372/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

372
ZÁKON
z 5. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu, ak hodnotia kvalitu vykonávania finančnej kontroly a auditu,“.
3.
V § 2 písm. h) sa za slovami „vnútorný audit“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu,“.
4.
V § 2 písm. i) sa slová „vykonanie administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu“ nahrádzajú slovami „účasť na administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole na mieste alebo audite“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
6.
§ 2 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
hodnotením kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu overovanie dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov súvisiacich s vykonávaním finančnej kontroly a auditu.“.
7.
V § 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny a ukladá a vymáha sankcie podľa § 4 ods. 4 písm. b) a c), ak je to potrebné,“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
8.
V § 4 ods. 4 písmená b) a c) znejú:
„b)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov, v konaní o porušení finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo o porušení finančnej disciplíny inou osobou pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami Európskej únie; to neplatí, ak ide o rozhodovanie v konaní o porušení finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s finančnými prostriedkami Európskej únie podľa osobitného predpisu8a) a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,8b)
c)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov, za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou osobou pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu a s finančnými prostriedkami Európskej únie; to neplatí, ak ide o ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s finančnými prostriedkami Európskej únie podľa osobitného predpisu8a) a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,8b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
8b) Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012) v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014) v platnom znení, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
zavedenie a dodržiavanie pravidiel a postupov na účely zamedzenia a predchádzania korupcii,“.
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená j) až l).
11.
V § 5 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová:
„a splnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „splnenie prijatých opatrení“)“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 113/2018 Z. z.“.
14.
V § 6 ods. 3 písmeno h) znie:
„h)
predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii,“.
15.
V § 6 ods. 3 písmeno j) znie:
„j)
overovanie splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste,“.
16.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 7 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 8 zákona č. 281/2015 Z. z., zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
17.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či
a)
finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,
b)
vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo
c)
poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.“.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa na konci pripája táto citácia:
„Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
19.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa nad slovom „predpisom“ odkaz 18 nahrádza odkazom 18a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a) Čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, čl. 83 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.“.
20.
V § 10 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
overovať a hodnotiť úroveň ochrany majetku, úroveň ochrany informácií a úroveň predchádzania podvodom, nezrovnalostiam a korupcii,“.
21.
V § 10 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
overovať splnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným vnútorným auditom alebo vládnym auditom,“.
22.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu
(1)
Ministerstvo financií hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a auditu. Úrad vládneho auditu hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu; to neplatí pre hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu ministerstva financií.
(2)
Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu sa vykonáva pod vedením vládneho audítora na základe písomného poverenia na hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu vydaného štatutárnym orgánom auditujúceho orgánu alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom auditujúceho orgánu.
(3)
Hodnotenie kvality vykonávania vládneho auditu sa vykonáva v auditujúcom orgáne a inej právnickej osobe podľa § 19 ods. 5. Hodnotenie kvality vykonávania vnútorného auditu sa vykonáva v správcovi kapitoly štátneho rozpočtu. Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly sa vykonáva v orgáne verejnej správy.
(4)
Na hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu sa primerane použijú základné pravidlá finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27.
(5)
Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu v orgánoch verejnej správy, ktorými sú Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vykonáva ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia.“.
23.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
(1)
Zriaďuje sa Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) ako nezávislý orgán, ktorý plní úlohy podľa odseku 2. Členmi výboru sú traja zástupcovia ministerstva financií, zástupca Úradu vládneho auditu, zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, zástupca Úradu pre verejné obstarávanie a zástupca Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Členov výboru vymenúva a odvoláva štatutárny orgán príslušného orgánu verejnej správy. Predsedom výboru je zástupca ministerstva financií.
(2)
Výbor plní najmä tieto úlohy:
a)
vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre správcov kapitoly štátneho rozpočtu a auditujúci orgán pri vykonávaní auditu,
b)
posudzuje návrh na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora do 30 pracovných dní od doručenia návrhu na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora výboru podľa § 15 ods. 3 a 4,
c)
posudzuje ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za predchádzajúci rok schválenú štatutárnym orgánom správcu kapitoly štátneho rozpočtu a môže zaslať návrh odporúčaní vyplývajúcich z posúdenia ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch správcovi kapitoly štátneho rozpočtu,
d)
spolupracuje pri zabezpečovaní vzdelávania vnútorných audítorov a vládnych audítorov a overuje splnenie podmienok odborného vzdelávania podľa § 14.
