368/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

368
ZÁKON
zo 4. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z. a zákona č. 270/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
elektronickou registračnou pokladnicou
1.
elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
2.
počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou,
b)
pokladnicou e-kasa klient
1.
on-line registračná pokladnica,
c)
on-line registračnou pokladnicou súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona,
d)
virtuálnou registračnou pokladnicou služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom
1.
mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
2.
klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,
e)
koncovým zariadením elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
f)
klientskym prostredím webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
g)
prevádzkovou pamäťou technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a výsledky finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a ktoré je riadené výlučne vstavaným registračným programom elektronického registračného zariadenia,
h)
vstavaným registračným programom program, ktorý riadi evidenciu predaja tovaru alebo evidenciu poskytovania služby,
i)
vlastným registračným programom program, ktorý riadi prípravu údajov o predaji tovaru alebo o poskytovaní služby pred tým, ako sú prostredníctvom komunikačného modulu zaevidované vo fiskálnej tlačiarni; vlastný registračný program musí komunikovať so vstavaným registračným programom na základe komunikačného protokolu a môže byť umiestnený len v počítači, ktorý prostredníctvom komunikačného modulu komunikuje so vstavaným registračným programom,
j)
fiskálnou pamäťou technické zariadenie, ktoré umožňuje jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky,
k)
fiskálnou tlačiarňou elektronické registračné zariadenie, ktoré je vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
l)
komunikačným modulom technické zariadenie, ktoré umožňuje prenos údajov definovaných výrobcom fiskálnej tlačiarne medzi počítačom a fiskálnou tlačiarňou, ktoré slúžia na evidenciu finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,
m)
systémom e-kasa prostredie zriadené finančným riaditeľstvom, ktoré slúži na evidenciu dátových správ zasielaných prostredníctvom pokladnice e-kasa klient,
n)
pokladničným programom program on-line registračnej pokladnice, ktorý zabezpečuje splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2,
o)
chráneným dátovým úložiskom zabezpečené technické zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový a trvalý nešifrovaný zápis dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou; ďalšie požiadavky na chránené dátové úložisko určí finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
p)
e-kasa zónou podnikateľa internetová zóna, ktorá je zriadená na webovom sídle finančného riaditeľstva a ktorá slúži na správu pokladnice e-kasa klient a vytváranie prehľadov o tržbách podnikateľa evidovaných v systéme e-kasa,
q)
unikátnym identifikátorom kupujúceho číselný znak alebo alfanumerický reťazec, ktorý slúži na identifikáciu kupujúceho; unikátnym identifikátorom kupujúceho môže byť daňové identifikačné číslo,
r)
unikátnym identifikátorom dokladu kód pridelený systémom e-kasa, ktorý slúži na overenie pravosti a platnosti pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
s)
jedinečným identifikátorom pokladničného programu a chráneného dátového úložiska údaj, ktorý špecifikuje názov a verziu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska; náležitosti tohto identifikátora zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
t)
podpisovým kódom podnikateľa kód vygenerovaný pokladnicou e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ktorý slúži na identifikáciu podnikateľa; náležitosti podpisového kódu podnikateľa zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
u)
overovacím kódom podnikateľa kód vyhotovený pokladnicou e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu alebo dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“; náležitosti overovacieho kódu podnikateľa zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
v)
hraničnou dobou odozvy časový úsek od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému e-kasa; hraničná doba odozvy je 2 sekundy,
w)
dátovou správou údaje uvedené na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ a iné údaje zasielané z pokladnice e-kasa klient do systému e-kasa; náležitosti dátovej správy zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
x)
identifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice súbor údajov potrebných na vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ktoré jednoznačne identifikujú on-line registračnú pokladnicu podnikateľa,
y)
autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice údaje, ktoré umožňujú overiť identitu on-line registračnej pokladnice pri komunikácii so systémom e-kasa,
z)
tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou, ktorá oprávňuje na nákup tovaru alebo na poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok,
aa)
tovarom akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikateľom,
ab)
službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) uvedená v prílohe č. 1,
ac)
predajným miestom miesto, kde sa prijíma tržba,
ad)
ochranným znakom znak, ktorý obsahuje písmená „M“ a „F“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
ae)
daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice kód pridelený daňovým úradom,
af)
kódom pokladnice e-kasa klient kód pridelený daňovým úradom,
ag)
obratom tržby znížené o sumu záporného obratu,
ah)
záporným obratom súčet súm
1.
