337/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

337
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. novembra 2018,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení vyhlášky č. 342/2010 Z. z. a vyhlášky
č. 176/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha
k vyhláške č. 101/2006 Z. z.
2.
V prílohe č. 2 druhej vete sa slová „ich pohotovostnú službu“ nahrádzajú slovami „zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti“.
3.
V prílohe č. 2 časti B bode B.1 indikačná skupina I. Onkologické choroby znie:
„Iný zdravotný pracovník: klinický psychológ 0,2
Ostatné personálne vybavenie je adekvátne indikácii príslušnej pre postihnutý systém organizmu.“.
4.
V prílohe č. 2 sa slová „asistentka výživy“ v celom texte prílohy nahrádzajú slovami „nutričný terapeut“.
5.
V prílohe č. 2 časti B bode B.1 indikačných skupinách XXII. Choroby obehového ústrojenstva, XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva, XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, XXVI. Nervové choroby, XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva, XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest, XXIX. Choroby gynekologické, XXX. Kožné choroby sa slová „15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)“ nahrádzajú číslom „6“.
6.
V prílohe č. 2 časti B bode B.1 indikačnej skupine XXVI. Nervové choroby sa číslo „0,5“ nahrádza číslom „0,2“.
7.
V prílohe č. 2 časť C znie:
„C. VYBAVENIE NA ZABEZPEČENIE NEPRETRŽITÉHO POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Ak prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce ústavnú kúpeľnú starostlivosť zabezpečujú nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti, personálne vybavenie na zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti je:
1 lekár s kvalifikačnými predpokladmi podľa indikácie,
2 sestry pri indikáciách II, inak 1 sestra.“.
8.
V prílohe č. 3 bode „IV., XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou“ sa riadok „klimatické podmienky vhodné na liečenie – pre indikáciu IV/5“ nahrádza riadkom, ktorý znie:

„klimatické podmienky vhodné na liečenie –
pre indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem prvého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2019.
Andrea Kalavská v. r.