346/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 30.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

346
ZÁKON
z 27. novembra 2018
o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „register“),
b)
zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra (ďalej len „zapisované údaje“),
c)
zverejňovanie zapisovaných údajov a ich poskytovanie.
§ 2
Register
(1)
Zriaďuje sa register, ktorý je informačným systémom verejnej správy. Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(2)
Mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktorých údaje sa zapisujú do registra (ďalej len „zapisovaná osoba“), sú
a)
nadácie,
b)
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
c)
neinvestičné fondy,
d)
občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov,
e)
organizácie s medzinárodným prvkom.
§ 3
Zapisované údaje
(1)
Do registra sa zapisujú tieto údaje:
a)
názov a adresa sídla zapisovanej osoby,
b)
identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“),
c)
právna forma zapisovanej osoby,
d)
identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je zakladateľom, zriaďovateľom alebo členom prípravného výboru, v rozsahu
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
dátum narodenia,
4.
rodné číslo alebo iný identifikátor fyzickej osoby, ak tak ustanoví osobitný predpis1) (ďalej len „rodné číslo“),
5.
adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
e)
identifikačné údaje o právnickej osobe, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom, v rozsahu
1.
názov alebo obchodné meno,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
f)
identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zapisovanej osoby, v rozsahu
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
dátum narodenia,
4.
rodné číslo,
5.
adresa trvalého pobytu,
g)
deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu zapisovanej osoby a spôsob, akým táto osoba koná v mene zapisovanej osoby,
h)
dátum vzniku zapisovanej osoby,
i)
dátum zrušenia zapisovanej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
j)
dátum vstupu do likvidácie a dodatočnej likvidácie a dátum skončenia likvidácie a dodatočnej likvidácie zapisovanej osoby,
k)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, adresa sídla, identifikačné číslo a štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapisovanej osoby a s uvedením dňa vzniku a dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
l)
vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
m)
meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, identifikačné číslo, značka správcu a adresa sídla,
n)
dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní, právny dôvod výmazu zapisovanej osoby,
o)
údaj o nezahladených trestoch uložených v trestnom konaní zapisovanej osobe, ako aj údaj o nevykonaných trestoch postihujúcich jej právnych nástupcov.
(2)
Do registra sa ďalej zapisuje, ak ide o
a)
neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,
1.
čas, na ktorý sa nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zakladá, ak nie je založená na neurčitý čas,
2.
druh všeobecne prospešných služieb,
3.
peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažná hodnota určená znaleckým posudkom, ak sú vložené,
b)
nadáciu,
1.
verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje,
2.
hodnota a predmet nadačného imania s uvedením sumy peňažných prostriedkov, nehnuteľností a ich ceny určenej znaleckým posudkom, cenných papierov a ich trhovej ceny, iných majetkových práv a peniazmi oceniteľných iných majetkových hodnôt ocenených znaleckým posudkom,
c)
neinvestičný fond,
1.
účel, ktorý bude z prostriedkov neinvestičného fondu podporovaný,
2.
čas, na ktorý sa neinvestičný fond zriaďuje,
3.
výška vkladu každého zriaďovateľa a rozsah jeho splatenia, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu zriaďovateľa, na ktorom sú uložené splatené vklady a ostatné peňažné prostriedky,
d)
občianske združenie, odborovú organizáciu alebo o organizáciu zamestnávateľov,
1.
cieľ činnosti občianskeho združenia,
2.
názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizačných jednotiek, ktoré konajú vo svojom mene a občianske združenie, odborová organizácia alebo organizácia zamestnávateľov ich zriadi, dátum zápisu organizačnej jednotky do registra, dátum zániku organizačnej jednotky a právny dôvod jej zániku,
3.
meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov,
4.
adresa trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov,
5.
deň vzniku funkcie a deň skončenia funkcie fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov,
6.
zánik občianskeho združenia a právny dôvod jeho zániku,
e)
organizáciu s medzinárodným prvkom, obsah činnosti organizácie s medzinárodným prvkom.
(3)
Ak ide o organizačnú zložku zahraničnej nadácie, do registra sa zapisuje
a)
názov organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
b)
adresa sídla organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
c)
identifikačné číslo organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
d)
verejnoprospešný účel, ktorý organizačná zložka zahraničnej nadácie podporuje,
e)
identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom organizačnej zložky zahraničnej nadácie, v rozsahu
1.
meno,
2.
priezvisko,
3.
dátum narodenia,
4.
adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
5.
rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
f)
deň vzniku funkcie a deň zániku funkcie štatutárneho orgánu organizačnej zložky zahraničnej nadácie a jeho oprávnenia,
g)
hodnota majetkového vkladu organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
h)
dátum zrušenia organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
i)
názov a adresa sídla zahraničnej nadácie,
j)
register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná nadácia, a číslo zápisu.
(4)
Ak ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo nadáciu, do registra sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod, a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.2) Zápis podľa predchádzajúcej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Do registra sa ďalej zapisuje
a)
všeobecne prospešný účel, ak je cieľom alebo predmetom činnosti zapisovanej osoby tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj
1.
kultúrnych a duchovných hodnôt,
2.
životného prostredia,
3.