vrátení tovaru,
2.
záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient a
3.
zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,
ai)
vrátením tovaru evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar, za tovar alebo za poskytnutú službu pri ich reklamácii alebo za neposkytnutú službu, pričom pokladničný doklad bol uzavretý; pri evidovanej položke v pokladnici e-kasa klient sa uvedie pôvodný identifikátor pokladničného dokladu, ku ktorému sa vrátená platba vzťahuje,
aj)
identifikátorom pokladničného dokladu číslo pokladničného dokladu, ktorý je vyhotovený pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby elektronickou registračnou pokladnicou, alebo unikátny identifikátor pokladničného dokladu, ktorý je vyhotovený pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby pokladnicou e-kasa klient; pri prekročení hraničnej doby odozvy je na účely vrátenia tovaru alebo opravy evidovanej položky identifikátorom pokladničného dokladu overovací kód podnikateľa,
ak)
zápornou položkou suma za vykúpené zálohované obaly,3)
al)
opravou v elektronickej registračnej pokladnici zrušenie evidovanej položky, ktorá ešte nebola vytlačená na pokladničnom doklade,
am)
opravou zaslanej položky v pokladnici e-kasa klient oprava zaslaných údajov do systému e-kasa alebo uložených v chránenom dátovom úložisku pri prekročení hraničnej doby odozvy s uvedením pôvodného identifikátora pokladničného dokladu, ku ktorému sa položka vzťahuje,
an)
stornom zrušenie evidovanej položky po jej vytlačení na pokladničnom doklade z elektronickej registračnej pokladnice, pričom pokladničný doklad nebol uzavretý,
ao)
položkou údaj o predanom tovare alebo o vrátenom tovare evidovanom v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient alebo údaj o poskytnutej službe evidovanej v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient,
ap)
kumulovaným obratom súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici od jej uvedenia do prevádzky alebo v pokladnici e-kasa klient od začiatku jej používania,
aq)
pokladničným dokladom doklad o prijatí tržby, doklad o vrátení platby za vrátený tovar, doklad o vrátení platby za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, doklad o vrátení platby za neposkytnutú službu alebo doklad o vrátení platby za vykúpené zálohované obaly vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient,
ar)
paragónom náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu,
as)
kontrolným záznamom kópia číselných údajov z pokladničných dokladov a dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu uložená v elektronickej podobe s definovanou štruktúrou spracovateľnou počítačom a kópia pokladničných dokladov, dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a denných uzávierok uložených v elektronickej podobe nezávisle od obsluhy elektronickej registračnej pokladnice,
at)
dennou uzávierkou tlačový výstup z elektronickej registračnej pokladnice, ktorý obsahuje údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby,
au)
intervalovou uzávierkou tlačový výstup, ktorý obsahuje podrobné údaje alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za zvolený časový interval,
av)
prehľadovou uzávierkou tlačový výstup, ktorý obsahuje údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v konkrétnom dni,
aw)
knihou elektronickej registračnej pokladnice kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá je nerozoberateľná a musí byť umiestnená na predajnom mieste spolu s elektronickou registračnou pokladnicou; vzor knihy elektronickej registračnej pokladnice je uvedený v prílohe č. 3,
ax)
plombou známka, ktorá sa nedá z elektronickej registračnej pokladnice odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia a obsahuje ochranné prvky, ktoré znemožňujú jej falšovanie,
ay)
dátovým médiom pamäťové médium, ktoré je schopné zabezpečiť uchovanie kontrolných záznamov a údajov z fiskálnej pamäte bez potreby napájania elektronickej registračnej pokladnice zdrojom elektrickej energie,
az)
komunikačným protokolom súbor príkazov, sekvencií, funkcií a informácií, na základe ktorých vykonáva vstavaný registračný program svoju činnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 52 ods. 9 a 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 3 ods. 8 prvej vete sa za slovo „tržbu“ vkladajú slová „podľa § 3 ods. 2“.
