331/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.06.2020 do 28.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

331
VYHLÁŠKA
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
z 8. novembra 2018
o zaručenej konverzii
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) podľa § 59 ods. 1 písm. k) prvého až piateho a siedmeho bodu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 313/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu,
b)
podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
c)
vzor osvedčovacej doložky a podrobnosti o spôsobe jej vyhotovenia,
d)
podrobnosti o centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „centrálna evidencia“), o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie úradu a o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii (ďalej len „záznam o konverzii“),
e)
podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia evidencie záznamov o konverzii (ďalej len „evidencia záznamov o konverzii“) a o dátovej štruktúre vedenia evidencie záznamov o konverzii,
f)
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa informačným obsahom rozumie
a)
obsah, ktorý je predmetom pôvodného dokumentu vo forme textovej alebo grafickej informácie,
b)
členenie a štruktúra pôvodného dokumentu, najmä štruktúra nadpisov a zoznamov, oddelenie odsekov, umiestnenie obrázkov alebo usporiadanie obsahu do tabuľky,
c)
podpis a odtlačok úradnej pečiatky a
d)
náležitosť pôvodného dokumentu, ak ich za informačný obsah označí osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie (ďalej len „žiadateľ“):
1.
počet strán pôvodného dokumentu a umiestnenie obsahu na týchto stranách,
2.
čiarový kód, QR kód alebo obdobný prvok s osobitným významom, ak je technicky uskutočniteľné zachovanie ich funkcie v novovzniknutom dokumente,
3.
rozoznateľnosť obsahu, najmä veľkosť písma, vizuálne smerovanie písma a grafické rozlíšenie,
4.
pri elektronických dokumentoch metaúdaje1) dokumentu, ktoré sú textovo zobraziteľné v programových prostriedkoch osoby oprávnenej vykonať zaručenú konverziu (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“).
§ 3
Formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu
(1)
Formáty pôvodných elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. a) alebo písm. c) zákona, sú
a)
formáty podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu,2)
b)
iné formáty elektronických dokumentov ako podľa písmena a), ak to umožňujú technické prostriedky, ktoré má osoba vykonávajúca konverziu k dispozícii, a ak sa na tom žiadateľ a osoba vykonávajúca konverziu dohodnú.
(2)
Formáty novovzniknutých elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na zaručenú konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona, sú formáty podpísaných elektronických dokumentov podľa osobitného predpisu.3)
§ 4
Podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami
(1)
Na posúdenie úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami sa úrovne záruk pôvodných dokumentov posudzujú z hľadiska zabezpečenia integrity pôvodného dokumentu a osvedčenia pravosti pôvodného dokumentu, a to, ak je pôvodný dokument
a)
v listinnej podobe, vizuálne sa skontrolujú osobou vykonávajúcou konverziu bezpečnostné prvky, pričom bezpečnostnými prvkami zabezpečujúcimi
1.
integritu pôvodného dokumentu sa rozumejú všetky prvky zabezpečujúce spojenie jednotlivých listov listinného dokumentu a brániace ich oddeleniu od seba alebo zásahu do obsahu listinného dokumentu, napríklad trvalé spojenie mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu, spojenie páskou alebo inými mechanickými prostriedkami a ochrana listinného dokumentu laminovaním povrchu alebo iným obdobným spôsobom,
2.
osvedčenie pravosti pôvodného listinného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré sú s listinným dokumentom trvalo spojené alebo predstavujú spôsob jeho vyhotovenia, napríklad vodoznak, reliéfna tlač, embosovanie, pečať, ochranný vzor, optický variabilný prvok, ochranná známka, ochranná fólia alebo nálepka,
3.
identifikáciu osoby, ktorá pôvodný dokument podpísala alebo autorizovala podľa zákona, sa rozumie podpis, meno, priezvisko, funkcia alebo odtlačok pečiatky tejto osoby, alebo iný obdobný prvok, alebo kombinácia týchto prvkov, ktoré sú súčasťou pôvodného dokumentu a z ktorých je určiteľná, ak je to možné jednoznačne, identifikácia tejto osoby,
b)
v elektronickej podobe, skontrolujú sa osobou vykonávajúcou konverziu bezpečnostné prvky s použitím na to určených technických a programových prostriedkov a algoritmov, pričom bezpečnostnými prvkami zabezpečujúcimi
1.
