318/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

318
ZÁKON
z 23. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 63/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť, ak verejná výskumná inštitúcia pri ich odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.
(7)
Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov verejnej vysokej školy a štátnej vysokej školy, ak verejná vysoká škola alebo štátna vysoká škola pri ich odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.
2.
V § 1 odsek 8 znie:
„(8)
Kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis, ktorý upravuje podmienky odmeňovania zamestnancov podľa odsekov 4 až 7, obsahuje aj kritériá na ich odmeňovanie. Plat pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca určený podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu nesmie byť nižší ako platová tarifa podľa tohto zákona zodpovedajúca kariérovému stupňu, v ktorom je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. Plat zamestnanca verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 6 a vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy a štátnej vysokej školy podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu nesmie byť nižší ako platová tarifa v príslušnej platovej triede a platového stupňa podľa tohto zákona.“.
3.
V § 3 ods. 6 sa slová „do 6. platovej triedy alebo do 7. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „do 4. platovej triedy“.
4.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
rozdiel podľa § 32f ods. 13.“.
5.
V § 4 ods. 4 sa slová „podľa § 7 ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 7 ods. 6 až 9, rozdielu podľa § 32f ods. 13“.
6.
V § 5 ods. 3 sa slová „platových tried 3 až 14“ nahrádzajú slovami „platových tried 2 až 11“.
7.
V § 5 ods. 4 sa slová „platových tried 1 až 7“ nahrádzajú slovami „platových tried 1 až 4“.
8.
V § 5 ods. 9 sa slová „do 9. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „do 6. platovej triedy“.
9.
V § 5 ods. 10 sa slová „do 6. platovej triedy alebo do 7. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „do 4. platovej triedy“.
10.
V § 6 ods. 1 sa slová „z 12 platových stupňov“ nahrádzajú slovami „zo 14 platových stupňov“.
11.
V § 7 ods. 1 tretia veta znie: „Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je uvedená v prílohe č. 3 a osobitná stupnica platových taríf vysokoškolských učiteľov, umeleckých pracovníkov vo verejnej vysokej škole a v štátnej vysokej škole a zamestnancov s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku16) (ďalej len „učitelia vysokých škôl a výskumní a vývojoví zamestnanci“) je uvedená v prílohe č. 5.“ a v poslednej vete sa slová „odsekov 9 až 13“ nahrádzajú slovami „odsekov 10 až 14“.
12.
V § 7 ods. 2 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
13.
V § 7 odsek 6 znie:
„(6)
Zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 5 % patrí zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a ktorý
a)
zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu pedagogickej dokumentácie, vykonáva metodickú činnosť v metodicko-pedagogických centrách alebo zabezpečuje rezortný informačný systém v školskom výpočtovom stredisku podľa osobitného predpisu,19)
b)
vykonáva odborné pracovné činnosti
1.
poradensko-psychologických služieb,20a)
2.
sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
c)
vykonáva v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt
1.
zhromažďovanie, zhodnocovanie, odborné spravovanie, využívanie alebo sprístupňovanie múzejných zbierkových predmetov alebo galerijných zbierkových predmetov,21)
2.
poskytovanie knižnično-informačných služieb, získavanie, spracúvanie, uchovávanie, ochraňovanie alebo využívanie knižničných fondov,22) zabezpečovanie používania informačných technológií,
3.
odbornú činnosť pri ochrane pamiatkového fondu,23)
4.
osvetovú činnosť,24)
5.
odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov,25)
6.
inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú, výskumnú alebo metodickú činnosť v špecializovanej organizácii v rezorte kultúry alebo v inej ustanovizni, ktorou je múzeum, galéria,21) knižnica22) alebo osvetové zariadenie,24)
7.
činnosť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, alebo
d)
vykonáva v oblasti geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva tieto odborné činnosti:
1.
zabezpečovanie odborných činností na vykonávanie štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny vrátane zabezpečovania environmentálnej výchovy a vzdelávania so zameraním na ochranu prírody a krajiny,26) kultúrno-výchovnú, chovateľskú, ochranársku, výskumnú a poradenskú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny vrátane vedeckej činnosti,26)
2.
zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoja environmentalistiky v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja,27)
3.
zabezpečovanie systematického a komplexného geologického výskumu územia Slovenskej republiky, projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,28)
4.
monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd, zhromažďovanie, validáciu, hodnotenie, archiváciu a interpretáciu údajov a informácií o stave a režime ovzdušia a vôd.29)“.
14.
V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Zdravotníckemu zamestnancovi zaradenému do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 10 % až 25 %. Zvýšenie tarifného platu podľa predchádzajúcej vety a podľa odseku 6 určí zamestnávateľ pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.“.
Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 14.
15.
V § 7 ods. 10 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“ a slová „odseku 11“ sa nahrádzajú slovami „odseku 12“.
16.
V § 7 ods. 11 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
17.
V § 7 ods. 12 sa číslo „32“ nahrádza číslom „40“.
18.
V § 7 ods. 14 sa slová „odsekov 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 12 a 13“.
19.
§ 7b sa vypúšťa.
20.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
21.
V § 11 ods. 3 písm. a) sa slová „20 % až 35,2 %“ nahrádzajú slovami „11,8 % až 20,8 %“.
22.
V § 11 ods. 3 písm. b) sa slová „20 % až 42 %“ nahrádzajú slovami „11,8 % až 24,8 %“.
23.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Zamestnávateľ môže zamestnancovi podľa odseku 1 poskytovať platovú kompenzáciu aj pri nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia uvedených v odseku 2 alebo pri pôsobení iných faktorov podľa osobitného predpisu30aa) mesačne v rámci rozpätia 5,9 % až
13,6 % z platovej tarify prvej platovej triedy prvého platového stupňa základnej stupnice platových taríf; to neplatí, ak zamestnancovi patrí platová kompenzácia podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:
„30aa) § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 13 sa slová „2,1 % až 16,7 %“ nahrádzajú slovami „1,3 % až 10 %“.
25.
V § 14 ods. 1 sa slová „5 % až 10 %“ nahrádzajú slovami „3 % až 6 %“.
26.
V § 14d ods. 3 sa slová „12. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „9. platovej triedy“.
27.
V § 20 ods. 1 písm. c) sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „a 60 rokov“.
28.
V § 21a sa slová „4,2 % až 41,7 %“ nahrádzajú slovami „2,5 % až 24,6 %“.
29.
V § 21b ods. 1 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „10,8 %“ a vypúšťajú sa slová „v zahraničí podľa prílohy č. 8“.
30.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa vypočíta ako súčin platového koeficientu34) a súčinov podielov zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov k zvýšeniam stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za každé obdobie ku dňu účinnosti zvýšenia týchto platových taríf a čísla
a)
0,905 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenú v prílohe č. 3,
b)
0,966 pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov uvedenú v prílohe č. 5,
c)
0,8575 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedené v prílohe č. 4.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34) § 149 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
31.
V § 28 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
32.
V § 28 ods. 2 sa slová „v prílohách č. 4, 5, 5a a 7“ nahrádzajú slovami „v prílohách č. 4 a 5“.
33.
V § 28 ods. 4 sa slová „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je povinné“ nahrádzajú slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky je povinný“.
34.
Za § 32e sa vkladá § 32f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32f
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 1. platovej triedy alebo do 2. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 1. platovej triedy.
(2)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 3. platovej triedy alebo do 4. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 2. platovej triedy.
(3)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 5. platovej triedy alebo do 6. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 3. platovej triedy.
(4)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 7. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 4. platovej triedy.
(5)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 8. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 5. platovej triedy.
(6)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 9. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 6. platovej triedy.
(7)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 10. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 7. platovej triedy.
(8)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 11. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 8. platovej triedy.
(9)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 12. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 9. platovej triedy.
(10)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 13. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 10. platovej triedy.
(11)
Zamestnanec zaradený podľa § 5 ods. 1 k 31. decembru 2018 do 14. platovej triedy sa od 1. januára 2019 považuje za zamestnanca zaradeného do 11. platovej triedy.
(12)
Zamestnancovi, ktorého pracovný pomer nepretržite trvá aj po 31. decembri 2018, zamestnávateľ k 1. januáru 2019 písomne oznámi zmenu platovej triedy.
