34/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

34
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. januára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 sa za slová „zubný technik“ vkladá čiarka a slová „a optometrista“ sa nahrádzajú slovami „optometrista a asistent výživy“.
2.
V § 4 odseky 4 až 7 znejú:
„(4)
Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. a) až c) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej pätnásťročnú odbornú zdravotnícku prax (ďalej len „odborná prax“).
(5)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľnej liečebni vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej desaťročnú odbornú prax.
(6)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
verejné zdravotníctvo,
2.
pracovné lekárstvo,
3.
epidemiológia,
4.
hygiena detí a mládeže,
5.
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
6.
výchova k zdraviu alebo
7.
služby zdravia pri práci a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
(7)
Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
klinická biochémia,
2.
klinická mikrobiológia,
3.
laboratórna medicína alebo
4.
lekárska genetika a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
3.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej zubno-lekárskej starostlivosti vykonáva zubný lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 6 ods. 1 a
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti B alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
4.
V § 12 odsek 4 znie:
„(4)
Riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe13) vykonáva sestra, ktorá získala
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 11 ods. 1 písm. c),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti D alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
5.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie vykonáva pôrodná asistentka, ktorá získala
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 14 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti E písm. a) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti E alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
6.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva fyzioterapeut, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo c),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b),
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti F a
d)
najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
7.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vykonáva verejný zdravotník, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 20 ods. 1 písm. a),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti G a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti G alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
8.
V § 23 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
9.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
10.
V § 24 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva zdravotnícky laborant, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti H písm. a) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti H alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.
(6)
Riadenie a organizáciu laboratória na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia vykonáva zdravotnícky laborant, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia,
2.
laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia alebo
3.
laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti H alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
11.
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva asistent výživy, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 26 ods. 1 písm. a),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 3 časti I a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti I alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
12.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Riadenie a organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonáva rádiologický technik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 30 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti J písm. a) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti J alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
13.
V § 32 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
14.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
15.
V § 32 ods. 2 sa slová „v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby“ nahrádzajú slovami „v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 časti K“.
16.
V § 33 odsek 3 znie:
„(3)
Riadenie a organizáciu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti vykonáva zdravotnícky záchranár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 32 ods. 1 písm. a) a
b)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4 časti K alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
17.
V § 34 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „alebo“.
18.
V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
19.
V § 34 až 37 sa vypúšťajú odseky 2. Súčasne sa zrušujú označenia odsekov 1.
20.
V § 40 ods. 2 sa písmeno „N“ nahrádza písmenom „L“.
21.
§ 43 vrátane nadpisu znie:
㤠43
Výkon pracovných činností maséra
(1)
Masér, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore masér, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
(2)
Masér, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore masér pre zrakovo hendikepovaných, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti podľa odseku 1 v rozsahu klasickej masáže.“.
22.
§ 49 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovanej pracovnej činnosti uvedenej v prílohe č. 3 časti M písm. b).“.
23.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zdravotnícky asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.“.
24.
Doterajší text § 51 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa získava certifikačnou prípravou v certifikovanej pracovnej činnosti uvedenej v prílohe č. 3 časti N.“.
25.
Doterajší text § 52 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Sanitár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností, samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.“.
26.
V § 53 a 54 sa vypúšťajú odseky 3.
27.
V § 56 ods. 2 a 3 a v § 58 ods. 1 písm. b) sa písmeno „Q“ nahrádza písmenom „P“.
28.
V § 65 ods. 2 sa písmeno „T“ nahrádza písmenom „S“.
29.
V § 66 odsek 4 znie:
„(4)
Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva laboratórny diagnostik, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 65 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti S písm. a) a
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti P alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax.“.
30.
V § 67 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „v laboratóriu klinickej biochémie“ vkladá čiarka a slová „v laboratóriu patológie a súdneho lekárstva zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“.
31.
V § 69 ods. 3 prvá veta znie: „Praktickú časť špecializačného štúdia absolvuje zdravotnícky pracovník v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore s rozsahom a odborným zameraním odbornej praxe podľa akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len „školiteľ“).“.
