364/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

364
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. decembra 2018
o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 30a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výška odmeny psychológa podľa § 30a Trestného poriadku je 20 eur za každú aj začatú hodinu úkonu, na vykonanie ktorého bol psychológ pribraný.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Gábor Gál v. r.