290/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

290
ZÁKON
z 20. septembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 474/2009 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
súkromnou výrobou destilátu nepodnikateľská činnosť fyzickej osoby zameraná na výrobu destilátu v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.2aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
„2aa) Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 sa odsek 10 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na súkromnú výrobu destilátu.“.
3.
Za § 9 sa vkladá § 10, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10
Súkromná výroba destilátu
(1)
Súkromnú výrobu destilátu môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá
a)
dovŕšila 21 rokov veku,
b)
nebola odsúdená za trestný čin24a) a
c)
ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,24b) od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako tri roky.
(2)
Súkromnou výrobou destilátu možno vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 l a. na fyzickú osobu podľa odseku 1 v kalendárnom roku. Ak ide o viaceré fyzické osoby podľa odseku 1 žijúce v spoločnej domácnosti, objem najviac 25 l a. sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne.
(3)
Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v najviac 100-litrovom, na výrobu destilátov vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení (ďalej len „destilačné zariadenie“) vo vlastníctve fyzickej osoby podľa odseku 1.
(4)
Súkromnú výrobu destilátu možno vykonávať len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby podľa odseku 1 alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby podľa odseku 1, ktoré táto osoba užíva z titulu vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo užívania nehnuteľnosti. Na súkromnú výrobu destilátu je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie.
(5)
Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
(6)
Fyzická osoba podľa odseku 1 je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia podľa odseku 3 ministerstvu do 15 dní od nadobudnutia destilačného zariadenia. Prílohou oznámenia podľa prvej vety je čestné vyhlásenie o tom, že fyzická osoba podľa odseku 1 spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa tohto zákona. Fyzická osoba podľa odseku 1 v oznámení uvedie
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
b)
druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené,
c)
dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
d)
adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.
(7)
Ministerstvo vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu, ktorá obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu súkromného výrobcu destilátu,
b)
evidenčné číslo súkromného výrobcu destilátu,
c)
druh destilačného zariadenia súkromného výrobcu destilátu, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené, dátum, kedy súkromný výrobca nadobudol destilačné zariadenie, a adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza,
d)
dátum zápisu do evidencie súkromných výrobcov destilátu a dátum výmazu z evidencie súkromných výrobcov destilátu,
e)
dátum pridelenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu a dátum zrušenia evidenčného čísla súkromného výrobcu destilátu.
(8)
Ak fyzická osoba podľa odseku 1 doručí ministerstvu oznámenie v súlade s odsekom 6, ministerstvo do 30 dní zaeviduje oznámenie, pridelí fyzickej osobe podľa odseku 1 evidenčné číslo a vydá tejto osobe písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia. Osoba podľa prvej vety sa považuje za súkromného výrobcu destilátu podľa tohto zákona.
(9)
Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu oznamovaných údajov podľa odseku 6.
(10)
Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu, že bol
a)
odsúdený za trestný čin,24a)
b)
uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu.24b)
(11)
Ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie podľa odseku 7
a)
na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,
b)
ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,24a)
c)
ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,24b)
d)
ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej colným úradom podľa osobitného predpisu,2aa)
e)
ak zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(12)
O výmaze podľa odseku 11 ministerstvo upovedomí súkromného výrobcu destilátu a colný úrad.
(13)
Ak ministerstvo vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu podľa odseku 11, je možné zaradiť tú istú fyzickú osobu do evidencie súkromných výrobcov destilátu opätovne najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a) § 253 Trestného zákona.
24b) § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona č. 530/2011 Z. z.“.
4.
V § 13 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ministerstvo môže vykonávať kontrolu dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom u výrobcu, u súkromného výrobcu destilátu a u fyzickej osoby vyrábajúcej destilát. Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly sú oprávnení
a)
vstúpiť do priestorov liehovarníckeho závodu uvedeného v § 2 ods. 3 alebo na miesto, na ktorom sa destilačné zariadenia nachádza podľa § 10 ods. 6 písm. d),
b)
vyžiadať si doklady a informácie preukazujúce, že výrobca, u ktorého sa kontrola vykonáva, v čase kontroly spĺňa podmienky, na základe ktorých mu bolo povolenie vydané,
c)
vyžiadať si doklady a informácie preukazujúce, že fyzická osoba vyrábajúca destilát, u ktorej sa kontrola vykonáva, spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa § 10 ods. 1 až 6.
(2)
Zamestnanci ministerstva poverení výkonom kontroly podľa odseku 1 sú povinní vyžiadať si od výrobcu, súkromného výrobcu destilátu alebo fyzickej osoby, u ktorej sa kontrola vykonáva, doklady a informácie preukazujúce, že výrobca v čase kontroly spĺňa podmienky podľa tohto zákona, na základe ktorých mu bolo vydané povolenie, alebo že fyzická osoba, u ktorej sa kontrola vykonáva, spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa § 10 ods. 1 až 6.“.
5.
