270/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

270
ZÁKON
z 11. septembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 422/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slovo „ministerstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 2a ods. 1, § 20 ods. 1 písm. h), § 37 ods. 3 časti vety za bodkočiarkou, § 38 ods. 4, § 43 ods. 1, § 43 ods. 6 úvodnej vety a písm. b), h) a p), § 44 ods. 1, § 44 ods. 4 úvodnej vety a písm. b), c), i) a p),
§ 45 ods. 4 úvodnej vety a písm. b), c) a d), § 47 ods. 3, 6 až 9, 11, 12 a 18 až 20, § 49a ods. 6 a ods. 7 písm. e), § 50 ods. 3, 4 a 6, § 53 ods. 3, § 54b ods. 3, 6 a 8, § 73 ods. 3, § 73a ods. 7 až 10, ods. 11 písm. b) a ods. 15, § 76 ods. 8, § 80b ods. 2 štvrtej vety a ods. 3 a 5, § 80b ods. 9, deviatej časti, § 88, § 89 ods. 5, § 102 ods. 1 písm. b), § 102a ods. 8 písm. b), § 105 ods. 3 druhej vety a ods. 6, § 108a ods. 8, § 108b ods. 8, § 108c ods. 4 a 6, § 109 ods. 2, § 109a ods. 5, § 113a ods. 1, 4, 13 a 14, § 113ab ods. 2, § 113ac, § 113af ods. 11, § 114 až 114c a prílohy č. 5 nahrádza slovami „ministerstvo školstva“ v príslušnom tvare a slovo „minister“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 5 ods. 5, § 43 ods. 5 úvodnej vety a písm. f) a ods. 7 a 8, § 44 ods. 3 úvodnej vety a písm. j), § 44 ods. 4 písm. o), § 44 ods. 5 a 6, § 45 ods. 3 úvodnej vety a písm. e) a ods. 5 a 6, deviatej časti, § 102 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. d), § 102a ods. 8 písm. b), § 108a ods. 6, § 108b ods. 6, § 108c ods. 4, § 113 ods. 1 a § 113a ods. 13 nahrádza slovami „minister školstva“ v príslušnom tvare.
2.
V § 2 ods. 4 druhej vete sa slová „študijných programoch podľa § 54 aj inštitúcie, ktoré nie sú vysokými školami (ďalej len „nevysokoškolské inštitúcie“) a ktoré získali akreditáciu podľa
§ 86“ nahrádzajú slovami „doktorandských študijných programoch podľa § 54 aj externá vzdelávacia inštitúcia“.
3.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Vysoké školy poskytujú, organizujú a zabezpečujú vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov; rozsah oprávnenia na ich vytváranie, úpravu a uskutočňovanie je uvedený v registri študijných odborov.“.
4.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 13 až 16.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 13.
5.
V § 2a odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) uloží pokutu
a)
od 16 600 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá poskytuje, organizuje alebo zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky a nie je vysokou školou alebo nie je externou vzdelávacou inštitúciou,
b)
od 5 000 eur do 20 000 eur vysokej škole, ktorá
1.
príjme alebo zapíše uchádzača o štúdium na neakreditovaný študijný program alebo
2.
nezastaví po nariadení zrušenia študijného programu výučbu predmetov v tomto študijnom programe.“.
6.
V § 2a ods. 4 sa slová „nevysokoškolská inštitúcia“ nahrádzajú slovami „externá vzdelávacia inštitúcia“.
7.
V § 5 ods. 1 druhej vete sa za slovom „názov“ vypúšťa čiarka a slová „začlenenie (§ 2 ods. 13)“.
8.
V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak boli zrušené všetky študijné programy vysokej školy, ministerstvo školstva predloží vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) návrh zákona, ktorým má byť verejná vysoká škola zrušená, a to do šiestich mesiacov odo dňa, keď túto skutočnosť zistí.“.
9.
V § 5 ods. 5 sa slová „(ďalej len „minister“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „minister školstva“)“.
10.
V § 8 ods. 6 písm. i) a ods. 9 prvej vete sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. f)]“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 1 písm. g)“.
