355/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

355
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. novembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 129/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 odsek 2 znie:
„(2)
Množiteľský porast musí spĺňať tieto požiadavky na izolačné vzdialenosti od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce cudzoopelenie:
Množiteľský porast Najmenšia izolačná vzdialenosť

Lesknica kanárska (Phalaris canariensis),
raž siata (Secale cereale) okrem hybridov
- na výrobu základného osiva 300 m
- na výrobu certifikovaného osiva 250 m

Cirok (Sorghum spp.)
- na výrobu základného osiva (*) 400 m
- na výrobu certifikovaného osiva (*) 200 m

Tritikale (xTriticosecale), samoopelivé odrody
- na výrobu základného osiva 50 m
- na výrobu certifikovaného osiva 20 m

Kukurica siata (Zea mays) 200 m

(*) Pre oblasti, v ktorých prítomnosť ciroku alepského (Sorghum halepense) alebo ciroku sudánskeho (Sorghum sudanense) predstavuje osobitné riziko cudzoopelenia, platí, že pre množiteľské porasty na výrobu
a) základného osiva ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor) alebo jeho hybridov je najmenšia izolačná vzdialenosť 800 m od zdroja kontaminujúceho peľu,
b) certifikovaného osiva ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor) alebo jeho hybridov je najmenšia izolačná vzdialenosť 400 m od zdroja kontaminujúceho peľu.
Najmenšie izolačné vzdialenosti uvedené v tabuľke sa nemusia dodržať, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred nežiaducim cudzoopelením.“.
2.
Príloha č. 4 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/1027 z 19. júla 2018, ktorou sa mení smernica Rady 66/402/EHS, pokiaľ ide o izolačné vzdialenosti pre Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 184, 20. 7. 2018).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Pellegrini v. r.