32.
V § 70 ods. 1 sa slová „so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave (ďalej len „Slovenská zdravotnícka univerzita“) a stavovskými organizáciami v zdravotníctve18) (ďalej len „komora“)“ nahrádzajú slovami „s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
33.
V § 70 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Zmena špecializačného odboru počas špecializačného štúdia sa môže uskutočniť najviac jedenkrát.“.
34.
V § 71 ods. 2 sa slová „rodičovskej dovolenky28) a pracovného voľna bez náhrady mzdy.29)“ nahrádzajú slovami „rodičovskej dovolenky,28) pracovného voľna bez náhrady mzdy29) a výkonu špecializovaných pracovných činností nad rozsah ustanoveného týždenného pracovného času.“.
35.
§ 71 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii a v špecializačnom odbore súdne lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii alebo v špecializačnom odbore súdne lekárstvo, najviac však v dĺžke jednej polovice akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.
(4)
Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo vzdelávacia ustanovizeň započíta časť ukončeného špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore uvedenom v prílohe č. 4a častiach B a C, ktorá zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v dĺžke určenej vzdelávacou ustanovizňou; vzdelávacia ustanovizeň určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.“.
36.
V § 74 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „v Bratislave (ďalej len „Slovenská zdravotnícka univerzita“)“.
37.
V § 75 ods. 1 sa slovo „metóda“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „forma“ v príslušnom tvare.
38.
V § 75 ods. 2 písm. e) sa slovo „komory“ nahrádza slovami „stavovskej organizácie v zdravotníctve“.
39.
V § 76 ods. 1 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva“.
40.
V § 76 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
41.
V § 76 ods. 3 písm. c) sa slová „zaradenia do špecializačného štúdia“ nahrádzajú slovami „špecializačného odboru“.
42.
Za § 83b sa vkladá § 83c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠83c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. februára 2018
(1)
Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 9. februára 2018 zostáva zachovaná.
(2)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 9. februára 2018, sa dokončí podľa predpisov účinných do 9. februára 2018.
(3)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky laborant sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant podľa predpisov účinných do 9. februára 2018.
(4)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár podľa predpisov účinných do 9. februára 2018.
(5)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik sa považuje aj nadobudnutie vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný zubný technik podľa predpisov účinných do 9. februára 2018.
(6)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubný laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník vykonal na strednej zdravotníckej škole skúšky z predpísaných predmetov potrebných na preradenie do odboru zdravotná sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 a naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti v zubnej ambulancii.
(7)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny diagnostik sa považuje aj nadobudnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník má najmenej desaťročnú odbornú prax v laboratóriu zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
(8)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov, ktorú získala sestra podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov podľa tohto nariadenia vlády.
(9)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii, ktorú získala sestra podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť v onkológii podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve, ktorú získala pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite, ktorú získala pôrodná asistentka podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti pôrodná asistencia v rodine a komunite podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore epidemiológia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení podľa tohto nariadenia vlády.
(13)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena výživy, špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia alebo špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie podľa tohto nariadenia vlády.
(14)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena detí a mládeže alebo špecializačnom odbore výchova k zdraviu, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore podpora zdravia podľa tohto nariadenia vlády.
(15)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorú získal lekár v špecializačnom odbore lekárska imunológia nad špecializačným odborom pediatria podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia podľa tohto nariadenia vlády.
(16)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena a epidemiológia I. stupňa, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, špecializačnom odbore hygiena a epidemiológia II. stupňa, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981, alebo špecializačnom odbore hygiena a epidemiológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo podľa tohto nariadenia vlády.
(17)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena práce a pracovné lekárstvo, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo podľa tohto nariadenia vlády.
(18)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore gynekologická sexuológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. mája 2006 alebo do 30. júna 2010, a odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore psychiatrická sexuológia alebo v špecializačnom odbore andrológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 alebo do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore sexuológia podľa tohto nariadenia vlády.