(13)
Zamestnávateľ určí zamestnancovi k 1. januáru 2019 nový funkčný plat podľa tohto zákona. Ak je funkčný plat podľa prvej vety nižší ako funkčný plat priznaný zamestnancovi k 31. decembru 2018, patrí mu rozdiel do sumy funkčného platu priznaného zamestnancovi k 31. decembru 2018; to neplatí, ak ku dňu účinnosti tohto zákona dôjde u zamestnanca k preradeniu zamestnanca do nižšej platovej triedy alebo k zníženiu, odňatiu alebo k zániku dôvodu na priznanie platovej náležitosti podľa § 4 ods. 1 písm. c) až l), u) alebo písm. v). Počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa sa suma rozdielu podľa druhej vety nemení.
(14)
Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa na rok 2019 vypočítava ako súčin platového koeficientu34) a čísla
a)
0,905 pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenú v prílohe č. 3,
b)
0,966 pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov uvedenú v prílohe č. 5,
c)
0,8575 pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov uvedené v prílohe č. 4.“.
35.
Za § 35 sa vkladá § 36, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2019
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.“.
36.
Prílohy č. 1 až 5 vrátane nadpisov znejú:
Príloha č. 1
k zákonu č. 553/2003 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom alebo úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Obslužné práce alebo rutinné práce podľa pokynov alebo podľa zaužívaného postupu s presne ustanovenými výstupmi. Jednoduché administratívne práce, hospodársko-správne práce alebo ekonomické práce podľa presných postupov a pokynov.
Samostatné rutinné práce podľa rámcových pokynov alebo zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúce koordinovanie činností v rámci organizačného útvaru. Vykonávanie administratívnych prác alebo opakovaných hospodársko-správnych prác, ekonomických prác alebo technických prác.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné ucelené rutinné práce zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zabezpečovanie agend spravidla so značným rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných činností, s prípadnou spoluprácou s organizačnými útvarmi v rámci príslušného úseku, so zodpovednosťou za výsledky práce ovplyvňujúce činnosť jednotlivcov i pracovných kolektívov mimo vlastného organizačného útvaru.
Odborné práce alebo samostatné vykonávanie ucelených agend so spravidla novými premenlivými informáciami, s väzbami aj mimo súboru vykonávaných činností, ktoré sú spracúvané podľa rámcových postupov. Práce vyžadujúce spoluprácu aj s inými organizačnými útvarmi v rámci zamestnávateľského subjektu, so zodpovednosťou za výsledky práce, s dôsledkami pre iné organizačné útvary prevažne v rámci vlastného zamestnávateľského subjektu.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborné práce s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení, s novými, spravidla neúplnými informáciami, s nepravidelnými termínmi dodania, prevažne spracúvanými podľa metodických pokynov alebo vnútorných predpisov zamestnávateľa alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Práce vyžadujúce pravidelnú spoluprácu aj s organizačnými útvarmi mimo vlastného zamestnávateľa a so zodpovednosťou za rozhodnutia a výsledky práce s dôsledkami pre organizačné útvary aj mimo vlastného zamestnávateľa.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné ucelené odborné práce so zvýšenými nárokmi na myslenie vyžadujúce spracúvanie nových a spravidla neúplných informácií so značným rozsahom väzieb v rámci príslušného úseku činností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa metodických usmernení s rámcovo ustanovenými výstupmi. Práce vyžadujúce osobitné podklady pri riešení zložitých problémov a spoluprácu s viacerými organizačnými útvarmi mimo vlastného zamestnávateľa a so zodpovednosťou za výsledky práce alebo za rozhodnutia s dôsledkami pre organizačné útvary týchto subjektov alebo pre tieto subjekty samotné.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborné špecializované práce vo vymedzenej oblasti s vysokými nárokmi na myslenie a rozhodovanie o voľbe správneho postupu na základe metodických usmernení, práce vyžadujúce si odborné konzultácie pri riešení problémov a spoluprácu s viacerými subjektmi mimo vlastného zamestnávateľa. Samostatné zabezpečovanie zložitých úloh a agend alebo vykonávanie čiastkových tvorivých činností s väzbami a súvislosťami presahujúcimi rámec daného odboru činností, spojené so zvýšenou psychickou záťažou. Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodovací proces s dôsledkami na viaceré subjekty mimo vlastného zamestnávateľa.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Odborné špecializované práce s väzbami aj medzi rôznymi úsekmi činností s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti, s požiadavkou na rozhodovanie o voľbe správneho postupu z mnohých možných riešení, vyžadujúce špeciálne konzultácie pri riešení zložitých problémov a spoluprácu s viacerými subjektmi mimo vlastného zamestnávateľa.
Analytická a hodnotiaca činnosť vrátane systémových prác spojených so zabezpečovaním zložitých úsekov a agend. Systémová a syntetická činnosť vo vymedzenej oblasti.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Samostatné odborné špecializované práce s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom.
Koordinovanie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady. Koncepčné, systémové, metodické činnosti alebo výskumné práce so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané vopred bližšie nešpecifikovaným spôsobom.
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Vysokošpecializované odborné práce alebo zložité analytické a syntetické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia zásadného charakteru. Koordinovanie komplexov systémov s nárokmi na mimoriadne schopnosti, najmä tvorivé, komunikačné a podobne. Výskumné a vývojové práce pri tvorbe nových riešení s cieľom dosiahnutia značného pokroku na príslušnom úseku činnosti. Tvorivá interpretácia umeleckého diela.
10.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky principiálne novým, originálnym spôsobom, ktoré si vyžaduje vysoko koncepčné a tvorivé myslenie a schopnosť analýzy veľmi zložitých problémov a syntetické myslenie s cieľom dosiahnuť značný kvalitatívny pokrok v danom odbore činnosti. Koordinovanie celoštátnych alebo medzištátnych systémov so širokými vonkajšími a vnútornými väzbami. Vykonávanie súboru činností a úkonov singulárneho charakteru v procese spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti štátu. Tvorivá príprava a naštudovanie umeleckého diela.
11.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Tvorivé a vedecké práce pri spracúvaní úplne nových nekompletných informácií s nadväznosťami medzi vednými odbormi, zamerané na vypracúvanie hypotéz, nových originálnych riešení s nešpecifikovanými výstupmi. Vysokošpecializované a systémové práce v oblasti spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti štátu zamerané na detekciu a identifikáciu činností predstavujúcich hrozby a riziká pre obranu alebo bezpečnosť štátu. Experimentálne alebo teoretické práce zamerané na získavanie nových poznatkov a ich prenášanie do praxe napríklad v oblasti medicíny alebo umenia.
Príloha č. 2
k zákonu č. 553/2003 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE ALEBO MANIPULAČNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
1.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
Pomocné manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov s bežnou fyzickou námahou a s bežnou zmyslovou záťažou.
Prípravné práce s bežnou zmyslovou záťažou alebo pomocné práce so zvýšenou fyzickou námahou alebo s rizikom pracovného úrazu. Obslužné rutinné, opakujúce sa práce so zodpovednosťou za vlastnú, jednoduchú, plne kontrolovateľnú prácu.
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
Ucelené obslužné rutinné práce podľa daných postupov a prevádzkových režimov spojené s prípadnou hmotnou zodpovednosťou, so zvýšenou zmyslovou záťažou, s rizikom pracovného úrazu alebo s vysokou fyzickou námahou.
Odborné rutinné práce vykonávané podľa rámcových pokynov a spravidla spojené s hmotnou zodpovednosťou, so zvýšenou zmyslovou záťažou a so zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť aj iných osôb. Organizovanie jednotlivých ľahko ovládateľných technologických procesov, prevádzkových procesov alebo iných procesov, alebo zabezpečovanie chodu zariadení s určitou možnosťou úpravy postupu. Jednoduché individuálne remeselné práce.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
Rôznorodé odborné rutinné práce spojené spravidla s vysokou hmotnou zodpovednosťou, so zvýšenou zmyslovou záťažou, s prípadnou osobnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb, s presnými väzbami na ďalšie pracovné procesy. Organizovanie alebo zabezpečovanie chodu čiastkových úsekov prevádzkových procesov alebo zložitých zariadení s možnosťou voľby postupu, spravidla spojené s vysokou zmyslovou záťažou a so zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb. Zložité individuálne remeselné práce.