7.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa
(1)
Ak na predajnom mieste nie je dostupný internetový signál, podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa ktorémukoľvek daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať. Žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku9a) prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle.
(2)
Daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa; proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. O nevyhovení žiadosti o povolenie odkladu podľa odseku 1 daňový úrad zašle podnikateľovi rozhodnutie. Daňový úrad je povinný vydať rozhodnutia bez zbytočného odkladu.
(3)
Ak podnikateľovi bolo vydané rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, podnikateľ je povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu po jej prijatí a uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu nedostupnosti internetového signálu zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa, je povinný ju zaslať najneskôr do 30 dní od jej uloženia; ak nemožno zaevidovať údaje z dátovej správy do systému e-kasa najneskôr v posledný deň tejto lehoty z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje z dátovej správy zaevidované v systéme e-kasa do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.
(4)
Ak zanikol dôvod, na základe ktorého daňový úrad vydal rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť do ôsmich dní odo dňa, keď sa o nej preukázateľne dozvedel.
(5)
Ak daňový úrad alebo colný úrad zistí, že zanikol dôvod, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie podľa odseku 2 prvej vety, daňový úrad toto rozhodnutie zruší.
(6)
Odvolacím orgánom je finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, je odvolacím orgánom prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.
(7)
Rozhodnutie podľa odseku 2 druhej vety, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu alebo iného podnetu preskúmať finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, rozhodnutie môže preskúmať prezident finančnej správy na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie. Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemôže rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí jedného roka od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
(8)
Návrh na obnovu konania sa podáva v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa podnikateľ preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 4a odseky 1 a 2 znejú:
(2)
Pokladnica e-kasa klient musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
zobrazenie unikátneho identifikátora dokladu na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
b)
zobrazenie čitateľného QR kódu spracovateľného technickými zariadeniami, ktorého náležitosti zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
c)
vyhotovenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD", „VKLAD“ alebo „VÝBER“ tak, aby obsahoval unikátny identifikátor dokladu,
d)
vytlačenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD" tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“,
e)
zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,
f)
vytlačenie pokladničného dokladu,
g)
vytlačenie kópie pokladničného dokladu tak, aby neobsahoval unikátny identifikátor dokladu, QR kód, overovací kód podnikateľa a podpisový kód podnikateľa,
h)
zobrazenie slov „OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU“ na pokladničnom doklade za QR kódom,
i)
zobrazenie slov „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade pred povinnými údajmi podľa § 8 ods. 9, ak bola prekročená hraničná doba odozvy,
j)
číslovanie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ sekvenčne v jednom rade pre každý kalendárny mesiac vzostupne od čísla jeden (ďalej len „poradové číslo“),
k)
uloženie dátovej správy pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa § 3a ods. 3 v chránenom dátovom úložisku a jej dodatočné zaevidovanie v systéme e-kasa podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 alebo jej zaslanie do systému e-kasa podľa § 3a ods. 3,
l)
komunikáciu so systémom e-kasa za podmienok, ktoré zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
m)
uloženie dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou v chránenom dátovom úložisku a prístup k nim,
n)
uloženie autentifikačných údajov a identifikačných údajov v chránenom dátovom úložisku v štruktúre, ktorú zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
o)
vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ „VKLAD“ alebo „VÝBER“ z on-line registračnej pokladnice, a to až po zaevidovaní dátovej správy v systéme e-kasa; to neplatí, ak sa prekročí hraničná doba odozvy,
p)
elektronické zaslanie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient kupujúcemu až po zaevidovaní dátovej správy v systéme e-kasa; to neplatí, ak sa prekročí hraničná doba odozvy,
q)
zhodu údajov podľa § 8 ods. 2, 7 a 10 s údajmi zasielanými do systému e-kasa podľa § 8a,
r)
zasielanie údajov podľa § 8a do systému e-kasa,
s)
zobrazenie informácie pre podnikateľa o uplynutí platnosti autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice najneskôr 30 dní pred uplynutím tejto lehoty,
t)
zasielanie jedinečného identifikátora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska pri odoslaní každej dátovej správy.“.