(3)
Ďalšie úlohy výboru, spôsob rokovania a podrobnosti o činnosti výboru upraví štatút výboru, ktorý schvaľuje nadpolovičná väčšina členov výboru.“.
24.
V § 12 odsek 5 znie:
„(5)
Ministerstvo financií vedie zoznam vnútorných audítorov a zoznam vládnych audítorov, ktoré sú verejne prístupnými registrami zverejnenými na webovom sídle ministerstva financií. Zoznam vnútorných audítorov a zoznam vládnych audítorov obsahuje meno a priezvisko vnútorného audítora alebo vládneho audítora, dátum jeho vymenovania a právnickú osobu, v ktorej je vymenovaný; to neplatí, ak si to vyžaduje ochrana utajovaných skutočností. Ak zanikne výkon funkcie vnútorného audítora alebo vládneho audítora, ministerstvo financií ho vyčiarkne zo zoznamu vnútorných audítorov alebo zoznamu vládnych audítorov.“.
25.
V § 13 ods. 6 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „troch“.
26.
V § 14 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní absolvovať odborné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje ministerstvo financií. Ako súčasť odborného vzdelávania môže výbor uznať aj absolvovanie iných foriem vzdelávania za predpokladu ich odbornej, obsahovej a kvalitatívnej porovnateľnosti s odborným vzdelávaním zabezpečovaným ministerstvom financií, pričom rovnakú vzdelávaciu aktivitu možno do odborného vzdelávania započítať len raz za kalendárny rok.
(3)
Ako súčasť odborného vzdelávania môže výbor uznať vnútornému audítorovi alebo vládnemu audítorovi aj jeho samostatnú lektorskú činnosť, ak je po odbornej, obsahovej a kvalitatívnej stránke porovnateľná s odborným vzdelávaním zabezpečovaným ministerstvom financií.
(4)
Výbor môže uznať absolvovanie iných foriem vzdelávania alebo vykonávanie lektorskej činnosti na základe žiadosti o uznanie absolvovania iných foriem vzdelávania alebo žiadosti o uznanie vykonávania lektorskej činnosti. Vnútorný audítor alebo vládny audítor predkladá žiadosť podľa predchádzajúcej vety výboru spolu s dokladmi preukazujúcimi absolvovanie inej formy vzdelávania alebo vykonávanie lektorskej činnosti a preukazujúcimi termín ich konania, obsahovú náplň, meno a priezvisko prednášajúceho, najneskôr do 20 pracovných dní od ich realizácie. Vyjadrenie k žiadosti o uznanie absolvovania iných foriem vzdelávania alebo k žiadosti o uznanie vykonávania lektorskej činnosti zašle výbor vnútornému audítorovi alebo vládnemu audítorovi najneskôr do 30 pracovných dní od jej predloženia.“.
27.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21) Napríklad § 55 ods. 1 písm. i), § 101 a 102 zákona č. 55/2017 Z. z.“.
28.
V § 14 ods. 7 sa slová „ministerstvo financií“ nahrádzajú slovom „výbor“.
29.
V nadpise § 15 sa za slovo „Odvolanie“ vkladajú slová „a zánik výkonu funkcie“.
30.
V § 15 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Výbor na základe overenia splnenia podmienok odborného vzdelávania zasiela návrh na odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií ministrovi financií alebo návrh na odvolanie vnútorného audítora inému správcovi kapitoly štátneho rozpočtu, ktorý ho vymenoval, ak tento vnútorný audítor nesplnil podmienky odborného vzdelávania podľa § 14. Minister financií na základe návrhu podľa prvej vety odvolá vnútorného audítora ministerstva financií. Štatutárny orgán iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu na základe návrhu podľa prvej vety odvolá vnútorného audítora, ktorého vymenoval. Iný správca kapitoly štátneho rozpočtu odvolanie vnútorného audítora oznámi najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa odvolania vnútorného audítora ministerstvu financií. Ministerstvo financií alebo iný správca kapitoly štátneho rozpočtu oznámi výboru odvolanie vnútorného audítora do desiatich pracovných dní od jeho odvolania.
(2)
Výbor na základe overenia splnenia podmienok odborného vzdelávania zasiela návrh na odvolanie vládneho audítora ministerstvu financií, ak tento vládny audítor nesplnil podmienky odborného vzdelávania podľa § 14. Ministerstvo financií na základe návrhu podľa prvej vety odvolá vládneho audítora. Ministerstvo financií oznámi výboru odvolanie vládneho audítora do desiatich pracovných dní od jeho odvolania.