11.
V § 8 ods. 9 celom texte sa za slovo „obdobia“ vkladá slovo „členov“.
12.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie [§ 82 ods. 2 písm. d)]“.
13.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 15 ods. 1 písm. a) až e) a i) až k)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. a), c) až f) a j) až l)“, slová „§ 15 ods. 1 písm. l)“ sa nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. m)“ a slová „§ 15 ods. 1 písm. f) a g)“ sa nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. g) a h)“.
14.
V § 9 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
vyjadruje sa na návrh rektora k vnútornému predpisu podľa § 15 ods. 1 písm. b) pred jeho predložením vedeckej rade verejnej vysokej školy,“.
15.
V § 9 ods. 3 prvej vete sa slová „h), j,) k) a m)“ nahrádzajú slovami „i), k) a m)“.
16.
V § 10 odsek 7 znie:
„(7)
Rektor udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady verejnej vysokej školy podľa § 12 ods. 1 písm. f) alebo na základe rozhodnutia vedeckej rady fakulty podľa § 30 ods. 1 písm. f) vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“. Ak o návrhu na udelenie príslušného titulu rozhoduje vedecká rada fakulty a rektor má dôvodné pochybnosti, že vedecká rada fakulty v konkrétnom prípade nedodržala kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej len „kritériá na získanie titulu docent“) alebo v priebehu habilitačného konania došlo k procesným pochybeniam, môže rektor vrátiť návrh vedeckej rade fakulty na nové konanie s uvedením dôvodov, ktoré ho k takému postupu viedli.“.
17.
V § 10 ods. 8 sa vypúšťajú slová „[§ 12 ods. 1 písm. g)]“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak návrh pred rokovaním vedeckej rady verejnej vysokej školy prerokúva vedecká rada fakulty a rektor má dôvodné pochybnosti, že vedecká rada fakulty v konkrétnom prípade nedodržala kritériá verejnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ (ďalej len „kritériá na získanie titulu profesor“) alebo v priebehu konania na vymenovanie profesora (ďalej len „inauguračné konanie“) došlo k procesným pochybeniam, môže rektor pred rokovaním vedeckej rady verejnej vysokej školy vrátiť návrh vedeckej rade fakulty na nové konanie s uvedením dôvodov, ktoré ho k takému postupu viedli.“.
18.
V § 12 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. b) po jeho prerokovaní akademickým senátom verejnej vysokej školy,“.
Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená c) až p).
19.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až p) sa označujú ako písmená d) až o).
20.
V § 12 ods. 1 písmená e) až g) znejú:
„e)
schvaľuje kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,
f)
prerokúva návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom neuskutočňuje študijné programy fakulta,
g)
prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom uskutočňuje študijné programy fakulta, koná tak na návrh vedeckej rady fakulty, a ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením vedeckej rade fakulty,“.
21.
V § 14 ods. 1 tretej vete sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. c)]“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 1 písm. d)“.
22.
V § 15 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania5aa) (ďalej len „vnútorný systém“), ktorý môže byť upravený viacerými samostatnými vnútornými predpismi,“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
„5aa) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 16 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
výnosy z darov,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
24.
V § 16a odsek 7 znie:
„(7)
Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami sa okrem prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 vytvára aj z časti dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov podľa § 89 ods. 4 určenej metodikou podľa § 89 ods. 8. Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami možno použiť na finančné zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami vzhľadom na ich špecifické potreby.“.
25.
V § 20 ods. 1 písm. e) sa slová „Akreditačnej komisii“ nahrádzajú slovami „Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“)“, za slovo „informácie“ sa vkladá čiarka a slová „podklady a súčinnosť“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu,20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) § 4 a § 21 až 32 zákona č. 269/2018 Z. z.“.
26.
V § 20 ods. 1 písm. h) sa za slová „oznámiť ministerstvu“ vkladá slovo „školstva“.
27.
V § 22 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
uskutočňuje študijný program alebo viac študijných programov vo vymedzenom študijnom odbore alebo vo vymedzených študijných odboroch,“.
28.
V § 22 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie“.
