317/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

317
ZÁKON
z 23. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017
Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z. a zákona č. 314/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný
1.
starobný dôchodok,
2.
predčasný starobný dôchodok,
3.
invalidný dôchodok,
4.
výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,
5.
invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2)“.
2.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba, ktorá
a)
je v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu,7aa) a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu,7aaa)
b)
je v právnom vzťahu na základe
1.
dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3,
2.
dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak je fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 písm. b),
c)
je v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,1c) ktorý jej zakladá právo na príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,
d)
bola fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 písm. d) a vzniklo jej povinné dôchodkové poistenie podľa § 20 ods. 5.“.
3.
V § 4 sa vypúšťa odsek 5.
4.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
5.
V § 14 ods. 1 písm. b), § 21 ods. 1 a 5, § 57 ods. 3, § 84 ods. 4 a § 108 ods. 3 druhej vete sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 9 písm. a)“.
6.
V § 19 ods. 3 písm. b) sa za slová „70 %“ vkladá čiarka a slová „a to odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku“.
7.
V § 20 ods. 1 sa za slová „§ 4 ods. 1“ vkladajú slová „a povinné dôchodkové poistenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2“.
8.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú prvá veta a druhá veta.
9.
V § 20 ods. 2 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
10.
V § 20 ods. 3 písm. a) sa slovo „priznaním“ nahrádza slovami „odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní“.
11.
V § 20 ods. 5 sa vypúšťa slovo „vyplatený“ a za slová „príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3“ sa vkladajú slová „zúčtovaný na výplatu“.
12.
V § 21 ods. 2 sa slová „ktorej je predĺžená lehota“ nahrádzajú slovami „ktorá má predĺženú lehotu“ a slová „ods. 5“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „ods. 9 písm. a)“.
13.
V § 21 ods. 3 sa slová „dodatočného platobného výmeru vydaného“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní“, slovo „predložené“ sa nahrádza slovom „podané“ a slová „dodatočný platobný výmer“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutie vo vyrubovacom konaní“.
14.
V § 21 ods. 4 písm. a) sa slová „jej bola predĺžená lehota“ nahrádzajú slovami „má predĺženú lehotu“.
15.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Podmienka nároku na zvýšenie sumy nemocenskej dávky povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby po vykonaní ročného zúčtovania poistného plateného preddavkami
Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba má nárok na zvýšenie sumy nemocenskej dávky po vykonaní ročného zúčtovania poistného plateného preddavkami (ďalej len „ročné zúčtovanie“), ktorého výsledkom je nedoplatok na poistnom, ak zaplatí nedoplatok na poistnom v lehote podľa § 147c.“.
16.
V § 49 ods. 2 písm. d) sa za slovo ,,materské“ vkladajú slová ,,na to isté dieťa“.
17.
V § 54 odsek 10 znie:
„(10)
Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučuje
a)
obdobie, počas ktorého
1.
zamestnanec má nárok na výplatu materského, rehabilitačného, rekvalifikačného,
2.
zamestnanec čerpá materskú dovolenku bez nároku na výplatu materského,
3.
zamestnanec je uznaný za dočasne práceneschopného do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
4.
trvá potreba osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) zamestnancom, do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti, najdlhšie do desiateho dňa potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti,
5.
zamestnanec má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku,
b)
obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie,
c)
obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia.“.
18.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak výška nemocenskej dávky bola určená z vymeriavacích základov na platenie poistného preddavkami, súčet vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie preddavkami v rozhodujúcom období alebo jeho časti v príslušnom zúčtovacom období sa na základe právoplatného rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania upraví tak, že vymeriavací základ, z ktorého má byť za zúčtovacie obdobie zaplatené poistné na nemocenské poistenie sa vynásobí dávkovým koeficientom. Dávkový koeficient sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie preddavkami v rozhodujúcom období alebo jeho časti v príslušnom zúčtovacom období a vymeriavacieho základu, z ktorého bolo v príslušnom zúčtovacom období zaplatené poistné na nemocenské poistenie preddavkami; dávkový koeficient sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol. Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky sa novo určí zo súčtu vymeriavacích základov určených podľa prvej vety.“.
19.
V § 57 ods. 4 sa za slová „poistenie z dôvodu“ vkladajú slová „dočasnej pracovnej neschopnosti,“ a na konci sa pripája táto veta: „Pravdepodobný denný vymeriavací základ podľa prvej vety na určenie sumy materského, na ktoré vznikne ďalší nárok poistencovi, ktorý po vzniku predchádzajúceho nároku na materské získal obdobie nemocenského poistenia len z dôvodu poberania materského alebo podľa § 49a, nesmie byť nižší ako najvyšší z denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov, z ktorých boli určené sumy predchádzajúcich materských z toho istého nemocenského poistenia.“.
20.
V § 60 ods. 1 prvej vete sa za slová „uvedených v“ vkladajú slová „§ 54 ods. 10 písm. a) a“.
21.
V § 60 ods. 5 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
22.
V § 60 ods. 6 sa slová „prvej vety“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.
23.
V § 66 ods. 7 sa za slová „uvedené v“ vkladajú slová „§ 54 ods. 10 písm. a) a“ a vypúšťajú sa slová „ods. 1 až 4“.
24.
V § 67 odsek 4 znie:
„(4)
Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je
a)
povinne dôchodkovo poistený ako
1.
zamestnanec okrem zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa
§ 227a,
2.
samostatne zárobkovo činná osoba,
b)
fyzická osoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. d).“.
25.
V § 67 ods. 5 prvej vete sa slovo „Nárok“ nahrádza slovami „Ak odsek 6 neustanovuje inak, nárok“.
26.
