319/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

319
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
23. februára 2006 bol v Ženeve prijatý Dohovor o práci v námornej doprave, 2006.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 1097 z 13. marca 2018 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky podpísal ratifikačnú listinu 26. apríla 2018. Ratifikačná listina bola uložená 17. mája 2018 u depozitára, ktorým je generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce.

Dohovor nadobudol platnosť 20. augusta 2013 v súlade s článkom VIII ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 17. mája 2019 v súlade s článkom VIII ods. 4.