(19)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore manažment a administrácia v oblasti zdravia podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo v študijnom programe administrácia vo verejnom zdravotníctve, ktorého štúdium sa začalo najneskôr 1. septembra 2017.
(20)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti mukogingiválna chirurgia, ktorú získal zubný lekár podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti choroby slizníc ústnej dutiny a parodontu podľa tohto nariadenia vlády.
(21)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia a techniky v tkanivových bankách, ktorú získal zdravotnícky laborant podľa predpisov účinných do 9. februára 2018, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti organizácia a techniky v tkanivových zariadeniach podľa tohto nariadenia vlády.
(22)
Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti gynekologická sexuológia, certifikovanej pracovnej činnosti psychiatrická sexuológia alebo certifikovanej pracovnej činnosti andrológia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore sexuológia podľa tohto nariadenia vlády.
(23)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády sa považuje aj získanie certifikátu USG prsnej žľazy na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny.
(24)
Požiadavku na odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu ošetrovateľskej praxe podľa § 12 ods. 4 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 3 písm. c), d) alebo e).
(25)
Požiadavku na odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu pôrodnej asistencie podľa § 15 ods. 4 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností nadobudnutím vzdelania podľa § 11 ods. 1 písm. c), ak nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a vykonáva odborné pracovné činnosti pôrodnej asistencie na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
(26)
Požiadavku na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti podľa § 13 ods. 2 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 3 písm. c), d) alebo e).
(27)
Požiadavku na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa 13 ods. 3 písm. a) spĺňa aj sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 3 písm. c), d) alebo e).
(28)
Požiadavku na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti odborného zástupcu v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 19 ods. 2 písm. a) spĺňa aj fyzioterapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 78 ods. 5 písm. b) alebo c).“.
43.
V prílohe č. 1 časti H sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
44.
V prílohe č. 1 časti L sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
45.
V prílohe č. 1 časti M sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
46.
V nadpise prílohy č. 2 sa slová „ZUBNÝ TECHNIK A OPTOMETRISTA“ nahrádzajú slovami „ZUBNÝ TECHNIK, OPTOMETRISTA A ASISTENT VÝŽIVY“.
47.
V prílohe č. 2 časti A písm. b) treťom bode sa slovo „a“ za slovom „reprodukcie“ nahrádza čiarkou.
48.
V prílohe č. 2 časti A sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
v radiačnej ochrane zamerané na vznik, interakcie a základy detekcie ionizujúceho žiarenia, fyzikálne charakteristiky rádiologických zariadení používaných na diagnostiku a liečbu, základné princípy radiačnej ochrany zdravotníckych pracovníkov pri práci so zdrojmi žiarenia, zabezpečenie radiačnej ochrany pacientov, odôvodnenie, optimalizáciu a diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia, osobitné požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany detí a tehotných žien a zamerané na mimoriadne situácie a nehody a“.
49.
V prílohe č. 2 časti B písm. b) sa druhý bod dopĺňa bodom 2.21, ktorý znie:
„2.21.
radiačná ochrana,“.
50.
V prílohe č. 2 časti D písmeno a) znie:
„a)
Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo zahŕňa najmenej 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby a trvá najmenej tri roky v dennej forme štúdia a externej forme štúdia. Vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby.“.
51.
V prílohe č. 2 časti K písm. b) sa bod 1.3 dopĺňa bodom 1.3.7, ktorý znie:
„1.3.7
radiačná ochrana, radiačná udalosť, radiačná nehoda a radiačná havária,“.
52.
Príloha č. 2 sa dopĺňa časťou N, ktorá znie:
„N.
