314/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2018 do 28.02.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

314
ZÁKON
z 24. októbra 2018
o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
TRETIA ČASŤ
SUDCOVIA ÚSTAVNÉHO SÚDU
Ustanovovanie sudcov ústavného súdu do funkcie
§ 14
(1)
Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) prezident.
(2)
Národná rada navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu, ktorých má prezident vymenovať.
(3)
Funkčné obdobie sudcu ústavného súdu je 12 rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu sudcu ústavného súdu.
§ 15
(1)
Návrhy na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu môžu podať národnej rade
a)
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanci národnej rady“),
b)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
c)
predseda ústavného súdu,
d)
predseda Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „predseda súdnej rady“),
e)
najmenej päť členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
f)
predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho súdu“),
g)
generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“),
h)
verejný ochranca práv,
i)
profesijné organizácie právnikov,
j)
vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva.
(2)
Návrh na voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu okrem náležitostí podľa osobitného predpisu1) obsahuje
a)
označenie navrhovateľa,
b)
predmet návrhu,
c)
listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu sudcu ústavného súdu spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu ústavného súdu,
1.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny osvedčujúcej meno, priezvisko, vek, štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
2.
originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
3.
doklady, z ktorých vyplýva, že uchádzač o funkciu sudcu ústavného súdu je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní,
4.
vyhlásenie uchádzača o funkciu sudcu ústavného súdu, že nie je členom politickej strany alebo politického hnutia, a ak je, vyhlásenie, že pred zložením sľubu sa vzdá členstva v politickej strane alebo politickom hnutí,
5.
vyhlásenie uchádzača o funkciu sudcu ústavného súdu, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, výkon ktorej je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu ústavného súdu, a ak vykonáva, vyhlásenie, že ešte pred zložením sľubu sa vzdá takejto funkcie alebo činnosti,
d)
dátum vyhotovenia návrhu a podpis navrhovateľa.
(3)
Návrh na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu musí byť odôvodnený a jeho prílohou musí byť motivačný list osoby navrhovanej na kandidáta na sudcu ústavného súdu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KANCELÁRIA ÚSTAVNÉHO SÚDU
Organizačné a personálne zabezpečenie činnosti ústavného súdu
§ 29
(1)
Odbornú podporu a plnenie úloh spojených s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti ústavného súdu zabezpečuje kancelária ústavného súdu. Kancelária ústavného súdu je štátnou rozpočtovou organizáciou.
(2)
Kanceláriu ústavného súdu riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie ústavného súdu. Vedúceho kancelárie ústavného súdu vymenúva a odvoláva predseda ústavného súdu. Vedúci kancelárie ústavného súdu zodpovedá za svoju činnosť predsedovi ústavného súdu. Vedúcemu kancelárie ústavného súdu určuje plat podľa osobitného predpisu4) predseda ústavného súdu. Ďalšie náležitosti spojené s výkonom funkcie vedúceho kancelárie ústavného súdu ustanovuje osobitný predpis.5)
(3)
Úlohy kancelárie ústavného súdu plnia štátni zamestnanci a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme.
(4)
Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie ústavného súdu a postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v kancelárii ústavného súdu upravuje organizačný poriadok kancelárie ústavného súdu, ktorý vydáva vedúci kancelárie ústavného súdu.
§ 30
(1)
Na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej služby v kancelárii ústavného súdu sa vzťahuje osobitný predpis,4) ak odsek 2 alebo odsek 3 neustanovujú inak.
(2)
Štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu v kancelárii ústavného súdu, sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu6) charakteristík platových tried štátneho zamestnanca v kancelárii ústavného súdu a platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii ústavného súdu. Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v kancelárii ústavného súdu sú uvedené v prílohe č. 1. Platové tarify štátnych zamestnancov v kancelárii ústavného súdu sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii ústavného súdu sa upravuje v súlade s výškou a termínom splatnosti určenými podľa osobitného predpisu.6) Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov v kancelárii ústavného súdu určí služobný predpis kancelárie ústavného súdu.
(4)
Na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v kancelárii ústavného súdu sa vzťahuje osobitný predpis.7) Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme v kancelárii ústavného súdu sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu.8)
§ 31
Súdni poradcovia
(1)
Na ústavnom súde pôsobia súdni poradcovia. Súdni poradcovia môžu byť štátnymi zamestnancami v kancelárii ústavného súdu alebo môžu činnosť súdneho poradcu vykonávať na základe zmluvného vzťahu s kanceláriou ústavného súdu.
