § 171 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo má vyrovnané všetky záväzky voči svojim podielnikom“.
129.
V § 178 ods. 2 sa slová „udelené aj povolenie v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie upravujúcim podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov“ nahrádzajú slovami „oprávnenie vykonávať činnosť prostredníctvom pobočky podľa § 64 alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa § 65“.
130.
V § 180 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri zlučovaní samosprávnych investičných fondov žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q) podáva zanikajúci samosprávny investičný fond.“.
131.
V § 180 ods. 7 písmená d) a e) znejú:
„d)
je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí, ak zanikajúcim fondom je najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov a zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 88 a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu a majetok v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre štandardné fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho štandardného fondu,
e)
je zanikajúcim fondom najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov alebo subjekt podľa § 4 ods. 2 písm. b) a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí, ak zanikajúcim fondom je najmenej jeden špeciálny fond kvalifikovaných investorov a zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a majetok v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov nepodlieha akýmkoľvek zmluvám, dojednaniam alebo úkonom, ktoré sú v rozpore s požiadavkami tohto zákona pre verejné špeciálne fondy, štatútom alebo stanovami nástupníckeho verejného špeciálneho fondu,“.
132.
§ 180 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú na zlučovanie samosprávnych investičných fondov primerane, pričom ak žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 163 ods. 1 písm. q) podávajú samosprávne investičné fondy, na jeho udelenie musí byť preukázané, že
a)
samosprávny investičný fond, s ktorým sa zanikajúci samosprávny investičný fond zlučuje, má udelené príslušné povolenie podľa § 28 alebo povolenie podľa § 28a,
b)
zahraničný samosprávny investičný fond, s ktorým sa zanikajúci samosprávny investičný fond zlučuje, má udelené povolenie vydané v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie podľa prvého bodu prílohy č. 1 alebo povolenie vydané v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie podľa šiesteho bodu prílohy č. 1.“.
133.
V § 184 ods. 4 a 8 sa za slovo „fond“ vkladá čiarka a slová „ktorý nie je zberným fondom,“.
134.
V § 184 ods. 7 písm. d, e) a f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý nie je zberným fondom,“.
135.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77 znie:
„77) Čl. 20, 21 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12. 6. 2014) v platnom znení.“.
136.
V nadpise § 189 sa slovo „podielový“ nahrádza slovom „spravovaný“.
137.
V § 189 ods. 1 písm. a) sa slovo „príslušného“ nahrádza slovom „spravovaného“.
138.
V § 189 ods. 1 písm. b) sa slovo „príslušný“ nahrádza slovom „spravovaný“.
139.
§ 189 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na špeciálne fondy kvalifikovaných investorov sa ustanovenie odseku 1 písm. b) nevzťahuje. Na subjekty podľa § 4 ods. 2 písm. b) sa ustanovenia odsekov 1 až 3 nevzťahujú.“.
140.
V § 193 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 57a“.
141.
V § 193 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitných predpisov77f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77f znie:
„77f) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 345/2013 v platnom znení a nariadenie (EÚ) č. 346/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu (Ú. v. EÚ L 169, 30. 6. 2017), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch (Ú. v. EÚ L 123, 19. 5. 2015).“.
142.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:
„79) § 138 až 141 a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
143.
V § 202 ods. 2 sa slovo „najmenej“ nahrádza slovom „najviac“.
144.
V § 202 ods. 3 sa za slová „správcovská spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „investičný fond s premenlivým základným imaním“.
145.
§ 202 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osôb, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy podľa osobitných predpisov77f) spočívajúce v porušení ustanovení osobitných predpisov,77f) môže uložiť sankcie v rozsahu a za podmienok podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.77f)“.
146.
Slovo „samospravovaný“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „samosprávny“ v príslušnom tvare.
147.
Príloha č. 1 sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o postavenie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).“.
148.
V prílohe č. 3 šiestom bode písm. s) a t) sa slovo „výdavky“ nahrádza slovom „náklady“.
Čl. XVI
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 272/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
vykonáva analytickú činnosť v oblastí daní, poplatkov a colníctva,“.
Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m).
2.
V § 4 ods. 3 písm. ab) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vykonáva analytickú činnosť v oblasti správy daní“.