29.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.
30.
V § 23 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „[§ 30 ods. 1 písm. c)]“.
31.
V § 27 ods. 1 písm. a) sa slová „a f)“ nahrádzajú slovami „a g)“ a vypúšťajú sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. b), d), i) a j)]“.
32.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až n) sa označujú ako písmená h) až m).
33.
V § 27 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
vyjadruje sa na návrh dekana k vnútorným predpisom podľa § 33 ods. 2 písm. f) pred ich predložením vedeckej rade fakulty,“.
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená k) až n).
34.
V § 30 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy podľa § 33 ods. 2 písm. f) po prerokovaní akademickým senátom fakulty,“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).
35.
V § 30 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená d) až l).
36.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „[§ 15 ods. 1 písm. d)]“.
37.
V § 33 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
predpisy, ktoré upravujú vnútorný systém vysokej školy v podmienkach fakulty, ak to vyžaduje vnútorný systém vysokej školy,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
38.
V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú v písmene a) slová „[§ 15 ods. 1 písm. b)]“, v písmene b) slová
„[§ 15 ods. 1 písm. d)]“, v písmene c) slová „[§ 15 ods. 1 písm. i)]“, v písmene d) slová „[§ 15 ods. 1 písm. j)]“ a v písmene e) slová „[§ 15 ods. 1 písm. k)]“.
39.
V § 33 ods. 5 sa vypúšťajú slová „[§ 30 ods. 1 písm. k)]“.
40.
V § 34 odsek 1 znie:
„(1)
Vnútorné predpisy verejnej vysokej školy bohosloveckej a vnútorné predpisy konfesijnej verejnej vysokej školy sa predkladajú na schválenie príslušnému orgánu vysokej školy s predchádzajúcim písomným súhlasom príslušnej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti v súlade s vnútornými predpismi tejto cirkvi alebo tejto náboženskej spoločnosti. Vnútorné predpisy súčasti verejnej vysokej školy bohosloveckej, vnútorné predpisy súčasti konfesijnej verejnej vysokej školy a vnútorné predpisy bohosloveckej fakulty verejnej vysokej školy sa predkladajú na schválenie príslušnému orgánu fakulty alebo príslušnému orgánu inej súčasti vysokej školy s predchádzajúcim písomným súhlasom príslušnej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti v súlade s vnútornými predpismi tejto cirkvi alebo tejto náboženskej spoločnosti.“.
41.
V § 34 ods. 2 sa za slová „§ 4 až 6, 8 až 10,“ vkladajú slová „§ 16, 17 a 19,“, slová „§ 75 ods. 4 až 6, 8 až 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 2 až 4 a ods. 6 až 8“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v súlade s vnútornými predpismi príslušnej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti“.
42.
V § 39a ods. 6 sa slová „verejných zdrojov“ nahrádzajú slovami „verejných prostriedkov“.
43.
V § 41 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy“.
44.
V § 43 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „ozbrojených síl Slovenskej republiky“ a za slová „prispieva ministerstvo“ sa vkladá slovo „školstva“.
45.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 29aa znejú:
„29) § 22 až 26 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29a) Zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29aa) § 83 a § 85 písm. a) zákona č. 281/2015 Z. z.“.
46.
V § 43 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
47.
V § 43 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).
48.
V § 43 ods. 6 písm. a) sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. a) až c)]“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 1 písm. a) až d)“.
49.
V § 43 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až s) sa označujú ako písmená b) až r).
50.
V § 43 ods. 6 písm. b) sa slová „Akreditačnej komisii“ nahrádzajú slovom „agentúre“.
51.
V § 43 ods. 6 písm. l) sa slová „v zahraničí“ nahrádzajú slovami „so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“.
52.
V § 43 ods. 6 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).
53.
V § 43 ods. 6 písm. q) sa vypúšťajú slová „a nevysokoškolských inštitúcií (ďalej len „register vysokých škôl“)“.
54.
V § 43 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak boli zrušené všetky študijné programy vojenskej vysokej školy, ministerstvo obrany predloží vláde návrh zákona, ktorým má byť vojenská vysoká škola zrušená, a to do šiestich mesiacov odo dňa, keď túto skutočnosť zistí.“.