(3)
Ministerstvo financií môže navrhnúť odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií, vnútorného audítora iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu, vládneho audítora ministerstva financií alebo vládneho audítora Úradu vládneho auditu, ak pri hodnotení kvality vykonávania auditu podľa § 10a zistí, že vnútorný audítor ministerstva financií, vnútorný audítor iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu, vládny audítor ministerstva financií alebo vládny audítor Úradu vládneho auditu pri vykonávaní auditu porušil všeobecne záväzné právne predpisy, právne záväzné akty Európskej únie alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ak ministerstvo financií navrhne odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora, zasiela návrh na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora na posúdenie výboru do desiatich pracovných dní odo dňa ukončenia hodnotenia kvality vykonávania auditu podľa § 10a.
(4)
Ministerstvo financií zasiela návrh na odvolanie vnútorného audítora alebo vládneho audítora s uvedením dôvodov na odvolanie vnútorného audítora ministerstva financií, vládneho audítora ministerstva financií alebo vládneho audítora Úradu vládneho auditu alebo iný správca kapitoly štátneho rozpočtu zasiela návrh na odvolanie vnútorného audítora s uvedením dôvodov na odvolanie vnútorného audítora iného správcu kapitoly štátneho rozpočtu na posúdenie výboru pred uskutočnením zmeny, skončením alebo zánikom ich štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitných predpisov.22) Pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitných predpisov22) preložením vládneho audítora z ministerstva financií na Úrad vládneho auditu alebo z Úradu vládneho auditu na ministerstvo financií, ministerstvo financií nezasiela návrh na odvolanie vládneho audítora na posúdenie výboru a neodvolá vládneho audítora.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22) Napríklad § 55 a 59 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 35 a 189 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 76, 83 až 85 zákona č. 281/2015 Z. z., § 55 a 71 zákona č. 55/2017 Z. z.“.
31.
V § 15 ods. 5 a 6 prvej vete sa slová „posúdení dôvodov odvolania podľa odseku 3 alebo odseku 4 výborom a na základe vyjadrenia výboru,“ nahrádzajú slovami „predchádzajúcom posúdení návrhu na odvolanie podľa odseku 3 alebo odseku 4 výborom“.
32.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Výkon funkcie vnútorného audítora alebo vládneho audítora zaniká
a)
odvolaním,
b)
právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol vnútorný audítor alebo vládny audítor odsúdený za trestný čin proti majetku alebo iný úmyselný trestný čin,
d)
smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení za mŕtveho.“.
33.
V § 16 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová:
„a vládneho auditu“.
34.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
„a ich zmeny do desiatich pracovných dní odo dňa ich schválenia“.
35.
V § 18 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
„a dokumentácie preukazujúcej prípravu, tvorbu a zmenu plánov vnútorného auditu“.
36.
V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je výkon vládneho auditu zabezpečený viacerými oprávnenými osobami, poverenie na výkon vládneho auditu vydáva štatutárny orgán auditujúceho orgánu alebo štatutárny orgán inej právnickej osoby podľa odseku 5 alebo ním písomne splnomocnený vedúci zamestnanec auditujúceho orgánu alebo inej právnickej osoby podľa odseku 5, ktorých vládny audítor je poverený vedením vládneho auditu.“.
37.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „§ 6 ods. 1 písm. g), h) a j) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 361/2014 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 1 písm. f), g) a i) zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 361/2014 Z. z.“.
38.
V § 19 ods. 4 sa slovo „opatrenia“ nahrádza slovom „odporúčania“.
39.
V § 20 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú:
„Ak je z podnetu oprávnenej osoby potrebné vykonať administratívnu finančnú kontrolu opätovne, opätovná administratívna finančná kontrola sa začína prvým úkonom oprávnenej osoby voči povinnej osobe. Opätovnou administratívnou finančnou kontrolou sa overia skutočnosti, ktoré odôvodňujú začatie opätovnej administratívnej finančnej kontroly.“.
40.
V § 20 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
„a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi“.
41.
V § 20 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
vyžadovať od povinnej osoby predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote určenej oprávnenou osobou; ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,“.
42.
V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d)
vyžadovať od povinnej osoby splnenie prijatých opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
e)
vyžadovať od povinnej osoby predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení po uplynutí lehoty podľa písmena d),
f)
overiť splnenie prijatých opatrení.“.
43.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z.“.
44.