V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slovo „výrobcovi“ vkladá čiarka a slová „súkromnému výrobcovi destilátu alebo fyzickej osobe vyrábajúcej destilát“ a slovo „ktorého“ sa nahrádza slovom „ktorých“.
6.
V § 13 ods. 4 prvej vete sa za slovo „Výrobca“ vkladá čiarka a slová „súkromný výrobca destilátu a fyzická osoba vyrábajúca destilát“.
7.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá vyrába destilát a nie je súkromným výrobcom destilátu podľa tohto zákona a nie je výrobcom podľa § 2 ods. 5.
(2)
Priestupku sa dopustí súkromný výrobca destilátu, ak
a)
vyrába destilát a bol odsúdený za trestný čin,24a)
b)
vyrába destilát a bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 13a ods. 1 alebo ods. 2 alebo priestupku podľa osobitného predpisu,24b) a od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli menej ako tri roky,
c)
vyrába destilát v destilačnom zariadení, ktoré nespĺňa podmienky podľa § 10 ods. 3,
d)
vyrába destilát na inom mieste ako miesto podľa § 10 ods. 4 prvej vety,
e)
použije na výrobu iné ovocie, než ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, alebo inú surovinu, než ktorá pochádza z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo iný med, než med z vlastnej produkcie,
f)
uvedie v oznámení podľa § 10 ods. 6 nepravdivé údaje,
g)
neoznámi ministerstvu skutočnosti podľa § 10 ods. 9 alebo ods. 10.
(3)
Ministerstvo uloží za priestupok podľa
a)
odseku 1 pokutu od 500 eur do 3 000 eur,
b)
odseku 2 pokutu od 100 eur do 3 000 eur.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:
„27b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
lieh, ktorým je destilát11a) vyrobený súkromnou výrobou destilátu,11b) je celkové množstvo liehu, ktoré je súkromný výrobca destilátu11c) oprávnený vyrobiť podľa osobitného predpisu.32)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11c znejú:
„11a) § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11b) § 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 290/2018 Z. z.
11c) § 10 ods. 8 zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 290/2018 Z. z.“.
2.
V § 10 ods. 1 a v § 12 ods. 1 a 3 sa za číslo „49“ vkladá čiarka a slovo „49a“.
3.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
evidenciu súkromných výrobcov destilátu.“.
4.
V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
identifikačné údaje súkromného výrobcu destilátu.“.
5.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Súkromná výroba destilátu
(1)
Súkromný výrobca destilátu je povinný požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii, a to najneskôr do 15 dní od obdržania potvrdenia o držbe destilačného zariadenia podľa osobitného predpisu.32) Súkromný výrobca destilátu v žiadosti uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt, druh destilačného zariadenia, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené, dátum nadobudnutia destilačného zariadenia a adresu miesta, kde sa destilačné zariadenie nachádza. Prílohami k žiadosti sú
a)
potvrdenia o držbe destilačného zariadenia podľa osobitného predpisu,32)
b)
technická dokumentácia alebo nákres destilačného zariadenia s dokladom o certifikácii destilačného zariadenia akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky s vyznačením miest, na ktoré colný úrad priloží uzávery tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa osobitného predpisu.32)
(2)
Colný úrad pred zaradením do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydaním potvrdenia o evidencii preverí skutočnosti a údaje podľa odseku 1 a porovná technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia podľa odseku 1 so skutkovým stavom destilačného zariadenia. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 pravdivé a sú splnené podmienky podľa odseku 1, colný úrad zaeviduje súkromného výrobcu destilátu a vydá mu potvrdenie o evidencii do 30 dní od obdržania žiadosti. Najneskôr v deň vydania potvrdenia podľa druhej vety colný úrad opatrí destilačné zariadenie uzáverami tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu.
(3)
Poškodenie alebo odstránenie uzáver umiestnených colným úradom podľa odseku 2 a zasahovanie do usporiadania destilačného zariadenia je zakázané. Súkromný výrobca destilátu je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo odstráneniu uzáver podľa odseku 2 a aby nedošlo k zasahovaniu do usporiadania destilačného zariadenia.
(4)
Súkromný výrobca destilátu je povinný najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby destilátu doručiť colnému úradu na príslušnom tlačive oznámenie o výrobe destilátu. Vzor tlačiva podľa prvej vety ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Súkromný výrobca destilátu v oznámení podľa prvej vety uvedie
a)
miesto, dátum a čas výroby destilátu, pričom dátum výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného pokoja,
b)
druh ovocia a množstvo kvasu pochádzajúceho z tohto ovocia, alebo množstvo medoviny, z ktorých sa má destilát vyrobiť,
c)
predpokladané celkové množstvo vyrobeného destilátu v litroch,
d)
predpokladané množstvo vyrobeného liehu v l a.