Doterajšie odseky 7 až 16 sa označujú ako odseky 8 až 17.
55.
V § 43 ods. 11 sa slová „skončenia služobného pomeru“ nahrádzajú slovami „skončenia štátnej služby“.
56.
V § 43 ods. 16 sa vypúšťajú slová „§ 2 ods. 15 druhej vety,“.
57.
V § 43 ods. 17 a § 44 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „§ 50 ods. 4,“.
58.
V § 44 ods. 1 sa za slová „prispieva ministerstvo“ vkladá slovo „školstva“.
59.
V § 44 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „a Akreditačnej komisie [§ 82 ods. 2 písm. d)]“.
60.
V § 44 ods. 3 sa vypúšťa písmeno j).
61.
V § 44 ods. 4 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená b) až p).
62.
V § 44 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak boli zrušené všetky študijné programy policajnej vysokej školy, ministerstvo vnútra predloží vláde návrh zákona, ktorým má byť policajná vysoká škola zrušená, a to do šiestich mesiacov odo dňa, keď túto skutočnosť zistí.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
63.
V § 45 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu zdravotníckej vysokej školy; ak sa akademický senát zdravotníckej vysokej školy nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti ministra zdravotníctva o vyjadrenie, má sa za to, že vyjadrenie dal“.
64.
V § 45 ods. 3 písm. d) sa slová „rektora, vykonávaním funkcie rektora do vymenovania nového rektora niektorého zo zamestnancov zdravotníckej vysokej školy po vyjadrení akademického senátu zdravotníckej vysokej školy“ nahrádzajú slovami „rektora osobu, ktorá vykonáva funkciu rektora do vymenovania nového rektora“.
65.
V § 45 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
66.
V § 45 ods. 4 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená c) až j).
67.
V § 45 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak boli zrušené všetky študijné programy zdravotníckej vysokej školy, ministerstvo zdravotníctva predloží vláde návrh zákona, ktorým má byť zdravotnícka vysoká škola zrušená, a to do šiestich mesiacov odo dňa, keď túto skutočnosť zistí.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
68.
V § 45 ods. 8 sa slová „g) až i)“ nahrádzajú slovami „a), c), g) až i), n), o) a s), § 10 ods. 2, 5, 6, 9, 11 a 12“ a slová „5 a 10“ sa nahrádzajú číslom „10“.
69.
V § 47 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „podľa osobitného predpisu20a)“.
70.
V § 47 sa vypúšťajú odseky 3 až 12.
Doterajšie odseky 13 až 21 sa označujú ako odseky 3 až 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33b sa vypúšťa.
71.
V § 47 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak boli zrušené všetky študijné programy súkromnej vysokej školy, ministerstvo školstva predloží vláde návrh na odňatie štátneho súhlasu, a to do šiestich mesiacov odo dňa, keď túto skutočnosť zistí.“.
72.
V § 47 ods. 7 sa slová „1 až 16, 18 až 21“ nahrádzajú slovami „1 až 6 a 8 až 10“.
73.
V § 47 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Zmenu názvu súkromnej vysokej školy schvaľuje vláda na návrh ministerstva školstva. Ministerstvo školstva predloží vláde návrh do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti súkromnej vysokej školy o zmenu názvu.
(9)
Názov súkromnej vysokej školy môže obsahovať slovo „univerzita“ alebo z neho odvodené tvary slov, ak súkromná vysoká škola má oprávnenie vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy tretieho stupňa najmenej v piatich študijných odboroch a má ku dňu podania žiadosti o zmenu názvu zapísaných na štúdium najmenej 2 000 študentov. Ak súkromná vysoká škola spĺňa podmienky podľa prvej vety, ministerstvo školstva predloží vláde návrh na súhlas so zmenou názvu, inak predloží vláde návrh na nesúhlas so zmenou názvu.“.
74.
V § 47 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
75.
V § 47b ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie [§ 82 ods. 2 písm. d)]“.
76.
