351/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 28.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

351
ZÁKON
z 29. novembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005
Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z. a zákona č. 351/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Osoba ustanovená do funkcie podľa odsekov 1 až 3 preukazuje neexistenciu konfliktu záujmov čestným vyhlásením doručeným úradu do piatich pracovných dní odo dňa jej ustanovenia do funkcie.“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa tretí bod vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11ac.
3.
V § 6 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
vedie zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu,“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „na základe právoplatného rozhodnutia úradu“.
5.
V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel štátnej zdravotnej politiky do 31. júla vykonávanie preventívnych prehliadok a skríningov podľa osobitného zákona17c) za predchádzajúci kalendárny rok; formu, definíciu a štruktúru údajov zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle, každú zmenu vo forme, definícii a štruktúre predkladaných údajov ministerstvo zdravotníctva vopred prerokuje so zástupcami zdravotných poisťovní a zmeny nemôžu nadobudnúť účinnosť skôr ako dva mesiace od takého prerokovania alebo skôr, ak sa na tom zúčastnené strany na prerokovaní dohodnú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:
„17c) Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
sprístupňovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti výsledok spracovania finančného zúčtovania podľa § 8 ods. 1 a 3 elektronicky prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej podateľne; ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá zriadený prístup na internetový portál alebo do elektronickej podateľne, zdravotná poisťovňa poskytne poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti prihlasovacie údaje potrebné na tento prístup na účel kontroly výsledku spracovania finančného zúčtovania.“.
7.
V § 6 ods. 12 sa vypúšťa prvá a druhá veta.
8.
V § 7 ods. 20 prvej vete sa za slová „predpisom24aa)“ vkladajú tieto slová: „údajov o zaradení poistenca do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti a údajov z návrhov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti, ktoré posudzuje zdravotná poisťovňa pred jej poskytnutím“.
10.
V § 9 ods. 7 a ods. 9 písm. b) sa slová „liekov a zdravotníckych pomôcok“ nahrádzajú slovami „liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín“.
11.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „nasledujúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „tri nasledujúce kalendárne roky“.
12.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Zdravotná poisťovňa predkladá výdavky podľa odseku 1 v lehotách podľa odseku 1 a v štruktúre, ktorú zverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle do 15. februára príslušného kalendárneho roka so zohľadnením schváleného rozpočtu.30) Výdavky musia vychádzať zo zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky určených ministerstvom zdravotníctva, ktorých cieľom je hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva monitoruje a hodnotí hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia spôsobom určeným ministerstvom zdravotníctva v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne.“.
13.
V § 15 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v priebehu platnosti zmluvného vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti účelne, efektívne a hospodárne vynakladať finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia,“.
14.
V § 15 ods. 1 písm. w) a § 20 ods. 1 písm. e) prvom bode sa vypúšťajú slová: „alebo s označením „P““.
18.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
19.
V § 16 odsek 7 znie:
„(7)
Zdravotná poisťovňa pri svojej činnosti spracúva osobné údaje35ca) dotknutých osôb v rozsahu svojej činnosti a iné údaje poistencov a ich zákonných zástupcov, tretích osôb, voči ktorým má zdravotná poisťovňa pohľadávku podľa osobitného predpisu,35cb) platiteľov poistného a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia určené v tomto zákone alebo v osobitných predpisoch.35cc) Na spracovanie osobných údajov sa na tento účel nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.35ca) Zdravotná poisťovňa je oprávnená poskytovať tieto údaje z informačného systému aj bez súhlasu a informovania dotknutej osoby, ak to určuje § 76 alebo osobitný predpis.35cc) Dokumentácia sa spracúva 15 rokov odo dňa ukončenia vykonávania verejného zdravotného poistenia alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu, a to podľa toho, ktorá skutočnosť uplynie skôr; lehota sa môže predĺžiť vtedy, ak zdravotná poisťovňa v lehote spracúvania uplatnila svoje práva podľa osobitného predpisu.35cd)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35ca až 35cd znejú:
„35ca) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35cb) § 9 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 356/2016 Z. z.
35cc) Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35cd) Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ce sa vypúšťa.
