270/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.09.2018 do 31.10.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

270
ZÁKON
z 11. septembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 14 sa vkladajú § 15 až 20, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„TRETIA ČASŤ
ORGANIZÁCIE
§ 15
(1)
Ustanovenia § 15 až 20 sa vzťahujú na organizácie, ktoré sú štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami; ich zriaďovateľom je akadémia. Na organizácie, ktoré sú verejnými výskumnými inštitúciami, sa vzťahuje osobitný predpis.16a) Práva a povinnosti akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k organizáciám v jej pôsobnosti, ktoré sú štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami, upravuje osobitný predpis.17)
(2)
Predmet činnosti a formu hospodárenia organizácie určuje zriaďovacia listina organizácie.
(3)
Organizáciami akadémie sú
a)
vedecké organizácie vykonávajúce výskum (ďalej len „vedecká organizácia“),
b)
špecializované organizácie,
c)
servisné organizácie.
(4)
Akadémia poskytuje
a)
príspevky príspevkovým organizáciám,
b)
organizáciám prostriedky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj a na ostatné činnosti v súlade s osobitným predpisom9) a so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
c)
dotácie na vedecko-technické služby.17a)
(5)
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť organizácie určuje predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácie.
(6)
Vedecké organizácie s rozpočtovou formou hospodárenia môžu v súvislosti s plnením svojich hlavných úloh vykonávať aj podnikateľskú činnosť.18)
§ 16
Vedecká organizácia
Vedecké organizácie sú zamerané na
a)
uskutočňovanie výskumu,
b)
prispievanie k využitiu výsledkov výskumu,
c)
získavanie, spracúvanie a rozširovanie vedeckých informácií,
d)
využívanie výsledkov vlastného výskumu pri vypracúvaní posudkov, stanovísk, odporúčaní a pri šírení vedeckých poznatkov,
e)
zúčastňovanie sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu,5)
f)
spoluprácu s vysokými školami a ďalšími právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj,
g)
uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce,
h)
vykonávanie edičnej činnosti,
i)
plnenie úloh podľa osobitných predpisov.19)
§ 17
Riaditeľ vedeckej organizácie
(1)
Štatutárny orgán vedeckej organizácie je riaditeľ.
(2)
Riaditeľa vedeckej organizácie po schválení návrhu v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3)
Riaditeľ vedeckej organizácie je povinný prerokúvať vo vedeckej rade vedeckej organizácie zameranie činnosti a organizačnú štruktúru vedeckej organizácie.
(4)
Funkčné obdobie riaditeľa vedeckej organizácie je štyri roky.
§ 18
Vedecká rada vedeckej organizácie
(1)
Vedecká rada vedeckej organizácie (ďalej len „vedecká rada organizácie“) je odborný orgán vedeckej organizácie.
(2)
Vedeckú radu organizácie volí akademická obec organizácie.
(3)
Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady organizácie tvoria zástupcovia vysokých škôl a ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj.
(4)
Na čele vedeckej rady organizácie je predseda vedeckej rady organizácie, ktorého volia členovia vedeckej rady organizácie spomedzi seba.
(5)
Funkčné obdobie vedeckej rady organizácie je štyri roky.
(6)
Vedecká rada organizácie
a)
určuje vedeckú profiláciu vedeckej organizácie,
b)
vyjadruje sa o činnosti a organizácii vedeckej organizácie a o koncepčných otázkach,
c)
navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie vedeckej organizácie, zmenu spôsobu jej financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia,
d)
schvaľuje správu o činnosti vedeckej organizácie,
e)
navrhuje vymenovanie členov spoločných odborových komisií zriaďovaných na účely doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu.20)
§ 19
Pracovný pomer so zamestnancami vedeckých organizácií
(1)
Pracovný pomer so zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním vo vedeckých organizáciách sa môže dohodnúť na určitý čas, najviac na päť rokov.21)
(2)
Pracovný pomer so zamestnancami, ktorí majú vedecký kvalifikačný stupeň I,22) sa uzatvára na neurčitý čas, ak sa nedohodne inak.
§ 20
Špecializované organizácie a servisné organizácie
(1)
Špecializované organizácie a servisné organizácie vykonávajú osobitné činnosti slúžiace na plnenie úloh akadémie a poskytujú služby na zabezpečenie činnosti vedeckých organizácií.
(2)
Na čele organizácií uvedených v odseku 1 je riaditeľ alebo vedúci, ktorého po schválení v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa alebo vedúceho špecializovanej organizácie alebo servisnej organizácie je štyri roky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 22 znejú:
„16a) Zákon č. 243/2017 Z. z.
17) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a) § 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
18) § 28 zákona č. 243/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
20) § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21) § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení zákona č. 257/2011 Z. z.
22) § 4 ods. 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb.“.
2.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou rozpočtovou organizáciou a od 1. júla 2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a ods. 2, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou rozpočtovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.
(2)
Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou príspevkovou organizáciou a od 1. júla 2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a ods. 2, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou príspevkovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.
(3)
Zakladacia listina organizácie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 a jej ďalšie listiny, ktoré vydala akadémia podľa osobitného predpisu,16a) strácajú platnosť odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)
Akadémia najneskôr do 31. decembra 2018 zabezpečí všetky úkony potrebné na to, aby sa z organizácií podľa odsekov 1 a 2 stali verejné výskumné inštitúcie prostredníctvom založenia nových verejných výskumných inštitúcií postupom podľa osobitného predpisu.31)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31) § 3 až 5 zákona č. 243/2017 Z. z.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 19, § 12 ods. 1 písm. e) v bode 20, bodov 21 až 86, 89 až 95, § 53 ods. 4 v bode 96, bodov 98 až 111, 113 až 123, 125 až 140, 145, 147 až 161 a 163 až 210 a čl. III až VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018, čl. I § 12 ods. 1 písm. f) a g) v bode 20, bodov 87 a 88, § 53 ods. 3 v bode 96 a bodov 97, 112, 124, 141 až 144 a 146, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019, a čl. I bodu 162, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.