Ucelené odborné práce podľa rámcových postupov spojené spravidla s vysokou osobnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb, s veľmi vysokou hmotnou zodpovednosťou alebo so zodpovednosťou za ťažko odstrániteľné škody s početnými väzbami na ďalšie pracovné procesy. Organizovanie alebo operatívne zabezpečovanie chodu veľmi zložitých zariadení spravidla spojené so značnou psychickou záťažou a so zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu ďalších osôb. Individuálne remeselné práce so značným podielom tvorivej invencie alebo individuálne remeselné vysokoodborné práce.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
Špeciálne odborné práce s možnosťou samostatnej voľby pracovného postupu spojené spravidla s vysokou osobnou zodpovednosťou za bezpečnosť a životy širokého okruhu osôb alebo so zodpovednosťou za spravidla neodstrániteľné škody, s väzbami na prácu iných pracovných kolektívov. Organizovanie alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení alebo prevádzkových procesov podľa všeobecných postupov, spravidla spojené s vysokou psychickou záťažou, so stresovými situáciami a so zodpovednosťou za škody vzniknuté činnosťou zvereného úseku. Individuálne tvorivé majstrovské remeselné práce.
Príloha č. 4
k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)
Platové tarify
Platová trieda Pracovná trieda Platová tarifa
4 1 556,50
2 595,50
5 1 616,50
2 658,00
6 1 690,00
2 736,50
7 1 753,00
2 803,00
8 1 843,00
2 900,00
9 1 944,00
2 1008,00
37.
Prílohy č. 5a a 7 až 11 sa vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 88/1950 Zb., zákona č. 16/1990 Zb., zákona č. 522/1992 Zb., zákona č. 467/2005 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 11 sa vkladá § 12, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019
V roku 2019 sa pri zvýšení základného platu nebude postupovať podľa § 3 ods. 2. Základný plat sa v roku 2019 zvýši o 10 % od 1. januára 2019.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z. a zákona č. 314/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časti „KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME“ a „KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME“ znejú:
„KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
2.01
Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.
2.02
Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických, alebo prevádzkových podkladov.
2.03
Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.
2.04
Zabezpečovanie činnosti podateľne.
2.05
Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.
2.06
Poskytovanie jednoduchých informácií o odborných agendách.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom:
2.07
Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy vedúceho zamestnanca.
2.08
Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.
2.09
Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.
2.10
Komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne.
2.11
Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík.
2.12
Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov.
2.13
Pokladničná služba v zariadení spoločného stravovania.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
3.01
Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.
3.02
Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu.
3.03
Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu vedúceho zamestnanca, zhotovovanie záznamov z rokovaní, kontrola plnenia úloh.
3.04
Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie práce podateľne.
3.05
Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.
3.06
Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo vymedzenej oblasti.
3.07
Zabezpečovanie prevádzky zariadení výpočtových systémov.
3.08
Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.
3.09
Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o archívne dokumenty, knižničné fondy.
3.10
Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu z jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránky.
3.11
Samostatné administratívno-technické a organizačné zabezpečovanie činností sekretariátu vedúceho zamestnanca odboru alebo sekcie.
3.12
Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.
3.13
Odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni alebo na úseku evidencie a správy majetku štátu.
3.14
Samostatná účtovnícka práca v zariadení spoločného stravovania.
3.15
Pokladničná práca, vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, výplaty v hotovosti a pod.
3.16
Zabezpečovanie zahraničných pracovných (služobných) ciest a zahraničných pracovných (služobných) stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií.
3.17
Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania verejných prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a smerníc a spolupráca na vypracúvaní častí súborných podkladov.
3.18
Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventúrnych rozdielov, vyhotovovanie protokolu.
3.19
Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí.
3.20
Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.
3.21
Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. pri údržbe verejnej zelene.
3.22
Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných zariadení, tepelného hospodárstva a výmenníkových staníc prostredníctvom špeciálneho programu výpočtovej techniky vrátane koordinovania odstraňovania chýb.
3.23
Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.
3.24
Samostatné zabezpečovanie a vykonávanie ochrany utajovaných skutočností.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
4.01
Komplexná obsluha výpočtových systémov, zabezpečovanie prevádzky konkrétnych agend s využitím príslušného aplikačného programového vybavenia.
4.02
Vytváranie užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky v základných programovacích jazykoch pre oblasť hromadného spracúvania dát.
4.03
Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
4.04
Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy, práca v študovniach a čitárňach.
4.05
Zabezpečovanie odbornej práce a agendy v kancelárii ústavného činiteľa alebo vyššieho štátneho funkcionára.
4.06
Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce.
4.07
Zabezpečovanie a vykonávanie prác v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti, alebo v oblasti hygieny práce.
4.08
Samostatná odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, na úseku evidencie a správy majetku štátu alebo na úseku materiálno-technického zásobovania.
4.09
Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.
4.10
Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania vo vecne vymedzenej oblasti.
4.11
Samostatná odborná práca na úseku zabezpečovania zahraničných pracovných ciest.
4.12
Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni.
4.13
Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií a vody, kontrola ich racionálneho využívania.
4.14
Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. v údržbe, v službách.
4.15
Koordinovanie a organizovanie prác manuálnych zamestnancov, napr. na úseku ubytovania, stravovania s plnou hmotnou zodpovednosťou.
4.16
Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác pomocou digitálnej kopírovacej a výpočtovej techniky, určovanie technologických postupov vrátane ich zabezpečovania.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
5.01
Vytváranie užívateľských aplikácií v sieťovom prostredí vrátane údržby existujúcich programových systémov.
5.02
Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.
5.03
Zabezpečovanie zložitých účtovníckych agend.
5.04
Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti materiálno-technického zásobovania.
5.05
Vymáhanie pohľadávok štátu v majetkovoprávnej oblasti.
5.06
Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.
5.07
Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení, vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
5.08
Zabezpečovanie čiastkových činností v procese prípravy alebo realizácie investičnej výstavby a pamiatkovej obnovy.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
5.09
Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotodokumentácie, video dokumentácie alebo umeleckej fotografie na dokumentovanie, prezentáciu a propagačné účely národnej rady.
5.10
Metodické usmerňovanie a kontrola utajovaných skutočností v kancelárii vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.
5.11
Zabezpečovanie prevádzky lokálnej počítačovej siete.
5.12
Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.
5.13
Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov a starostlivosť o zamestnancov.
5.14
Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
6.01
Programátorská práca vrátane úpravy programového vybavenia dodávateľa prostredníctvom vyšších programovacích jazykov s odladením programu.
6.02
Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.
6.03
Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.
6.04
Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie a riešenie koncepčných úloh v oblasti autodopravy.
6.05
Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie činnosti v stravovacej jednotke vrátane koncepčnej činnosti.
6.06
Zabezpečovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie jednotlivých stavieb.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
6.07
Diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb technického charakteru počítačových systémov a sietí.
6.08
Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.
6.09
Samostatné zabezpečovanie práce na úseku personálnej politiky.
6.10
Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany zamestnancom po splnení odbornej spôsobilosti.
6.11
Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti.
6.12
Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní zamestnancom.
6.13
Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
6.14
Analytická činnosť a riešenie koncepčných úloh v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu.
6.15
Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb.
6.16
Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.
6.17
Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve.
6.18
Technický dozor nad jednoduchými stavbami vrátane zaraďovania stavieb do užívania.
6.19
Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracúvanie dokumentácie, stanovenie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov pri starostlivosti o pamiatkový fond.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
7.01
Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.
7.02
Odborná systémová údržba databáz a databázového prostredia.
7.03
Správa bezpečnosti databázy vo výpočtových systémoch.
7.04
Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.
7.05
Usmerňovanie, preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného a programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy osobných počítačov.
7.06
Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na odbornej úrovni.
7.07
Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií.
7.08
Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky.
7.09
Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských zdrojov.
7.10
Zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych sporoch.
7.11
Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej politiky s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.
7.12
Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie agend v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu vrátane koncepčnej činnosti.
7.13
Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych rekreačných zariadení.
7.14
Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy stavieb.
7.15
Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania stavieb, kontrola rozpočtu stavieb, spracúvanie a aktualizácia registra investícií.
7.16
Investičná činnosť v štádiu prípravy alebo realizácie stavieb a technologických častí stavieb.
7.17
Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.
7.18
Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídiel, samostatná poradenská činnosť a spracúvanie expertíz na riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond.
7.19
Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej s pamiatkovou starostlivosťou.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
8.01
Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí.
8.02
Tvorba užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky prostredníctvom vyšších programových jazykov pre rôzne typy počítačových sietí a architektúr.
8.03
Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií.
8.04
Zabezpečovanie bezpečnosti dát vo výpočtových systémoch a ochrana výpočtových systémov pred zneužitím.
8.05
Systémová a metodická činnosť pri vývoji, dopĺňaní a údržbe informačných systémov.
8.06
Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
8.07
Určovanie zásad a zabezpečovanie rozvoja personálnej a mzdovej politiky v zamestnávateľskom subjekte s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.