9.
V § 4a ods. 3 prvej vete sa za slovo „umožňovať“ vkladajú slová „vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok a“.
10.
V § 4a ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
11.
V § 4b ods. 11 druhej vete sa slová „ Finančné riaditeľstvo nemôže mimo odvolacieho konania“ nahrádzajú slovami „Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemôže“.
12.
Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4c
Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska
(1)
Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska vykonáva finančné riaditeľstvo.
(2)
Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska dňom jej doručenia finančnému riaditeľstvu. Žiadosť sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a adresu trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa, identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu, identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
c)
prílohu, ktorou sú najmä výsledky testovania podľa testovacích scenárov zverejnených na webovom sídle finančného riaditeľstva s vyplneným testovacím protokolom, používateľský manuál, skompilovaná verzia pokladničného programu, funkčná špecifikácia pokladničného programu a chráneného dátového úložiska s popisom funkcionalít a povahou ich fungovania, prepojenia a závislosti funkcionalít.
(3)
Finančné riaditeľstvo je oprávnené výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska vyzvať aj na predloženie ďalších dokladov a vecí, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na on-line registračnú pokladnicu podľa § 4a ods. 2.
(4)
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je povinný finančnému riaditeľstvu poskytnúť pokladničný program a chránené dátové úložisko počas celej výroby a predaja a počas piatich rokov, ktoré bezprostredne nasledujú po skončení výroby a predaja.
(5)
Finančné riaditeľstvo po posúdení predložených dokladov a vecí a overení splnenia požiadaviek na pokladničný program a chránené dátové úložisko podľa § 4a ods. 2 vydá rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Vo výroku rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska sa uvedie názov, verzia a jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je platné najviac päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
(6)
Ak pokladničný program alebo chránené dátové úložisko nespĺňa niektorú z požiadaviek podľa § 4a ods. 2 alebo ak výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska nepredloží všetky doklady alebo veci podľa odsekov 2 a 3, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na pokladničný program alebo chránené dátové úložisko podľa § 4a ods. 2, finančné riaditeľstvo vydá rozhodnutie o zamietnutí certifikácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(7)
Finančné riaditeľstvo je povinné o žiadosti podľa odseku 2 rozhodnúť do 90 dní od začatia konania o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska; túto lehotu môže v odôvodnených prípadoch odvolací orgán predĺžiť o 90 dní. O predĺžení lehoty s uvedením dôvodov finančné riaditeľstvo písomne upovedomí výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(8)
Odvolacím orgánom je prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.
(9)
Proti rozhodnutiu, ktoré je právoplatné, nemožno podať opravné prostriedky.
(10)
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu každú aktualizáciu pokladničného programu spolu s popisom vykonaných zmien do 15 dní odo dňa ich vykonania. Súčasťou oznámenia je aj aktualizovaná dokumentácia pokladničného programu spolu so skompilovanou verziou pokladničného programu. Finančné riaditeľstvo posúdi vykonané zmeny, a ak tieto majú vplyv na požiadavky na pokladničný program podľa § 4a ods. 2 alebo na výsledky testovacích scenárov podľa odseku 2 písm. c), vyzve výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, aby postupoval primerane podľa odseku 2. Pri zmene alebo pri úprave chráneného dátového úložiska sa primerane postupuje podľa prvej až tretej vety a odseku 2.
