37/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

37
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 12. februára 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Členmi komisie pre vyhodnocovanie žiadostí podľa § 2 písm. a) zákona môžu byť zástupcovia ministerstva, zástupcovia iných štátnych orgánov poskytujúcich dotácie a zástupcovia občianskej spoločnosti, ktorí sú odborníkmi z oblasti súvisiacej s účelom dotácie podľa § 3 ods. 1 zákona; zástupcovia občianskej spoločnosti tvoria najmenej polovicu členov komisie. Členmi komisie pre vyhodnocovanie žiadostí podľa § 2 písm. b) zákona môžu byť zástupcovia ministerstva a zástupcovia iných štátnych orgánov poskytujúcich dotácie. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová „písomný záznam z rokovania komisie a súhrnný protokol podľa § 4 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „zápisnicu z rokovania komisie (ďalej len „zápisnica“) podľa § 4 ods. 6“.
3.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová „písomný záznam z rokovania komisie a súhrnný protokol podľa § 4 ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „zápisnicu podľa § 4 ods. 6“.
4.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a rozhodujú podľa kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí, ktoré sú uvedené v prílohe“.
5.
V § 4 ods. 4 druhá veta znie:
„Ak ide o žiadosť podľa § 2 písm. a) zákona, komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie, a ak ide o žiadosť podľa § 2 písm. b) zákona, komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.“.
6.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Z priebehu rokovania komisie tajomník vyhotoví zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam žiadostí odporúčaných na schválenie spolu s výškou odporúčanej dotácie, zoznam žiadostí neodporúčaných na schválenie s uvedením dôvodov neodporúčania a ďalšie informácie súvisiace s priebehom rokovania a rozhodovania komisie, najmä rozhodnutie komisie o zmene výšky požadovanej dotácie alebo zloženia rozpočtu. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina z rokovania komisie.“.
7.
V § 4 sa vypúšťa odsek 7.
8.
V nadpise § 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 2 písm. a) zákona“.
9.
V § 5 ods. 6 sa vypúšťa slovo „elektronicky“.
10.
V § 5 odsek 14 znie:
„(14)
Predseda do desiatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží ministrovi zápisnicu podľa § 4 ods. 6.“.
11.
V § 5 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Žiadateľovi, ktorého žiadosť bola zaradená do rezervného fondu podľa odseku 12, zašle tajomník o tejto skutočnosti písomné oznámenie.“.
12.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Organizácia práce komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí podľa § 2 písm. b) zákona
(1)
Na organizáciu práce komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí podľa § 2 písm. b) zákona sa vzťahuje § 5 ods. 1, 2, 9 až 11, 14 a 15.
(2)
Tajomník predkladá na rokovanie komisie žiadosti v poradí, v akom boli doručené ministerstvu.
(3)
Komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí, ktorými sú najmä regionálne pokrytie poskytovaných služieb a čo najširší okruh obetí trestných činov, ktorým budú úspešní žiadatelia poskytovať odbornú pomoc.“.
13.
V nadpise prílohy sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 2 písm. a) zákona“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2018.
Lucia Žitňanská v. r.