ASISTENT VÝŽIVY
a)
Vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa trvá v dennej forme štúdia tri roky a zahŕňa najmenej
4 500 hodín výučby, z ktorej praktická výučba predstavuje najmenej 1 700 hodín, uskutočňuje sa v odborných učebniach, na oddeleniach liečebnej výživy a stravovania, pracoviskách ambulantnej zdravotnej starostlivosti a pracoviskách ústavnej zdravotnej starostlivosti, v kúpeľných zariadeniach, poradniach zdravia zameraných na riešenie nadváhy a obezity a v zariadeniach spoločného stravovania. Štúdium zahŕňa aj súvislú klinickú prax v rozsahu najmenej štyroch týždňov na oddeleniach liečebnej výživy a stravovania.
b)
Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1.
teoretická výučba
1.1
medicínske predmety
1.1.1
anatómia a fyziológia,
1.1.2
biológia,
1.1.3
patológia a patologická fyziológia,
1.1.4
farmakológia,
1.1.5
hygiena a epidemiológia,
1.1.6
chirurgia,
1.1.7
mikrobiológia,
1.1.8
onkológia,
1.1.9
pediatria,
1.1.10
preventívne lekárstvo,
1.1.11
organizácia zdravotníctva,
1.1.12
prvá pomoc,
1.1.13
vnútorné lekárstvo,
1.1.14
gynekológia a pôrodníctvo, neurológia, psychiatria, geriatria, imunológia a alergológia a iné klinické odbory,
1.2
humanitné predmety
1.2.1
základy ošetrovateľstva,
1.2.2
pedagogika a výchova k zdraviu,
1.2.3
profesijná komunikácia,
1.2.4
profesijná etika,
1.2.5
zdravotnícke právo,
1.2.6
sociológia,
1.2.7
všeobecná a vývojová psychológia,
1.2.8
základy výskumu,
1.2.9
informačné systémy v zdravotníctve,
1.2.10
cudzí jazyk,
1.2.11
latinský jazyk,
1.3
špecifické predmety fyziologickej a klinickej výživy
1.3.1
chémia – medicínska a potravinárska,
1.3.2
biochémia a metabolizmus,
1.3.3
ekonomika stravovacej prevádzky,
1.3.4
epidemiológia výživy,
1.3.5
fyziologická výživa,
1.3.6
hygiena potravín a výživy,
1.3.7
nutričná propedeutika,
1.3.8
nutričné poradenstvo,
1.3.9
klinická výživa,
1.2.10
dietetika
1.3.11
kulinárska technológia,
1.3.12
základy zdravotníckeho manažmentu,
1.3.13
technológia prípravy pokrmov,
2.
praktická výučba a odborná klinická výučba pod odborným dohľadom
2.1
nutričná terapia v klinických odboroch vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, onkológia, geriatria, pediatria a gynekológia a pôrodníctvo,
2.2
nutričná terapia na oddeleniach liečebnej výživy a stravovania a v kúpeľných zariadeniach,
2.3
odborná prax v zariadeniach spoločného stravovania a poradniach zdravia.
c)
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti a zručnosti
1.
z vied, na ktorých je založená fyziologická výživa a dietetika vrátane dostatočného pochopenia výživových dávok pre obyvateľstvo jednotlivých vekových skupín v rámci jednotlivých ochorení populácie,
2.
zo zásad fyziologickej výživy, odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo jednotlivých vekových skupín, dietetiky, dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe v zariadení spoločného stravovania a hygienicko-epidemiologického režimu vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz,
3.
z určovania technologických postupov a kontroly pri príprave stravy podľa zásad správnej výrobnej praxe, zostavovania stravovacích plánov pre jednotlivé diéty v zdravotníckom zariadení, zo zabezpečovania starostlivosti o nutričný stav pacienta vrátane pacientov so závažnými poruchami výživy a metabolizmu,
4.
z výchovy a vzdelávania jednotlivcov a rodín v oblasti fyziologickej výživy a liečebnej výživy pri akútnych ochoreniach a chronických ochoreniach,
5.
z ekonomiky a všeobecne záväzných právnych predpisov v zdravotníctve.
d)
Praktická časť výučby sa uskutočňuje pod dohľadom vysokoškolských učiteľov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy, zdravotníckom povolaní lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore gastroenterológia.“.
53.
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.
SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH
PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ
A.
LEKÁR
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia päť rokov
1.
cievna chirurgia
2.
detská chirurgia
3.
gastroenterologická chirurgia
4.
hrudníková chirurgia
5.
chirurgia
6.
kardiochirurgia
7.
klinická onkológia
8.
maxilofaciálna chirurgia
9.
neurochirurgia
10.
neuropsychiatria
11.
ortopédia
12.
plastická chirurgia
13.