V § 20 ods. 4 písmená b) a c) znejú:
„b)
oboznámiť povinnú osobu s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho doručením, ak boli zistené nedostatky a poučiť povinnú osobu o možnosti podať v určenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy,
c)
preveriť opodstatnenosť námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy a zohľadniť opodstatnené námietky v čiastkovej správe alebo v správe a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámiť povinnej osobe v čiastkovej správe alebo v správe,“.
45.
V § 20 ods. 4 písm. e) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „v prípadoch hodných osobitného zreteľa“.
46.
V § 20 ods. 5 písm. a) sa za slovo „termín“ vkladá slovo „začatia“.
47.
V § 20 ods. 5 písm. b) sa slovo „oprávnením“ nahrádza slovom „poverením“.
48.
V § 20 ods. 6 sa slová „uplynutím troch dní od ich neúspešného doručenia povinnej osobe“ nahrádzajú slovami „dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy oprávnenej osobe, aj keď sa o tom povinná osoba nedozvedela“.
49.
V § 20 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Pri výkone auditu sa skutočnosti zistené počas auditu prerokujú s povinnou osobou pred doručením návrhu čiastkovej správy a návrhu správy povinnej osobe na oboznámenie podľa odseku 4 písm. b). Ak sa povinná osoba nezúčastní na prerokovaní skutočností zistených počas auditu v termíne určenom oprávnenou osobou, považujú sa tieto skutočnosti za prerokované.
(8)
Na prerokovaní skutočností zistených počas auditu je oprávnený zúčastniť sa aj iný zamestnanec správcu kapitoly štátneho rozpočtu alebo auditujúceho orgánu ako ten, ktorý bol poverený na výkon vnútorného auditu podľa § 16 ods. 2 alebo vládneho auditu podľa § 19 ods. 2.“.
50.
V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy; ak povinná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy nepredloží námietky v určenej lehote, považujú sa zistené nedostatky, navrhnuté odporúčania, lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehota na splnenie prijatých opatrení za akceptované,“.
51.
V § 21 ods. 3 písm. a) sa za slovo „orgánmi“ vkladajú slová „a povinnou osobou“.
52.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
„a umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vyhotovovať si kópie týchto podkladov“.
53.
V § 21 ods. 3 písmená e) a f) znejú:
„e)
predložiť oprávnenej osobe v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení,
f)
prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie,“.
54.
V § 21 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
splniť prijaté opatrenia v lehote určenej oprávnenou osobou,
h)
predložiť na výzvu oprávnenej osoby dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.“.
55.
V § 21 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Pri výkone auditu je povinná osoba oprávnená dostaviť sa na prerokovanie skutočností zistených počas auditu na základe požiadania oprávnenej osoby. Ak sa povinná osoba nedostaví na prerokovanie skutočností zistených počas auditu v termíne určenom oprávnenou osobou, považujú sa tieto skutočnosti za prerokované.
(6)
Na prerokovaní skutočností zistených počas auditu podľa § 20 ods. 8 je povinná osoba povinná umožniť účasť aj iného zamestnanca správcu kapitoly štátneho rozpočtu alebo auditujúceho orgánu, ako toho, ktorý bol poverený na výkon vnútorného auditu podľa § 16 ods. 2 alebo vládneho auditu podľa § 19 ods. 2.“.
56.
V § 22 ods. 1 druhá veta znie:
„Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola na mieste tej istej finančnej operácie alebo jej časti, môže sa vypracovať spoločný návrh čiastkovej správy alebo spoločný návrh správy a spoločná čiastková správa alebo spoločná správa z administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste.“.
57.
V § 22 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo v časti administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu“.
58.
V § 22 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „vládny“ a „vládneho“.
59.
V § 22 ods. 3 písm. e) sa za slovo „porušené“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo opatrení“.
60.
V § 22 ods. 3 písm. f) sa slovo „príloh“ nahrádza slovom „podkladov“.
61.
V § 22 ods. 3 písmená h) a i) znejú:
„h)
lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení,
i)
lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení,“.
62.
V § 22 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
lehotu na splnenie prijatých opatrení.“.
63.
V § 22 ods. 4 písmená b) až e) znejú:
„b)
informáciu o tom, či povinná osoba podala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení a spôsob vysporiadania sa s týmito námietkami,
c)
opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené, spolu s odporúčaniami navrhnutými na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok,
d)
zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky,
e)
lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehotu na splnenie prijatých opatrení.“.
64.
