361/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

361
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2018,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z. a vyhlášky č. 283/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa slová „80 %“ nahrádzajú slovami „95 %“ a suma „60 000 eur“ sa nahrádza sumou „72 000 eur“.
2.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
V žiadosti o poskytnutie podpory sa uvádzajú identifikačné údaje žiadateľa podľa § 15 ods. 5 zákona. Doklady podľa odsekov 2 a 3 sú prílohou k žiadosti.“.
3.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.
4.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
5.
V § 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „list vlastníctva k predmetu záložného práva a“ a slovo „staršie“ sa nahrádza slovom „starší“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Arpád Érsek v. r.