Predpis bol zrušený predpisom 324/2019 Z. z.

300/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

300
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. októbra 2018,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na
a)
520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2017 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Pellegrini v. r.