V § 67 ods. 6 prvej vete sa slová „fyzickej osoby“ nahrádzajú slovom „zamestnanca“ a slová
„§ 139c“ sa nahrádzajú slovami „§ 139b“.
27.
V § 73 ods. 5 a 6 celom texte sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
28.
V § 78 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo právoplatného rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní správcom dane zmení vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorého už bola určená dôchodková dávka, zmena sumy dôchodkovej dávky sa vykoná od splátky dôchodkovej dávky splatnej po kalendárnom mesiaci, v ktorom
a)
poberateľ dávky podal dodatočné daňové priznanie správcovi dane alebo v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie vydané vo vyrubovacom konaní správcom dane, alebo
b)
poberateľ dávky doplatil poistné na dôchodkové poistenie, ak vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby zistený na základe dodatočného daňového priznania alebo právoplatného rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní správcom dane je vyšší ako vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorého bola povinná platiť poistné na dôchodkové poistenie.“.
29.
§ 78 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak poistenec nie je povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie preddavkami za obdobie dôchodkového poistenia získané v zúčtovacom období po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok alebo po priznaní predčasného starobného dôchodku z dôvodu dosiahnutia maximálneho ročného vymeriavacieho základu, na určenie sumy starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku sa úhrn vymeriavacích základov zo zárobkovej činnosti, z ktorých bolo v zúčtovacom období zaplatené poistné na dôchodkové poistenie preddavkami, určí na deň trvania dôchodkového poistenia v zúčtovacom období; to platí aj vtedy, ak vymeriavací základ zo zárobkovej činnosti je upravený na základe právoplatného rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania.“.
30.
V § 78a sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
31.
V § 84 ods. 1 prvej vete sa slová „súčtu vymeriavacích základov zamestnanca, ktorý dosiahol u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania neobmedzených podľa § 138 ods. 6 dosiahnutých“ nahrádzajú slovami „súčtu neobmedzených vymeriavacích základov zamestnanca, ktoré dosiahol u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania“.
32.
V § 84 ods. 5 písm. a) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6“ a slová „§ 140“ sa nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 10 písm. a)“.
33.
V § 84 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov zistených podľa § 138 ods. 6 písm. a), dosiahnutých za obdobie od vzniku právneho vzťahu na základe tejto dohody u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, do dňa predchádzajúceho dňu vzniku pracovného úrazu alebo dňu zistenia choroby z povolania a počtu kalendárnych dní tohto obdobia okrem obdobia uvedeného v § 26 alebo § 54 ods. 10 písm. a).“.
34.
V § 108 ods. 2 tretej vete sa za slová „vylučujú obdobia“ vkladajú slová „uvedené v § 54 ods. 10 písm. a) a obdobia“.
35.
§ 108 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak výška dávky v nezamestnanosti bola určená z vymeriavacích základov na platenie poistného preddavkami, súčet vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti preddavkami v rozhodujúcom období alebo jeho časti v príslušnom zúčtovacom období sa na základe právoplatného rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania upraví tak, že súčet vymeriavacích základov, z ktorých má byť zaplatené poistné na poistenie v nezamestnanosti za zúčtovacie obdobie sa vynásobí dávkovým koeficientom. Dávkový koeficient sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti preddavkami v rozhodujúcom období alebo jeho časti v príslušnom zúčtovacom období a súčtu vymeriavacích základov, z ktorých bolo v príslušnom zúčtovacom období zaplatené poistné na poistenie v nezamestnanosti preddavkami; dávkový koeficient sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol. Denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti sa novo určí zo súčtu vymeriavacích základov určených podľa prvej vety.“.
36.
V § 128 ods. 4 prvej vete sa slová „poistený po“ nahrádzajú slovami „poistený, odo dňa vydania rozhodnutia o“.
37.
§ 128 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Zamestnanec, zamestnávateľ a povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba platia poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity preddavkami, ktoré sa zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní.“.
38.
V § 138 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vymeriavací základ zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a sa znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku.“.
39.
V § 138 ods. 2 druhej vete sa za slovo „použije“ vkladajú slová „na platenie poistného preddavkami“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na vykonanie ročného zúčtovania za zúčtovacie obdobie“.
40.
V § 138 ods. 3 sa slová „ktorej bola predĺžená lehota“ nahrádzajú slovami „ktorá má predĺženú lehotu“.
41.
V § 138 odseky 5 až 13 znejú:
„(5)
Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca, ak odsek 6 neustanovuje inak.
(6)
Na účely úrazového poistenia a garančného poistenia vymeriavací základ zamestnávateľa je
a)
vymeriavací základ jeho zamestnanca neznížený o odvodovú odpočítateľnú položku,
b)
príjem fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) z pracovného pomeru alebo zo štátnozamestnaneckého pomeru okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa osobitného predpisu7) alebo podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje, a podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti alebo tohto družstva.
(7)
Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu uvedenú v
a)
§ 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. c) a d), je mesačne vo výške 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné,
b)
§ 15 ods. 1 písm. e), g) a h), je mesačne vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.
(8)
Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. f), je mesačne 1,25-násobku sumy vyplatenej úrazovej renty.
(9)
Minimálny mesačný vymeriavací základ je 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý
a)
povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné,
b)
sa poistné na dôchodkové poistenie dodatočne dopláca.
(10)
Maximálny mesačný vymeriavací základ je jedna dvanástina maximálneho ročného vymeriavacieho základu
a)
na platenie poistného preddavkami povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou,
b)
na platenie poistného
1.
dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou alebo dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti,
2.
Sociálnou poisťovňou,
c)
za kalendárny rok, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dodatočne dopláca.
(11)
Maximálny ročný vymeriavací základ je 7-násobok všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Maximálny ročný vymeriavací základ zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a sa znižuje o uplatnenú odvodovú odpočítateľnú položku.