(2)
Súdny poradca vykonáva svoju funkciu podľa pokynov sudcu ústavného súdu, najmä pripravuje podklady pre rozhodovanie, spracúva koncepty rozhodnutí a plní ďalšie odborné úlohy. Predseda ústavného súdu, predseda senátu ústavného súdu a sudca ústavného súdu môžu súdneho poradcu poveriť jednotlivými procesnými úkonmi, ktoré inak patria sudcovi ústavného súdu, najmä obstaraním listín potrebných na rozhodnutie a zabezpečením náležitostí návrhu na začatie konania. Súdny poradca je viazaný pokynmi sudcu ústavného súdu. Súdny poradca nemôže vypočúvať účastníkov konania ani svedkov.
(3)
Súdny poradca musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročnú prax v právnickom povolaní. Súdny poradca musí byť bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola odsúdená za úmyselný trestný čin. Na účel preukázania bezúhonnosti uchádzač o funkciu súdneho poradcu poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje kancelária ústavného súdu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(4)
Každý sudca ústavného súdu má právo na pridelenie najmenej štyroch súdnych poradcov. Sudcovi ústavného súdu, na základe jeho návrhu, pridelí predseda ústavného súdu najmenej troch súdnych poradcov zo súdnych poradcov, ktorí sú štátnymi zamestnancami v kancelárii ústavného súdu a ktorí v čase prideľovania už nie sú pridelení inému sudcovi ústavného súdu. Sudca ústavného súdu má právo vybrať si ostatných súdnych poradcov, ktorí budú činnosť súdneho poradcu vykonávať na základe zmluvného vzťahu s kanceláriou ústavného súdu.
(5)
Povinnosť mlčanlivosti podľa § 23 ods. 3 sa vzťahuje aj na súdnych poradcov. Súdneho poradcu môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť predseda ústavného súdu.
(6)
Súdny poradca, ktorý je štátnym zamestnancom v kancelárii ústavného súdu, má právo vykonať odbornú justičnú skúšku za rovnakých podmienok ako vyšší súdny úradník. Na prípravu a vykonanie odbornej justičnej skúšky poskytne kancelária ústavného súdu súdnemu poradcovi služobné voľno s náhradou platu v trvaní štyroch týždňov. Návrh na vykonanie odbornej justičnej skúšky súdnym poradcom predkladá Justičnej akadémii Slovenskej republiky predseda ústavného súdu. K návrhu priloží aj hodnotenie súdneho poradcu.
PIATA ČASŤ
KONANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 249
(1)
Kancelária ústavného súdu zriadená podľa zákona účinného do 14. novembra 2018 sa považuje za kanceláriu ústavného súdu podľa tohto zákona.
(2)
Štátnozamestnanecké pomery a pracovné pomery zamestnancov kancelárie ústavného súdu, ktoré vznikli podľa predpisov účinných do 14. novembra 2018, ostávajú zachované.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 546/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 71/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 114/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 331/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 72/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 9 až 10 sa vypúšťajú.
2.
Nadpis pod § 11 sa vypúšťa.
3.
V § 11 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 217/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
71) Čl. 134 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 15 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
72) § 15 zákona č. 314/2018 Z. z.“.
3.
V § 116a ods. 1 sa za slová „výsledky vedeckej,“ vkladá slovo „publikačnej,“.
4.
V § 116a odsek 3 znie:
„(3)
Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov na sudcu ústavného súdu a prezidenta republiky; prezidenta republiky môže na schôdzi ústavnoprávneho výboru zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorému sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada. So súhlasom výboru môže vystúpiť splnomocnený pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu sudcu ústavného súdu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát na sudcu ústavného súdu odpovedať na otázky poslancov prítomných na schôdzi ústavnoprávneho výboru a prezidenta republiky prípadne jeho zástupcu.“.
5.
V § 116a ods. 5 sa slová „sedem dní“ nahrádzajú slovami „45 dní“.
6.
§ 116a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos.“.
7.
Za § 150b sa vkladá § 150c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2018
Pri voľbe sudcov ústavného súdu podľa zákona účinného od 15. novembra 2018 na voľné miesta sudcov ústavného súdu uvoľnené v roku 2019 je lehota podľa § 116a ods. 5 15 dní.“.
Čl. V
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28a ods. 2 sa za slovo „komunikácie“ vkladajú slová „s odkazom na podrobnosti uvedené vo vyhlásení výberového konania zverejnenom na webovom sídle súdnej rady a ministerstva“.