V § 47b ods. 2 písm. b) sa slová „b), i), j) a k)“ nahrádzajú slovami „b), c), j), k) a l)“ a slová „f) a g)“ sa nahrádzajú slovami „g) a h)“.
77.
V § 47b ods. 2 písm. c) sa slová „c) až e)“ nahrádzajú slovami „d) až f)“.
78.
V § 47b ods. 2 písmená j) a k) znejú:
„j)
schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty,
k)
vyjadruje sa k návrhu vnútorného systému súkromnej vysokej školy na návrh rektora súkromnej vysokej školy pred jeho predložením vedeckej rade súkromnej vysokej školy,“.
79.
V § 47c ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rektora súkromnej vysokej školy vymenúva a odvoláva na návrh správnej rady súkromnej vysokej školy prezident republiky. Návrh správnej rady súkromnej vysokej školy predkladá prezidentovi republiky minister školstva na základe návrhu správnej rady súkromnej vysokej školy; správna rada súkromnej vysokej školy návrh predloží do 15 dní od prijatia rozhodnutia, ktorým návrh kandidáta na rektora potvrdila.“.
80.
V § 48 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
vnútorný systém súkromnej vysokej školy, ktorý môže byť upravený viacerými samostatnými vnútornými predpismi,“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).
81.
V § 49 ods. 1 písm. e) sa slová „Akreditačnej komisii“ nahrádzajú slovom „agentúre“, za slovo „informácie“ sa vkladá čiarka a slová „podklady a súčinnosť“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a podľa osobitného predpisu20a)“.
82.
V § 49a ods. 6 sa slová „ministerstvo požiada“ nahrádzajú slovami „ministerstvo školstva požiada“.
83.
V § 49a ods. 12 prvej vete sa slová „§ 74 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 74 ods. 4“ a vypúšťa sa štvrtá veta.
84.
V § 49b ods. 1 písm. d) sa slová „a Akreditačnej komisii na ich“ nahrádzajú slovami „na jeho“ a slovo „ich“ sa nahrádza slovom „jeho“.
85.
V § 49b sa vypúšťa odsek 5.
86.
V § 50 ods. 2 sa slová „schopností a zručností“ nahrádzajú slovami „zručností a kompetencií“.
87.
V § 50 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Ministerstvo školstva vydáva sústavu študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len „sústava študijných odborov“) všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s ministerstvom obrany, ministerstvom vnútra a ministerstvom zdravotníctva. Sústava študijných odborov obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, a ich opisy.
(4)
Opis študijného odboru obsahuje najmä
a)
názov študijného odboru v štátnom jazyku a v anglickom jazyku,
b)
stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých je možné získať vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore,
c)
údaj, že v príslušnom študijnom odbore
1.
je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku,
2.
nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa, alebo
3.
nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku,
d)
udaj, či v príslušnom študijnom odbore je možné uskutočňovať interdisciplinárne štúdiá,
e)
vymedzenie obsahu študijného odboru podľa odseku 2,
f)
vymedzenie akademického titulu udeľovaného po absolvovaní rigoróznej skúšky a po obhajobe rigoróznej práce, ak ide o študijný odbor, v ktorom rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce možno vykonať,
g)
údaj, či sa v príslušnom študijnom odbore vyžaduje stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov študijného programu v praxi; ak sa stanovisko vyžaduje, uvádza sa aj názov právnickej osoby, ktorá ho vydáva,
h)
údaj, či sa študijným odborom nahrádza iný študijný odbor,
i)
kód stupňa vzdelania podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania.
(5)
Ak sa študijný odbor zo sústavy študijných odborov vypustí alebo ak sa vypustí stupeň, v ktorom je možné získať vysokoškolské vzdelanie v príslušnom študijnom odbore, oprávnenia vysokej školy vzťahujúce sa na vypustený študijný odbor alebo stupeň sa stávajú oprávneniami študijného odboru, ktorým sa nahrádza príslušný študijný odbor, a ministerstvo školstva túto skutočnosť vyznačí v registri študijných programov a v registri študijných odborov. Vysokoškolské vzdelanie získané v študijnom odbore, ktorý bol vypustený, sa považuje za rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním získaným v študijnom odbore, ktorým bol príslušný študijný odbor nahradený.“.
