293/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

293
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. októbra 2018 uložený dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

Dodatok č. 14 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 29. apríla 2002 platnej a účinnej do 31. 12. 2020 uzatvorený 6. septembra 2018 medzi Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov dopravných podnikov v SR
a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy SR zastupujúcim zamestnávateľov dopravných podnikov v SR.