335/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

335
OPATRENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 13. novembra 2018,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010
Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 ôsmej časti sa vypúšťa bod 8.15.
Doterajšie body 8.16. až 8.37. sa označujú ako body 8.15. až 8.36.
2.
V prílohe č. 1 ôsmej časti bode 8.23. sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
3.
V prílohe č. 2 siedmej časti sa vypúšťa bod 7.19.
Doterajšie body 7.20. až 7.33. sa označujú ako body 7.19. až 7.32.
4.
V prílohe č. 3 šiestej časti sa vypúšťa bod 6.1.
Doterajšie body 6.2. až 6.30. sa označujú ako body 6.1. až 6.29.
5.
V prílohe č. 3 šiestej časti sa vypúšťa bod 6.11.
Doterajšie body 6.12. až 6.29. sa označujú ako body 6.11. až 6.28.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Arpád Érsek v. r.