22.
V § 18 ods. 1 písm. o) prvý bod znie:
„1.
do troch mesiacov od zrušenia posledného verejného obstarávania na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,“.
23.
V § 18 ods. 1 písm. r) druhý a tretí bod znejú:
„2.
poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da ods. 6, a prehliadajúcemu lekárovi, ktorý nie je lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti alebo poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da ods. 6, úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár dopravil na miesto prehliadky mŕtveho tela na vlastné náklady; to neplatí pri vykonaní prehliadky mŕtveho tela podľa § 47e,
3.
prehliadajúcemu lekárovi podľa § 47f ods. 1 písm. b) až d) alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela, úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela, ak sa prehliadka mŕtveho tela vykonala v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,“.
24.
V § 18 ods. 1 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
„t)
uskutočňuje vzdelávanie prehliadajúcich lekárov o prípadových štúdiách úradu týkajúcich sa úmrtí,“.
Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).
25.
V § 20 ods. 1 písm. k) prvom a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „do výšky najnižšej ceny na trhu zistenej prieskumom trhu, oslovením minimálne troch poskytovateľov pohrebných služieb,“.
27.
V § 20 ods. 2 písmeno q) znie:
„q)
metodické usmernenia úradu o vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel a úhradách za vykonané prehliadky mŕtvych tiel,“.
37.
V § 28 odsek 4 znie:
„(4)
Rozpočet úradu schválený dozornou radou úrad predkladá vláde a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy30) a zabezpečí jeho uverejnenie vo Vestníku úradu.“.
38.
V § 28 sa odsek 6 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
iné úhrady zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnosti úradu.“.
40.
V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
žiadateľ nemá konflikt záujmov (§ 4).“.
41.
V § 33 ods. 5 písm. c) sa za slová „v oblasti práva a“ vkladajú slová „okrem člena dozornej rady zdravotnej poisťovne za zamestnancov,“.
42.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
O zmene povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia rozhoduje úrad podľa Správneho poriadku.“.
43.
V § 48 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo v prípade dôvodného podozrenia na násilnú smrť“.
44.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Úrad v súvislosti s výkonom pitvy odoberá z mŕtvych tiel biologický materiál na účely diagnostiky a na ďalšie účely určené zákonom.“.
45.
V § 50 ods. 8 a § 64 ods. 6 sa vypúšťajú slová „§ 47c ods. 1 druhej vety alebo“.
47.
V § 77b a 77c sa slová „výpočtu limitu spoluúčasti podľa osobitného predpisu16c)“ nahrádzajú slovami „vykonávania verejného zdravotného poistenia“.
48.
Poznámka pod čiarou k odkazu 98e znie:
„98e) § 8 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
52.
Za § 86y sa vkladajú § 86z až § 86zb, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠86z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. decembra 2018
(1)
Konania o žiadostiach o osvedčenie zhody, ktoré boli začaté pred 30. decembrom 2018, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 30. decembra 2018.
(2)
Osoby ustanovené do funkcie podľa § 4 ods. 1 až 3 do 30. decembra 2018 sú povinné preukázať neexistenciu konfliktu záujmov do 15. februára 2019 spôsobom podľa § 4 ods. 4.
§ 86za
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Poistenci zaradení do dispenzarizácie podľa doterajších predpisov sa považujú za poistencov zaradených do dispenzarizácie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z. a zákona č. 270/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 80ab ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 sa slová „0,85-násobok“ nahrádzajú slovami „0,94-násobok“ a v odseku 3 sa slová „0,96-násobok“ nahrádzajú slovami „1,06-násobok“.
2.
V § 80ab odsek 4 znie:
„(4)
Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon povolania sestry nadobudnutím vysokoškolského vzdelania I. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore (§ 33 ods. 4) a má najmenej päťročnú odbornú prax v príslušnom špecializačnom odbore, ktorá okrem výkonu špecializovaných pracovných činností v tomto špecializačnom odbore vykonáva aj ošetrovateľskú prax sestry s pokročilou praxou alebo riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe podľa osobitného predpisu60aab) v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“.
3.