integritu pôvodného dokumentu v elektronickej podobe sa rozumejú všetky prvky na odhalenie modifikácie v procese validácie4) obsahu elektronického dokumentu alebo modifikácie poradia zoskupenia elektronického dokumentu skladajúceho sa z viacerých elektronických dokumentov jedného formátu alebo viacerých formátov, napríklad autorizácia,
2.
osvedčenie pravosti pôvodného dokumentu sa rozumejú jedinečné prvky, ktoré v procese validácie zabezpečia pozitívny výsledok len použitím tohto elektronického dokumentu alebo predstavujú spôsob jeho vyhotovenia, napríklad autorizácia,
3.
identifikáciu osoby sa rozumejú meno, priezvisko, funkcia, oprávnenie uvedené v prostriedku autorizácie alebo iný obdobný prvok, ktorý je súčasťou pôvodného dokumentu a z ktorého je určiteľná identifikácia tejto osoby.
(2)
Pri posudzovaní úrovne záruk podľa odseku 1 sa posudzujú všetky bezpečnostné prvky, o ktorých má žiadateľ vedomosť a ktoré identifikovala osoba vykonávajúca konverziu. Informačný obsah podľa § 2 písm. a), b) a d) prvého bodu až tretieho bodu sa nepovažuje za bezpečnostný prvok.
(3)
Pri posudzovaní úrovne záruk sa za rovnakú alebo vyššiu úroveň záruk považuje najmä to, ak je novovzniknutý dokument
a)
v elektronickej podobe a jeho osvedčovacia doložka spoločne autorizovaná osobou vykonávajúcou konverziu, a to
1.
kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky alebo
2.
kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojením kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky,
b)
v listinnej podobe a jeho osvedčovacia doložka trvalo spojená mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu na tomto dokumente alebo jeho osvedčovacej doložke.
§ 5
Zaručená konverzia elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe
(1)
Osvedčovacia doložka sa vyhotovuje ako samostatný dokument v listinnej podobe, ktorý
a)
obsahuje v úvode názov „Osvedčovacia doložka“ a na konci meno a priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá zaručenú konverziu vykonala, a ak zaručenú konverziu vykonáva orgán verejnej moci, aj odtlačkom úradnej pečiatky,
b)
sa vyhotovuje na osobitnom liste vizuálne oddelenom od novovzniknutého dokumentu zo zaručenej konverzie,
c)
neobsahuje prázdne listy a
d)
je trvalo spojená s novovzniknutým dokumentom zo zaručenej konverzie.
(2)
Osvedčovacia doložka pre zaručenú konverziu z elektronickej podoby do listinnej podoby obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Trvalé spojenie novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe s osvedčovacou doložkou sa vykoná mechanickými prostriedkami, ktorých odstránenie spôsobí poškodenie alebo nezmazateľnú stopu na tomto dokumente alebo jeho osvedčovacej doložke.
(4)
Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu z elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe je uvedená v prílohe č. 2.
§ 6
Zaručená konverzia dokumentu v listinnej podobe do novovzniknutého elektronického dokumentu
(1)
Osvedčovacia doložka sa vytvára ako samostatný elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený v module elektronických formulárov podľa
§ 10 ods. 3 písm. e) zákona. Obsah osvedčovacej doložky je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Autorizácia osvedčovacej doložky s novovzniknutým elektronickým dokumentom sa vykoná kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou osoby vykonávajúcej konverziu, ku ktorým je pripojená kvalifikovaná elektronická časová pečiatka. Údaje autorizujúcej osoby uvedené v certifikáte sa musia zhodovať s údajmi o osvedčujúcej osobe v osvedčovacej doložke.
(3)
Vloženie novovzniknutého elektronického dokumentu, osvedčovacej doložky a prostriedku použitého na autorizáciu podľa odseku 2 do podpisového kontajnera sa vykoná podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu je uvedená v prílohe č. 4.