(12)
Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na
a)
nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity v kalendárnom roku za každého jeho zamestnanca je najviac maximálny ročný vymeriavací základ,
b)
úrazové poistenie je neobmedzený.
(13)
Ak nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 140, vymeriavací základ na platenie poistného podľa odsekov 2, 3, 9 a 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. Ak dobrovoľné poistenie trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 140, vymeriavací základ podľa odsekov 4, 9 a 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. Ak sa poistné na dôchodkové poistenie dodatočne dopláca len za časť kalendárneho mesiaca, vymeriavací základ podľa odsekov 9 a 10 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné dopláca. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.“.
42.
V § 138 odsek 16 znie:
„(16)
Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142 ods. 3 je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca, a mesačne najviac v sume maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou platného v kalendárnom roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca. Vymeriavací základ podľa prvej vety sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.“.
43.
V § 138 sa vypúšťajú odseky 14 až 16.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 14.
44.
Za § 138 sa vkladá § 138a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠138a
Odvodová odpočítateľná položka
Odvodová odpočítateľná položka je 200 eur za kalendárny mesiac. Ak vymeriavací základ zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a je za kalendárny mesiac nižší ako 200 eur, odvodová odpočítateľná položka je v sume tohto vymeriavacieho základu.“.
45.
V § 139 odsek 1 znie:
„(1)
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v
a)
§ 4 ods. 1 a ods. 2 písm. b) až d) je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti,
b)
§ 4 ods. 2 písm. a) je obdobie podľa § 139b ods. 1 písm. b).“.
46.
V § 139 odsek 3 znie:
„(3)
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnávateľa je
a)
rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu jeho zamestnanca,
b)
za fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) na účely úrazového poistenia a garančného poistenia kalendárny mesiac, za ktorý jej bol zúčtovaný na výplatu príjem podľa § 138 ods. 6 písm. b).“.
47.
V § 139a sa slová „ods. 1, 6, 8 až 12 a 17“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 5, 6, 11, 12 a 14“.
48.
§ 139b a 139c znejú:
㤠139b
(1)
Vymeriavací základ zamestnanca uvedeného v
a)
§ 4 ods. 1, ktorému bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti, a zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. a) až c), ktorému bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po zániku povinného dôchodkového poistenia, je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku,
b)
§ 4 ods. 2 písm. a), ktorému bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu počas trvania povinného dôchodkového poistenia, je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v kalendárnom roku, v ktorom bol tento príjem zúčtovaný na výplatu,
c)
§ 4 ods. 2 písm. a) a b), ktorému bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 plynúci z ním určenej dohody podľa § 227a zúčtovaný na výplatu po zániku povinného dôchodkového poistenia, je rozdiel medzi súčtom vymeriavacieho základu nezníženého o odvodovú odpočítateľnú položku za kalendárny mesiac trvania tohto poistenia a vymeriavacieho základu zisteného z pomernej časti príjmu zúčtovaného na výplatu po zániku povinného dôchodkového poistenia pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku a odvodovou odpočítateľnou položkou,
d)
§ 4 ods. 2 písm. d) je súčet pomernej časti príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaného na výplatu po zániku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania povinného dôchodkového poistenia a príjmu z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 za príslušný kalendárny mesiac.
(2)
Na odsek 1 sa § 138 ods. 1, 5, 6, 11, 12 a 14 vzťahujú rovnako.
§ 139c
Ak z vykonaného dokazovania nie je možné určiť vymeriavací základ zamestnanca na predpísanie dlžných súm poistného alebo vymeriavací základ na vykonanie ročného zúčtovania, za vymeriavací základ zamestnanca sa považuje
a)
vymeriavací základ zistený z vymeriavacieho základu vykázaného zamestnávateľom za kalendárny mesiac
1.
predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ nevykázal vymeriavací základ,
2.
nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ nevykázal vymeriavací základ, ak nie je možné uplatniť postup podľa prvého bodu,
b)
vymeriavací základ, ktorým je za kalendárny mesiac jedna dvanástina všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, za ktorý sa predpisuje poistné, ak nie je možné uplatniť postup podľa písmena a).“.
49.
§ 140 vrátane nadpisu znie:
㤠140
Vylúčenie povinnosti platiť poistné
(1)
Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity od
a)
jej uznania za dočasne práceneschopnú do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,
b)
začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ak porodila skôr, odo dňa pôrodu, do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 37. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak porodila skôr ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, do konca 43. týždňa odo dňa pôrodu, alebo ak je iným poistencom podľa § 49, odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti do priznania rodičovského príspevku, najdlhšie do konca 37. týždňa od prevzatia dieťaťa do starostlivosti,
c)
prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, najdlhšie do desiateho dňa potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti.
(2)
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity od vzniku nároku na výplatu nemocenského, ošetrovného alebo materského do zániku nároku na výplatu nemocenského, ošetrovného alebo materského.“.
50.
V § 142 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Zamestnanec a zamestnávateľ neplatia poistné preddavkami od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn vymeriavacích základov zamestnanca za predchádzajúce obdobie poistenia v zúčtovacom období u tohto zamestnávateľa dosiahol sumu maximálneho ročného vymeriavacieho základu, a to do konca tohto zúčtovacieho obdobia. Ak má zamestnanec viac právnych vzťahov k tomu istému zamestnávateľovi, dosiahnutie sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu sa zisťuje pre každý právny vzťah samostatne.