V § 80ac ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 sa slová „0,85-násobok“ nahrádzajú slovami „0,94-násobok“, v odseku 3 sa slová „0,96-násobok“ nahrádzajú slovami „1,06-násobok“.
4.
§ 80ac sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon povolania pôrodnej asistentky nadobudnutím vysokoškolského vzdelania I. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia a II. stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore (§ 33 ods. 4) a má najmenej päťročnú odbornú prax v príslušnom špecializačnom odbore, ktorá okrem výkonu špecializovaných pracovných činností v tomto špecializačnom odbore vykonáva aj prax pôrodnej asistencie pôrodnej asistentky s pokročilou praxou alebo riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie podľa osobitného predpisu60aab) v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,10-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“.
5.
V § 80ad ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 sa slová „0,85-násobok“ nahrádzajú slovami „0,94-násobok“ a v odseku 3 sa slová „0,96-násobok“ nahrádzajú slovami „1,06-násobok“.
6.
V § 80ae ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 sa slová „0,85-násobok“ nahrádzajú slovami „0,94-násobok“ a v odseku 3 sa slová „0,96-násobok“ nahrádzajú slovami „1,06-násobok“.
7.
V § 80af ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 sa slová „0,85-násobok“ nahrádzajú slovami „0,94-násobok“ a v odseku 3 sa slová „0,96-násobok“ nahrádzajú slovami „1,06-násobok“.
8.
V § 80ag ods. 1 sa slová „0,78-násobok“ nahrádzajú slovami „0,86-násobok“ a v odseku 2 sa slová „0,89-násobok“ nahrádzajú slovami „0,98-násobok“.
9.
V § 80ah sa slová „0,78-násobok“ nahrádzajú slovami „0,86-násobok“.
10.
V § 80ai ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“, v odseku 2 sa slová „0,85-násobok“ nahrádzajú slovami „0,94-násobok“ a v odseku 3 sa slovo „tarostlivosti“ nahrádza slovom „starostlivosti“ a slová „0,96-násobok“ sa nahrádzajú slovami „1,06-násobok“.
11.
V § 80aj sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „1,05-násobok“, doterajší text § 80aj sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho záchranára [§ 27 ods. 1 písm. l)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností (§ 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, a u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, je najmenej 1,09-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“.
12.
V § 80ak ods. 1 sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“ a v odseku 2 sa slová „0,77-násobok“ nahrádzajú slovami „0,94-násobok“.
13.
V § 80al ods. 1 sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“ a v odseku 2 sa slová „0,77-násobok“ nahrádzajú slovami „0,94-násobok“.
14.
V § 80am ods. 1 sa slová „0,81-násobok“ nahrádzajú slovami „0,89-násobok“ a v odseku 2 sa slová „0,96-násobok“ nahrádzajú slovami „1,06-násobok“.
15.
V § 80an sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,83-násobok“.
16.
V § 80ao sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,83-násobok“.
17.
V § 80ap ods. 1 sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,83-násobok“ a v odseku 2 sa slová „0,84-násobok“ nahrádzajú slovami „0,92-násobok“.
18.
V § 80aq sa slová „0,75-násobok“ nahrádzajú slovami „0,83-násobok“.
19.
V § 80ar sa slová „0,57-násobok“ nahrádzajú slovami „0,66-násobok“, doterajší text § 80ar sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Základná zložka mzdy60aa) sanitára [§ 27 ods. 1 písm. v)], ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností (§ 33 ods. 5) v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti a vykonáva certifikované pracovné činnosti v príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, je najmenej 0,72-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“.
20.
V § 80as ods. 1 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,17-násobok“, v odseku 2 sa slová „1,10-násobok“ nahrádzajú slovami „1,21-násobok“ a v odseku 3 sa slová „1,20-násobok“ nahrádzajú slovami „1,32-násobok“.
21.
V § 80at ods. 1 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,17-násobok“, v odseku 2 sa slová „1,10-násobok“ nahrádzajú slovami „1,21-násobok“ a v odseku 3 sa slová „1,20-násobok“ nahrádzajú slovami „1,32-násobok“.
22.