§ 7
Zaručená konverzia elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu
(1)
Osvedčovacia doložka sa vytvára ako samostatný elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený v module elektronických formulárov podľa
§ 10 ods. 3 písm. e) zákona. Obsah osvedčovacej doložky je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Na autorizáciu osvedčovacej doložky a novovzniknutého elektronického dokumentu sa ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 použijú rovnako.
(3)
Štruktúra údajov v zázname o konverzii pre zaručenú konverziu elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu je uvedená v prílohe č. 6.
§ 8
Evidencia záznamov o konverzii
(1)
Evidencia záznamov o konverzii obsahuje všeobecnú časť a časť pozostávajúcu zo záznamov o každej vykonanej zaručenej konverzii.
(2)
Všeobecná časť evidencie záznamov o konverzii obsahuje údaje o počte
a)
pôvodných dokumentov, ktoré sú predmetom zaručenej konverzie, a ich podobe,
b)
typov vykonanej zaručenej konverzie v členení podľa § 35 ods. 1 zákona.
(3)
Záznam o konverzii je elektronický dokument vyplnený v podobe elektronického formulára, ktorého vzor je zverejnený v module elektronických formulárov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona.
(4)
Každý záznam o konverzii je autorizovaný osobou vykonávajúcou konverziu, pričom na autorizáciu záznamu o konverzii sa ustanovenia § 6 ods. 2 a 3 použijú rovnako; ak je evidencia záznamov o konverzii vedená v informačnom systéme verejnej správy, autorizáciu záznamu o konverzii je možné vykonať s použitím kvalifikovanej elektronickej pečate prevádzkovateľa tohto systému, ku ktorej sa pripojí kvalifikovaná časová pečiatka.
(5)
Technický opis dátovej štruktúry evidencie záznamov o konverzii je zverejnený na webovom sídle úradu.
§ 8a
Centrálna evidencia
(1)
Centrálna evidencia je dostupná prostredníctvom používateľského rozhrania z webového sídla úradu a prostredníctvom aplikačného rozhrania zverejneného na webovom sídle úradu.
(2)
Z centrálnej evidencie sa fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám poskytujú údaje o vykonanej zaručenej konverzii v hodnotách podľa záznamu o konverzii a v rozsahu
a)
názov pôvodného dokumentu,
b)
formát pôvodného dokumentu,
c)
počet listov pôvodného dokumentu, ak je v listinnej podobe,
d)
názov novovzniknutého dokumentu,
e)
formát novovzniknutého dokumentu,
f)
počet listov novovzniknutého dokumentu, ak je v listinnej podobe,
g)
evidenčné číslo záznamu o konverzii,
h)
osoba vykonávajúca konverziu,
i)
dátum a čas vykonania zaručenej konverzie.
(3)
Iné údaje ako podľa odseku 2, ako aj funkcionality určené na zasielanie záznamu o konverzii z evidencie záznamov o konverzii, prideľovanie evidenčného čísla záznamu o konverzii a plnenie iných povinností osoby vykonávajúcej konverziu podľa zákona alebo osobitných predpisov sú sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o osobu vykonávajúcu konverziu alebo ňou poverenú osobu.
(4)
Ak zákon alebo osobitný zákon ustanoví povinnosť poskytovať údaje do centrálnej evidencie alebo právo získavať údaje z centrálnej evidencie inej osobe ako podľa odseku 3, funkcionality alebo údaje centrálnej evidencie sú tejto osobe sprístupnené po úspešnej autentifikácii, ktorou sa preukáže, že ide o oprávnenú osobu.
(5)
Vytvorenie a riadenie prístupov podľa odsekov 3 a 4 a s tým spojené činnosti sa vykonávajú na to určenou funkciou centrálnej evidencie a na základe žiadosti osoby podľa odseku 3 alebo odseku 4.