(11)
Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska je povinný predať podnikateľovi len taký pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré finančné riaditeľstvo vydalo rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
(12)
Ak výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska poruší povinnosť podľa odseku 4 alebo odseku 10, finančné riaditeľstvo rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska zruší a o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informuje podnikateľa. Informáciu o zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska finančné riaditeľstvo uvedie na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13)
Podnikateľ je povinný po zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa odseku 12 ukončiť používanie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska najneskôr do 30 dní od doručenia informácie o zrušení rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Ak informácia podľa odseku 12 podnikateľovi nebola zaslaná, podnikateľ je povinný ukončiť používanie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska najneskôr do 30 dní odvtedy, keď mu daňový úrad alebo colný úrad túto skutočnosť oznámil pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.
(14)
Finančné riaditeľstvo vypracúva na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa odseku 5 a rozhodnutí o zrušení certifikácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa odseku 12 zoznam certifikovaných pokladničných programov a chránených dátových úložísk, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle. Tento zoznam obsahuje najmä obchodné meno, sídlo alebo adresu trvalého pobytu výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 alebo odseku 12.“.
19.
V § 8 ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
26.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a denné uzávierky podľa § 10 ods. 4“.
27.
V § 9 ods. 5 sa za slovo „VKLAD“ vkladajú slová „vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou“.
34.
V § 15 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Daňový úrad zašle podnikateľovi bez zbytočného odkladu oznámenie o zrušení daňového kódu podľa odseku 6 písm. b).“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
36.
V § 15a ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o tejto skutočnosti daňový úrad podnikateľovi zašle písomné oznámenie.“.
39.
V § 16a písm. e) sa slová „2 a 7“ nahrádzajú slovami „2, 7, 9 a 10“.
40.
V § 16a písm. f) sa slová „2 a 7 alebo § 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „2, 7, 9 a 10 alebo § 10 ods. 4 a 6“.
50.
V § 16a písmeno ap) znie:
„ap)
nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 13 alebo neukončí prevádzku elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 5,“.
51.
§ 16a sa dopĺňa písmenom as), ktoré znie:
„as)
nesplní povinnosť podľa § 4c ods. 11.“.
52.
V § 16b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ďalšom“.
53.
V § 16b ods. 1 písm. f) sa suma „10 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 eur“.
54.
V § 16c sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
§ 16a písm. as) od 2 000 eur do 10 000 eur.“.
55.
V § 16c sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
§ 16a písm. as) od 4 000 eur do 20 000 eur.“.
56.
V § 16c ods. 4 až 6 sa slová „al) a an)“ nahrádzajú slovami „al), an) a as)“.
57.
V § 16c ods. 5 písm. a) a b) sa slová „c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „c), d) alebo písm. e)“.
58.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona sa postupuje podľa osobitných predpisov,18d) ak odsek 2 neustanovuje inak, pričom na účely kontroly môže byť využitý aj pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby, a doklad podľa osobitných predpisov18e) získaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou aj inak ako postupom podľa osobitného predpisu;20) rovnako môžu byť využité aj všetky informácie uložené v systéme e-kasa. Pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby, a doklad podľa osobitných predpisov18e) podľa druhej vety predložený orgánu finančnej správy alebo informácie uložené v systéme e-kasa sa považujú za dôkaz získaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Finančné riaditeľstvo umožní verejnosti overiť, či boli údaje z pokladničných dokladov vyhotovených pokladnicou e-kasa klient zaslané do systému e-kasa.“.
59.