(5)
Ak súkromný výrobca destilátu doručí colnému úradu oznámenie v súlade s odsekom 4, colný úrad najneskôr v deň uvedený v oznámení ako dátum výroby destilátu povolí použitie destilačného zariadenia uvoľnením uzáver destilačného zariadenia na dobu nevyhnutnú na výrobu liehu podľa údajov uvedených v oznámení. O povolení použitia destilačného zariadenia colný úrad vykoná záznam, v ktorom uvedie dobu, počas ktorej je súkromný výrobca destilátu oprávnený destilačné zariadenie používať. Po uplynutí doby, na ktorú bolo použitie destilačného zariadenia povolené, colný úrad destilačné zariadenie opatrí uzáverami, o čom vykoná záznam. Colný úrad neuvoľní uzávery destilačného zariadenia, ak súkromný výrobca destilátu v príslušnom kalendárnom roku vyrobil maximálne povolený objem liehu v l a. podľa osobitného predpisu.32)
(6)
Súkromný výrobca destilátu je povinný viesť evidenciu vyrobeného destilátu samostatne podľa dní a osobitne druhu vyrobeného destilátu s uvedením celkového množstva vyrobeného destilátu v litroch a množstva vyrobeného liehu v l a.
(7)
Na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, sa uplatní znížená sadzba dane.
(8)
Daňová povinnosť pri výrobe alkoholického nápoja uvedeného v § 5 ods. 1 písm. e) vzniká dňom prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom podľa odseku 5 v príslušnom kalendárnom roku. Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti je súkromný výrobca destilátu. Súkromný výrobca destilátu je povinný podať daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podľa prvej vety a v tejto lehote zaplatiť daň.
(9)
Zdaňovacím obdobím pri výrobe alkoholického nápoja podľa § 5 ods. 1 písm. e) je kalendárny rok.
(10)
Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, že destilačné zariadenie už nemá v držbe a tiež akúkoľvek inú zmenu údajov uvedených v žiadosti podľa odseku 1.
(11)
Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, ak bol odsúdený za trestný čin63a) alebo ak bol uznaný vinným z priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) alebo priestupku podľa osobitného predpisu.32)
(12)
Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
(13)
Colný úrad vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu
a)
na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,
b)
ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,63a)
c)
ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) alebo priestupku podľa osobitného predpisu,32)
d)
ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej podľa osobitného predpisu,32)
e)
ak colný úrad zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(14)
O výmaze podľa odseku 13 colný úrad upovedomí súkromného výrobcu destilátu a orgán, ktorý vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu podľa osobitného predpisu.32)
(15)
Ak colný úrad vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu podľa odseku 13, žiadosť podľa odseku 1 možno podať najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.
(16)
Na súkromnú výrobu destilátu sa ustanovenia § 14, 15 a 45 nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:
„63a) § 253 Trestného zákona.“.
6.
V § 51 sa odsek 9 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vyrobený súkromným výrobcom destilátu podľa § 49a.“.
7.
V § 69 ods. 3 písm. a) sa za slová „podnikanie s alkoholickým nápojom“ vkladajú slová „alebo v ktorých sa nachádza destilačné zariadenie súkromného výrobcu destilátu,“.
8.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Oprávnenia colného úradu pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly podľa odseku 3 písm. b), c), f), g) a j) a odseku 4 sa použijú primerane vo vzťahu k súkromnému výrobcovi destilátu. Súkromný výrobca destilátu je povinný strpieť výkon daňového dozoru a daňovej kontroly a poskytnúť colnému úradu súčinnosť nevyhnutnú na riadny výkon daňového dozoru a daňovej kontroly.“.
9.
V § 71 ods. 1 písm. g) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem súkromného výrobcu destilátu pri súkromnej výrobe destilátu v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.32)“.
10.
V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až s), ktoré znejú:
„h)
pri súkromnej výrobe destilátu nepožiada colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu v lehote podľa § 49a ods. 1,
i)
pri súkromnej výrobe destilátu uvedie v žiadosti podľa § 49a ods. 1 nepravdivé údaje,
j)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 3 druhej vety,
k)
pri súkromnej výrobe destilátu neoznámi colnému úradu výrobu destilátu v lehote podľa § 49a ods. 4,
l)
pri súkromnej výrobe destilátu v oznámení podľa § 49a ods. 4 uvedie nepravdivé údaje,
m)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 6,
n)
pri súkromnej výrobe destilátu nepodá daňové priznanie v lehote podľa § 49a ods. 8 tretej vety alebo v daňovom priznaní podľa § 49a ods. 8 tretej vety uvedenie nepravdivé údaje,
o)
pri súkromnej výrobe destilátu nezaplatí daň v súlade s § 49a ods. 8 treťou vetou,
p)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 10 alebo ods. 11,
q)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší zákaz podľa § 49a ods. 12,
r)
pri súkromnej výrobe destilátu vyrobí destilát s obsahom etylalkoholu v rozpore s osobitným predpisom32) alebo v objeme v rozpore s osobitným predpisom,32)
s)
pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 69 ods. 11 druhej vety.“.
11.
V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
od 100 eur do 3 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až s).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.