ľudských práv,
4.
zdravia,
5.
sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
6.
vzdelávania,
7.
vedy, výskumu a vývoja,
8.
telovýchovy,
9.
dobrovoľníctva,
10.
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
b)
webové sídlo.
(6)
Okrem údajov uvedených v odsekoch 1 až 5 register obsahuje aj elektronickú podobu stanov, zriaďovacích listín, zriaďovacích zmlúv, zakladacích listín, štatútov, nadačných listín a ich zmeny a dodatky.
(7)
Údaje, ktoré sú zapísané v registri, sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Zapisovaná osoba nie je povinná preukazovať pred orgánmi verejnej moci údaje, ktoré má zapísané v registri. Organizačná jednotka občianskeho združenia, odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov nie je povinná preukazovať pred orgánmi verejnej moci údaje, ktoré má zapísané v registri.
§ 4
Zápis údajov do registra
(1)
Konanie o registrácii, založenie, vznik, zrušenie, zánik nadácie, konanie o registrácii, zriadenie, vznik, zrušenie, zánik neinvestičného fondu, konanie o registrácii, založenie, vznik, zrušenie a zánik neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, registráciu, vznik a zánik občianskeho združenia a jeho organizačnej jednotky, evidenciu, vznik a zánik odborovej organizácie a organizácie zamestnávateľov a jej organizačnej jednotky, zriaďovanie a povoľovanie organizácie s medzinárodným prvkom upravujú osobitné predpisy.4)
(2)
Orgán verejnej správy, ktorý koná vo veciach podľa odseku 1 (ďalej len „registrový úrad“), zapíše údaje podľa § 3 ods. 1 až 4 do registra bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia o nich, ak osobitné predpisy5) neustanovujú inak. Registrový úrad zapíše na základe žiadosti zapisovanej osoby údaje podľa § 3 ods. 5. Registrový úrad uloží do registra bezodkladne aj elektronickú podobu listín podľa § 3 ods. 6. Registrový úrad zapíše do registra bezodkladne aj zmenu zapisovaných skutočností a ich zánik.
§ 5
Zverejňovanie zapisovaných údajov a poskytovanie zapisovaných údajov
(1)
Register sa vedie v elektronickej podobe. Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejná časť registra je sprístupnená na webovom sídle ministerstva vnútra.
(2)
Verejná časť registra obsahuje údaje podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c), písm. d) prvého bodu až tretieho bodu, písm. e), písm. f) prvého bodu až tretieho bodu, písm. g) až j), písm. l), § 3 ods. 2 písm. a), b), c) prvého bodu a druhého bodu, písm. d) prvého bodu až tretieho bodu a piateho bodu, písm. e), § 3 ods. 3 písm. a) až d), písm. e) prvého bodu až tretieho bodu, písm. f) až j), § 3 ods. 5 a elektronickú podobu listín podľa § 3 ods. 6. Pred zverejnením elektronickej podoby listín sa v nich anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním sa pri ich zverejňovaní zabezpečí ochrana práv a právom chránených záujmov.
(3)
Neverejnú časť registra tvoria iné údaje ako uvedené v odseku 2.
(4)
Ministerstvo vnútra vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa a ktorej prílohou je doklad o zaplatení správneho poplatku, výpis z registra. Výpis z registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. Výpis s údajmi z neverejnej časti registra ministerstvo vnútra vydá len právnickej osobe, ktorej sa týka, a orgánu verejnej moci v rámci výkonu svojej právomoci. O vydanie výpisu z registra možno žiadať aj v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára.
(5)
Ministerstvo vnútra vydá na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa a ktorej prílohou je doklad o zaplatení správneho poplatku, informáciu o tom, že v registri zápis nie je.
(6)
Vydávanie výpisov z registra, ako aj prístup do registra je pre orgány verejnej moci v rámci výkonu svojich právomocí bezodplatné.
§ 6
(1)
Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky6)
a)
zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),
b)
organizačnej jednotke občianskeho združenia, organizačnej jednotke odborovej organizácie alebo organizačnej jednotke organizácie zamestnávateľov, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d).
(2)
Majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, majetok obce alebo majetok verejnoprávnej inštitúcie nesmie nadobudnúť
a)
zapisovaná osoba, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),
b)
organizačná jednotka občianskeho združenia, organizačná jednotka odborovej organizácie alebo organizačná jednotka organizácie zamestnávateľov, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 2 písm. d).
§ 7
Prechodné ustanovenia
(1)
Ministerstvo vnútra uvedie register do prevádzky do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona. Uvedenie registra do prevádzky ministerstvo vnútra oznámi na svojom webovom sídle najmenej jeden mesiac vopred.
(2)
Zápisy v registri neinvestičných fondov, zápisy v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zápisy v registri nadácií, zápisy v evidencii občianskych združení, odborových organizácií, organizácií zamestnávateľov vedených registrovými úradmi podľa doterajších predpisov sa považujú do uvedenia registra do prevádzky za zápisy v registri podľa tohto zákona.
§ 8
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa slová „Federálnemu ministerstvu vnútra“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V stanovách organizácie s medzinárodným prvkom musia byť uvedené aj údaje o štatutárnom orgáne organizácie s medzinárodným prvkom v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.“.
3.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „československým právnym poriadkom“ nahrádzajú slovami „právnym poriadkom Slovenskej republiky“.
4.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
(1)
Organizácia s medzinárodným prvkom je povinná ministerstvu vnútra písomne oznámiť zmenu stanov do 15 dní od jej schválenia a pripojiť v dvoch vyhotoveniach znenie zmeny stanov.
(2)
Ak oznámenie o zmene stanov nebolo podané oprávnenou osobou alebo ak znenie zmeny stanov nie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ministerstvo vnútra bezodkladne na to upozorní organizáciu s medzinárodným prvkom. Organizácia s medzinárodným prvkom je povinná nedostatky, na ktoré ministerstvo vnútra upozorní, odstrániť do 15 dní odo dňa doručenia upozornenia a v lehote 10 dní o tom ministerstvo vnútra upovedomiť; ak organizácia s medzinárodným prvkom nedostatky neodstráni, ministerstvo vnútra nevezme zmenu stanov na vedomie a upovedomí o tom štatutárny orgán organizácie s medzinárodným prvkom.
