340/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

340
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 2016 bol v Kigali prijatý Kigalský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (oznámenie č. 251/2006 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkom uznesením č. 809 z 12. septembra 2017.

Prezident Slovenskej republiky podpísal ratifikačnú listinu 18. októbra 2017. Ratifikačná listina bola uložená 16. novembra 2017 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Dodatok nadobudne platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom IV ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2019.