88.
V § 50 sa vypúšťa odsek 6.
89.
V § 51 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 83 ods. 1)“, za slovo „kombinácii“ sa vkladá slovo „dvoch“ a vypúšťajú sa slová „(odsek 5)“.
90.
V § 51 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.
91.
V § 51 ods. 3 tretej vete, § 53 ods. 9 druhej vete, § 63 ods. 9 štvrtej vete, § 76 ods. 3 písm. b) a § 76 ods. 4 sa vypúšťa slovo „písomný“ a nad slovo „súhlas“ sa umiestňuje odkaz 35aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:
„35aa) § 65 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.“.
92.
V § 51 ods. 8 druhej vete sa slová „[§ 15 ods. 1 písm. b)] alebo fakulty [§ 33 ods. 3 písm. a)]“ nahrádzajú slovami „alebo so študijným poriadkom fakulty“.
93.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
㤠51a
(1)
Ak ide o študijný program uskutočňovaný v študijnom odbore, v ktorom sa vyžaduje stanovisko k predpokladu uplatniteľnosti absolventov študijného programu v praxi, vysoká škola môže začať jeho uskutočňovanie alebo vykonávať jeho úpravu len s predchádzajúcim písomným súhlasným stanoviskom príslušnej právnickej osoby; kritériá používané pri vydávaní tohto stanoviska schvaľuje príslušná právnická osoba.
(2)
Vysoká škola môže zrušiť akreditovaný študijný program, ak zabezpečí študentom možnosť pokračovať v štúdiu v študijnom programe uskutočňovanom v rovnakom študijnom odbore na príslušnej vysokej škole alebo na inej vysokej škole.
(3)
Ak vysoká škola zruší všetky študijné programy v niektorom študijnom odbore a stupni, dňom zrušenia posledného z nich vysoká škola
a)
stráca právo vytvárať študijné programy v tomto študijnom odbore a stupni a
b)
nesmie vytvárať študijné programy uskutočňované v kombinácii študijných odborov, z ktorých jeden má byť príslušný študijný odbor.“.
94.
V § 52 odsek 3 znie:
„(3)
Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre bakalársky študijný program
a)
v dennej forme štúdia je tri akademické roky alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.
tri akademické roky je 180 kreditov,
2.
štyri akademické roky je 240 kreditov,
b)
v externej forme štúdia je štyri akademické roky alebo päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre bakalársky študijný program v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.
štyri akademické roky je 180 kreditov,
2.
päť akademických rokov je 240 kreditov.“.
95.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52a
Interdisciplinárne štúdiá
(1)
Bakalársky študijný program je uskutočňovaný ako interdisciplinárne štúdiá, ak sa uskutočňuje vo viac ako dvoch študijných odboroch, a študijný odbor alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých sa získava vysokoškolské vzdelanie, sa určí podľa absolvovaných predmetov.
(2)
Pravidlá študijného programu vyžadujú, aby si študent počas druhého roka štúdia zvolil jeden študijný odbor alebo dva študijné odbory, v ktorých chce riadne skončiť štúdium.
(3)
Vysokoškolské vzdelanie je možné získať len v tom študijnom odbore, v ktorom má vysoká škola právo uskutočňovať študijné programy prvého stupňa.
(4)
Na diplome sa uvádza študijný odbor alebo kombinácia dvoch študijných odborov, v ktorých boli splnené podmienky na získanie vysokoškolského vzdelania.“.
96.
V § 53 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Vysoká škola môže vytvoriť študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň, len ak to umožňuje opis študijného odboru. V študijnom odbore, v ktorom nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa, môže vysoká škola vytvárať len študijné programy spájajúce prvý stupeň a druhý stupeň. Absolvent študijného programu spájajúceho prvý stupeň a druhý stupeň získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4)
Štandardná dĺžka štúdia vrátane odbornej praxe pre študijný program
a)
druhého stupňa v dennej forme štúdia je jeden, dva alebo tri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého stupňa v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.
jeden akademický rok je 60 kreditov,
2.
dva akademické roky je 120 kreditov,
3.
tri akademické roky je 180 kreditov,
b)
druhého stupňa v externej forme štúdia je dva, tri alebo štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program druhého stupňa v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.
dva akademické roky je 60 kreditov,
2.
tri akademické roky je 120 kreditov,
3.