V § 80au ods. 1 sa slová „1,06-násobok“ nahrádzajú slovami „1,17-násobok“, v odseku 2 sa slová „1,10-násobok“ nahrádzajú slovami „1,21-násobok“ a v odseku 3 sa slová „1,20-násobok“ nahrádzajú slovami „1,32-násobok“.
Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slová „to neplatí,“ vkladajú slová „ak v odseku 9 je ustanovené inak alebo“.
2.
V § 3 ods. 3 písmeno j) znie:
„j)
je nezaopatrené dieťa podľa § 11 ods. 7 písm. a) do dovŕšenia 18 roku veku s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky,8aaa) alebo ktorého pobyt na území Slovenskej republiky je oprávnený podľa osobitného zákona,8aab) ktoré má verejne zdravotne poisteného na území Slovenskej republiky aspoň jedného zákonného zástupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aab znie:
„8aab) § 62 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.“.
3.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa za slová „doba trvalého pobytu“ vkladajú slová „alebo doba prechodného pobytu“.
4.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
dátum a čas prijatia prihlášky.“.
5.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Prihláška môže obsahovať aj číslo bankového účtu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak ich poistenec poskytne zdravotnej poisťovni.“.
6.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
ktorý bol zaradený do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to len do času jeho vyradenia z tohto programu.“.
7.
Za § 9f sa vkladá § 9g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9g
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi verejne zdravotne poistenému v Slovenskej republike podľa § 3 ods. 4
Poistenec verejne zdravotne poistený podľa § 3 ods. 4 má právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v Slovenskej republike v plnom rozsahu.“.
8.
V § 10a ods. 2 písm. h) sa vypúšťajú tieto slová: „alebo označenie preukazu „P“ pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť“.
9.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3. Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa
§ 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m) a s).“.
10.
V § 11 ods. 7 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písmena c) alebo písmena m) prvého bodu na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa,“.
11.
V § 11 ods. 7 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu opatrovania tej istej osoby,“.
12.
V § 11 ods. 7 písmeno n) znie:
„n)
fyzickú osobu, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi, a fyzickú osobu, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,45)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
„45) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 13 odsek 11 znie:
„(11)
Minimálny základ podľa odseku 10 sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých
a)
za poistenca platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. c), m) a s),
b)
poistenec bol vyhlásený za nezvestnú osobu49a) alebo
c)
sa poistenec nepovažoval za samostatne zárobkovo činnú osobu a poistenca podľa § 11 ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a) § 81b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 444/2015 Z. z.“.
18.
V § 16 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7, je vo výške určenej podľa odseku 2 písm. b).“.
19.
V § 16 ods. 9 sa za slová „§ 11 ods. 1 písm. b)“ vkladá čiarka a slová „ktorý je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7,“.
28.
V § 17b ods. 4 druhej vete sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo názvu, sídla a identifikačného čísla právnickej osoby, ak je pridelené,“.
29.
§ 17b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na doručovanie výkazov nedoplatkov sa nevzťahuje Správny poriadok.“.
30.
Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17c
Odpisovanie pohľadávok
(1)
Zdravotná poisťovňa odpíše pohľadávku voči platiteľovi poistného na základe právoplatného uznesenia súdu
a)
o potvrdení vyrovnania dlhu, na základe ktorého zanikla povinnosť splatiť zdravotnej poisťovni pohľadávku z dôvodu, že na jej plnenie nebol povinný podľa obsahu vyrovnania,
b)
po skončení reštrukturalizácie, ak pohľadávky zdravotnej poisťovne prihlásené do reštrukturalizácie a zistené v reštrukturalizácii neboli po splnení reštrukturalizačného plánu v celom rozsahu uspokojené, a to ani zo zisku,
c)
o oddlžení platiteľa poistného, na základe ktorého zanikla povinnosť splatiť zdravotnej poisťovni pohľadávku,
d)
o zrušení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo po splnení konečného rozvrhu výťažku,
e)
o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
g)
o zrušení konkurzu po splnení núteného vyrovnania,
h)
o výmaze obchodnej spoločnosti z obchodného registra, ak imanie zanikajúcej obchodnej spoločnosti neprechádza na jej právneho nástupcu.
