296/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

296
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 2. októbra 2018
o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 66b ods. 1 zákona
č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Obsah a štruktúra informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
(1)
Obsah a štruktúra informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „informácia o dávkach“) je uvedená v prílohe.
(2)
Informácia o dávkach sa uvádza bez použitia odbornej terminológie, zrozumiteľne a obsahovo a pojmovo jednotne.
§ 2
Lehoty a forma poskytovania informácie o dávkach
(1)
Informácia o dávkach sa zasiela účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len „účastník“) v kalendárnom roku,
a)
ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom účastník dovŕši vek uvedený v dávkovom pláne, ktorý je podmienkou vyplácania doplnkového starobného dôchodku,
b)
v ktorom účastník dovŕši vek o tri roky nižší ako vek podľa osobitného predpisu,1) ak súčasťou zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení uzatvorenej s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (ďalej len „účastnícka zmluva“) nie je dávkový plán.
(2)
Informácia o dávkach podľa odseku 1 sa zasiela účastníkovi
a)
v elektronickej podobe na poslednú známu adresu elektronickej pošty a sprístupňuje sa prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k jeho osobnému účtu,
b)
v listinnej podobe na
1.
ním uvedenú adresu, ak doplnková dôchodková spoločnosť neeviduje adresu elektronickej pošty účastníka, alebo
2.
poslednú známu adresu trvalého pobytu účastníka, ak nemožno postupovať podľa prvého bodu.
(3)
V informácii o dávkach zasielaných v elektronickej podobe sa môže použiť hypertextové prepojenie na informácie z doplnkového dôchodkového sporenia.
(4)
Za hypertextové prepojenie sa na účely tohto opatrenia považuje zvýraznený text uvedený v informácii o dávkach zasielanej účastníkovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.
§ 3
Podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie informácie o dávkach
Ku dňu účinnosti zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu súvisiacej s dávkami vyplácanými z doplnkového dôchodkového sporenia sa na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sprístupní aktualizovaná informácia o dávkach prostredníctvom bezplatného pasívneho elektronického prístupu k osobnému účtu účastníka.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Ján Richter v. r.
1)
§ 4 ods. 2 opatrenia č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.