339/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

339
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. júna 2017 bol v Paríži za Slovenskú republiku podpísaný Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 859 z 11. októbra 2017 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohovor 30. júla 2018. Ratifikačná listina bola uložená 20. septembra 2018 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Slovenská republika uplatnila k dohovoru výhrady a oznámenia, do ktorých je možné nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2018 v súlade s článkom 34 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 34 ods. 2.

Dohovor mení a dopĺňa niektoré dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou, v zmysle výhrad a oznámení uplatnených pri ratifikácii. Vplyv na jednotlivé zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v zmysle výhrad a oznámení zmluvných strán bude uverejnený samostatnými oznámeniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

K dohovoru bol vydaný výkladový prostriedok (Explanatory statement), do ktorého je možné nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.