301/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

301
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie zo 17. októbra 2018 č. MF/013593/2018-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie upravuje druhovú, organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na nové právne predpisy a sú v ňom premietnuté aj ďalšie zmeny vecného charakteru, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 s výnimkou čl. I ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a pod poradovým číslom 22/2018 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.