(3)
Ak nie je dôvod na postup podľa odseku 2, zašle ministerstvo vnútra organizácii s medzinárodným prvkom do 15 dní od doručenia oznámenia jedno vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí, že berie zmenu stanov na vedomie.“.
5.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Organizácia s medzinárodným prvkom, ktorej bolo povolené zriadenie alebo povolené vyvíjať činnosť alebo mať adresu sídla v Slovenskej republike, je povinná ministerstvu vnútra písomne zaslať do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo všetkých členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.“.
6.
V celom texte zákona okrem § 7 sa slová „Československá socialistická republika“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Slovenská republika“ v príslušnom tvare.
7.
V celom texte zákona sa slová „československých záujmov“ nahrádzajú slovami „slovenských záujmov“.
8.
V celom texte zákona okrem § 2 ods. 2 sa slová „Federálne ministerstvo vnútra“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „ministerstvo vnútra“ v príslušnom tvare.
9.
V celom texte zákona sa slová „Federálne ministerstvo zahraničných vecí“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Návrh na registráciu musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.“.
2.
V § 6 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Do zápisu prvého štatutárneho orgánu do registra mimovládnych neziskových organizácií2) koná v mene združenia splnomocnenec prípravného výboru, ktorý musí mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
(4)
Názov združenia nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 7 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza slovom „až“ a slová „bezodkladne, najneskôr do 5“ sa nahrádzajú slovami „do 15“.
4.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
5.
V § 8 ods. 2, § 9 ods. 1 a § 11 ods. 3 sa číslo „10“ nahrádza číslom „15“.
6.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3.
7.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Poskytovanie údajov do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a pridelenie identifikačného čísla organizácie združeniu a jeho organizačnej jednotke upravuje osobitný predpis.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.
8.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov združenia, združenie je povinné ministerstvu písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 15 dní od jej schválenia; k oznámeniu pripojí v dvoch vyhotoveniach znenie dodatku k stanovám. Združenie pri zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu predloží ministerstvu dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, a novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. Podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu zapísaného v registri, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, sa nevyžaduje. Ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri odmietne podpísať oznámenie a uznesenie združenia o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, jeho podpis možno nahradiť vyhlásením troch členov združenia, ich podpisy musia byť úradne osvedčené a nahrádzajú podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.“.
9.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Organizačné jednotky združenia
(1)
Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu zriadenie organizačnej jednotky združenia, ktorá koná vo svojom mene, a zmenu údajov o organizačnej jednotke, ktorá koná vo svojom mene. Oznámenie o zriadení organizačnej jednotky združenia musí obsahovať názov, adresu sídla, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, cieľ činnosti, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky. Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu zánik organizačnej jednotky združenia a dôvod jej zániku. K oznámeniu podľa prvej vety a tretej vety musia byť pripojené dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis týchto údajov.
(2)
Údaje o organizačnej jednotke občianskeho združenia, ktorá koná vo svojom mene, sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií podľa osobitného predpisu.3b) Organizačná jednotka združenia, ktorá koná vo svojom mene, okrem organizačnej jednotky odborovej organizácie, vzniká dňom zápisu do registra mimovládnych neziskových organizácií.2) Odsek 1 sa vzťahuje aj na organizačné jednotky odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov, ktoré sú registrované alebo evidované podľa tohto zákona, ak podľa ich stanov konajú vo svojom mene; o týchto jednotkách sa zapisujú vo verejnej časti registra mimovládnych neziskových organizácií len názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, dátum ich zápisu do registra, meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
3b) § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 346/2018 Z. z.“.
10.
§ 14 sa vypúšťa.
11.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Združenie je povinné v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, uvádzať názov, označenie právnej formy, ak nie je súčasťou názvu, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie. Organizačná jednotka združenia je povinná v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, uvádzať názov, označenie, že ide o organizačnú jednotku združenia, ak nie je súčasťou názvu, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie.“.
12.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)
Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.
(2)
Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a nezanikli pred 1. januárom 2019, sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 31. decembra 2019 aktuálne údaje o týchto organizačných jednotkách v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie. Zápis údajov vykoná ministerstvo bezodkladne po oznámení úplných údajov.
(3)
Konania začaté pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.
(4)
Do uvedenia registra do prevádzky7) sa údaje zapisujú do evidencie vedenej podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009
Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z. a zákona č. 312/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položka 34 vrátane oslobodenia a poznámok znie:
Položka 34

