316/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

316
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
25. februára 2015 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (oznámenie č. 139/2005 Z. z.).

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 15. apríla 2015. Ratifikačná listina bola uložená 24. apríla 2015 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudne platnosť 27. novembra 2018 v súlade s článkom 11 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 27. novembra 2018.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 207/17 zo 4. augusta 2015.