294/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

294
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. septembra 2018,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam
rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z. sa mení takto:
V prílohe sa vypúšťajú riadky 2, 3, 23 a 24.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.
Andrea Kalavská v. r.