30/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

30
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 30. januára 2018,
o doplňujúcej skúške
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 62 písm. c) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu, priebehu a hodnotení doplňujúcej skúšky, zložení skúšobnej komisie a opakovaní doplňujúcej skúšky.
§ 2
(1)
Doplňujúca skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti.
(2)
Písomná časť doplňujúcej skúšky sa skladá z overenia
a)
odborných znalostí žiadateľa o vykonanie doplňujúcej skúšky (ďalej len „žiadateľ“) v príslušnom zdravotníckom povolaní v rozsahu najmenej 50 otázok a
b)
znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike v rozsahu najmenej 10 otázok.
(3)
V ústnej časti doplňujúcej skúšky sa overujú schopnosti a praktické zručnosti žiadateľa. Podľa druhu zdravotníckeho povolania môže ústna časť doplňujúcej skúšky pozostávať z praktickej časti, ktorá je vykonávaná v simulovaných podmienkach.
§3
(1)
Pri overovaní údajov podľa § 18a ods. 5 písm. a) a b) zákona sa žiadateľ preukazuje dokladom totožnosti.
(2)
Písomná časť doplňujúcej skúšky trvá najmenej 60 minút.
(3)
Ústna časť doplňujúcej skúšky trvá najviac 90 minút.
(4)
Každá časť doplňujúcej skúšky sa hodnotí samostatne.
(5)
Po vyhodnotení písomnej časti doplňujúcej skúšky predseda skúšobnej komisie ústne oznámi žiadateľovi výsledok písomnej časti doplňujúcej skúšky. Predpokladom vykonania ústnej časti doplňujúcej skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti doplňujúcej skúšky.
(6)
O priebehu doplňujúcej skúšky sa vyhotoví protokol v dvoch rovnopisoch, v ktorom sa uvedú výsledky doplňujúcej skúšky. Jeden rovnopis protokolu zasiela uznaná stredná škola alebo uznaná vysoká škola, na ktorej sa doplňujúca skúška vykonáva (ďalej len „uznaná vzdelávacia inštitúcia“), žiadateľovi.
§ 4
(1)
Žiadateľ je hodnotený klasifikačným stupňom
a)
prospel, ak v písomnej časti doplňujúcej skúšky dosiahol najmenej 70 % správnych odpovedí, alebo
b)
neprospel, ak v písomnej časti doplňujúcej skúšky dosiahol menej ako 70 % správnych odpovedí.
(2)
Žiadateľ úspešne absolvuje ústnu časť doplňujúcej skúšky, ak je väčšinou členov skúšobnej komisie hodnotený klasifikačným stupňom prospel. Každý člen skúšobnej komisie má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie.
(3)
Predseda skúšobnej komisie ústne oznámi výsledok doplňujúcej skúšky žiadateľovi v deň vykonania doplňujúcej skúšky a poučí neúspešného žiadateľa o možnosti opakovania doplňujúcej skúšky.
(4)
Dokumentáciu a protokol o doplňujúcej skúške ukladá uznaná vzdelávacia inštitúcia. Uznaná vzdelávacia inštitúcia zašle Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky kópiu protokolu na účely zberu štatistických údajov.
§ 5
Skúšobná komisia má najmenej štyroch členov. Predsedu skúšobnej komisie volia členovia komisie spomedzi seba.
§ 6
(1)
Ak sa žiadateľ na doplňujúcej skúške nezúčastnil, uznaná vzdelávacia inštitúcia mu na základe riadneho písomného ospravedlnenia vráti poplatok podľa § 18a ods. 10 zákona a všetky zaslané prílohy k žiadosti o vykonanie doplňujúcej skúšky.
(2)
Ak žiadateľ nevykonal doplňujúcu skúšku úspešne, môže doplňujúcu skúšku opakovať v nasledujúcom skúšobnom termíne. Počet opakovaní doplňujúcej skúšky je neobmedzený.
(3)
Ak žiadateľ na doplňujúcej skúške neprospel len v ústnej časti doplňujúcej skúšky a opakovanú doplňujúcu skúšku vykoná do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania doplňujúcej skúšky, písomnú časť doplňujúcej skúšky opakovane nevykonáva.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2018.
Martina Lubyová v. r.