(3)
Zamestnávateľ neplatí poistné na garančné poistenie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn vymeriavacích základov zamestnanca neznížených o odvodovú odpočítateľnú položku a príjmov podľa § 138 ods. 6 písm. b) za predchádzajúce obdobie príslušného kalendárneho roka u tohto zamestnávateľa dosiahol sumu maximálneho ročného vymeriavacieho základu, a to do konca príslušného kalendárneho roka. Ak má zamestnanec viac právnych vzťahov k tomu istému zamestnávateľovi, dosiahnutie sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu sa zisťuje pre každý právny vzťah samostatne. Príslušný kalendárny rok je rok, za ktorý sa platí poistné na garančné poistenie.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 11.
51.
V § 142 ods. 6 sa slová „dodatočného platobného výmeru vydaného“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní“, slovo „predložení“ sa nahrádza slovom „podaní“ a slová „dodatočného platobného výmeru“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní správcom dane“.
52.
V § 143 odsek 1 znie:
„(1)
Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. d) a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), ak jej bol po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu a zúčtovaním tohto príjmu táto osoba nenadobudla postavenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. d), sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. a) a poistné z vymeriavacieho základu podľa § 139a a 139b sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu.“.
53.
V § 144 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
54.
§ 145 vrátane nadpisu znie:
㤠145
Vrátenie poistného
(1)
Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi do 30 dní od
a)
zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou, ak suma poistného zaplateného bez právneho dôvodu je v úhrne 5 eur a viac,
b)
doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo jej právneho nástupcu.
(2)
Poistné platené preddavkami zaplatené za zúčtovacie obdobie vo vyššej sume sa na účely vrátenia poistného Sociálnou poisťovňou podľa odseku 1 písm. a) nepovažuje do vykonania ročného zúčtovania za poistné zaplatené bez právneho dôvodu.
(3)
Právo na vrátenie poistného sa premlčí uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba uvedená v odseku 1 pripísaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
(4)
Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, poistné zaplatené bez právneho dôvodu v úhrne v sume nižšej ako 5 eur a poistné platené preddavkami zaplatené za zúčtovacie obdobie vo vyššej sume sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej poisťovne voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo voči jej právnemu nástupcovi.“.
55.
V § 146 ods. 3 druhej vete sa slovo „použijú“ nahrádza slovom „použije“.
56.
Za § 147 sa vkladajú § 147a až 147e, ktoré vrátane nadpisu nad § 147a znejú:
„Ročné zúčtovanie
§ 147a
(1)
Sociálna poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie za zúčtovacie obdobie do
a)
30. septembra,
b)
31. októbra, ak má platiteľ poistného za zúčtovacie obdobie predĺženú lehotu na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu.43)
(2)
Zúčtovacie obdobie je kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva.
(3)
Na účely vykonania ročného zúčtovania sa pohľadávka na poistnom platenom preddavkami, ktorá vznikla za zúčtovacie obdobie a je vykázaná ku dňu vykonania ročného zúčtovania na základe právoplatného rozhodnutia o predpísaní dlžného poistného alebo na základe právoplatného rozhodnutia o povolení splátok dlžných súm poistného, považuje za uspokojenú. Ak zamestnávateľ v zúčtovacom období nesplnil povinnosť odvádzať poistné platené preddavkami, na účely vykonania ročného zúčtovania jeho zamestnanca sa táto povinnosť považuje za splnenú.
§ 147b
(1)
Výsledkom ročného zúčtovania je
a)
preplatok na poistnom, ktorým je suma poistného určená z kladného rozdielu medzi vymeriavacím základom, z ktorého bolo za zúčtovacie obdobie zaplatené poistné preddavkami, a vymeriavacím základom, z ktorého má byť za zúčtovacie obdobie zaplatené poistné,
b)
nedoplatok na poistnom, ktorým je suma poistného určená zo záporného rozdielu medzi vymeriavacím základom, z ktorého bolo za zúčtovacie obdobie zaplatené poistné preddavkami, a vymeriavacím základom, z ktorého má byť za zúčtovacie obdobie zaplatené poistné, alebo
c)
vyrovnaná bilancia, ak suma poistného určená z vymeriavacieho základu, z ktorého bolo za zúčtovacie obdobie zaplatené poistné preddavkami, sa rovná sume poistného určenej z vymeriavacieho základu, z ktorého má byť za zúčtovacie obdobie zaplatené poistné.
(2)
Výsledok ročného zúčtovania poistenca, ktorý je povinný platiť poistné z viacerých zárobkových činností v zúčtovacom období, sa určí po vzájomnom započítaní výsledkov ročného zúčtovania vykonaných z každej zárobkovej činnosti. Ak úhrn vymeriavacích základov zo všetkých zárobkových činností, z ktorých poistenec podľa prvej vety má za zúčtovacie obdobie zaplatiť poistné, je vyšší ako maximálny ročný vymeriavací základ podľa odseku 7 alebo podľa § 138 ods. 11, vymeriavací základ z každej zárobkovej činnosti, z ktorého poistenec má za zúčtovacie obdobie zaplatiť poistné, sa zníži o sumu určenú ako súčin preplatkového koeficientu a sumy zodpovedajúcej rozdielu medzi úhrnom vymeriavacích základov zo všetkých zárobkových činností, z ktorých poistenec má za zúčtovacie obdobie zaplatiť poistné, a maximálnym ročným vymeriavacím základom podľa odseku 7 alebo podľa § 138 ods. 11. Preplatkový koeficient sa určí ako podiel vymeriavacieho základu z každej zárobkovej činnosti, z ktorého poistenec podľa prvej vety má za zúčtovacie obdobie zaplatiť poistné, a úhrnu vymeriavacích základov zo všetkých zárobkových činností, z ktorých poistenec má za zúčtovacie obdobie zaplatiť poistné; preplatkový koeficient sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol.
(3)
Vymeriavací základ, z ktorého má byť za zúčtovacie obdobie zaplatené poistné poistencom, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť podľa § 3, je úhrn vymeriavacích základov dosiahnutých v zúčtovacom období, najviac vo výške maximálneho ročného vymeriavacieho základu.