V § 22 ods. 5 sa slová „návrhu čiastkovej správy a návrhu správy“ nahrádzajú slovami „skutočností zistených počas auditu“.
65.
V § 22 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak sú administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste a audit zastavené z dôvodov hodných osobitného zreteľa, administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste a audit sú skončené vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov ich zastavenia. Oprávnená osoba bezodkladne zašle záznam povinnej osobe; to neplatí, ak povinná osoba zanikla.“.
66.
V § 24 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Na účasť na administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole na mieste alebo audite môže orgán verejnej správy prizvať prizvanú osobu s jej súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu.
(2)
Účasť prizvanej osoby na administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole na mieste alebo audite sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.
(3)
Náklady vzniknuté v súvislosti s účasťou na administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole na mieste alebo audite prizvanej osobe uhrádza ten orgán, ktorý túto osobu prizval, ak sa prizvaná osoba s orgánom verejnej správy nedohodne inak.“.
67.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia:
„zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
68.
V § 26 sa slová „Zamestnanec oprávnenej osoby a prizvaná osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Zamestnanec oprávnenej osoby, fyzická osoba, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo uznesením, a prizvaná osoba“ a slová „zamestnanec oprávnenej osoby alebo prizvaná osoba“ sa nahrádzajú slovami „zamestnanec oprávnenej osoby, fyzická osoba, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo, alebo prizvaná osoba“ v príslušnom tvare.
69.
V § 28 ods. 3 sa slová „vyššieho čerpania verejných financií uvedenej v správe alebo v čiastkovej správe“ nahrádzajú slovami „verejných financií, ktoré boli neoprávnene poskytnuté alebo použité“.
70.
V § 28 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„to neplatí, ak sa ukladá pokuta za porušenie povinnosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. h) podľa odseku 5,“.
71.
V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Za porušenie povinnosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. h) je auditujúci orgán oprávnený uložiť povinnej osobe pokutu vo výške finančnej opravy30) za nezrovnalosť; to neplatí, ak sa ukladá pokuta za to isté porušenie podľa odseku 3.“.
Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30) Napríklad čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, čl. 31 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13. 5. 2014) v platnom znení.“.
72.
V § 28 ods. 8 a 15 sa za číslo „3“ vkladajú slová „a 5“.
73.
V § 28 ods. 9, 11 a 13 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.
74.
V § 28 ods. 10 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.
75.
V § 28 ods. 11 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.
76.
V § 28 ods. 14 sa číslo „14“ nahrádza číslom „15“.
77.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Vládnemu audítorovi iného ministerstva ako ministerstva financií, ktorý nebol odvolaný do 31. decembra 2018, zaniká výkon funkcie vládneho audítora 1. januára 2019. Zánikom výkonu funkcie vládneho audítora podľa prvej vety nezanikajú účinky úspešného vykonania kvalifikačnej skúšky, ak vládny audítor splnil podmienku vzdelávania podľa § 14 ods. 5.
(2)
Nadobudnutím účinnosti tohto zákona zaniká členstvo vo výbore zástupcovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, zástupcovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zástupcovi Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Členstvo vo výbore zostáva zachované zástupcovi Úradu vlády Slovenskej republiky a zástupcovi Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Zástupcovia ministerstva financií, zástupca Úradu vládneho auditu, zástupca Úradu pre verejné obstarávanie a zástupca Protimonopolného úradu Slovenskej republiky budú vymenovaní za členov výboru štatutárnym orgánom príslušného orgánu verejnej správy do 15. februára 2019.
(3)
Výbor je povinný do 31. marca 2019 zosúladiť štatút výboru s ustanoveniami zákona v znení účinnom od 1. januára 2019.
(4)
Útvar vnútorného auditu vypracuje a zašle ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2018 podľa doterajšieho predpisu.
(5)
Konania o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa doterajšieho predpisu.
(6)
Finančná kontrola a audit začaté do 31. decembra 2018 sa dokončia podľa doterajšieho predpisu.“.
Čl. II
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
poskytovať súčinnosť pri hodnotení efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov vo vybraných oblastiach (ďalej len „revízia výdavkov“) a pri hodnotení plnenia opatrení navrhnutých v revízii výdavkov.“.
2.