8.08
Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy.
8.09
Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom.
8.10
Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
8.11
Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti.
8.12
Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie väčších celkov stavieb, technologických častí stavieb a pamiatkových súborov.
8.13
Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov rozsiahlych investičných celkov od predinvestičnej prípravy až po porealizačné vysporiadanie.
8.14
Vykonávanie a spracúvanie odborných špecializovaných výskumov – umeleckohistorických, architektonických a archeologických – v pamiatkovom prostredí národných kultúrnych pamiatok. Koncepčná činnosť a tvorba podkladov pri stanovovaní zámerov a zásad obnovy národných kultúrnych pamiatok na základe výskumov.
8.15
Vykonávanie ucelených technologických prieskumov hnuteľných pamiatok a nehnuteľných pamiatok, ich vyhodnocovanie a odborné spracúvanie technologických návrhov.
8.16
Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska zámeru pamiatky a rozpočtu.
8.17
Koordinovanie a vykonávanie komplexnej odbornej metodiky pamiatkovej obnovy v zmysle osobitných predpisov príslušných orgánov štátnej správy pri obnove a rekonštrukcii historických objektov.
8.18
Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technickoprevádzkových činností v kancelárii.
8.19
Koordinovanie a zabezpečovanie odbornej špecializovanej práce na úseku ochrany utajovaných skutočností v kancelárii v nadväznosti na Národný bezpečnostný úrad, vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia.
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
9.01
Tvorba a úprava vysokonáročného aplikačného programového vybavenia vrátane odladenia programov v prostredí bázy v architektúre klient – server.
9.02
Koncepčná, koordinačná činnosť a tvorba interných predpisov na úseku verejného obstarávania, spracúvanie komplexných informácií na rozhodovanie vedenia kancelárie vrátane zastupovania kancelárie v konaní pred štátnymi orgánmi.
9.03
Komplexné, koncepčné zabezpečovanie zložitej právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych sporoch.
9.04
Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických alebo technickoprevádzkových otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie kancelárie.
9.05
Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie komplexu stavieb a technologických častí stavieb a pamiatkových objektov.
9.06
Vypracovanie koncepcií a analýz komplexnej obnovy a využitia národnej kultúrnej pamiatky.
9.07
Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri uvádzaní stavieb do užívania vrátane ekonomického vyhodnotenia stavieb.
KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY REMESELNÝCH, MANUÁLNYCH ALEBO MANIPULAČNÝCH S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
1.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
Pracovné činnosti:
1.01
Kontrola príchodov a odchodov osôb, príjazdov a odjazdov vozidiel, vydávanie kľúčov.
1.02
Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.
1.03
Jednoduchá ručná práca v záhradníctve s použitím bežného náradia.
1.04
Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení.
1.05
Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
1.06
Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
1.07
Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenie kobercov vysávačom a dezinfekcia sociálnych zariadení; čistenie okien, interiérov, exteriérov; výmena záclon a závesov.
1.08
Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.
1.09
Starostlivosť o čistotu a poriadok v priestoroch účelových a ubytovacích zariadení vrátane inventára, výmena alebo prezliekanie bielizne, sprostredkúvanie služieb.
1.10
Žehlenie posteľnej a rovnej bielizne ručne alebo na jednoduchých žehliacich strojoch vrátane ručného dožehľovania a skladania bielizne.
1.11
Pomocná práca pri bežnej údržbe odevov, bielizne alebo obuvi.
1.12
Jednoduchá práca v práčovni.
1.13
Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.
1.14
Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.
1.15
Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) s príslušným osvedčením.
1.16
Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov.
1.17
Stráženie objektov so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.
1.18
Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárskych výrobkov alebo jedál studenej kuchyne, dohotovovanie a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.
1.19
Samostatný predaj tovaru a jedál v bufetoch s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.
1.20
Obsluha stravníkov v stravovacích zariadeniach.
1.21
Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte.
1.22
Starostlivosť o zverené izby ubytovacích zariadení a ich príslušenstvo vrátane výmeny a prezliekania bielizne; samostatné vedenie príručného skladu vrátane hmotnej zodpovednosti; sprostredkúvanie služieb.
1.23
Pomocná recepčná práca v účelových a ubytovacích zariadeniach, vyberanie poplatkov za poskytované služby.
1.24
Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybných mechanizmov.
1.25
Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.
1.26
Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.
1.27
Bežná oprava a údržba odevov a bielizne.
1.28
Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.
1.29
Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.
1.30
Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie alebo redukčných staníc diaľkového vykurovania.
1.31
Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.
1.32
Pomocná práca v autodielni.
1.33
Jednoduchá zámočnícka práca.
1.34
Jednoduchá stolárska práca.
1.35
Jednoduchá murárska alebo maliarska práca.
1.36
Jednoduchá betonárska práca.
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
Pracovné činnosti:
2.01
Dozor a ochrana verejných priestorov alebo objektov s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.
2.02
Zabezpečovanie prevádzky a dozoru v relaxačných priestoroch.
2.03
Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.
2.04
Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov a trvaliek.
2.05
Obsluha digitálnej telefónnej ústredne.
2.06
Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viac jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov; obsluha veľkokapacitných chladiacich alebo mraziacich zariadení.
2.07
Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predpracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.
2.08
Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov.
2.09
Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.
2.10
Ponuka a samostatný predaj tovaru, preberanie, uskladňovanie, aranžovanie tovaru a vystavovanie potrebného dokladu pre pokladnicu.
2.11
Domovnícka práca vrátane údržby objektu.
2.12
Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov a materiálov, ich skladovanie vykonávanie inventarizácií.
2.13
Oprava vápenných, glejových a latexových malieb v bielych, svetlých a polosvetlých tónoch, malieb vzorovaných valčekovaním alebo jednoduchým šablónovaním vrátane škrabania a protiplesňového a dezinfekčného náteru stien.
2.14
Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné palivo s poloautomatizovaným alebo automatizovaným meraním alebo reguláciou vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.
2.15
Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch.
2.16
Stolárska práca, napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek.
2.17
Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane premerania.
2.18
Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.
2.19
Výsadba kvetinových skupín farebne zladených a usporiadaných do ornamentov podľa návrhu architekta.
2.20
Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov prác a spôsobu ošetrovania.
2.21
Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov.
2.22
Vedenie cestných motorových vozidiel na prepravu osôb s počtom miest na sedenie maximálne päť vrátane vodiča, alebo s hmotnosťou presahujúcu 3 500 kg vrátane jednoduchej základnej údržby vozidla; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.
2.23
Ochrana významných zariadení, pamiatok alebo chránených objektov, spolupráca s orgánmi polície.
2.24
Zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej kopírovacej techniky.
2.25
Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov.
2.26
Výroba technologicky náročných cukrárskych výrobkov alebo špecialít cukrárskej výroby, spracúvanie vlastných receptúr a kalkulácií vrátane kontroly hotových výrobkov.
2.27
Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie) vrátane dokončovania jedál pri stole a ich konečnej úpravy.
2.28
Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov vrátane inkasa tržieb.
2.29
Zabezpečovanie upratovacích a doplňujúcich prác v účelových a ubytovacích zariadeniach; vedenie príručného skladu.
2.30
Samostatné prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných hotelových služieb, vedenie predpísanej evidencie.
2.31
Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky, účasť na inventarizáciách.
2.32
Inštalačná a kúrenárska práca, napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel pre nízkotlakové a teplovodné systémy s vyregulovaním chodu a s preskúšaním podľa STN 736660 a STN 690012, zhotovovanie tlakových expanzných nádrží zváraním.
2.33
Odborná obsluha a údržba automatizovanej kotolne, výmenníkových staníc vrátane opravy a údržby strojového zariadenia tepelného hospodárstva.
2.34
Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, chladiacich a mraziacich elementov (chladiaci výkon cca 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predoohrievačov, ľahkých vykurovacích olejov a uzatváranie armatúr na okruhoch vykurovacieho média.
2.35
Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.
2.36
Oprava a údržba elektrického alebo strojového zariadenia, napr. oprava elektrickej inštalácie, osvetlenia reprezentačných miestností.
2.37
Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel, kontrola a nastavovanie geometrie obidvoch náprav.
2.38
Špecializovaná zámočnícka práca vrátane kontroly zvarov, tvarovania, brúsenia, lícovania a opravy nástrojov.
2.39
Údržba a oprava spojovacích rozvodov, rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, oprava a výmena jednotlivých častí spojovacích celkov.
