33/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

33
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 82/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa slová „fyzikálnych, fyzikálno-chemických, toxikologických“ nahrádzajú slovami „klasifikácie podľa osobitného predpisu3)“.
2.
V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
porovnanie s najvyššie prípustnými expozičnými limitmi alebo biologickými medznými hodnotami (§ 3) a ich dodržanie,“.
3.
V § 4 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
charakterizáciu rizika pre zamestnancov vrátane uvedenia pracovných činností, ktoré predstavujú zvýšené riziko pre zamestnancov s prihliadnutím na osobitné skupiny zamestnancov,5) a návrh na zaradenie prác exponovaných zamestnancov do kategórií podľa osobitného predpisu,6)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5) § 3 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 6 ods. 2 písm. d) úvodnej vete sa slovo „nebezpečenstva9b)“ nahrádza slovami „a kategórie nebezpečnosti9b)“.
5.
V § 6 ods. 2 písm. d) treťom bode sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa slovo „alebo“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa štvrtý bod.
7.
V § 8 ods. 2 sa slovo „úrad“ nahrádza slovom „orgán“.
8.
V § 12 ods. 5 sa za slovo „prehliadky“ vkladajú slová „vo vzťahu k práci“.
9.
V prílohe č. 1 prvý bod vrátane nadpisu znie:
10.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2018
V období od 1. mája 2018 do 21. augusta 2023 pre podzemnú ťažbu a razenie tunelov platia hodnoty najvyššie prípustných expozičných limitov plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 1 prvom bode tabuľke č. 1a.“.
11.
Príloha č. 4 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 1. 2. 2017).“.
Čl. II
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2018.
Robert Fico v. r.