úrazová chirurgia
14.
urgentná medicína
15.
urológia
16.
vnútorné lekárstvo
b)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky
1.
detská psychiatria
2.
gastroenterológia
3.
geriatria
4.
gynekológia a pôrodníctvo
5.
verejné zdravotníctvo
6.
infektológia
7.
kardiológia
8.
klinická biochémia
9.
klinická farmakológia
10.
klinická imunológia a alergológia
11.
klinická mikrobiológia
12.
laboratórna medicína
13.
lekárska genetika
14.
nefrológia
15.
neurológia
16.
nukleárna medicína
17.
patologická anatómia
18.
pediatria
19.
pneumológia a ftizeológia
20.
pracovné lekárstvo
21.
psychiatria
22.
radiačná onkológia
23.
rádiológia
24.
reumatológia
25.
tropická medicína
c)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky, ak minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy neustanovujú inak,
1.
anestéziológia a intenzívna medicína
2.
angiológia
3.
dermatovenerológia
4.
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
5.
endokrinológia
6.
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
7.
hematológia a transfúziológia
8.
hepatológia
9.
oftalmológia
10.
otorinolaryngológia
11.
súdne lekárstvo
12.
všeobecné lekárstvo
13.
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
d)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c)
1.
algeziológia
2.
akupunktúra
3.
epidemiológia
4.
foniatria
5.
gerontopsychiatria
6.
gynekologická urológia
7.
hygiena detí a mládeže
8.
mamológia
9.
materno-fetálna medicína
10.
neonatológia
11.
onkológia v gynekológii
12.
onkológia v chirurgii
13.
onkológia v urológii
14.
ortopedická protetika
15.
paliatívna medicína
16.
pediatrická anestéziológia
17.
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
18.
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
19.
pediatrická gynekológia
20.
pediatrická hematológia a onkológia
21.
pediatrická intenzívna medicína
22.
pediatrická kardiológia
23.
pediatrická nefrológia
24.
pediatrická neurológia
25.
pediatrická pneumológia a ftizeológia
26.
pediatrická reumatológia
27.
pediatrická urológia
28.
posudkové lekárstvo
29.
reprodukčná medicína
30.
revízne lekárstvo
31.
sexuológia
32.
služby zdravia pri práci
33.
telovýchovné lekárstvo
34.
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
e)
certifikované pracovné činnosti
1.
abdominálna ultrasonografia u dospelých
2.
abdominálna ultrasonografia v pediatrii
3.
audioprotetika
4.
diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
5.
diagnostická a intervenčná kolonoskopia
6.
dorastové lekárstvo
7.
echokardiografia
8.
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
9.
expertná kolposkopia
10.
farmakoekonomika
11.
chirurgia prsníka
12.
implantácia kardiostimulátorov
13.
intervenčná angiológia
14.
intervenčná rádiológia
15.
intervenčná ultrasonografia v urológii
16.
invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii
17.
invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu
18.
klasifikačný systém v zdravotníctve
19.
klinická osteológia
20.
klinické skúšanie liekov
21.
komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy
22.
letecké lekárstvo
23.
mamodiagnostika v gynekológii
24.
mamodiagnostika v rádiológii
25.
medicína drogových závislostí
26.
mikrochirurgia oka
27.
psychoterapia
28.
somnológia
29.
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
B.
ZUBNÝ LEKÁR
a)
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky
– maxilofaciálna chirurgia
b)
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky
– čeľustná ortopédia
c)
certifikované pracovné činnosti
1.
dentoalveolárna chirurgia
2.
choroby slizníc ústnej dutiny a parodontu
3.
implantológia
4.
klasifikačný systém v zdravotníctve
5.
revízne zubné lekárstvo
C.
FARMACEUT
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky
1.
farmaceutická technológia
2.
lekárenstvo
b)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)
1.
nemocničné lekárenstvo
2.
klinická farmácia
c)
certifikované pracovné činnosti
1.
farmakoekonomika
2.
príprava cytostatík
3.
revízne lekárenstvo
4.