(4)
Vymeriavací základ zamestnanca podľa § 4 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), ktorý si uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku v zúčtovacom období, na účely odseku 3 je úhrn vymeriavacích základov podľa § 138 ods. 1 prvej vety až tretej vety z právneho vzťahu podľa § 4 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) dosiahnutých v zúčtovacom období, najviac vo výške maximálneho ročného vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 11 prvej vety. Vymeriavací základ podľa prvej vety sa znižuje o
a)
sumu zodpovedajúcu 12-násobku odvodovej odpočítateľnej položky; ak vymeriavací základ podľa prvej vety je nižší ako suma zodpovedajúca 12-násobku odvodovej odpočítateľnej položky, odvodová odpočítateľná položka je v sume tohto vymeriavacieho základu,
b)
úhrn súm odvodovej odpočítateľnej položky, o ktorý bol znížený vymeriavací základ v zúčtovacom období, ak si zamestnanec uplatnil právo podľa § 227b.
(5)
Ak si zamestnanec v právnom vzťahu podľa § 4 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) uplatnil v zúčtovacom období odvodovú odpočítateľnú položku v sume nižšej ako v sume odvodovej odpočítateľnej položky podľa odseku 4 písm. a), vymeriavací základ sa zníži postupne o sumu odvodovej odpočítateľnej položky
a)
uplatnenú zamestnancom v zúčtovacom období,
b)
určenú ako rozdiel medzi sumou odvodovej odpočítateľnej položky podľa odseku 4 písm. a) a sumou odvodovej odpočítateľnej položky podľa písmena a), najviac do sumy vymeriavacieho základu dosiahnutého v právnom vzťahu podľa § 4 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), v ktorom si zamestnanec
1.
uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku v zúčtovacom období; ak zamestnanec mal v zúčtovacom období najmenej dva takéto právne vzťahy, vymeriavací základ sa zníži o takto určenú sumu odvodovej odpočítateľnej položky v poradí, v akom zamestnávatelia podali prihlášku na dôchodkové poistenie zamestnanca,
2.
neuplatnil odvodovú odpočítateľnú položku, ak nie je možné postupovať podľa prvého bodu; časť vety za bodkočiarkou v prvom bode platí rovnako.
(6)
Vymeriavací základ, z ktorého má byť za zúčtovacie obdobie zaplatené poistné zamestnávateľom, je úhrn vymeriavacích základov, z ktorých má byť zaplatené poistné jeho zamestnancom v zúčtovacom období.
(7)
Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti poistenca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť zamestnanca alebo povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, trvalo len časť zúčtovacieho obdobia alebo v zúčtovacom období sú obdobia podľa § 140, maximálny ročný vymeriavací základ sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity. Úprava maximálneho ročného vymeriavacieho základu podľa prvej vety sa vzťahuje aj na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity zamestnávateľom zamestnanca podľa prvej vety. Maximálny ročný vymeriavací základ upravený podľa prvej vety pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
(8)
Ak nie je možné určiť vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 138 ods. 2 z dôvodu, že nepodala daňové priznanie, platí, že toto priznanie nepodala z dôvodu, že jej príjmy dosiahnuté v zúčtovacom období nepresiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane podľa osobitného predpisu,7) pokiaľ sa nepreukáže opak. Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa prvej vety na účely odseku 3 je úhrn vymeriavacích základov podľa § 138 ods. 9 písm. a) za kalendárne mesiace zúčtovacieho obdobia, počas ktorých bola povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená; to platí aj vtedy, ak samostatne zárobkovo činná osoba podá daňové priznanie v inom štáte a nie je možné určiť vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 138 ods. 2.
(9)
Ak bol zamestnancovi v zúčtovacom období zúčtovaný na výplatu príjem, ktorý je oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,80) viacerými zamestnávateľmi v úhrne v sume vyššej, ako ustanovuje osobitný predpis,80) vymeriavací základ zamestnanca z každého tohto právneho vzťahu sa na účely ročného zúčtovania pomerne zvýši podľa výšky príjmu zúčtovaného na výplatu.
(10)
Sociálna poisťovňa pri poskytovaní údajov za zúčtovacie obdobie, za ktoré bolo vykonané ročné zúčtovanie, vychádza z ročného zúčtovania.
§ 147c
Platiteľ poistného je povinný Sociálnej poisťovni zaplatiť nedoplatok na poistnom najneskôr do 45 dní od právoplatnosti rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania.
§ 147d
(1)
Sociálna poisťovňa zníži preplatok na poistnom o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu,7) a ak Sociálna poisťovňa eviduje pohľadávku podľa § 147a ods. 3, zníži preplatok na poistnom o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu7) až zo sumy preplatku na poistnom, ktorá je výsledkom zápočtu tejto pohľadávky. Preplatok na poistnom znížený podľa prvej vety použije Sociálna poisťovňa na zápočet inej pohľadávky.
(2)
Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť preplatok na poistnom platiteľovi poistného alebo jeho právnemu nástupcovi po vykonaní zápočtu pohľadávky podľa odseku 1 do 45 dní od právoplatnosti rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania. Sociálna poisťovňa uhradí preplatok na účet platiteľa poistného alebo právneho nástupcu platiteľa poistného, alebo poštovou poukážkou, ak účet nemá.
§ 147e
Ak suma preplatku na poistnom alebo nedoplatku na poistnom je nižšia ako 5 eur, povinnosť zaplatiť nedoplatok na poistnom alebo povinnosť vrátiť preplatok na poistnom nevzniká.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80 znie:
„“.
80) § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 63/2018 Z. z.“.
57.
V § 151 ods. 2 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
58.
