333/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

333
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 12. novembra 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 50 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 242/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „a štátnu príslušnosť“, „oprávneného“, „ako aj plnomocenstvo,“ a „alebo musí byť zastúpený (§ 49 ods. 2 zákona)“ sa v celom texte vyhlášky vypúšťajú.
2.
V § 1 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Prihláška dizajnu (ďalej len „prihláška“) obsahuje žiadosť o zápis, určenie výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, a vyobrazenie dizajnu, ktoré umožňuje ďalšiu reprodukciu; hromadná prihláška (§ 31 ods. 5 zákona) obsahuje aj zoznam dizajnov.
(2)
Prihláška môže obsahovať opis vysvetľujúci vyobrazenie dizajnu (ďalej len „opis“) alebo zatriedenie podľa medzinárodného triedenia.1)“.
3.
V § 2 písm. b) sa za slovo „registra“ vkladajú slová „dizajnov (ďalej len „register“)“.
4.
V § 2 sa vypúšťa písmeno f).
5.
V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
6.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
7.
V § 6 ods. 1 úvodnej vete sa slová „§ 32 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 1“.
8.
V § 6 ods. 2 sa slová „§ 32 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 2“.
9.
V § 7 sa vypúšťa písmeno d).
10.
V § 8 sa vypúšťa písmeno d).
11.
§ 9 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Podrobnosti o náležitostiach návrhu na výmaz, žiadosti o prepis, žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu
§ 9
Návrh na výmaz a žiadosť o prepis
(1)
Návrh na výmaz zapísaného dizajnu z registra alebo žiadosť o prepis obsahuje
a)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu navrhovateľa, ak je navrhovateľ zastúpený,
d)
návrh, ako má byť vo veci rozhodnuté.
(2)
Prílohou žiadosti o prepis je rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti [§ 40 ods.1 písm. a) zákona].
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane na žiadosť o prepis práv z prihlášky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
12.
§ 10 sa vypúšťa.
13.
V § 11 písmeno d) znie:
„d)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o pokračovanie v konaní alebo o uvedenie do predošlého stavu.“.
14.
§ 12 až 14 znejú:
㤠12
(1)
Žiadosť o zápis prevodu zapísaného dizajnu alebo prechodu zapísaného dizajnu do registra obsahuje
a)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu pôvodného majiteľa; ak je pôvodným majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu nadobúdateľa alebo nového majiteľa; ak je nadobúdateľom alebo novým majiteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
e)
výslovný prejav vôle žiadateľa, že žiada o zápis prevodu zapísaného dizajnu alebo prechodu zapísaného dizajnu.
(2)
K žiadosti o zápis prevodu zapísaného dizajnu žiadateľ priloží zmluvu o prevode zapísaného dizajnu, úradne overenú kópiu zmluvy o prevode zapísaného dizajnu, úradne overený výňatok zo zmluvy o prevode zapísaného dizajnu preukazujúci zmenu majiteľa zapísaného dizajnu alebo iný doklad preukazujúci prevod zapísaného dizajnu.
(3)
K žiadosti o zápis prechodu zapísaného dizajnu žiadateľ priloží doklad preukazujúci prechod zapísaného dizajnu.3)
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na žiadosť o zápis prevodu práv z prihlášky alebo žiadosť o zápis prechodu práv z prihlášky.
§ 13
(1)
Žiadosť o zápis oprávnenia na využívanie zapísaného dizajnu (ďalej len „licencia“) do registra obsahuje
a)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu nadobúdateľa licencie; ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
e)
údaj, či ide o licenciu výlučnú alebo nevýlučnú,
f)
deň uzavretia licenčnej zmluvy a deň zániku licenčnej zmluvy, ak je licenčná zmluva uzatvorená na dobu určitú.
(2)
K žiadosti o zápis licencie do registra priloží žiadateľ licenčnú zmluvu, úradne overenú kópiu licenčnej zmluvy, úradne overený výňatok z licenčnej zmluvy preukazujúci uzatvorenie licenčnej zmluvy alebo vyhlásenie o existencii licenčnej zmluvy podpísané zmluvnými stranami licenčnej zmluvy.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis licencie, ktorou prihlasovateľ udeľuje oprávnenie na využívanie dizajnu, ktorý je predmetom prihlášky.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o zápis ukončenia licencie.
§ 14
(1)
Žiadosť o zápis záložného práva do registra obsahuje
a)
číslo prihlášky alebo zapísaného dizajnu,
b)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu majiteľa zapísaného dizajnu; ak je majiteľom zapísaného dizajnu právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
c)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu záložného veriteľa; ak je záložným veriteľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
d)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
e)
deň zriadenia záložného práva.
(2)
K žiadosti o zápis záložného práva do registra žiadateľ priloží zmluvu o zriadení záložného práva, úradne overenú kópiu zmluvy o zriadení záložného práva, úradne overený výňatok zo zmluvy o zriadení záložného práva, rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti, alebo iný doklad preukazujúci zriadenie záložného práva.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na žiadosť o zápis záložného práva k prihláške.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú primerane aj na žiadosť o výmaz záložného práva z registra.“.
15.
Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré znejú:
㤠14a
(1)
Žiadosť o zápis exekúcie (§ 42 ods. 2 zákona) do registra a žiadosť o ukončenie zápisu exekúcie obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu.
(2)
K žiadosti o zápis exekúcie žiadateľ priloží exekučný príkaz, upovedomenie o začatí exekúcie a súpis práv podľa osobitného predpisu.4)
(3)
K žiadosti o ukončenie zápisu exekúcie žiadateľ priloží právoplatné rozhodnutie súdu o zastavení exekúcie, ak ide o zastavenie exekúcie súdom, alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že zapísaný dizajn alebo prihláška nie je postihnutý exekúciou.
§ 14b
(1)
Žiadosť o zápis súdneho sporu o právo na dizajn vrátane práva podať prihlášku (ďalej len „súdny spor“) do registra a žiadosť o zápis ukončenia súdneho sporu obsahuje
a)
priezvisko, meno, adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, jej obchodné meno alebo názov a sídlo,
b)
priezvisko, meno a adresu miesta podnikania, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu, alebo adresu trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zástupcu žiadateľa, ak je žiadateľ zastúpený,
c)
číslo prihlášky alebo číslo zapísaného dizajnu.
(2)
K žiadosti o zápis súdneho sporu do registra žiadateľ priloží rovnopis žaloby potvrdený súdom.
(3)
K žiadosti o zápis ukončenia súdneho sporu žiadateľ priloží rovnopis rozhodnutia súdu opatrený doložkou právoplatnosti alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia súdu opatreného doložkou právoplatnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) § 113a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.“.
16.
V § 15 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „prihlášok a zapísaných dizajnov“.
17.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa slovo „vestníku“ nahrádza slovami „Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“)“.
18.
V § 15 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
záložné právo, prevod zapísaného dizajnu, prechod zapísaného dizajnu, prepis zapísaného dizajnu, zápis exekúcie na zapísaný dizajn a súdny spor k zapísanému dizajnu; tieto údaje sa zapisujú aj vo vzťahu k prihláške,“.
19.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).
20.
Nadpis nad § 16 sa vypúšťa.
21.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Spoločné ustanovenia
(1)
Podanie urobené v listinnej podobe v konaní o návrhu na výmaz zapísaného dizajnu z registra sa predkladá v dvoch rovnopisoch s prílohami.
(2)
Každé podanie na úrad podľa tretej časti zákona obsahuje identifikátor osoby5) účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Richard Messinger v. r.