2.40
Murovanie lícového muriva z tehál, tvárnic, aj sklenených; zhotovovanie a oprava jednoduchých omietok hladkých; zhotovovanie a oprava vnútorných dlažieb.
2.41
Maľovanie a oprava malieb v niekoľkých tónoch alebo vzoroch zložitým šablónovaním, spevňovanie povrchu podkladu s úpravou vhodných spojidiel vrátane izolácie zatečených škvŕn a opravy maľby.
2.42
Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.
2.43
Stolárska práca vrátane opráv a rekonštrukcie stolárskych výrobkov.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
Pracovné činnosti:
3.01
Ozbrojená ochrana významných kultúrnych objektov, spolupráca s orgánmi polície.
3.02
Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovania písomností, iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia a kuriérskych zásielok.
3.03
Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest na sedenie od šesť do dvadsaťpäť vrátane vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou od 3 500 kg do 12 000 kg; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.
3.04
Samostatné zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej a výpočtovej techniky vrátane zabezpečovania údržby kopírovacích strojov.
3.05
Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na bankety a recepcie, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti vrátane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.
3.06
Organizovanie práce obsluhujúcich zamestnancov, uvádzanie hostí na miesta pri stole, preberanie a realizácia najzložitejších objednávok s poradenskou službou.
3.07
Vedenie skladov tovaru, materiálu a drobného hmotného majetku, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky a účasť na inventarizáciách.
3.08
Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a opravy domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok, samostatná montáž a opravy potrubia a armatúr v kotolniach a strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa STN 736660 a STN 690012 a pod.
3.09
Maľovanie a oprava zložitých a náročných malieb.
3.10
Natieračská práca pri obnove pamiatok, historicky cenných predmetov a konštrukcií.
3.11
Stolárska práca stavebná, napr. osádzanie okien a dverí v slohovom štýle, kazetové obloženie stien a stropov podľa návrhov.
3.12
Montáž, rekonštrukcia, údržba a oprava ucelených častí elektrických silových rozvodov obsahujúcich vonkajšie káblové vedenie, rozvádzače, rozvodne a ostatné elektrické zariadenia v prevádzkových objektoch nepretržitej prevádzky, klimatizačného zariadenia a výťahov.
3.13
Zabezpečovanie prevádzky, údržba a oprava veľkých klimatizačných zariadení pozostávajúcich z parovodných alebo teplovodných kotlových jednotiek s výkonom cca 8,1 MW, turbokompresorov chladiacich zmesí, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.
3.14
Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných veličín.
3.15
Montáž, nastavovanie, zabezpečovanie technickej prevádzky a údržby viackanálového bezdrôtového prekladateľského zariadenia, ozvučovacieho zariadenia, vonkajších a vnútorných televíznych okruhov, požiarnej signalizácie a jednotného času.
3.16
Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie.
3.17
Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy s využitím výpočtovej techniky.
3.18
Odborné zabezpečovanie tlače publikácií pomocou veľkokapacitného digitálneho tlačiarenského systému.
3.19
Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie vlastných receptúr a jedálnych lístkov pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie, akcie s medzinárodnou účasťou).
3.20
Kontrola vozidiel po oprave, diagnostika chýb technického stavu vozidiel, testovanie motorov a elektrického príslušenstva vozidiel.
3.21
Zabezpečovanie technickej prevádzky, údržby a opráv digitálnych slaboprúdových zariadení.
3.22
Kontrola činnosti centrálneho regulačného systému, opravy, nastavovanie hodnôt zložitých regulačných obvodov, diaľkové meranie, registrácia ovládacích centier a meracích ústrední vrátane uvedenia do prevádzky, komplexného odskúšania a konečného nastavenia.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie.
Pracovné činnosti:
4.01
Organizovanie práce zamestnancov pri výrobe teplých a studených pokrmov vrátane zostavovania vlastných receptúr, technologických postupov a kalkulácií pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni.“.
2.
V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (v eurách mesačne)“ znie:
„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(v eurách mesačne)

Platová trieda Platová tarifa
1. 576,00
2. 606,00
3. 707,50
4. 750,00
5. 845,50
6. 905,50
7. 1027,50
8. 1168,50
9. 1329,00“.
3.
V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ časť „STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI VYKONÁVANÍ VEREJNEJ SLUŽBY (Sk mesačne)“ znie:
Čl. IV
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 334/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ časti „KATALÓG ČINNOSTÍ zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme“ a „KATALÓG ČINNOSTÍ zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme“ znejú:
„KATALÓG ČINNOSTÍ
zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce stredné vzdelanie:
2.01
Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo podľa všeobecných postupov.
2.02
Prijímanie a zhromažďovanie ekonomických, technických alebo prevádzkových podkladov.
2.03
Vedenie evidencie, záznamov, kartoték alebo protokolov.
2.04
Zabezpečovanie činnosti podateľne.
2.05
Zisťovanie čiastkových štatistických údajov a ich sumarizácia.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
2.06
Organizovanie a zabezpečovanie administratívnej a odbornej agendy.
2.07
Vykonávanie jednoduchej knihovníckej práce a informačnej činnosti pod odborným vedením.
2.08
Jednoduchá korektorská práca, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.
2.09
Komplexné zabezpečovanie činnosti podateľne.
2.10
Spracúvanie prehľadov, výkazov alebo štatistík.
2.11
Jednoduchá účtovnícka práca, vedenie jednotlivých účtov, kontrola správnosti účtovných dokladov.
2.12
Pokladničná služba.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti:
3.01
Zabezpečovanie vstupných a výstupných dát a ich bezpečnosti.
3.02
Vykonávanie základnej knihovníckej práce v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu.
3.03
Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu vedúceho zamestnanca.
3.04
Komplexné zabezpečovanie a usmerňovanie práce podateľne.
3.05
Organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií.
3.06
Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budovy, hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku vo vymedzenej oblasti.
3.07
Zabezpečovanie prevádzky zariadení výpočtových systémov.
3.08
Samostatné vykonávanie knihovníckej práce, súbežnej a retrospektívnej akvizície knižničných dokumentov.
3.09
Základné ošetrovanie a preventívna starostlivosť o archívne dokumenty, knižničné fondy.
3.10
Samostatná korektorská práca, redakčné spracúvanie textu z jazykovej, štylistickej alebo grafickej stránky.
3.11
Samostatné administratívno-technické a organizačné zabezpečovanie činností sekretariátu vedúceho zamestnanca odboru alebo sekcie.
3.12
Samostatné zabezpečovanie čiastkovej práce v personálnej oblasti alebo v mzdovej oblasti.
3.13
Odborná práca v mzdovej učtárni, vo finančnej učtárni alebo na úseku evidencie a správy majetku štátu.
3.14
Samostatná účtovnícka práca.
3.15
Pokladničná práca, vedenie pokladničnej knihy, vyhotovovanie príjmových a výdavkových dokladov, výplaty v hotovosti a pod.
3.16
Zabezpečovanie zahraničných pracovných (služobných) ciest a zahraničných pracovných (služobných) stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií.
3.17
Organizovanie a zabezpečovanie obstarávania verejných prác, tovarov a služieb podľa platných právnych predpisov a smerníc a spolupráca na vypracúvaní častí súborných podkladov.
3.18
Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi, vyčísľovanie inventúrnych rozdielov, vyhotovovanie protokolu.
3.19
Organizovanie a zabezpečovanie areálovej služby pri údržbe zelene, komunikácií a inžinierskych sietí.
3.20
Samostatné zabezpečovanie prevádzky autodopravy vrátane kontroly technického stavu vozidiel.
3.21
Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich rutinné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. pri údržbe verejnej zelene.
3.22
Sledovanie a riadenie centrálneho regulačného systému, zabezpečovanie kontroly ovládacích centier, klimatizačných zariadení, tepelného hospodárstva a výmenníkových staníc prostredníctvom špeciálneho programu výpočtovej techniky vrátane koordinovania odstraňovania chýb.
3.23
Samostatná odborná práca spojená so zabezpečovaním podkladov na uzatváranie zmlúv.
4.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
4.01
Komplexná obsluha výpočtových systémov, zabezpečovanie prevádzky konkrétnych agend s využitím príslušného aplikačného programového vybavenia.
4.02
Vytváranie užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky v základných programovacích jazykoch pre oblasť hromadného spracúvania dát.
4.03
Zabezpečovanie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií.
4.04
Knihovnícka práca, poskytovanie bibliografických informácií a faktografických informácií, práca s čitateľom, výpožičná služba a s ňou súvisiace agendy, práca v študovniach a čitárňach.
