325/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

325
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 31. októbra 2018,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok v znení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 345/2016 Z. z. sa mení takto:
V prílohe sa pri poradovom čísle 33 slovo „105“ nahrádza slovom „140“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Ján Richter v. r.