(2)
Zdravotná poisťovňa odpíše pohľadávku voči platiteľovi poistného, na ktorú bola vznesená námietka premlčania, ktorú zdravotná poisťovňa akceptovala.
(3)
Zdravotná poisťovňa môže pohľadávku voči platiteľovi poistného odpísať z vlastného podnetu, ak je nevymožiteľná. Za nevymožiteľnú pohľadávku sa podľa tohto zákona považuje pohľadávka, pri ktorej
a)
je pravdepodobné, že náklady na jej vymáhanie presiahnu výťažok z vymáhania,
b)
je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery platiteľa poistného vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky,
c)
bol výkon rozhodnutia zastavený exekútorom alebo na základe rozhodnutia súdu podľa Exekučného poriadku,51da)
d)
vymáhanie je spojené s odôvodnenými nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu pohľadávky, alebo
e)
nemohlo dôjsť k uspokojeniu pohľadávky ani vymáhaním na dedičoch v rámci dedičského konania.
(4)
O odpísaných pohľadávkach vedie zdravotná poisťovňa osobitnú evidenciu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51da znie:
„51da) § 61k a § 61n ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995
Z. z.“.
32.
V § 18 ods. 3 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. a) až c)“.
33.
V § 19 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Právo poistenca alebo platiteľa poistného na preskúmanie správnosti postupu zdravotnej poisťovne úradom tým nie je dotknuté.“.
34.
V § 19 odsek 14 znie:
„(14)
Ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo ak poistenec nie je v lehote podľa odseku 2 zamestnancom ani u jedného z posledných zamestnávateľov, alebo ak poistenec už nie je poistencom zdravotnej poisťovne, ktorá vykonala ročné zúčtovanie poistného, je nedoplatok za zamestnanca povinný odviesť priamo poistenec okrem nedoplatku, ktorý vznikol z titulu vykázaného príjmu v mesačnom výkaze, ktorý zamestnávateľ nevyplatil, zamestnancovi. Skutočnosť, že zamestnávateľ príjem nevyplatil, preukazuje poistenec v námietkach voči výkazu nedoplatkov podľa § 17a ods. 4.“.
37.
V § 21 ods. 4 sa slová „na úrade sa nepremlčuje“ nahrádzajú slovami „sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa dodatočného splnenia si oznamovacej povinnosti, najneskôr však uplynutím desiatich rokov odo dňa splatnosti poistného“.
38.
V § 22 ods. 2 písm. i) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „alebo označením preukazu „P“ pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť“.
39.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) a odseku 15 sa nevzťahujú na zamestnanca a platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 z dôvodu ich účasti na štrajku, za ktorých tieto skutočnosti oznamuje zamestnávateľ podľa § 24. Ak zamestnávateľ neoznámil za zamestnanca skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) časti vety pred bodkočiarkou, zamestnanec môže preukázať túto skutočnosť riadne uzatvorenou pracovnou zmluvou a dokladom o príjme zo závislej činnosti alebo inými relevantnými dokladmi.“.
41.
V § 23 odsek 14 znie:
„(14)
Ak si poistenec dodatočne po tom, čo zdravotná poisťovňa uplatnila postup podľa odseku 13, splní oznamovaciu povinnosť, zodpovedá za škodu, ktorá zdravotnej poisťovni vznikla. Škodou podľa prvej vety sa rozumejú náklady zdravotnej poisťovne súvisiace s vydaním výkazu nedoplatkov, ako aj náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky.“.
42.
V § 24 písm. c) sa slová „§ 11 ods. 7 písm. c), g), j), k), l), m), r) a s)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 7 písm. c), m) a s)“.
43.
V § 25 ods. 1 písm. h) sa za slovo „vrátiť“ vkladajú slová „bezhotovostným prevodom na účet alebo poštovou poukážkou“.
44.
V § 25 ods. 1 písm. k) sa za slovo „pohľadávok“ vkladajú slová „po splatnosti“.
45.
V § 26 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 24 písm. a) až i) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 24 písm. a) až i) a k) až o)“.
46.