4.05
Zabezpečovanie odbornej práce a agendy v kancelárii ústavného činiteľa alebo vyššieho štátneho funkcionára.
4.06
Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej práce.
4.07
Zabezpečovanie a vykonávanie prác zamestnancom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany po splnení odbornej spôsobilosti, alebo v oblasti hygieny.
4.08
Samostatná odborná práca v mzdovej učtárni, finančnej učtárni, na úseku evidencie a správy majetku štátu alebo na úseku materiálno-technického zásobovania.
4.09
Samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomiky práce.
4.10
Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania vo vecne vymedzenej oblasti.
4.11
Samostatná odborná práca na úseku zabezpečovania zahraničných pracovných ciest.
4.12
Organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni.
4.13
Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energií a vody, kontrola ich racionálneho využívania.
4.14
Koordinovanie prác zamestnancov vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, napr. v údržbe, v službách.
4.15
Koordinovanie a organizovanie prác manuálnych zamestnancov, napr. na úseku ubytovania, stravovania s plnou hmotnou zodpovednosťou.
4.16
Koordinovanie manuálnych zamestnancov pri vykonávaní odborných prác pomocou digitálnej kopírovacej a výpočtovej techniky, určovanie technologických postupov vrátane ich zabezpečenia.
4.17
Spracúvanie a sprístupňovanie archívnych fondov, príprava podkladov na využívanie archívnych dokumentov a na poskytovanie informácií.
5.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie:
5.01
Vytváranie užívateľských aplikácií v sieťovom prostredí vrátane údržby existujúcich programových systémov.
5.02
Samostatné vykonávanie odbornej knihovníckej, bibliografickej, rešeršnej a inej informačnej agendy, spracúvanie záznamov o dokumente, informačná príprava používateľov.
5.03
Zabezpečovanie zložitých účtovníckych agend.
5.04
Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti materiálno-technického zásobovania.
5.05
Vymáhanie pohľadávok štátu v majetkovoprávnej oblasti.
5.06
Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení.
5.07
Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
5.08
Zabezpečovanie čiastkových činností v procese prípravy alebo realizácie investičnej výstavby a pamiatkovej obnovy.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
5.09
Samostatná odborná práca pri vyhotovovaní fotodokumentácie, video dokumentácie alebo umeleckej fotografie na dokumentovanie, prezentáciu a propagačné účely kancelárie.
5.10
Zabezpečovanie prevádzky lokálnej počítačovej siete.
5.11
Zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania.
5.12
Zabezpečovanie personálnej politiky a personálnej práce v oblasti výchovy a vzdelávania zamestnancov a starostlivosť o zamestnancov.
5.13
Koordinačná a metodická činnosť v oblasti autodopravy.
5.14
Spracúvanie a sprístupňovanie menej zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych dokumentov, príprava a vydávanie informácií.
6.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
6.01
Programátorská práca vrátane úpravy programového vybavenia dodávateľa prostredníctvom vyšších programovacích jazykov.
6.02
Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.
6.03
Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania.
6.04
Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie a riešenie koncepčných úloh v oblasti autodopravy.
6.05
Komplexné zabezpečovanie a koordinovanie činnosti v stravovacej jednotke vrátane koncepčnej činnosti.
6.06
Zabezpečovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie jednotlivých stavieb.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
6.07
Diagnostikovanie a následné odstraňovanie chýb technického charakteru počítačových systémov a sietí.
6.08
Samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.
6.09
Samostatné zabezpečovacie práce na úseku personálnej politiky.
6.10
Zabezpečovanie a metodické usmerňovanie plnenia úloh zamestnancom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci po splnení odbornej spôsobilosti alebo v oblasti požiarnej ochrany po splnení odbornej spôsobilosti.
6.11
Poskytovanie právneho poradenstva vo vymedzenej oblasti.
6.12
Vypracúvanie analýz a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní zamestnancom.
6.13
Preklady z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
6.14
Analytická činnosť a riešenie koncepčných úloh v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu.
6.15
Zabezpečovanie správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb.
6.16
Zabezpečovanie prevádzky digitálneho telekomunikačného systému.
6.17
Samostatná metodická a kontrolná činnosť v energetickom a vodnom hospodárstve.
6.18
Technický dozor nad jednoduchými stavbami vrátane zaraďovania stavieb do užívania.
6.19
Základný prieskum vytypovaných pamiatok vrátane prípravných prác, vyhodnocovanie ich výsledkov a spracúvanie dokumentácie, stanovovanie príčin poškodenia pamiatok, overovanie a vyhodnocovanie účinnosti a vhodnosti sanačných a konzervačných zásahov pri starostlivosti o pamiatkový fond.
6.20
Spracúvanie a sprístupňovanie zložitých archívnych fondov, organizovanie využívania archívnych dokumentov, príprava a vydávanie náročných informácií.
6.21
Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti zverejňovania informácií, ako aj priame zverejňovanie informácií.
6.22
Analytická, metodická a organizačná činnosť v oblasti sprístupňovania informácií.
6.23
Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností.
6.24
Protokolárne zabezpečovanie oficiálnych návštev a služobných zahraničných návštev.
7.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
7.01
Zabezpečovanie chodu a údržby informačného systému.
7.02
Odborná systémová údržba databáz a databázového prostredia.
7.03
Správa bezpečnosti databázy vo výpočtových systémoch.
7.04
Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov.
7.05
Usmerňovanie, preberanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátane metodického usmerňovania a testovania systémového a aplikačného a programového vybavenia pre jednotlivé využívané typy osobných počítačov.
7.06
Samostatná metodická, prieskumná a analytická činnosť, spracúvanie materiálov a podkladov na plánovanie a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budovanie a sprístupňovanie informačných databáz na odbornej úrovni.
7.07
Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií.
7.08
Komplexné zabezpečovanie personálnej politiky.
7.09
Tvorba a koordinovanie systémov vzdelávania zameraných na rozvoj ľudských vzťahov.
7.10
Zabezpečovanie právnej agendy vrátane zastupovania kancelárie v právnych sporoch.
7.11
Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej politiky s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov.
7.12
Komplexné zabezpečovanie, koordinovanie agend v oblasti informačnej sústavy alebo v oblasti správy majetku štátu vrátane koncepčnej činnosti.
7.13
Komplexné zabezpečovanie správy rozsiahleho hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku alebo rozsiahlych rekreačných zariadení.
7.14
Zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam v etape investičnej prípravy stavieb.
7.15
Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania stavieb, kontrola rozpočtu stavieb, spracúvanie a aktualizácia registra investícií.
7.16
Investičná činnosť v štádiu prípravy alebo realizácie stavieb a technologických častí stavieb.
7.17
Technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb.
7.18
Prieskum pamiatok, ich súborov a historických sídiel, komplexné spracúvanie ich dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov prieskumných prác, riešenie koncepcií ochrany, obnovy a prezentácie pamiatok a historických sídiel, samostatná poradenská činnosť a spracúvanie expertíz na riešenie zložitých problémov v starostlivosti o pamiatkový fond.
7.19
Samostatné spracúvanie výsledkov zamerania historických objektov vrátane spracúvania dokumentácie súvisiacej s pamiatkovou starostlivosťou.
7.20
Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti sprístupňovania a zverejňovania informácií.
7.21
Tvorivé spracovanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov vo vzťahu k verejnosti.
8.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti:
8.01
Zabezpečovanie prevádzky zložitých počítačových sietí.
8.02
Tvorba užívateľských aplikácií na zariadeniach výpočtovej techniky prostredníctvom vyšších programových jazykov pre rôzne typy počítačových sietí a architektúr.
8.03
Zabezpečovanie správy systémovej údržby databáz, databázového prostredia a databázových aplikácií.
8.04
Zabezpečovanie bezpečnosti dát vo výpočtových systémoch a ochrana výpočtových systémov pred zneužitím.
8.05
Systémová a metodická činnosť pri vývoji, dopĺňaní a údržbe informačných systémov.
8.06
Tlmočenie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak.
8.07
Určovanie zásad a zabezpečovanie rozvoja personálnej a mzdovej politiky v zamestnávateľskom subjekte s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.
8.08
Koordinovanie a metodické usmerňovanie právnej agendy.
8.09
Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom.
8.10
Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
8.11
Koordinačná a analytická činnosť v majetkovoprávnej oblasti.
8.12
Koncepčná a analytická práca v oblasti investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie väčších celkov stavieb, technologických častí stavieb a pamiatkových súborov.
