330/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 29.02.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

330
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. novembra 2018,
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 10 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
(1)
Položky a sadzby za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Položky a sadzby za uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Položky a sadzby za uloženie odpadov na odkalisko sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 2
Sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov alebo odkalisko, sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 3
(1)
Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona, ktorú obec zasiela Environmentálnemu fondu do 30. júna príslušného kalendárneho roka, obsahuje
a)
názov obce,
b)
identifikačné číslo obce,
c)
kópiu ročného výkazu o komunálnom odpade z obce, ktorý obec podala podľa osobitného predpisu1) za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
údaje o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 2 zákona,
e)
čestné vyhlásenie, že obci nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie povinností podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu podľa § 7 ods. 9 písm. c) zákona pre príslušný kalendárny rok je uvedená v prílohe č. 5.
§ 4
Environmentálny fond príjmy z poplatkov za uloženie odpadov po odpočítaní príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona poskytne vo výške
a)
70 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov obciam podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona,
b)
30 % z príjmov z poplatkov za uloženie komunálnych odpadov a 50 % z príjmov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona,
c)
50 % z príjmov z poplatkov za uloženie priemyselných odpadov osobám podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona.
§ 5
Údaje uvádzané na účely identifikácie platby poplatkov za uloženie odpadov prevádzkovateľom skládky odpadov alebo odkaliska vo variabilnom symbole k platbe sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Tabuľka č. 1
Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11


POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO
ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV
Tabuľka č. 2
Položka Názov položky/druh komunálneho odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Drobný stavebný odpad (20 03 08) 7 7 8
2 Zemina a kamenivo
(20 02 02)
3 5 7
3 Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1 17 18 19
Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke
č. 1 – nebezpečný odpad
35 38 40
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV


Položka Názov položky/druh odpadu Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad 3 5 7
2 Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 7 7 7
3 Stavebný odpad3) 7 7 8
4 Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad 0,66 0,66 0,66
5 Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 7 7 7
6 Priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem odpadu uvedeného v položke 7 7 7 7
7 Priemyselný ostatný odpad4) 30 30 30
8 Priemyselný nebezpečný odpad 35 38 40
Poznámka:
Položka č. 6 zahŕňa aj odpady, katalógové číslo 19 12 12 – iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter zhodnotiť iným spôsobom. Pod túto položku spadajú odpady, ktoré vzniknú po vytriedení zložiek komunálneho odpadu spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ktoré predstavujú tzv. ťažkú frakciu.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ODPADOV NA ODKALISKO


Položka Kategória odpadov Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 Ostatný odpad 0,2655 0,2655 0,2655
2 Nebezpečný odpad 0,8298 0,8298 0,8298
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
SADZBY PRE VÝPOČET VÝŠKY PRÍJMOV Z POPLATKOV ZA ULOŽENIE ODPADOV PRE OBEC, NA KTOREJ ÚZEMÍ SA NACHÁDZA SKLÁDKA ODPADOV ALEBO ODKALISKO
Tabuľka č. 1 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 5
2020 5
2021 a nasledujúce roky 5
Tabuľka č. 2 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na nebezpečný odpad
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 33
2020 33
2021 a nasledujúce roky 33
Tabuľka č. 3 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na inertný odpad
Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 0,33
2020 0,33
2021 a nasledujúce roky 0,33
Tabuľka č. 4 Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko
Za rok Výška príjmov (veurách/t)
Ostatný odpad Nebezpečný odpad
2019 0,2655 0,8298
2020 0,2655 0,8298
2021 a nasledujúce roky 0,2655 0,8298
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU PODĽA § 7 ods. 9 písm. c) ZÁKONA
Za rok Úroveň vytriedenia
2019 30 %
2020 33 %
2021 a nasledujúce roky 35 %
Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UVEDENÉ VO VARIABILNOM SYMBOLE K PLATBE ZA ULOŽENIE ODPADOV PREVÁDZKOVATEĽOM SKLÁDKY ODPADOV ALEBO ODKALISKA


Identifikácia pozícií vo variabilnom symbole k úhrade poplatku za uloženie odpadov
označenie poplatku za uloženie odpadov druh odpadu skupina odpadu mesiac, za ktorý je realizovaná úhrada poplatku posledné dvojčíslie roku, za ktorý sa uhrádza poplatok
3 2 2 0 0 1
0 2
0 2 0 3
0 4
0 5
Druh odpadu Komunálny odpad 20
Priemyselný odpad 02
Skupina odpadu Odpad uložený na skládku odpadov – nie je nebezpečný odpad
01
Odpad uložený na skládku odpadov – je nebezpečný odpad 02
Odpad uložený na skládku odpadov – inertný odpad 03
Odpad uložený na odkalisko – ostatný odpad
04
Odpad uložený na odkalisko – nebezpečný odpad
05
1)
§ 18 ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 326/2014 Z. z.
2)
§ 117 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.