štyri akademické roky je 180 kreditov,
c)
spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v dennej forme štúdia je päť alebo šesť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v dennej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.
päť akademických rokov je 300 kreditov,
2.
šesť akademických rokov je 360 kreditov,
d)
spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia je sedem alebo osem akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň v externej forme štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia
1.
sedem akademických rokov je 300 kreditov,
2.
osem akademických rokov je 360 kreditov.“.
97.
V § 53 ods. 9 sa vypúšťajú v písmene a) slová „v prírodovedných študijných programoch“, v písmene b) slová „vo farmaceutických študijných programoch“, v písmene c) slová „v spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch“, v písmene d) slová „v právnických študijných programoch“, v písmene e) slová „v učiteľských študijných programoch a telovýchovných študijných programoch“ a v písmene f) slová „v teologických študijných programoch okrem študijných programov v oblasti katolíckej teológie“.
98.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce je oprávnená uskutočňovať len vysoká škola, ktorá má v príslušnom študijnom odbore akreditovaný študijný program, po ktorého absolvovaní sa udeľuje akademický titul „magister“.
99.
Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠53a
Učiteľský kombinačný študijný program a prekladateľský kombinačný študijný program
(1)
Učiteľský kombinačný študijný program sa uskutočňuje ako bakalársky študijný program alebo magisterský študijný program v študijnom odbore, ktorý má v názve slovo „učiteľstvo“, alebo v kombinácii takých študijných odborov a vzťahuje sa na dva vyučovacie predmety.
(2)
Prekladateľský kombinačný študijný program sa uskutočňuje ako bakalársky študijný program alebo magisterský študijný program v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a vzťahuje sa na dva jazyky.
(3)
Súbor predmetov a pravidiel, ktoré sa vzťahujú na jeden vyučovací predmet alebo na jeden jazyk, sa označuje ako aprobácia.
(4)
Akreditovaným študijným programom sa stáva vytvorená kombinácia z aprobácií vrátane predmetov
a)
pedagogicko-psychologického základu, sociálno-vedného základu a didaktiky vyučovacích predmetov, ak ide o učiteľský kombinačný študijný program,
b)
translatologického základu, ak ide o prekladateľský kombinačný študijný program.
(5)
Vysoká škola o každej aprobácii zapisuje do registra študijných programov rovnaké údaje, ako o študijnom programe.“.
100.
V § 54 ods. 4 druhá veta znie: „Funkciu školiteľa pre témy vypísané externou vzdelávacou inštitúciou môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou.“ a vypúšťa sa posledná veta.
101.
V § 54 ods. 18 písm. a) a b) sa za slovo „stupňa“ vkladajú slová „osobitnej stupnice platových taríf zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorí vykonávajú výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku, a zdravotníckych zamestnancov“.
102.
§ 54 sa dopĺňa odsekmi 21 a 22, ktoré znejú:
„(21)
Vysoká škola je oprávnená v oznámení o čase a mieste konania obhajoby dizertačnej práce zverejniť
a)
meno a priezvisko autora dizertačnej práce,
b)
akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly alebo vedecké hodnosti autora dizertačnej práce,
c)
názov dizertačnej práce,
d)
názov študijného programu, na ktorého štúdium je autor dizertačnej práce zapísaný,
e)
názov študijného odboru, v ktorom sa uskutočňuje študijný program podľa písmena d),
f)
dátum, čas a miesto konania obhajoby dizertačnej práce.
(22)
Externou vzdelávacou inštitúciou je právnická osoba, ktorej ministerstvo školstva vydalo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj35ab) a s ktorou vysoká škola uzatvorila zmluvu, ktorej predmetom je podieľanie sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:
„35ab) § 16 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.“.