V § 152a sa za slová „premlčanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)“ vkladajú slová „ročné zúčtovanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) platených preddavkami,“ a za slovo „platia“ sa vkladajú slová „§ 139c,“.
59.
V § 170 ods. 1 prvá veta znie: „Sociálna poisťovňa zhromažďuje údaje na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1) na plnenie funkcie prístupového bodu podľa § 120 ods. 5 a údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík92a) (ďalej len „analytické údaje“) vo vlastnom informačnom systéme.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92a znie:
92a) Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.
60.
V § 170 odsek 8 znie:
„(8)
Sociálna poisťovňa poskytuje na základe žiadosti zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutej osoby
a)
ministerstvu vnútra údaje potrebné na overenie
1.
plnenia povinností žiadateľa o azyl a osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana podľa osobitného predpisu,92ab)
2.
rozhodných skutočností o nadobudnutí odbornej praxe podľa osobitného predpisu,92aba)
b)
okresnému úradu v sídle kraja údaje na overenie plnenia povinnosti pri prevádzkovaní živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu podľa osobitného predpisu.92abb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 92aba a 92abb znejú:
92aba) § 66b ods. 3 písm. a) a § 66h ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
92abb) § 11 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
61.
V § 170 ods. 10 sa nad slovom „údajov“ odkaz „92a)“ nahrádza odkazom „92ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92ad znie:
92ad) § 73 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
62.
V § 172 odsek 5 znie:
„(5)
Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch, o poistnom v sporných prípadoch, o príspevku na starobné dôchodkové sporenie1) v sporných prípadoch, o pokute, o penále, o povinnosti vrátiť dávku alebo jej časť podľa § 236 alebo o povinnosti nahradiť neprávom vyplatenú sumu na dávke podľa § 237, o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty, penále a ostatných dlžných súm podľa § 237a a o výsledku ročného zúčtovania.“.
63.
V § 178 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa dvadsiatym bodom, ktorý znie:
„20.
o výsledku ročného zúčtovania,“.
64.
V § 184 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Konanie vo veci ročného zúčtovania sa začína z podnetu pobočky.“.
65.
V § 193 ods. 3 sa slovo „skutkový“ nahrádza slovom „skutočný“.
66.
§ 194 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Konanie o povolení splátok dlžných súm poistného plateného preddavkami alebo o predpísaní dlžného poistného plateného preddavkami, ktoré ku dňu vykonania ročného zúčtovania nie je právoplatne skončené, sa zastaví.“.
67.
V § 196 ods. 7 sa slovo „v“ nahrádza slovom „vo“.
68.
V § 212 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
o výsledku ročného zúčtovania,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
69.
V § 212 ods. 4 sa slová „do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty“ nahrádzajú slovami „počas uloženia na pošte, deň vrátenia nedoručenej písomnosti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne“.
70.
V § 212 ods. 5 sa slová „do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty“ nahrádzajú slovami „počas odbernej lehoty, deň vrátenia nedoručenej zásielky organizačnej zložke Sociálnej poisťovne“.
71.
V § 212 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta.
72.
V § 214 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a proti rozhodnutiu o povolení splátok dlžných súm podľa § 237a“.
73.
V § 215 ods. 2 sa slová „ôsmom bode a deviatom bode“ nahrádzajú slovami „ôsmom bode, deviatom bode a dvadsiatom bode“.
74.
Za § 218 sa vkladá § 218a, ktorý znie:
㤠218a
Na konanie o odvolaní sa použijú primerane ustanovenia § 172 až 213.“.
75.
V § 222 odsek 4 znie:
„(4)
Po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia sa obnova povolí alebo nariadi,
a)
ak zamestnávateľ pred vykonaním ročného zúčtovania nesplnil povinnosť prihlásenia zamestnanca podľa § 231 ods. 1 písm. b),
b)
ak zamestnávateľ zúčtoval na výplatu príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca alebo
c)
na základe rozhodnutia súdu, ktoré má vplyv na právoplatné rozhodnutie vydané v nedávkovom konaní.“.
76.
Za § 223 sa vkladá § 223a, ktorý znie:
㤠223a
Na povolenie alebo nariadenie obnovy nedávkového konania generálnym riaditeľom sa použijú ustanovenia § 221 až 223.“.
77.
V § 226 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky“.
78.
V § 226 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
postúpiť na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
1.
príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,100b) do
1a.
desiatich dní od priradenia platby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sporiteľovi a do 60 dní od ich priradenia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, najskôr odo dňa splatnosti týchto príspevkov,
1b.
piatich dní od uhradenia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zo základného fondu garančného poistenia,
1c.
desiatich dní od právoplatnosti rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania, ak ide o postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z preplatku na poistnom, z ktorého Sociálna poisťovňa vykonala zápočet podľa § 147b ods. 2
a § 147d,
2.
penále podľa § 241a do piatich dní od uhradenia penále podľa § 241a zo správneho fondu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100a sa vypúšťa.
79.
V § 226 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
prideliť identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca a sprístupniť ho zamestnávateľovi bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,“.
Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená o) až q).
80.
V § 226 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o)
sprístupniť zamestnávateľovi informácie potrebné na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky jeho zamestnancom bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia alebo oznámenia o uplatnení práva podľa § 227a,“.
Doterajšie písmená o) až q) sa označujú ako písmená p) až r).
81.
V § 226 ods. 5 sa za slovo „účtu“ vkladajú slová „a identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca“.
82.
V § 226 odsek 5 znie:
„(5)
Sociálna poisťovňa určí spôsob sprístupnenia
a)
informácie o zmenách stavu individuálneho účtu,
b)
identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca,
c)
informácií potrebných na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky.“.
83.
Nad § 227 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
Práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok“.
Súčasne sa vypúšťa nadpis § 227.