8.13
Analýza, posudzovanie a vyhodnocovanie investičnej činnosti z hľadiska zámeru pamiatky a rozpočtu.
8.14
Koordinovanie a vykonávanie komplexnej odbornej metodiky pamiatkovej obnovy v zmysle osobitných predpisov príslušných orgánov štátnej správy pri obnove a rekonštrukcii historických objektov.
8.15
Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácií technicko-prevádzkových činností v Kancelárii verejného ochrancu práv.
8.16
Tvorivé spracovanie, posudzovanie a koordinovanie návrhov masmediálnej politiky z celospoločenského hľadiska s prihliadnutím na zahranično-politickú orientáciu, aktívne tlmočenie činnosti verejného ochrancu práv smerom k verejnosti.
8.17
Tvorba koncepcií odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických a informačných činností odborového, krajského alebo celoštátneho charakteru vrátane ich kontroly.
8.18
Príprava konečného zostavenia čísla periodika s následným zabezpečením jeho vydania.
8.19
Koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť vrátane tvorby interných právnych predpisov na úseku hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany.
8.20
Špecializované odborné práce, výskumné práce alebo analytické činnosti súvisiace s ochranou základných práv a slobôd s celospoločenským dosahom.
9.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
9.01
Koncepčná, koordinačná činnosť a tvorba interných predpisov na úseku verejného obstarávania, spracúvania komplexných informácií na rozhodovanie vedenia kancelárie vrátane zastupovania kancelárie v konaní pred štátnymi orgánmi.
9.02
Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických alebo technologicko-prevádzkových otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie kancelárie.
9.03
Koordinovanie investičnej činnosti v štádiu prípravy alebo realizácie komplexu stavieb a technologických častí stavieb a pamiatkových objektov.
9.04
Koncepčná, metodická a analytická činnosť pri uvádzaní stavieb do užívania vrátane ekonomického vyhodnotenia stavieb.
KATALÓG ČINNOSTÍ
zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme
1.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa.
Pracovné činnosti:
1.01
Kontrola príchodov a odchodov osôb, príjazdov a odjazdov vozidiel s prípadnou kontrolou batožín a vozidiel, vydávanie kľúčov.
1.02
Dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.
1.03
Jednoduchá ručná práca v záhradníctve s použitím bežného náradia.
1.04
Jednoduchá obsluha prevádzkových zariadení.
1.05
Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a pod.
1.06
Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov.
1.07
Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení; čistenie okien, interiérov, exteriérov; výmena záclon a závesov.
1.08
Zabezpečovanie prevádzky v šatniach, vydávanie kľúčov, bielizne a podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a o poskytovaných službách.
1.09
Príjem a výdaj materiálu z príručných skladov.
1.10
Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín vrátane ručnej prípravy pôdy.
1.11
Vedenie a bežná údržba zvereného motorového vozidla (napr. multikára, plošinový motorový vozík, malotraktor) s príslušným osvedčením.
1.12
Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a telefaxov.
1.13
Stráženie objektov so služobným psom vrátane starostlivosti o psa.
1.14
Samostatný predaj tovaru a jedál v bufetoch s úpravou jedla na tanieri, výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov.
1.15
Obsluha stravníkov v stravovacích zariadeniach.
1.16
Domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte.
1.17
Čistenie a upratovanie veľkých plôch pomocou samohybných mechanizmov.
1.18
Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania.
1.19
Obsluha zariadení na chemické čistenie odevov, pranie a odstreďovanie bielizne vrátane prípravy pracích, bieliacich, dezinfekčných, avivážnych a ostatných roztokov.
1.20
Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov vrátane vedenia evidencie.
1.21
Nakladanie a skladanie prepravovaných hmôt, výrobkov alebo tovaru na vozidlo a z vozidla.
1.22
Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie alebo redukčných staníc diaľkového vykurovania.
1.23
Pomocná práca pri obsluhe a údržbe energetických alebo vodohospodárskych zariadení.
1.24
Pomocná práca v autodielni.
1.25
Jednoduchá zámočnícka práca.
1.26
Jednoduchá stolárska práca.
1.27
Jednoduchá murárska alebo maliarska práca.
1.28
Jednoduchá betonárska práca.
2.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie.
Pracovné činnosti:
2.01
Dozor a ochrana verejných priestorov alebo objektov s prípadným využívaním priemyselnej televízie, videotechniky vrátane spolupráce s políciou.
2.02
Zabezpečovanie prevádzky a dozoru v relaxačných priestoroch.
2.03
Výsadba a ošetrovanie okrasných kríkov a stromov vrátane úpravy koreňov a nadzemných častí.
2.04
Príprava a kultivovanie pôdy malou mechanizáciou na zakladanie trávnikov, kvetinových záhonov a trvaliek.
2.05
Obsluha digitálnej telefónnej ústredne.
2.06
Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne.
2.07
Výroba a výdaj bežných druhov múčnikov a cukrárskych výrobkov.
2.08
Samostatné preberanie objednávok, stolovanie a obsluha zákazníkov.
2.09
Domovnícka práca vrátane údržby objektu.
2.10
Samostatné kvantitatívne, prípadne kvalitatívne preberanie tovarov a materiálov, ich skladovanie, vykonávanie inventarizácií.
2.11
Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté alebo plynné palivo s poloautomatizovaným alebo automatizovaným meraním alebo reguláciou vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch.
2.12
Údržba klimatizačných zariadení v rozsiahlych objektoch.
2.13
Stolárska práca, napr. ručná úprava osadzovaných stolárskych výrobkov, montáž líšt, dosiek.
2.14
Zisťovanie porúch a oprava rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov vrátane premerania.
2.15
Stolárska, lakovnícka a murárska údržbárska práca.
2.16
Výsadba farebne zladených a usporiadaných do ornamentov kvetinových skupín podľa návrhu architekta.
2.17
Kladenie trávnatého povrchu s určením postupov prác a spôsobu ošetrovania.
2.18
Výchovný alebo udržiavací rez drevín podľa druhov alebo odrôd vrátane klasifikácie škôlkarských výpestkov.
2.19
Vedenie cestných motorových vozidiel na prepravu osôb s počtom miest na sedenie maximálne päť vrátane vodiča alebo s hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg vrátane jednoduchej základnej údržby vozidla; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.
2.20
Zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej kopírovacej techniky.
2.21
Príprava tabule, stolovanie a obsluha najmä pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie) vrátane dokončovania jedál pri stole a ich konečnej úpravy.
2.22
Samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha zákazníkov vrátane inkasa tržieb.
2.23
Druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru, jeho uskladnenie, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky, účasť na inventarizácii.
2.24
Inštalačná a kúrenárska práca, napr. montáž a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, dodatočné urobenie prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel pre nízkotlakové a teplovodné systémy s vyregulovaním chodu a s preskúšaním podľa STN 736660 a STN 690012, zhotovovanie tlakových expanzívnych nádrží zváraním.
2.25
Odborná obsluha a údržba automatizovanej kotolne, výmenníkových staníc vrátane opravy a údržby strojového zariadenia tepelného hospodárstva.
2.26
Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia zloženého z vykurovacích, chladiacich a mraziacich elementov (chladiaci výkon cca 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predoohrievačov, ľahkých vykurovacích olejov a uzatváranie armatúr na okruhoch vykurovacieho média.
2.27
Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach vrátane rozvodných skríň.
2.28
Oprava a údržba elektrického alebo strojového zariadenia, napr. oprava elektrickej inštalácie, osvetlenia reprezentačných miestností.
2.29
Kontrola, výmena a oprava jednotlivých častí celkov, systémov, skupín vozidiel, kontrola a nastavovanie geometrie obidvoch náprav.
2.30
Údržba a oprava spojovacích rozvodov, rozvodov elektrickej a požiarnej signalizácie, kontrola, oprava a výmena jednotlivých častí spojovacích celkov.
2.31
Natieranie a opravy náterov s plným tmelením a vybrúsením.
2.32
Stolárska práca vrátane opráv a rekonštrukcie stolárskych výrobkov.
3.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie.
Pracovné činnosti:
3.01
Zabezpečovanie ochrany, prepravy a doručovanie písomností, iných materiálov označených rôznym stupňom utajenia a kuriérskych zásielok.
3.02
Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom miest na sedenie od šesť do dvadsaťpäť vrátane vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou od 3 500 kg do 12 000 kg; zabezpečovanie bezpečnej prepravy ústavných činiteľov.