2.
V § 28d odsek 3 znie:
„(3)
V databázach podľa odseku 1 sa kandidáti na funkciu sudcu zoradia podľa úspešnosti v hromadnom výberovom konaní. Databázy podľa odseku 1 sa na základe výsledkov ďalšieho hromadného výberového konania dopĺňajú podľa poradia úspešnosti o kandidátov na funkciu sudcu z ďalšieho hromadného výberového konania ich zaradením do databázy za kandidátov na funkciu sudcu zaradených do databázy skôr. Voľné miesta sudcov sa obsadzujú z kandidátov na funkciu sudcu podľa úspešnosti v hromadnom výberovom konaní, ktoré je v databáze podľa odseku 1 uvedené ako prvé v poradí.“.
3.
Za § 151zb sa vkladá § 151zc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠151zc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. novembra 2018
Kandidáti na funkciu sudcu zaradení do databázy kandidátov na funkciu sudcu k 14. novembru 2018 sú na účely § 28d ods. 3 v znení účinnom od 15. novembra 2018 kandidátmi na funkciu sudcu z jedného hromadného výberového konania.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2018 okrem čl. I § 1 až 13 a § 16 až 28 a § 32 až 248 a § 250 a 251, čl. II, čl. VI až čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 116a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
§ 16 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
§ 95 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 134 až 137 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 127, § 157 a 159 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Čl. 10 ods. 2 až 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
§ 6 ods. 2 a 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
k zákonu č. 314/2018 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA
V KANCELÁRII ÚSTAVNÉHO SÚDU


1. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: referent
Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
1.01
Obslužné práce alebo rutinné práce podľa pokynov alebo podľa zaužívaného postupu s presne stanovenými výstupmi.
1.02
Jednoduché administratívne práce, hospodársko-správne práce alebo ekonomické práce podľa presných postupov a pokynov.
1.03
Podporná a opakujúca sa činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.
1.04
Rutinná činnosť pri príprave čiastkových podkladov na rozhodovanie vykonávaná spravidla s úplnými informáciami spracúvanými podľa presných postupov a podrobných pokynov.
2. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
2.01
Opakujúca sa činnosť s premenlivými informáciami spracúvanými podľa rámcových pokynov alebo zaužívaného postupu s presne určenými výstupmi.
2.02
Opakujúca sa činnosť pri príprave podkladov.
2.03
Samostatná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.
2.04
Vybavovanie vymedzenej agendy podľa potreby a v zmysle presných pokynov zo strany nadriadeného.
3. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné všeobecné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
3.01
Podporná činnosť pri príprave podkladov na rozhodovanie alebo pri príprave správneho konania zvládnuteľná v rámci existujúcich štandardov.
3.02
Samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend vo vymedzenom rozsahu s určitým rozsahom väzieb v rámci súboru vykonávaných činností, s prípadnou spoluprácou s organizačnými útvarmi v rámci príslušného úseku.
3.03
Samostatná činnosť vo vecne vymedzenej činnosti
3.04
Samostatné vybavovanie administratívnej a inej pravidelne sa opakujúcej agendy podľa potreby a v zmysle pokynov zo strany nadriadeného.
4. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný referent
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
4.01
Samostatné vybavovanie odbornej agendy uplatňovania štátno-zamestnaneckých vzťahov vo vecne vymedzenej oblasti.
4.02
Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy.
4.03
Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy vo vecne vymedzenej oblasti tvoriacej podklad na riadenie, na rozhodovanie, na kontrolu alebo príprava podkladov na odborné stanoviská.
4.04
Pravidelná odborná činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi.
4.05
Samostatná činnosť v oblasti odbornej prípravy a realizácie činností vo vecne vymedzenej oblasti
4.06
Samostatné vybavovanie ucelenej odbornej agendy pri príprave rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky.
5. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: radca
Kvalifikačné predpoklady: úplne stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
5.01
Samostatná odborná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti alebo odborná činnosť na vypracúvanie čiastkových podkladov na odborné stanoviská vo vecne vymedzenej oblasti.
5.02
Kontrolná činnosť vo vecne vymedzenej oblasti.
5.03
Samostatná koordinačná činnosť na úseku vybavovania ucelenej odbornej agendy.
5.04
Podporná činnosť pri vypracúvaní podkladov pre riadenie a koordináciu vymedzených odborných procesov.
6. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: samostatný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
6.01
Samostatná odborná činnosť pri zabezpečovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov.
6.02
Samostatné odborné spracúvanie návrhov a podkladov súvisiacich s vecne vymedzenou agendou, vykonávanie kontroly a dozoru v rámci vymedzeného úseku.
6.03
Samostatná odborná činnosť pri navrhovaní opatrení alebo samostatné posudzovanie a vypracúvanie odborných stanovísk vo vecne vymedzenej oblasti.
6.04
Koordinačná, analytická a kontrolná činnosť vo vymedzenej oblasti.
6.05
Metodická a organizačná činnosť
7. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: odborný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
7.01
Koordinačná a metodická činnosť pri zabezpečovaní uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov.
7.02
Koordinačná a metodická činnosť pri vykonávaní odborných špecializovaných činností.
7.03
Analytická činnosť vrátane vyhodnocovania výsledkov a príprava návrhov na rozhodovanie otázkach vo vecne vymedzenej oblasti.
7.04
Koordinovanie a odborné redakčno-organizačné zabezpečovanie vydávania Zbierky nálezov a uznesení ústavného súdu.
7.05
Samostatná činnosť s požiadavkou voľby správneho postupu.
7.06
Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti zabezpečovania komplexných odborných právnych a informačných materiálov na prípravu podkladov na rozhodovanie.
7.07
Špecializovaná odborná činnosť v oblasti tvorby služobných predpisov na zabezpečovanie uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov.
7.08
Systémová a vývojová činnosť pri riešení jednotlivých úloh častí štátneho informačného systému.
7.09
Špecializovaná odborná činnosť vyžadujúca pravidelnú odbornú spoluprácu s inými organizačnými útvarmi.
7.10
Rozhodovacia činnosť vo vecne vymedzených oblastiach.
7.11
Špecializovaná odborná činnosť vo vymedzených činnostiach.
8. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: hlavný radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
8.01
Koncepčná a koordinačná činnosť pri zabezpečovaní štátnych záležitostí ústavného súdu.
8.02
Tvorba koncepcie štátnozamestnaneckých vzťahov.
8.03
Špecializované odborné a koordinačné činnosti pri zabezpečovaní štátnych záležitostí ústavného súdu v rôznych vecne vymedzených oblastiach a úsekoch.
8.04
Koncepčná a koordinačná činnosť v rámci vykonávania špecializovanej odbornej agendy.
8.05
Tvorba koncepcie a koordinačná činnosť v oblasti informačného systému ústavného súdu v nadväznosti na realizáciu štátneho informačného systému.
8.06
Špecializovaná odborná a rozhodovacia činnosť v rámci rôznych oblastí činností a rôznych organizačných útvarov.
8.07
Koncepčná, koordinačná a metodická činnosť v odborných špecializovaných činnostiach.9. PLATOVÁ TRIEDA
Funkcia: štátny radca
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Činnosti:
9.01
Tvorivé vypracúvanie odborných posudkov a stanovísk, príprava a vypracúvanie podkladov na rozhodovanie ústavného súdu.
9.02
Analytická činnosť, tvorivé vypracúvanie odborných posudkov, analýz a stanovísk, komplexných informácii, príprava a vypracúvanie podkladov na rozhodovanie ústavného súdu.
9.03
Koncepčná, koordinačná a metodická odborná činnosť.
9.04
Samostatná, rozhodovacia a tvorivá činnosť v rámci organizačného útvaru.
9.05
Špecializovaná odborná činnosť zameraná na tvorbu záväzných dokumentov a návrhov vo vymedzenej odbornej oblasti.
9.06
Tvorivá, koncepčná a rozhodovacia činnosť na rôznych úsekoch štátnej služby zameraná na vytváranie odborných koncepcií so zodpovednosťou za konečné výstupy.
9.07
Riadiaca a organizačná činnosť.
9.08
Koncepčná a systémová činnosť pri vykonávaní špecializovanej agendy so zodpovednosťou za svoje rozhodnutia.
9.09
Špecializovaná odborná činnosť v oblasti tvorby a pripomienkovania služobných predpisov a iných záväzných právnych úkonov.
Príloha č. 2
k zákonu č. 314/2018 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII ÚSTAVNÉHO SÚDU
(v eurách mesačne)Platová trieda


Platová tarifa
1. 514,00
2. 544,50
3. 594,50
4. 636,00
5. 757,50
6. 812,50
7. 909,50
8. 1 082,00
9. 1 249,00