84.
V § 227a odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. b), má právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky počas zúčtovacieho obdobia. Zamestnanec, ktorý si uplatňuje právo na určenie dohody podľa prvej vety, je povinný určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu.“.
85.
V § 227a ods. 2 úvodnej vete sa slová „Fyzická osoba“ nahrádzajú slovom „Zamestnanec“ a slovo „povinná“ sa nahrádza slovom „povinný“.
86.
V § 227a ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
87.
V § 227a sa vypúšťa odsek 4.
88.
Za § 227a sa vkladá § 227b, ktorý znie:
㤠227b
Zamestnanec, ktorý si uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku v zúčtovacom období, má na účely ročného zúčtovania právo vyjadriť nesúhlas s uplatnením odvodovej odpočítateľnej položky v sume vyššej ako úhrn súm odvodovej odpočítateľnej položky, o ktorý bol znížený vymeriavací základ v zúčtovacom období. O uplatnení práva podľa prvej vety je zamestnanec povinný písomne informovať Sociálnu poisťovňu najneskôr do dňa vykonania ročného zúčtovania.“.
89.
V § 231 ods. 1 písm. b) prvom bode sa vypúšťajú slová „okrem zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody podľa § 227a,“ a slová „písm. a) až c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a), b) a d)“.
90.
V § 231 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú druhý bod až piaty bod.
Doterajší šiesty bod až deviaty bod sa označujú ako druhý bod až piaty bod.
91.
V § 231 ods. 1 písm. b) piatom bode sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
92.
V § 231 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
oznámiť pobočke uplatnenie a ukončenie uplatňovania práva zamestnancom podľa
§ 227a ods. 1 najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom zamestnanec splnil povinnosť podľa § 227a ods. 2,“.
93.
V § 231 ods. 1 písm. f) druhom bode sa za slovo „mesiac“ vkladajú slová „zúčtovacieho obdobia“.
94.
V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
oznámiť Sociálnej poisťovni súčasne s plnením povinnosti podľa písmen b) a f) údaje z evidencie analytických údajov zamestnanca evidovaných v čase oznámenia.“.
95.
V § 231 ods. 2 sa slová „j) a m) a n)“ nahrádzajú slovami „j), m) až p)“.
96.
V § 231 ods. 3 sa slová „m) a n)“ nahrádzajú slovami „m) až p)“.
97.
V § 231 odsek 5 znie:
„(5)
Plnenie povinností podľa odseku 1 ústavom na výkon väzby a ústavom na výkon trestu odňatia slobody, ktoré plnia povinnosti zamestnávateľa podľa osobitných predpisov39d) pre fyzickú osobu vo výkone väzby a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce, upraví dohoda medzi Sociálnou poisťovňou a ministerstvom spravodlivosti.“.
98.
V § 232 ods. 2 písm. a) sa slovo „priezvísk“ nahrádza slovom „priezvisk“.
99.
V § 232 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
identifikačné číslo právneho vzťahu podľa § 226 ods. 1 písm. n),“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
100.
V § 232 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
neobmedzený vymeriavací základ zamestnanca,“.
101.
Za § 232 sa vkladá § 232a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠232a
Evidencia analytických údajov zamestnanca
(1)
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku
a)
dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
b)
právneho vzťahu fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d).
(2)
Evidencia analytických údajov obsahuje
a)
číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí,101a)
b)
dohodnutý rozsah pracovného času,
c)
počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovanému na výplatu za mesiac,
d)
číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.101b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 101a a 101b znejú:
101a) § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2011 Z. z.
101b) § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.“.
102.
V § 233 odsek 3 znie:
„(3)
Orgány inšpekcie práce, orgány štátnej banskej správy a ďalšie príslušné dozorné orgány podľa osobitných predpisov71) sú povinné oznámiť pobočke skutočnosti zistené pri výkone ich činnosti a poskytovať súčinnosť potrebnú na výkon sociálneho poistenia podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
71) Napríklad zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
103.
V § 233 ods. 6 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
na žiadosť Sociálnej poisťovne
1.
výšku príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu7) na zistenie správnej sumy poistného,
2.
meno a priezvisko fyzickej osoby, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak nemá rodné číslo, úhrn príjmov zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu7) dosiahnutých v zúčtovacom období u zamestnávateľa najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, najskôr však 31. mája kalendárneho roka, na účely vykonania ročného zúčtovania podľa § 147a,“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).
104.
V § 233 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
zmenu základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá vyplynula z právoplatného rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní správcom dane alebo z dodatočného daňového priznania fyzickej osoby uvedenej v písmene b), a zmenu výšky zaplateného poistného na povinné verejné zdravotné poistenie do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní správcom dane alebo od podania dodatočného daňového priznania správcovi dane.“.
105.
Nadpis § 235 znie:
„Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby a identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca“.
106.
Doterajší text § 235 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zamestnávateľ je povinný od sprístupnenia identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca podľa § 226 ods. 1 písm. n) uvádzať toto číslo pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou.“.
107.
V § 239 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
108.
V § 240 odsek 1 znie:
„(1)
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odviesť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) ktorá neodviedla poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný kalendárny mesiac včas alebo ich odviedla v nižšej sume alebo ktorá nesplnila povinnosť podľa § 147c, Sociálna poisťovňa predpíše penále, ak odsek 2 neustanovuje inak, vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) do
a)
dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená
1.
poukázaním dlžnej sumy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici,
2.
zaplatením dlžnej sumy v hotovosti,
3.
zaplatením dlžnej sumy exekútorovi,
4.
vykonaním zápočtu,
b)
dňa, v ktorom bolo vykonané ročné zúčtovanie, ak sa penále predpisuje fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odviesť poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,1) ktorá neodviedla za príslušný kalendárny mesiac zúčtovacieho obdobia poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) platené preddavkami alebo ich odviedla v nižšej sume, ak nejde o pohľadávku, ktorá sa na účely vykonania ročného zúčtovania považuje za uspokojenú,
c)
dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka podľa § 149 ods. 8 alebo § 151, alebo
d)
dňa, v ktorom začala vykonávať kontrolu.“.