3.03
Samostatné zabezpečovanie reprografických prác pomocou digitálnej a výpočtovej techniky vrátane zabezpečovania údržby kopírovacích strojov.
3.04
Vedenie skladov tovaru, materiálu a drobného hmotného majetku, vedenie predpísanej evidencie s využitím výpočtovej techniky a účasť na inventarizáciách.
3.05
Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a opravy domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok, samostatná montáž a opravy potrubia a armatúr v kotolniach a strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom vrátane vykonania skúšok tesnosti podľa STN 736660 a STN 690012 a pod.
3.06
Oprava, údržba a nastavovanie elektrotechnických systémov na meranie a reguláciu teplôt alebo iných veličín.
3.07
Montáž, nastavovanie, zabezpečenie technickej prevádzky a údržby viackanálového bezdrôtového prekladateľského zariadenia, ozvučovacieho zariadenia, vonkajších a vnútorných televíznych okruhov, požiarnej signalizácie a jednotného času.
3.08
Vysokošpecializovaná zámočnícka práca vyžadujúca osobitné oprávnenie.
3.09
Zalamovanie náročných textov publikácií, oblamovanie obrázkov podľa predlohy z využitím výpočtovej techniky.
3.10
Odborné zabezpečovanie tlače publikácií pomocou veľkokapacitného digitálneho tlačiarenského systému.
3.11
Organizovanie výroby jedál vrátane určovania technologických postupov a kalkulácií, zostavovanie vlastných receptúr a jedálnych lístkov pri osobitných príležitostiach (napr. bankety, recepcie, akcie s medzinárodnou účasťou).
3.12
Zabezpečovanie technickej prevádzky, údržby a opráv digitálnych slaboprúdových zariadení.
3.13
Kontrola činnosti centrálneho regulačného systému, opravy, nastavovanie hodnôt zložitých regulačných obvodov, diaľkové meranie, registrácia ovládacích centier a meracích ústrední vrátane uvedenia do prevádzky, komplexného odskúšania a konečného nastavenia.“.
2.
V prílohe „PLATOVÝ PORIADOK KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV“ časť „STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV PRI VYKONÁVANÍ VEREJNEJ SLUŽBY “ znie:
Čl. V
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. a zákona č. 270/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 54 ods. 18 písm. a) sa radová číslovka „9.“ nahrádza radovou číslovkou „6.“ a slová „zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku, a zdravotníckych zamestnancov“ sa nahrádzajú slovami „učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov“.
2.
V § 54 ods. 18 písm. b) sa radová číslovka „10.“ nahrádza radovou číslovkou „7.“ a slová „zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku, a zdravotníckych zamestnancov“ sa nahrádzajú slovami „učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov“.
Čl. VI
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 312/2005 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 475/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z. a zákona č. 14/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 3 sa za slová „Ministerstva zahraničných vecí“ vkladajú slová „a európskych záležitostí“.
2.
V § 19 ods. 1 písm. e) sa slová „vzdelávania detí“ nahrádzajú slovami „vzdelania dieťaťa“.
3.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Náhrada výdavkov spojených so zabezpečením vzdelania dieťaťa zamestnanca
(1)
Zamestnancovi patrí náhrada preukázaných účelne vynaložených výdavkov na školné, zápisné, skúšobné a školské učebnice (ďalej len „výdavky na vzdelanie“) na zabezpečenie vzdelania zodpovedajúceho základnému vzdelaniu15) alebo strednému vzdelaniu15) jeho dieťaťa v krajine alebo mieste dočasného vyslania, ak odsek 2 neustanovuje inak. Účelnosť vynaložených výdavkov na vzdelanie posúdi zamestnávateľ.
(2)
Ak je súčasťou základného vzdelania v krajine alebo mieste dočasného vyslania prípravný ročník, môže zamestnávateľ zamestnancovi na jeho absolvovanie poskytnúť náhradu preukázaných účelne vynaložených výdavkov na vzdelanie.
(3)
Zamestnávateľ poskytuje náhradu výdavkov na vzdelanie najviac v sume určenej vo vnútornom predpise podľa odseku 4.
(4)
Zamestnávateľ v závislosti od dostupnosti vhodnej školy a od svojich rozpočtových možností určí vo vnútornom predpise najvyššiu sumu náhrady výdavkov na vzdelanie pre krajinu alebo miesto dočasného vyslania na dieťa na školský rok. Kritériami pre určenie vhodnej školy sú najmä bezpečnosť dieťaťa, ochrana zdravia dieťaťa, kvalita poskytovaného vzdelania, vyučovací jazyk a jazyková kontinuita vo vzťahu k doterajšiemu vyučovaciemu jazyku dieťaťa.
(5)
Ministerstvo zahraničných vecí poskytne zamestnávateľovi na účel určenia najvyššej sumy náhrady výdavkov na vzdelanie podľa odseku 4 do 30. júna na základe jeho žiadosti informácie o
a)
predpokladanej sume výdavkov na vzdelanie na dieťa na nasledujúci školský rok v krajine alebo mieste dočasného vyslania na základe podkladov zastupiteľských úradov a
b)
najvyššej sume náhrady výdavkov na vzdelanie na dieťa na nasledujúci školský rok poskytovaných ministerstvom zahraničných vecí pre krajinu alebo miesto dočasného vyslania.“.
4.
Za § 38e sa vkladá § 38f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38f
Prechodné ustanovenie účinné od 30. novembra 2018
Pri poskytovaní náhrady výdavkov spojených so zabezpečením vzdelania dieťaťa zamestnanca podľa § 24 na školský rok 2018/2019 sa postupuje podľa predpisov účinných od 30. novembra 2018.“.
Čl. VII
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z. a zákona č. 8/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 20a a 20b sa vypúšťajú.
2.
Príloha č. 1 a Príloha č. 2 sa vypúšťajú.
Čl. VIII
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 53 sa vypúšťa odsek 5.
2.
V § 127 ods. 1 písm. a) druhom bode sa na konci pripája slovo „alebo“.
3.
V § 127 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkou a slovo „alebo“ sa vypúšťa.
4.
V § 127 ods. 1 písm. a) sa štvrtý bod vypúšťa.
5.
V § 133 ods. 1 sa slová „1,3 % až 10,3 %“ nahrádzajú slovami „1,2 % až 9,8 %“.
6.
V § 133 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
7.
V § 135 ods. 3 písm. a) sa slová „1,4 % až 14 %“ nahrádzajú slovami „1,3 % až 13,4 %“.
8.
V § 135 ods. 3 písm. b) sa slová „4 % až 25,7 %“ nahrádzajú slovami „3,8 % až 24,5 %“.
9.
V § 135 sa vypúšťajú odseky 4 a 6.
Doterajšie odseky 5 a 7 až 9 sa označujú ako odseky 4 a 5 až 7.
10.
V § 135 ods. 4 sa za slovo „zamestnanec“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
11.
V § 135 odsek 5 znie:
„(5)
Služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri nižšej intenzite pôsobenia faktorov pracovného prostredia uvedených v odseku 2 alebo pri pôsobení iných faktorov podľa osobitného predpisu50a) v rámci rozpätia 0,9 % až 8,2 % z platovej tarify 1. platovej triedy podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159; to neplatí, ak štátnemu zamestnancovi patrí platová kompenzácia podľa odseku 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a) § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 145 ods. 1 sa slová „3 % až 30,5 %“ nahrádzajú slovami „2,9 % až 29,1 %“.
13.
V § 146 ods. 1 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „13,4 %“ a slová „podľa osobitného predpisu48)“ sa nahrádzajú slovami „podľa prílohy č. 3 alebo podľa § 159“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.
14.
V § 149 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ustanovenej osobitným predpisom2)“.
15.
V § 150 ods. 7 sa slová „36 %“ nahrádzajú slovami „34,3 %“.
16.
V § 164 ods. 5 až 7 sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „3 500 eur“.
17.
V čl. XI sa slová „čl. I § 23 ods. 4 až 6 a § 25 ods. 4 písm. d)“ nahrádzajú slovami „čl. I § 23 ods. 4 a 5“ a slová „čl. I § 25 ods. 4 písm. e), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020“ sa nahrádzajú slovami „čl. I § 23 ods. 6 a § 25 ods. 4 písm. d) a e), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021“.
18.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k zákonu č. 55/2017 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 480,00
2. 505,00
3. 589,50
4. 625,00
5. 704,50
6. 754,50
7. 856,00
8. 973,50
9. 1107,50“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. VI, ktorý nadobúda účinnosť 30. novembra 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.