336/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

336
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júna 2018 bol v Komárne podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012 (oznámenie č. 140/2012 Z. z.).

Dodatok nadobudne platnosť 28. novembra 2018 v súlade s článkom 2.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.