V § 14 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú:
„Súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy ministerstvo financií predkladá revíziu výdavkov tak, aby počas štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od roku, v ktorom bolo schválené programové vyhlásenie vlády došlo k revízii výdavkov v rozsahu najmenej 50 % výdavkov verejnej správy zverejnených Európskou komisiou18c) v apríli za rok predchádzajúci roku, v ktorom bolo schválené programové vyhlásenie vlády. Ministerstvo financií spolu s návrhom rozpočtu verejnej správy predkladá hodnotenie plnenia opatrení navrhnutých v revízii výdavkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:
„18c) Čl. 14 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 145, 10. 6. 2009) v platnom znení.“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24ab a 24ac znejú:
„24ab) § 4, § 31 a 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
24ac) § 5 ods.7 zákona č. 343/2015 Z. z.
Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 118/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.“.
4.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:
㤠19a
(1)
Subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, je povinný vypracovať a na svojom webovom sídle zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti24ad) investície a štúdiu uskutočniteľnosti koncesie,24ab) ktorú plánuje uskutočniť. Subjekt verejnej správy je povinný vypracovať a zverejniť štúdie uskutočniteľnosti podľa prvej vety najneskôr pred začatím technickej prípravy verejnej práce,24ae) najneskôr do začatia prác na investičnom zámere24af) alebo najneskôr pred zaslaním oznámenia o koncesii;24ag) ak štúdie uskutočniteľnosti podľa prvej vety obsahujú utajované skutočnosti,24ah) subjekt verejnej správy ich nezverejňuje, ale zasiela ministerstvu financií. Subjekt verejnej správy je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií zverejnenie štúdií uskutočniteľnosti podľa prvej vety na svojom webovom sídle. Ministerstvo financií hodnotí štúdie uskutočniteľnosti podľa prvej vety a na svojom webovom sídle zverejňuje hodnotenie týchto štúdií do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia podľa tretej vety alebo doručenia týchto štúdií subjektom verejnej správy. Povinnosti podľa tohto odseku sa nevzťahujú na investície a koncesie súvisiace s plnením úloh Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva podľa osobitných predpisov.24ai)
(2)
Investíciou sa na účely odseku 1 rozumejú výdavky na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku,24aj) aj ak je vylúčený z odpisovania,24ak) vrátane výdavkov na nájom veci s právom kúpy prenajatej veci,29) výdavky na operatívny lízing.24al)
(3)
Hodnotu investície a koncesie, pri ktorých sa vypracúvajú a zverejňujú štúdie uskutočniteľnosti podľa odseku 1, a podmienky ich vypracovania ustanoví vláda nariadením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24ad až 24al znejú:
„24ad) Čl. 2 ods. 87 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187/1, 26. 6. 2014) v platnom znení.
24ae) § 2 písm. h) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
24af) § 5 písm. h) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24ag) § 26 a 101 zákona č. 343/2015 Z. z.
24ah) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24ai) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
24aj) § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24ak) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24al) Bod 15.08. kapitoly 15 prílohy A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení.“.
5.
V § 21 ods. 2 prvá veta znie:
„Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 21 odsek 12 znie:
„(12)
Zriaďovateľ príspevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že príspevková organizácia nespĺňa podmienky podľa odseku 3.“.
7.
V § 31 ods. 9 sa vypúšťa druhá až štvrtá veta.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 46a sa vypúšťajú.
8.
Za § 37j sa vkladá § 37k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Hodnotenie plnenia opatrení navrhnutých v revízii výdavkov podľa § 14 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát predloží v roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola prvýkrát predložená revízia výdavkov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., zákona č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14a odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu vykonávajú vládny audit dodržiavania ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov pri
a)
správe majetku štátu vykonávanej správcami uvedenými v § 1 ods. 1,
b)
udeľovaní súhlasu zriaďovateľmi podľa tohto zákona,
c)
dodržiavaní povinností uložených týmto zákonom pri nakladaní s majetkom štátu kupujúcimi, ktorí nadobudli nehnuteľný majetok štátu bez vykonania osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie alebo za cenu nižšiu než primeranú podľa § 11 ods. 2 písm. a) a c), ak ide o kupujúceho, ktorým je obec, vyšší územný celok alebo registrovaný sociálny podnik,
d)
dodržiavaní povinností pri nájme alebo výpožičke majetku štátu fyzickými osobami a právnickými osobami.“.
2.
V § 14a sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23bb sa vypúšťa.
3.
V § 14a ods. 2 sa slová „správy finančnej kontroly“ nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie:
„23c) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 333/2015 Z. z. a zákona č. 93/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.“.
2.
V § 20 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
3.
V § 20 ods. 4 sa číslo „4“ nahrádza číslom „2“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. II prvého, druhého, štvrtého a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.