280/2018 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

280
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. septembra 2018
o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na účely plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa predkladajú tieto hlásenia:
Označenie hlásenia Názov hlásenia
a) DEV-MAJ(NBS)1-12 Mesačné hlásenie o majetkových účastiach,
b) DEV-MES(NBS)1-12 Mesačné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach,
c) DEV-STV(NBS)1-04 Štvrťročné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach,
d) DEV-PS(NBS)1-01 Hlásenie o počiatočných stavoch.
(2)
Hlásenia podľa odseku 1 sa predkladajú, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca zahraničné aktíva alebo zahraničné pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu
2 000 000 eur a viac.
(3)
Pri ohlasovacej povinnosti, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca aktíva alebo pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu menej ako 2 000 000 eur, hlásenia DEV-MAJ(NBS)1-12, DEV-MES(NBS) 1-12, DEV-STV(NBS)1-04 sa predkladajú do konca kalendárneho roka, v ktorom zahraničné aktíva alebo zahraničné pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu menej ako 2 000 000 eur.
(4)
Vzory hlásení podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 4; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie týchto hlásení.
§ 2
(1)
Hlásenia podľa § 1 ods. 1 písm. a) až c) sa predkladajú takto:
Označenie
hlásenia
Periodicita
predkladania
Termín
predkladania
Forma a spôsob predkladania
a) DEV-MAJ(NBS)1-12 mesačne do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca elektronicky,
b) DEV-MES(NBS)1-12 mesačne do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca elektronicky,
c) DEV-STV(NBS)1-04 štvrťročne do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca
po uplynutí kalendárneho
štvrťroka
elektronicky.
(2)
Hlásenie DEV-PS(NBS)1-01 sa predkladá pri vzniku ohlasovacej povinnosti do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom vznikla ohlasovacia povinnosť.
(3)
Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska.
(4)
Elektronickým predkladaním hlásení podľa odseku 1 je predkladanie hlásení prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
§ 3
Hlásenia za rok 2018, ktoré sa predkladajú v roku 2019, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2018.
§ 4
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 264/2015 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Jozef Makúch v. r.