V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené vykonať u podnikateľa nákup tovaru alebo prijať službu aj opakovane bez povinnosti spísať zápisnicu.18b) O každom takomto kontrolnom nákupe spíše zamestnanec finančnej správy úradný záznam.18b) Zamestnanec finančnej správy je povinný po vykonaní posledného kontrolného nákupu preukázať sa služobným preukazom a spísať zápisnicu,18b) v ktorej uvedie informácie o vykonaných kontrolných nákupoch. Časový úsek, v ktorom sa vykonávajú opakované kontrolné nákupy podľa prvej vety, nesmie byť dlhší ako 30 dní.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
60.
V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Na konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c sa vzťahuje správny poriadok, ak § 4c neustanovuje inak.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
61.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Na konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa sa vzťahuje daňový poriadok, ak § 3a neustanovuje inak.
(9)
Na účely tohto zákona sú orgány finančnej správy oprávnené podľa osobitných predpisov19a) spracúvať v informačných systémoch osobné údaje podnikateľa, výrobcu, dovozcu alebo distribútora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, kupujúceho alebo fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods. 1 druhej vete. Osobnými údajmi sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a IP adresa. Osobné údaje možno sprístupniť len finančnej správe, ministerstvu financií, súdu a orgánom činným v trestnom konaní na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov.19b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19b) Napríklad Trestný poriadok, Daňový poriadok.“.
62.
V § 17a ods. 5 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
64.
Za § 18cd sa vkladá § 18ce, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18ce
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2018, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.
(2)
Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, o ktorom sa do 31. decembra 2018 neviedlo konanie, sa uloží sankcia podľa zákona v znení účinnom do
31. decembra 2018, ak je to pre podnikateľa, servisnú organizáciu, výrobcu, dovozcu alebo pre distribútora elektronickej registračnej pokladnice priaznivejšie.
(3)
Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, môže najskôr od 1. apríla 2019 začať používať on-line registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019, a je povinný takúto on-line registračnú pokladnicu začať používať najneskôr od 1. júla 2019.
(4)
Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od
1. apríla 2019, je povinný používať pokladnicu e-kasa klient, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019.
(5)
Daňový kód elektronickej registračnej pokladnice pridelený podnikateľovi, ktorý nebol zrušený podľa § 15 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2019, sa zruší k 1. júlu 2019.
(6)
Technická expertíza, ktorej vykonávanie začal Colný úrad Bratislava pred 1. januárom 2019, dokončí finančné riaditeľstvo podľa § 17c v znení účinnom od 1. januára 2019.“.
65.
§ 19 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky on-line prepojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy.“.
66.
Slová „virtuálna registračná pokladnica“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „pokladnica e-kasa klient“ v príslušnom tvare okrem § 4a ods. 4, § 8 ods. 11, § 15a ods. 5, § 18cb ods. 2 a 3 a § 18cc.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z. a zákona č. 366/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293eg sa vkladá § 293eh, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293eh
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019
Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,127) ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 127 znie:
„127) § 5 ods. 7 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 368/2018 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z. a zákona č. 347/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 7 písm. m) úvodnej vete sa za slová „písm. s)“ vkladajú slová „prvého bodu“.
2.
V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere24h) od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, na účely zabezpečenia ubytovania zamestnanca podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu v úhrnnej sume najviac 60 eur mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie v príslušnom kalendárnom mesiaci; ak takto určené plnenie presiahne sumu 60 eur alebo jej pomernú časť zodpovedajúcu výške podľa počtu dní ubytovania v príslušnom kalendárnom mesiaci, do zdaniteľných príjmov sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24h znie:
„24h) § 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 9 ods. 2 písm. ac) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „čestných štátnych titulov59jf) a odmien športových reprezentantov79d) za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži.59jg)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59jf a 59jg znejú:
„59jf) § 56 ods. 1 písm. b) a § 57 zákona č. 440/2015 Z. z.
59jg) § 3 písm. h) prvý bod zákona č. 440/2015 Z. z.“.
4.