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
D.
SESTRA
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok
1.
anestéziológia a intenzívna starostlivosť
2.
inštrumentovanie v operačnej sále
3.
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
4.
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
5.
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
6.
ošetrovateľská starostlivosť v komunite
7.
ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
8.
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
9.
perfuziológia
b)
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo
– revízne ošetrovateľstvo
c)
certifikované pracovné činnosti
1.
audiometria
2.
endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
3.
funkčné vyšetrovacie metódy
4.
invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy
5.
klasifikačný systém v zdravotníctve
6.
ortoptika a pleoptika
7.
ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
8.
ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
9.
ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
10.
ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
11.
ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
12.
sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok
13.
vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike
E.
PÔRODNÁ ASISTENTKA
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok
– intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
b)
certifikované pracovné činnosti
– klasifikačný systém v zdravotníctve
– pôrodná asistencia v rodine a komunite
– psychofyzická príprava na pôrod
F.
FYZIOTERAPEUT
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia
1.
fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
2.
fyzioterapia porúch centrálneho nervového systému
3.
fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja
4.
fyzioterapia v športe a telovýchove
b)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut
1.
ergoterapia
2.
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
c)
certifikované pracovné činnosti
1.
klasifikačný systém v zdravotníctve
2.
mobilizačné techniky
3.
reflexná terapia podľa Vojtu
4.
techniky terapie lymfedému
G.
VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
1.
epidemiológia infekčných ochorení
2.
epidemiológia neinfekčných ochorení
3.
environmentálne zdravie
4.
zdravie pri práci
5.
podpora zdravia
b)
certifikované pracovné činnosti
1.
hodnotenie dopadov na zdravie
2.
klasifikačný systém v zdravotníctve
H.
ZDRAVOTNÍCKY LABORANT
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1.
laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia
2.
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
3.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
4.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
5.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
6.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
7.
laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia
8.
laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
9.
laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve
b)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
– laboratórne metódy v klinickej biochémii
c)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant
1.
vyšetrovacie metódy v histopatológii
2.
vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
3.
vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
4.
vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
5.
vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
d)
certifikovaná pracovná činnosť
– organizácia a techniky v tkanivových zariadeniach
e)
certifikované pracovné činnosti po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1.
klasifikačný systém v zdravotníctve
2.
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
f)
certifikovaná pracovná činnosť po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
– klasifikačný systém v zdravotníctve
I.
ASISTENT VÝŽIVY
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok
– liečebná výživa
J.
RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok
1.
nukleárna medicína
2.
radiačná onkológia
3.
špeciálna rádiológia
b)
certifikované pracovné činnosti
1.
klasifikačný systém v zdravotníctve
2.
magnetická rezonancia – MR
3.
mamografia
4.
počítačová tomografia – CT
K.
ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť
1.
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
2.
starostlivosť o kriticky chorých
L.
FARMACEUTICKÝ LABORANT
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok
1.
lekárenstvo
2.
metódy farmaceutického skúšania
3.
technológia prípravy liekov
4.
vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
5.
zdravotnícke pomôcky
M.
ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT
a)
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok
– starostlivosť o seniorov
b)
certifikovaná pracovná činnosť
– asistencia v záchrannej zdravotnej službe
N.
SANITÁR
certifikovaná pracovná činnosť
– asistencia v záchrannej zdravotnej službe
O.
LOGOPÉD
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky
– klinická logopédia
P.
PSYCHOLÓG
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky
1.
klinická psychológia
2.
poradenská psychológia
3.
pracovná a organizačná psychológia
b)
certifikované pracovné činnosti po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a), ak minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy neustanovujú inak,
1.
dopravná psychológia
2.
látkové a nelátkové závislosti
3.
psychoterapia
Q.
LIEČEBNÝ PEDAGÓG
a)
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia dva roky
– liečebná pedagogika
b)
certifikované pracovné činnosti
1.
látkové a nelátkové závislosti
2.
psychosociálna rehabilitácia
3.
včasná intervencia
R.
FYZIK
špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia štyri roky
– klinická fyzika
S.