Čl. XVII
Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 3 písm. m) a ods. 4 sa slová „osobitného predpisu10)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) Napríklad § 24 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, § 35 zákona č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa rovnako vzťahuje na zrušenie stáleho rozhodcovského súdu, ku ktorému dochádza v dôsledku zrušenia jeho zriaďovateľa,“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 a 2 a § 24 ods. 7 a 9 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 88 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 71 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Ak zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu zruší stály rozhodcovský súd z iného dôvodu ako pre zrušenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory podľa § 18 ods. 5, spotrebiteľské rozhodcovské konania vedené pred týmto stálym rozhodcovským súdom sa prerušujú dňom, ktorým zriaďovateľ tohto stáleho rozhodcovského súdu podľa § 13 ods. 1 písm. b) v Obchodnom vestníku zverejnil zrušenie stáleho rozhodcovského súdu, a zastavujú sa uplynutím troch mesiacov od tohto zverejnenia zrušenia stáleho rozhodcovského súdu. V dôsledku rozhodnutia zriaďovateľa o zrušení stáleho rozhodcovského súdu odo dňa zverejnenia jeho zrušenia podľa § 13 ods. 1 písm. b) nemožno začať spotrebiteľské rozhodcovské konanie a tiež nemožno pokračovať v začatom a neskončenom spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní pred týmto stálym rozhodcovským súdom; zrušenie stáleho rozhodcovského súdu nemá vplyv na rozhodcovské rozsudky vydané týmto stálym rozhodcovským súdom pred jeho zrušením. Účinky už podaného návrhu na začatie spotrebiteľského rozhodcovského konania a všetkých ďalších úkonov účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania podľa prvej vety zostávajú zachované, ak do troch mesiacov odo dňa zverejnenia zrušenia stáleho rozhodcovského súdu podá účastník konania žalobu na začatie konania o predmetnom spore na všeobecnom súde alebo ak účastníci konania spoločným vyhlásením do zápisnice pred iným stálym rozhodcovským súdom oprávneným rozhodovať spotrebiteľské spory vyjadria súhlas, že rozhodcovské konanie neskončené pred zrušeným stálym rozhodcovským súdom bude ďalej prebiehať pred týmto iným stálym rozhodcovským súdom podľa jeho pravidiel a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Doba trvania spotrebiteľského rozhodcovského konania podľa prvej vety, ktorého účastníci využili postup podľa tretej vety, sa nezapočítava do premlčacej doby.18) Ak v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní pred zrušeným stálym rozhodcovským súdom nebol vydaný rozhodcovský rozsudok najneskôr ku dňu zrušenia stáleho rozhodcovského súdu, zriaďovateľ zrušeného stáleho rozhodcovského súdu je povinný vrátiť účastníkovi konania zaplatený poplatok do 30 dní, ak o vrátenie poplatku účastník konania požiada v lehote troch mesiacov od zverejnenia zrušenia stáleho rozhodcovského súdu podľa § 13 ods. 1 písm. b) v Obchodnom vestníku; ak účastník konania v žiadosti uvedie číslo bankového účtu, zriaďovateľ je povinný uhradiť vracaný poplatok na tento účet. O skutočnostiach podľa prvej až piatej vety a aj o skutočnostiach podľa odseku 4 je zriaďovateľ povinný do 15 dní od zrušenia stáleho rozhodcovského súdu preukázateľne písomne informovať účastníkov spotrebiteľských rozhodcovských konaní neskončených pred stálym rozhodcovským súdom do zverejnenia jeho zrušenia podľa § 13 ods. 1 písm. b).
(4)
Ak všeobecný súd na základe § 47 ods. 2 zruší rozhodcovský rozsudok vydaný stálym rozhodcovským súdom, ktorý bol medzičasom zrušený a ktorý by inak bol príslušný na nové spotrebiteľské rozhodcovské konanie a rozhodnutie, na ďalší postup v takejto veci sa obdobne vzťahujú ustanovenia odseku 3 druhej až piatej vety s tým, že rozhodným dňom pre začatie plynutia a počítanie lehôt podľa odseku 3 tretej vety namiesto dňa zverejnenia zrušenia stáleho rozhodcovského súdu je deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia všeobecného súdu o zrušení rozhodcovského rozsudku stáleho rozhodcovského súdu, ktorý bol medzičasom zrušený.
(5)
Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva (§ 3), na základe ktorej bola založená právomoc stáleho rozhodcovského súdu na rozhodnutie spotrebiteľského sporu medzi jej účastníkmi a na základe ktorej sa nezačalo žiadne spotrebiteľské rozhodcovské konanie pred zrušením tohto stáleho rozhodcovského súdu, stráca platnosť dňom zverejnenia zrušenia stáleho rozhodcovského súdu podľa § 13 ods. 1 písm. b).“.
