277/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

277
ZÁKON
z 12. septembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady
č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Stavebným sporením sa rozumie bankový produkt, v rámci ktorého môže stavebný sporiteľ sporiť finančné prostriedky vo forme vkladov na stavebné účely uvedené v § 11 a na základe ktorého môže za podmienok ustanovených týmto zákonom získať nárok na štátnu prémiu a nárok na stavebný úver; stavebným úverom je úver poskytnutý stavebnému sporiteľovi zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely uvedené v § 11.
(2)
Stavebné sporenie môže poskytovať len stavebná sporiteľňa; stavebnou sporiteľňou je banka,1) ktorá vykonáva tieto bankové činnosti:
a)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov a
b)
poskytovanie stavebných úverov.“.
2.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Bankové činnosti podľa odseku 2 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len na základe bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu.1) Na stavebnú sporiteľňu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,1) ak odseky 4 a 5 a § 12 ods. 2 neustanovujú inak. Označenie „stavebná sporiteľňa“ alebo jeho preklad môže používať v obchodnom mene iba stavebná sporiteľňa.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
3.
V § 2 ods. 4 úvodnej vete sa slová „stavebného sporenia podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „bankových činností podľa odseku 2“.
4.
V § 2 ods. 5 sa slová „Činnosti podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „Bankové činnosti podľa odseku 4“.
5.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
dátum poskytnutia a dátum splatenia stavebného úveru podľa § 12 ods. 2 písm. a) poskytnutého stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a).“.
6.
V § 6 ods. 4 a 5 a § 10b ods. 1 sa slová „Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby“ v príslušnom tvare.
7.
Nadpis druhej časti znie:
„PODMIENKY STAVEBNÉHO SPORENIA A VYKONÁVANIA ČINNOSTÍ STAVEBNEJ SPORITEĽNE“.
8.
V § 7 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „sporenie“ vkladajú slová „poskytuje a bankové činnosti podľa § 2 ods. 2“.
9.
V § 7 ods. 6 a 7 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
10.
V § 9 ods. 2 sa slová „sa rovná rozdielu“ nahrádzajú slovami „nesmie presiahnuť rozdiel“.
11.
V § 10 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Štátna prémia sa za príslušný kalendárny rok poskytuje stavebnému sporiteľovi uvedenému v
a)
§ 4 písm. a), ktorý nedosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu,
b)
§ 4 písm. a), ktorý dosiahol plnoletosť do konca kalendárneho roka, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu a ktorého priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov3f) a osobitného základu dane z príjmov3g) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu, je najviac 1,3-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov a osobitného základu dane z príjmov,
c)
§ 4 písm. b).
(2)
Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu voči štátnemu rozpočtu uplatňuje stavebná sporiteľňa. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje stavebnej sporiteľni elektronicky údaj o úhrne zdaniteľných príjmov za kalendárny rok podľa odseku 1 písm. b) na základe jej požiadavky zaslanej elektronicky na účely uplatňovania nároku stavebného sporiteľa podľa odseku 1 písm. b) na štátnu prémiu, ktorá obsahuje údaje týkajúce sa tohto stavebného sporiteľa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu; ak nemá pridelené rodné číslo, zasiela sa dátum narodenia. Stavebná sporiteľňa uzatvorí s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky dohodu, ktorá upraví podrobnosti o poskytovaní údajov a požiadavke podľa druhej vety.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3f a 3g znejú:
„3f) § 5, 6 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3g) § 7 a 51e zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 10 ods. 3 sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „2,5 %“ a slová „2 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „70 eur“.
13.
V § 10 odsek 6 znie:
„(6)
Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej v druhom polroku kalendárneho roka, štátna prémia za tento kalendárny rok určená podľa odseku 3 nesmie na túto zmluvu presiahnuť 1/2 zo sumy ustanovenej v odseku 3. Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej počas kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu z novej zmluvy o stavebnom sporení uzatvorenej počas tohto kalendárneho roka, štátna prémia za tento kalendárny rok z oboch zmlúv spolu nesmie presiahnuť sumu ustanovenú v odseku 3; ustanovenie prvej vety a odsek 4 tým nie sú dotknuté.“.
14.
§ 10a znie:
㤠10a
(1)
Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ
a)
zruší zmluvu o stavebnom sporení do dvoch rokov od jej uzatvorenia; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 2,
b)
zruší zmluvu o stavebnom sporení po dvoch rokoch od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením vrátane poskytnutej štátnej prémie nepoužije na stavebné účely uvedené v § 11; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu tejto zmluvy podľa odseku 2,
c)
nedodrží ďalšie podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené týmto zákonom alebo
d)
nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení.
(2)
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity4) stavebného sporiteľa uvedeného v § 4 písm. a), nárok na štátnu prémiu nezaniká, pričom štátna prémia patrí stavebnému sporiteľovi len za obdobie, ktoré sa skončí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku, a prostriedky získané stavebným sporením vrátane poskytnutej štátnej prémie sa nemusia použiť na stavebné účely uvedené v § 11.
(3)
Stavebnému sporiteľovi uvedenému v § 4 písm. a) nepatrí štátna prémia za kalendárny rok, v ktorom mu bol poskytnutý stavebný úver podľa § 12 ods. 2 písm. a) a za každý ďalší kalendárny rok až do splatenia tohto úveru.
(4)
Ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky podľa odseku 1, je povinný bezodkladne, prostredníctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť poskytnutú štátnu prémiu do štátneho rozpočtu.“.
15.
V § 10b ods. 1 sa číslo „15“ nahrádza číslom „45“.
16.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) je povinný previesť cieľovú sumu podľa odseku 1 do fondu prevádzky, údržby a opráv.3)“.
17.
Za § 13j sa vkladá § 13k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Bankové povolenie na vykonávanie stavebného sporenia, ktoré bolo udelené stavebnej sporiteľni pred 1. januárom 2019 a ktoré je platné k 1. januáru 2019, sa považuje za bankové povolenie podľa tohto zákona na poskytovanie stavebného sporenia a vykonávanie bankových činností podľa § 2 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019.
(2)
Ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 a § 10b ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú na poskytnutie a uplatnenie štátnej prémie za kalendárny rok 2019.
(3)
Ustanovenie § 10 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije na určenie štátnej prémie na kalendárny rok 2020. Na kalendárny rok 2019 sa štátna prémia určuje vo výške 2,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur; postup určenia štátnej prémie podľa § 10 ods. 3 sa nepoužije.
(4)
Ustanovenia § 10 ods. 6, § 10a ods. 1 a § 11 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použijú na zmluvu o stavebnom sporení uzatvorenú po 31. decembri 2018.
(5)
Ustanovenie § 10a ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa vzťahuje na stavebného sporiteľa uvedeného v § 4 písm. a), ktorému sa poskytne stavebný úver podľa § 12 ods. 2 písm. a) po 31. decembri 2018.
(6)
Stavebná sporiteľňa je povinná uzavrieť s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky dohodu podľa § 10 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2019 a prispôsobiť zásady stavebného sporenia ustanoveniam tohto zákona do 30. júna 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.