LABORATÓRNY DIAGNOSTIK
a)
špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia, v študijnom odbore biochémia alebo v študijnom odbore biotechnológie alebo vysokoškolského vzdelania v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia, v študijnom odbore chémia alebo v študijnom odbore biotechnológie
1.
laboratórna medicína
2.
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
3.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
4.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
5.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
6.
laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
7.
laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve
8.
laboratórne a diagnostické metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
9.
príprava rádiofarmák
b)
certifikované pracovné činnosti po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a)
1.
klasifikačný systém v zdravotníctve
2.
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z.
ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA
A.
LEKÁR
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
organizácia vojenského zdravotníctva
4.
zdravotnícky manažment a financovanie
B.
ZUBNÝ LEKÁR
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
zdravotnícky manažment a financovanie
C.
FARMACEUT
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
4.
zdravotnícky manažment a financovanie
D.
SESTRA
po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
zdravotnícky manažment a financovanie
E.
PÔRODNÁ ASISTENTKA
a)
po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
zdravotnícky manažment a financovanie
b)
po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia
– manažment v pôrodnej asistencii
F.
FYZIOTERAPEUT
a)
po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
zdravotnícky manažment a financovanie
b)
po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyzioterapia
– manažment vo fyzioterapii
G.
VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK
po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
H.
ZDRAVOTNÍCKY LABORANT
po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
zdravotnícky manažment a financovanie
I.
ASISTENT VÝŽIVY
po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa
– manažment vo fyziologickej a klinickej výžive
J.
RÁDIOLOGICKÝ TECHNIK
– manažment v rádiologickej technike
K.
ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR
po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť
– manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
L.
LOGOPÉD
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
zdravotnícky manažment a financovanie
M.
PSYCHOLÓG
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
zdravotnícky manažment a financovanie
N.
LIEČEBNÝ PEDAGÓG
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
zdravotnícky manažment a financovanie
O.
FYZIK
1.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
2.
zdravotnícky manažment a financovanie
P.
LABORATÓRNY DIAGNOSTIK
po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia alebo biochémia v skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia alebo chémia v skupine študijných odborov prírodné vedy
1.
manažment a administrácia v oblasti zdravia
2.
odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
3.
zdravotnícky manažment a financovanie“.
54.
V nadpise prílohy č. 4a sa za slová „ZAPOČÍTANIE ČASTI ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA“ vkladajú slová „A CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ“.
55.
Príloha č. 4a sa dopĺňa časťou C, ktorá znie:
„C.
Špecializačné odbory špecializačného štúdia a certifikované odbory v certifikovaných pracovných činnostiach, z ktorých možno započítať časť absolvovaného špecializačného štúdia alebo časť absolvovanej certifikovanej pracovnej činnosti v certifikovaných odboroch do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore angiológia, špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecializačnom odbore hepatológia, špecializačnom odbore kardiochirurgia, špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, špecializačnom odbore súdne lekárstvo alebo špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo podľa tohto nariadenia vlády,
1.
angiológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do
30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
2.
poruchy látkovej premeny a výživy podľa predpisov účinných do 31. augusta 1981
3.
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy podľa predpisov účinných do
27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do
30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
4.
hepatológia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do
30. júna 2010 a predpisov účinných od 1. júla 2010
5.
kardiochirurgia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od
1. júla 2010
6.
špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii podľa predpisov účinných do 30. júna 2010
7.
laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii podľa predpisov účinných od
1. júla 2010
8.
súdne lekárstvo podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, do 30. apríla 2004, do 31. decembra 2004, do 31. mája 2006, do 30. júna 2010 a predpisov účinných od
1. júla 2010
9.
všeobecné lekárstvo I. stupňa alebo všeobecné lekárstvo II. stupňa podľa predpisov účinných od 1. septembra 1981 do 27. marca 2002 a všeobecné lekárstvo podľa predpisov účinných od 28. marca 2002.“.
56.
Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Rady 2013/59/Euratom, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 7. 1. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. februára 2018 okrem čl. I bodov 32 a 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.
Robert Fico v. r.