V § 27 ods. 2 písm. b) sa slová „od 0 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch“ sa nahrádzajú slovami „od 5 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch, osobitne v skupine od 0 do dovŕšenia 1 roku veku a osobitne v skupine od 1 roku veku do 4 rokov veku“.
47.
V § 27 ods. 2 písm. e) prvom bode a § 28 ods. 10 písm. a) sa slová „meno, priezvisko“ nahrádzajú slovami „bezvýznamové identifikačné číslo“.
48.
V § 27 ods. 2 písm. f) prvom bode sa slová „alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami „a dátum narodenia“.
49.
V § 27 ods. 2 sa písmeno f) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca podľa odseku 11 a § 27c ods. 4 písm. a).“.
50.
V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „po odpočítaní súčtu preddavkov na nadlimitnú sumu podľa odseku 11 za všetky zdravotné poisťovne“.
51.
V § 27 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.
52.
V § 27 ods. 8 písm. a) sa vypúšťa štvrtý bod.
53.
V § 27 odsek 11 znie:
„(11)
Na účely mesačného prerozdeľovania poistného sa poistenci zdravotnej poisťovne zaraďujú do viacročných nákladových skupín podľa § 27c ods. 4 písm. a). Pre zaradenie poistenca na účely mesačného prerozdeľovania je rozhodujúce zaradenie poistenca v oznámení podľa § 28a ods. 6. Ak poistenec nemá určené zaradenie do žiadnej viacročnej nákladovej skupiny, na účely mesačného prerozdeľovania sa zaradí do najmenej nákladnej viacročnej nákladovej skupiny.“.
54.
V § 27a ods. 3 sa vypúšťajú slová „po odpočítaní nadlimitnej sumy podľa § 27aa ods. 1 za všetkých poistencov“.
55.
V § 27a ods. 9 sa v písmene a) vypúšťa štvrtý až šiesty bod.
56.
V § 27a ods. 9 sa v písmene b) vypúšťa siedmy a ôsmy bod.
57.
V § 27a ods. 10 sa vypúšťajú slová „upraveného o upravený podiel na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 5“.
58.
§ 27aa sa vypúšťa.
59.
Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27c
Viacročné nákladové skupiny
(1)
Viacročná nákladová skupina je určená nákladmi na zdravotnú starostlivosť vynaloženými na poistenca za predchádzajúce tri roky. Zmena v štruktúre viacročných nákladových skupín sa vykoná, ak zmena spĺňa kritériá uvedené v odseku 3.
(2)
Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 1 do viacerých viacročných nákladových skupín, poistenec sa zaradí vždy do najnákladnejšej viacročnej nákladovej skupiny.
(3)
K zmene štruktúry viacročných nákladových skupín dôjde, ak zmena zvýši predpovedaciu silu prerozdeľovania poistného vyjadrenú koeficientom determinácie aspoň o jeden percentuálny bod. Ak podmienku podľa prvej vety spĺňajú viaceré návrhy podľa odseku 5, zmena štruktúry sa vykoná na základe návrhu s najvyššou predpovedacou silou.
(4)
Zoznam viacročných nákladových skupín obsahuje
a)
číslo viacročnej nákladovej skupiny,
b)
podmienky na zaradenie poistenca do viacročnej nákladovej skupiny.
(5)
Návrh na zmenu zoznamu viacročných nákladových skupín zasielajú zdravotné poisťovne a úrad ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa stanovuje index rizika nákladov. Súčasťou návrhu na zmenu zoznamu musia byť údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) a vecný popis zmeny.“.
60.
V § 28 ods. 1 písm. a) až c) sa slová „podľa odseku 10“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 12“.
61.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
počtu poistencov zaradených v jednotlivých viacročných nákladových skupinách a príslušného indexu nákladov podľa odseku 12 písm. a).“.
62.
V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny.“.
63.
V § 28 ods. 4 sa v úvodnej vete za slovo „povinná“ vkladajú slová „na účely prerozdeľovania poistného“.
64.
V § 28 ods. 4 písm. a) prvom bode, písm. b) prvom bode a písm. c) prvom bode sa slová „meno, priezvisko“ nahrádzajú slovami „bezvýznamové identifikačné číslo“.