V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
v dôsledku zmeny účtovnej metódy pri použití medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo okrem úpravy základu dane podľa odseku 44, v zdaňovacom období, v ktorom sa o zmene účtovnej metódy účtovalo,
1.
zvýši o sumu, ktorá v dôsledku tejto zmeny zvýšila vlastné zdroje, ak by táto zmena účtovnej metódy ovplyvnila zdaniteľné príjmy a daňové výdavky v tomto zdaňovacom období,
2.
zníži o sumu, ktorá v dôsledku tejto zmeny znížila vlastné zdroje, ak by táto zmena účtovnej metódy ovplyvnila zdaniteľné príjmy a daňové výdavky v tomto zdaňovacom období.“.
5.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 44, ktorý znie:
„(44)
Súčasťou základu dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty postupuje podľa odseku 1 písm. c) a využil možnosť oceňovať finančný majetok reálnou hodnotou do vlastných zdrojov bez vplyvu na výsledok hospodárenia, je pri realizácii tohto finančného nástroja aj suma zodpovedajúca zmenám vlastných zdrojov súvisiacich s týmto finančným nástrojom od jeho nadobudnutia do jeho realizácie vrátane sumy, o ktorú sa neupravil základ dane podľa odseku 2 písm. d); to sa nevzťahuje na finančný majetok, z ktorého príjem (výnos) z predaja spĺňa podmienky na oslobodenie podľa § 13c. Pri uplatňovaní daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. f) alebo písm. g) sa vychádza zo vstupnej ceny finančného majetku podľa § 25a upravenej o sumu zmien vlastných zdrojov súvisiacich s týmto finančným majetkom zahrnovaných do základu dane.“.
6.
V § 19 ods. 2 písmeno s) znie:
„s)
výdavky zamestnávateľa
1.
na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, že verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa a zamestnávateľ na tento účel využíva motorové vozidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.3,
2.
na ubytovanie pre zamestnancov v pracovnom pomere24h) v budovách zatriedených do kódov Klasifikácie stavieb 112 a 113 podľa osobitného predpisu,106) ak prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke,“.
7.
V § 21 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov, v ktorých zamestnávateľ zabezpečuje ubytovanie podľa § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu, sa za príjmy považuje aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi na účel zabezpečenia jeho ubytovania,“.
8.
Za § 52zt sa vkladá § 52zu, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zu
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. januáru 2019
(1)
Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. p) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použije na nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31. decembri 2017 prvýkrát pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobie roku 2018 alebo pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018. Ustanovenia § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu a § 21 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.
(2)
Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. ac) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie roka 2018.
(3)
Ustanovenia § 17 ods. 2 písm. d) a § 17 ods. 44 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.“.
Čl. V
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 odsek 5 znie:
„(5)
Rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice odovzdá príslušný orgán osobám uvedeným v odseku 4; to neplatí, ak je zápisnica podpísaná biometrickým elektronickým podpisom a príslušný orgán ju zašle do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu alebo inej osoby.“.
2.
V § 37 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je zápisnica podpísaná biometrickým elektronickým podpisom a zamestnanec správcu dane ju zašle do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu alebo inej osoby.“.
3.
V § 159 sa vypúšťajú slová „v konkurznom konaní“ a v prvej vete a poslednej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem oddlženia podľa osobitného predpisu.93a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:
„93a) § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 338/2016 Z. z. a zákona č. 267/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 12 ods. 7 písmená a) a b) znejú:
„a)
fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, a daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
b)
právnickú osobu, názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I § 2 písm. b) druhého bodu v bode 1, bodov 2, 4, 5, § 4a ods. 1 v bode 8, bodov 13, 14 až 18, 20 a 21, § 8 ods. 9 v bode 22, § 8a ods. 1 časť vety pred bodkočiarkou a odsekov 2 až 7 v bode 23, bodov 24 až 25, 28 až 33, 35, 37, 38, 41 až 49, 63 a 67 a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2019, a čl. I bodu 3, § 8 ods. 10 v bode 22 a § 8a ods. 1 časť vety za bodkočiarkou v bode 23, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. októbra 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.