a) Návrh na registráciu
1. politickej strany alebo politického hnutia 663,50 eura
2. združenia občanov 66 eur
3. nadácie 66 eur
4. záujmového združenia právnických osôb 66 eur
5. pozemkového spoločenstva 65 eur
6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 33 eur
7. neinvestičného fondu 66 eur
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 66 eur
b) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra politických strán a politických hnutí

33 eur
c) Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb

16,50 eura
d) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev

16,50 eura
e) Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

13 eur
f) Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura
g) Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura
h) Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura
i) Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura
j) Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura
k) Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút
1. politickej strany alebo politického hnutia 33 eur
2. združenia občanov 13 eur
3. nadácie 16,50 eura
4. záujmového združenia právnických osôb 16,50 eura
5. pozemkového spoločenstva 25 eur
6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 13 eur
7. neinvestičného fondu 13 eur
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 16,50 eura
l) Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov


5 eur
m) Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií 5 eur
n) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu a záujmového združenia právnických osôb

16,50 eura
2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

25 eur
o) Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, mimovládnych neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov5 eur
p) Výmaz
1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí

33 eur
2. združenia občanov z registra mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura
3. nadácie z registra mimovládnych neziskových organizácií 33 eur
4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb

33 eur
5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev 35 eur
6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

16,50 eura
7. neinvestičného fondu z registra mimovládnych neziskových organizácií 16,50 eura
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra mimovládnych neziskových organizácií

33 eur
q) Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do registra mimovládnych neziskových organizácií

66 eur
r) Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura
s) Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra mimovládnych neziskových organizácií

16,50 eura

Oslobodenie

1. Od poplatkov podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby pri zápise údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo pri zmene zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

2.
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov.
Poznámka
1. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu informatívneho údaja o listoch vlastníctva podľa zoznamu nehnuteľností, ktorá nastala v dôsledku prechodu práv a povinností k nehnuteľnostiam alebo v dôsledku zápisu rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľností.

