299/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

299
OZNÁMENIE
o oprave chyby
v opatrení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 304/2017 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývaniaV prílohe č. 1 Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania v časti 8. Prílohy k žiadosti má byť posledný bod č. „8.35.“, nasledujúci za bodom č. „8.36.“, správne označený ako bod č. „8.37.“