(6)
Údaje zo záznamu o konverzii sa v centrálnej evidencii uchovávajú bez časového obmedzenia a v hodnotách, v akých sú do centrálnej evidencie osobou vykonávajúcou konverziu zaslané. Centrálna evidencia zabezpečuje uchovanie spôsobu autorizácie použitého na zaslaných záznamoch o konverzii spôsobom, ktorý umožní predĺžiť dôveryhodnosť použitej autorizácie aj na obdobie po uplynutí jej technologickej platnosti.
§ 8b
Zaslanie záznamu z evidencie záznamov o konverzii
(1)
Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, úradu na zápis do centrálnej evidencie na to určenou funkciou centrálnej evidencie jednotlivo alebo hromadne.
(2)
Záznam o konverzii zašle osoba, ktorá vykonala konverziu, do 24 hodín od jeho vytvorenia.
(3)
Do centrálnej evidencie nie je možné zapísať záznam o konverzii, ak
a)
nespĺňa náležitosti záznamu o konverzii,
b)
je jeho autorizácia neplatná alebo jej platnosť nie je možné overiť,
c)
čas uvedený v kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke zahŕňajúcej autorizáciu záznamu o konverzii predchádza času vykonania zaručenej konverzie uvedenému v zázname o konverzii,
d)
obsahuje evidenčné číslo záznamu, ktoré
1.
nie je pridelené osobe, ktorá vykonala zaručenú konverziu a ktorá záznam autorizovala,
2.
je v centrálnej evidencii už zapísané k inému záznamu o konverzii,
e)
je autorizovaný neskôr ako 24 hodín od pridelenia evidenčného čísla.
(4)
Ak záznam o konverzii nie je do centrálnej evidencie zapísaný, osoba vykonávajúca konverziu je o tom najneskôr do 36 hodín v elektronickej podobe informovaná úradom.
§ 8c
Pridelenie evidenčného čísla záznamu o konverzii
(1)
Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je vytvorené a pridelené na to určenou funkciou centrálnej evidencie.
(2)
Na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len jedno evidenčné číslo záznamu o konverzii. Pridelené evidenčné číslo záznamu o konverzii nie je možné prideliť na vytvorenie iného záznamu o konverzii, a to ani vtedy, ak toto číslo nie je na vytvorenie záznamu o konverzii použité.
(3)
Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť len osobe, ktorá vykonáva konverziu podľa § 35 ods. 3 zákona.
(4)
Evidenčné číslo na vytvorenie záznamu o konverzii je možné prideliť jednotlivo alebo ako množinu čísiel. Ako množinu čísiel je možné evidenčné čísla na vytvorenie záznamu o konverzii prideliť po predchádzajúcej dohode s úradom vtedy, keď osoba vykonávajúca konverziu vykonáva veľký počet zaručených konverzií denne alebo vykonáva zaručenú konverziu hromadne, automatizovaným spôsobom.
(5)
Evidenčné číslo pridelené na vytvorenie záznamu o konverzii je platné 24 hodín od jeho pridelenia.
§ 9
Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu
Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu je uvedený v prílohe č. 7.
§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2019
(1)
Záznam o konverzii vytvorený do 30. novembra 2019 osoba ktorá vykonala konverziu, zašle vo forme, v ktorej ho má uchovaný, úradu prostredníctvom osobitného rozhrania zverejneného a dostupného na webovom sídle úradu od 1. apríla 2020 do 1. augusta 2020; osoba, ktorá vykonala konverziu, oznámi úradu do 31. januára 2020 zasielanie záznamu o konverzii spolu s uvedením informácie o dátovej štruktúre tohto záznamu.
(2)
Do 1. marca 2021 sa údaj o elektronickej časovej pečiatke pripojenej k pôvodnému elektronickému dokumentu a nie k prostriedku autorizácie uvádza v osvedčovacej doložke pre zaručenú konverziu a v zázname o konverzii v časti Ďalšie informácie o autorizácii.
§ 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Patrik Krauspe v. r.
1)
§ 2 písm. w) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.
2)
§ 57a a 57b výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 57a písm. a) a b) prvý bod a štvrtý bod výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 písm. ar) výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení opatrenia č. 78/2018 Z. z.
5)
§ 57b písm. a) výnosu č. 55/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.