Poznámka pod čiaru k odkazu 18 znie:
„18) Napríklad § 101 a 112 Občianskeho zákonníka, § 397 a 402 až 407 Obchodného zákonníka.“.
5.
V § 72 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa rovnako vzťahuje na výkon dohľadu podľa osobitných predpisov,33) ak činnosť rozhodcu alebo stáleho rozhodcovského súdu súvisí so spotrebiteľskými spormi dohliadaných subjektov podľa osobitných predpisov.33)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33) Napríklad zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XVIII
Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „spotrebiteľom na účely alternatívneho riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu,9a) ak ide o spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa osobitného predpisu,9b) sa rozumie aj spotrebiteľ podľa osobitného predpisu,9c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9c znejú:
„9a) § 90 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z.
9b) § 44d zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.
9c) § 44d ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 405/2015 Z. z.“.
2.
V § 10 ods. 7 sa slová „osobitným predpisom.23)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi.23)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).“.
3.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý má oprávnenie riešiť spory medzi spotrebiteľmi a dohliadanými subjektmi podľa osobitných predpisov,23a) je povinný poskytovať Národnej banke Slovenska ňou požadované informácie a súčinnosť na účely výkonu jej pôsobnosti, právomocí, úloh a činností podľa osobitných predpisov.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 13 ods. 4 sa za slovo „Ak“ vkladajú slová „osobitný predpis23b) neustanovuje inak alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
„23b) Napríklad § 90 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z.“.
Čl. XIX
Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 a zákona č. 214/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Opatrením,26) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanovia podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26) § 18 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XX
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. d) sa za slovo „sietí“ vkladá čiarka a slovo „infraštruktúr“, za slovo „dosiahnuť“ sa vkladajú slová „rovnocennú alebo“ a slová „systémy zúčtovania cenných papierov“ sa nahrádzajú slovami „systémy zúčtovania a vyrovnania cenných papierov a ich infraštruktúry“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová „osobitného predpisu,3)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3) Napríklad § 28c, § 28d, § 45 ods. 8 a § 64 ods. 4 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012) v platnom znení, čl. 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení, § 14 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/584 zo
14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy bližšie určujúce organizačné požiadavky na obchodné miesta (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2017).
4) Napríklad čl. 127 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), čl. 12 ods. 12.1, čl. 22 Protokolu (č. 4) o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 9 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z., nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29. 10. 2013).“.
3.
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely zabezpečenia plnenia úloh podľa tohto zákona môže úrad na účel zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti uzatvoriť písomnú dohodu o spolupráci a o výmene informácií a podkladov s orgánmi verejnej moci alebo s inou právnickou osobou.10a) Pri poskytnutí informácií je prijímajúci subjekt povinný zabezpečiť najmenej rovnakú úroveň dôvernosti ako subjekt, ktorý informácie poskytol.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) Napríklad § 6 ods. 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 12 ods. 1 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.“.
5.
V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „Národnej banky Slovenska“ vkladajú slová „alebo Európskej centrálnej banky“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo nad ktorým vykonáva dohľad Európska centrálna banka podľa osobitného predpisu.22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1024/2013.“.
6.
V prílohe č. 1 v sektore „1. Bankovníctvo“ v stĺpci „Prevádzkovateľ služieb“ sa vkladá nový riadok, ktorý znie:
„správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov alebo sú k nemu priamo pripojené; tým nie sú dotknuté vylúčenia podľa § 2 ods. 2 písm. d) tohto zákona č. 69/2018 Z. z.“.
7.
V prílohe č. 1 v sektore „8. Priemysel“ sa vkladá nový podsektor „Inteligentný priemysel“ a v stĺpci „Prevádzkovateľ služieb“ sa vkladajú dva nové riadky, ktoré znejú:
„subjekt zapojený do inteligentného priemyslu“
a
„správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov alebo sú k nemu priamo pripojené“.
8.
V prílohe č. 1 v sektore „10. Verejná správa“ v podsektore „Utajované skutočnosti“ sa vkladá v stĺpci „Prevádzkovateľ služieb“ nový riadok, ktorý znie:
„správca a prevádzkovateľ verejnej regulovanej služby, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo, alebo správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov, ktoré sú naň napojené“.
Čl. XXI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. VI bodov 2, 11, 18, 37 až 39, 41, 42, 44 a 49 a čl. VIII bodov 2 až 7, 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 21. júla 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.