2.
Poplatok podľa písmena j) sa nevyberie, ak občianske združenie zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

3. Poplatok podľa písmen q) a r) sa nevyberie, ak občianske združenie, ktoré zriadilo organizačné jednotky konajúce vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019 údaje o organizačných jednotkách podľa § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“.
“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 35 písm. b) sa slovo „zástupcu“ nahrádza slovom „orgánu“ a na konci položky 35 sa pripája poznámka, ktorá znie:
Poznámka
Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak organizácia s medzinárodným prvkom zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 7a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.“.
Čl. V
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008
Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Po zápise fondu do registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „register“) nie je možné zmeniť, vymazať alebo doplniť zriaďovateľa.“.
2.
V § 4 sa vypúšťajú slová „fondov (ďalej len „register“)“.
3.
V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
orgány fondu, ich pôsobnosť a údaje o správcovi v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zmenu v štatúte fondu je správca povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa sídla fondu (ďalej len „registrový úrad“) do 15 dní od jej schválenia.“.
5.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
6.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
7.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
8.
V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
9.
V § 26 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.
10.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Do uvedenia registra do prevádzky12) sa údaje zapisujú do registra neinvestičných fondov vedeného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012
Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa slová „neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby“ nahrádzajú slovami „mimovládnych neziskových organizácií2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Po zápise neziskovej organizácie do registra nie je možné zmeniť, vymazať alebo doplniť zakladateľa.“.
3.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zmenu v štatúte neziskovej organizácie je riaditeľ povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa sídla fondu (ďalej len „registrový úrad“) do 15 dní od jej schválenia.“.
4.
V § 9 ods. 1 sa slová „obvodného úradu v sídle kraja (ďalej len „registrový úrad“)“ nahrádzajú slovami „registrového úradu“.
5.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
6.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.3aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aaa znie:
3aaa) § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
7.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7 a poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab sa vypúšťajú.
8.
V § 11 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
9.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenia odsekov 4 až 7 sa vzťahujú na člena správnej rady neziskovej organizácie, ktorá hospodári s prioritným majetkom, pri hospodárení s prioritným majetkom.“.
10.
V § 35 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.
11.
Za § 37ab sa vkladá § 37ac, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37ac
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Do uvedenia registra do prevádzky12d) sa údaje zapisujú do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12d znie:
12d) § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Nadácia je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra mimovládnych neziskových organizácií1) (ďalej len „register“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Po zápise nadácie do registra nie je možné meniť, vymazať alebo doplniť zakladateľa.“.
3.
V § 4 ods. 4 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
4.
§ 10 vrátane nadpisu nad paragrafom sa vypúšťa.
5.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra, upravuje osobitný predpis.1aa)
(2)
Správca nadácie je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny zapisovaných údajov do 15 dní odo dňa, keď k nim došlo, na ktorom musí byť pravosť podpisu správcu úradne osvedčená. K návrhu sa musí priložiť rozhodnutie o vykonaní zmeny v nadačnej listine a dodatok k nadačnej listine v dvoch vyhotoveniach, na ktorom musí byť pravosť podpisu predsedu správnej rady úradne osvedčená.
(3)
Ak návrh na zápis zmeny nepodá v lehote podľa odseku 2 správca nadácie zapísaný v registri alebo ním splnomocnená osoba, je oprávnený tak urobiť správca nadácie zvolený v súlade s nadačnou listinou nadácie. Oprávnenie konať za nadáciu sa preukazuje rozhodnutím správnej rady o zvolení do funkcie.
(4)
Identifikačné číslo organizácie prideľuje nadácii Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť ministerstva podľa osobitného predpisu.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
1aa) § 3 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
6.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 36 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 5“.
7.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
8.
V § 36 odsek 1 znie:
„(1)
Ak nadácia neuloží výročnú správu podľa § 35 ods. 4, ministerstvo môže uložiť nadácii za porušenie tejto povinnosti pokutu do 1 000 eur.“ .“.
9.
V § 36 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške ministerstvo prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a opakované neplnenie alebo porušovanie povinností.
(3)
Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 7.
10.
V § 36 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.“.
11.
V § 37 ods. 3 sa slová „§ 36 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 5“.
12.
Za § 42c sa vkladá § 42d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42d
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)
Ustanovenie § 36 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije pri ukladaní pokuty za neuloženie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok za rok 2018; konania o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 35 ods. 4 za predchádzajúce roky sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
(2)
Do uvedenia registra do prevádzky10) sa údaje zapisujú do registra nadácií vedeného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) § 7 zákona č. 346/2018 Z. z.“.
13.
Slová „register nadácií“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 42 ods. 1 nahrádzajú slovom „register“ v príslušnom tvare.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 23b zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 190/2013 Z. z.
2)
§ 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
3)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
4)
Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 9a zákona č. 83/1990 Zb. v znení zákona č. 300/1990 Zb.
6)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha
k zákonu č. 346/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141,
5. 6. 2015).