109.
V § 241 ods. 1 sa slová „ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8 a 9“.
110.
V § 242 ods. 4 sa za slovo „troch“ vkladá slovo „pracovných“.
111.
V § 244 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanci kontrolovaného subjektu a fyzické osoby dotknuté kontrolou sú povinné na požiadanie zamestnanca kontroly pri výkone kontroly preukázať svoju totožnosť dokladom totožnosti.“.
112.
V § 244 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky“.
113.
V § 245 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
114.
Za § 293ee sa vkladajú § 293ef a 293eg, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠293ef
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2021
Sociálna poisťovňa pridelí identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca, ktorý je
k 1. januáru 2021 v právnom vzťahu k zamestnávateľovi a zamestnávateľ z tohto dôvodu prihlásil zamestnanca pred 1. januárom 2021 do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, a sprístupní ho zamestnávateľovi do 31. januára 2021.
§ 293eg
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi a poistencovi, ktorý vykonáva viacero činností zamestnanca, Sociálna poisťovňa vráti poistné zaplatené bez právneho dôvodu za obdobie do 31. decembra 2021 do 30 dní od
a)
zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo
b)
doručenia písomnej žiadosti tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo jej právneho nástupcu alebo tohto poistenca.
(2)
Sociálna poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2023 za zúčtovacie obdobie roku 2022.
(3)
Ak poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. januárom 2022 a trvá aj po 31. decembri 2021 alebo právny vzťah fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) vznikol pred
1. januárom 2022 a trvá aj po 31. decembri 2021, zamestnávateľ vedie v evidencii analytických údajov zamestnanca údaje podľa § 232a ods. 2 za obdobie od 1. januára 2022.“.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015
Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 43 ods. 3 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „poistné zo zaplateného poistného na sociálne poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6, vrátené Sociálnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného plateného preddavkami,21)“.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 70 ods. 12 druhej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová:
„a na výsledok ročného zúčtovania poistného plateného preddavkami v sociálnom poistení podľa osobitného predpisu15)“.
Čl. IV
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 8.
2.
V § 23 ods. 4 sa vypúšťajú slová „uvedeného v odseku 4“.
3.
V § 23 ods. 5 sa za slovom „suma“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá je najmenej v sume vymeriavacieho základu uvedenej v odseku 4 platnej ku dňu, v ktorom sa povinné príspevky doplácajú“ sa nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) § 138 ods. 9 písm. b) a ods. 10 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Vymeriavací základ, z ktorého majú byť za zúčtovacie obdobie22) zaplatené povinné príspevky, je vymeriavací základ podľa osobitného predpisu.23)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 znejú:
22) § 147a ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2018 Z. z.
23) § 147b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2018 Z. z.“.
5.
V § 23a sa slová „ods. 1, 4, 6, 7 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 4 a 8“.
6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30 a 31 znejú:
30) § 140 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31) § 140 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 25 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.
8.
V § 27 ods. 1 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení platia povinné príspevky preddavkami.“.
9.
V § 27 ods. 6 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
36) § 143 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 28a ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „dôvodu,“ vkladajú slová „alebo preplatku na poistnom v sume zodpovedajúcej povinným príspevkom, ktorý je výsledkom ročného zúčtovania poistného plateného preddavkami podľa osobitného predpisu3)“.
12.
V § 28a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Sociálna poisťovňa je povinná po vykonaní ročného zúčtovania poistného plateného preddavkami podľa osobitného predpisu3) elektronickými prostriedkami vyžiadať si od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie preplatku na poistnom v sume zodpovedajúcej povinným príspevkom, ak suma tohto preplatku je vyššia ako suma zodpovedajúca úhrnu povinných príspevkov platených preddavkami, ktorú má samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení zaplatiť do
a)
30. júna kalendárneho roka dva roky nasledujúcom po kalendárnom roku, za ktorý sa vykonalo ročné zúčtovanie poistného plateného preddavkami podľa osobitného predpisu,3) alebo
b)
30. septembra kalendárneho roka dva roky nasledujúcom po kalendárnom roku, za ktorý sa vykonalo ročné zúčtovanie poistného plateného preddavkami podľa osobitného predpisu,3) ak má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu.36aa)“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36aa znie:
36aa) § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 28a ods. 5 celom texte sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“ a slová „postúpených bez právneho dôvodu“ sa nahrádzajú slovami „vyžiadaných podľa odsekov 2 a 3“.
14.
V § 28a ods. 7 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „až 6“.
15.
V § 95 ods. 2 prvej vete sa za slová „§ 28a ods. 2“ vkladajú slová „a 3“ a slová „§ 28a ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 28a ods. 5“.
Čl. V
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „však“.
2.
V § 13 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na dôchodkové poistenie preddavkami podľa osobitného predpisu;4) vymeriavací základ sa neupravuje na základe právoplatného rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného preddavkami podľa osobitného predpisu,4a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
4) § 138 a 139b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4a) § 147b ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2018 Z. z.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 16, 19, 60, 69, 70 a 102, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, čl. I bodov 79, 81, 99, 105, 106 a § 293ef v 114. bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, a čl. I bodov 2 až 15, 17, 18, 20 až 41, 43 až 59, 61 až 68, 71 až 78, 80, 82 až 98, 100, 101, 103, 104, 107 až 113 a § 293eg v 114. bode, čl. II až čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.