65.
V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
údaje o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, ktoré obsahujú rodné číslo poistenca, bezvýznamové identifikačné číslo, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, pohlavie, údaje o bydlisku a ďalšie údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, zdravotnom stave poistenca, platiteľovi poistného a vymeriavacích základoch; formu, definíciu a štruktúru údajov zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle, každú zmenu vo forme, definícii a štruktúre predkladaných údajov ministerstvo zdravotníctva vopred prerokuje so zástupcami zdravotných poisťovní a úradu a zmeny nemôžu nadobudnúť účinnosť skôr ako dva mesiace od takého prerokovania alebo skôr, ak sa na tom zúčastnené strany na prerokovaní dohodnú.“.
66.
V § 28 ods. 5 prvej vete sa za slová „čísla poistenca“ vkladá čiarka a slová „bezvýznamového identifikačného čísla“, vypúšťajú sa slová „mena, priezviska“ a v druhej vete sa za slovo „číslo poistenca“ vkladá čiarka a slová „bezvýznamové identifikačné číslo“ a vypúšťajú sa slová „meno, priezvisko“.
67.
V § 28 sa odsek 12 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zoznam viacročných nákladových skupín.“.
68.
V § 28a odsek 5 znie:
„(5)
Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 31. októbra na účely výpočtu ročného prerozdeľovania poistného údaje o poistencoch za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu
a)
rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
b)
číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený.“.
69.
§ 28a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Úrad oznámi zdravotnej poisťovni do 31. januára údaje o poistencoch zdravotnej poisťovne podľa stavu k 1. januáru v rozsahu
a)
rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
b)
číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený, a príslušný index rizika nákladov poistenca.“.
70.
V § 29b ods. 6 a 17 sa slová „Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom vnútra“ a v § 29b ods. 8, 16 a 17 sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo vnútra“.
71.
V § 29b ods. 8 až 14 sa slová „vykonania ročného zúčtovania poistného“ nahrádzajú slovami „vykonávania verejného zdravotného poistenia“.
72.
V § 29b sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
podľa § 9 ods. 2 písm. h), ktorá bola zaradená do programu ministerstva vnútra na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, v rozsahu rodné číslo, meno a priezvisko, rodné priezvisko, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum zaradenia a vyradenia z programu ministerstva vnútra na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi.“.
73.
V § 38el ods. 3 sa slová „v rokoch 2018 a 2019“ nahrádzajú slovami „v roku 2018“.
74.
Za § 38em sa vkladajú § 38en až 38eq, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠38en
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 30. decembra 2018
(1)
Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu údaje podľa § 28a ods. 5 v znení účinnom od 30. decembra 2018 za rok 2017 do 31. januára 2019.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis podľa § 28 ods. 12 písm. c), ktorým sa prvýkrát ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín na rok 2019, ministerstvo zdravotníctva vydá do 28. februára 2019.
(3)
Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné podľa § 27 v znení účinnom od 30. decembra 2018 sa vykoná prvýkrát v marci 2019 za január 2019. Ročné prerozdeľovanie poistného podľa § 27a v znení účinnom od 30. decembra 2018 sa vykoná prvýkrát v roku 2020 za rok 2019.
(4)
Dohodu podľa § 29b ods. 8 písm. d) úrad uzatvorí do 31. marca 2019.
(5)
Pokutu za porušenie povinností podľa § 24 písm. l) až o) nemožno uložiť, ak k porušeniu povinností podľa § 24 písm. l) až o) došlo pred 30. decembrom 2018.
§ 38eo
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,20 % z vymeriavacieho základu.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2018 okrem čl. I bodov 3, 6 až 8, § 86za v bode 52, čl. II a čl. III § 38eo v bode 74, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, čl. I bodov 15 až 17, 20, 21, 26, 28 až 36, 39, 46, 49 až 51, § 86zb v bode 52, čl. III bodov 13, 20 až 27, 31, 40 a
§ 38ep v bode 74, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2019, čl. I bodu 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2019, a okrem čl. III bodov 14, 16, 17, 35, 36 a § 38eq v bode 74, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.