363/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

363
VYHLÁŠKA
Úradu vlády Slovenskej republiky
z 12. decembra 2018,
ktorou sa mení vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest
Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest sa mení takto:
V § 6 sa slová „§ 1 ods. 7, § 3, § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019“ nahrádzajú slovami „§ 3, § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 1 písm. d) a § 5 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, a § 1 ods. 7 a § 5 ods. 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Matúš Šutaj Eštok v. r.