103.
V § 54b ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a nevysokoškolských inštitúcií“.
104.
V § 54b odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Register študijných odborov slúži najmä na štatistické účely, rozpočtové účely, vymedzenie študijných odborov a stupňov, v ktorých môže vysoká škola vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy, a evidenciu akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania a ich platnosti.
(3)
Ministerstvo školstva zapisuje do registra študijných odborov údaje o jednotlivých študijných odboroch.“.
105.
V § 54b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Agentúra zapisuje do registra študijných odborov
a)
údaje o akreditáciách habilitačného konania a inauguračného konania, obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania zo žiadosti o udelenie príslušnej akreditácie; ak má viac vysokých škôl udelenú akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania v rovnakom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, uvádza sa obsahové vymedzenie tohto odboru z každej žiadosti o udelenie akreditácie a
b)
vymedzenie študijných odborov a stupňov, v ktorých môže vysoká škola vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy a obmedzenia týchto oprávnení.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
106.
V § 54b odsek 7 znie:
„(7)
Ministerstvo školstva zapisuje do registra študijných programov údaje o študijných programoch zahraničnej vysokej školy podľa § 49a ods. 9, na ktoré má zahraničná vysoká škola udelené oprávnenie.“.
107.
V § 54b sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Agentúra zapisuje do registra študijných programov údaje o rozhodnutiach o akreditáciách študijných programov.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
108.
V § 54b odseky 9 a 10 znejú:
„(9)
Vysoká škola zapisuje do registra študijných programov údaje o vytvorených študijných programoch, ich úpravách, predmetoch a o ich zrušení. Zápisom do registra študijných programov v súlade s rozsahom oprávnení vysokej školy podľa odseku 2 sa študijný program stáva akreditovaným študijným programom.
(10)
Ministerstvo školstva určuje podmienky a spôsob automatizovaného prenosu údajov z
a)
informačného systému vysokej školy do registra študijných programov a naopak,
b)
informačného systému agentúry do registra študijných programov a naopak a
c)
informačného systému agentúry do registra študijných odborov a naopak.“.
109.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 5/2016 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
110.
V § 57 odsek 6 znie:
„(6)
Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore.“.
111.
V § 58 ods. 5 tretej vete sa slová „§ 73 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 7“ a na konci sa pripája táto veta: „Vysoká škola je oprávnená využívať údaje z prihlášky na štúdium o prijatom uchádzačovi o štúdium, ktorý oznámil vysokej škole, že sa zapíše na štúdium podľa odseku 9, v nevyhnutnom rozsahu na účel zápisu údajov do registra študentov a na účel vydania preukazu študenta.“.
112.
V § 59 odsek 4 znie:
„(4)
Vysoká škola môže na základe písomnej žiadosti povoliť za podmienok určených v jej študijnom poriadku zápis študentovi
a)
inej verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy alebo súkromnej vysokej školy, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom študijnom odbore,
b)
uznanej vysokej školy38aa) zriadenej podľa právnych predpisov iného štátu, ktorý bol prijatý na štúdium v príslušnom stupni v obdobnej oblasti poznania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38aa znie:
„38aa) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 422/2015 Z. z.“.
113.
V § 63 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 12 ods. 1 písm. d)]“ a slová „(§ 75 ods. 8)“.
114.
V § 63 ods. 7 piatej vete sa vypúšťa slovo „písomná“.
115.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38c až 38f znejú:
„38c) § 18 ods. 2 písm. a), § 19 ods. 1, § 65 až 74 a § 76 zákona č. 185/2015 Z. z.
38d) § 19 zákona č. 185/2015 Z. z.
38e) § 61 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z.
38f) § 60 ods. 3 zákona č. 185/2015 Z. z.“.
116.
V § 63 ods. 13 druhej vete sa vypúšťa slovo „písomných“.
117.
V § 66 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa § 87 ods. 2“.
118.
V § 67 ods. 2 piatej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na preukaze študenta je vyobrazená aj podobizeň jeho držiteľa.“.
119.
V § 68 ods. 2 tretej vete sa slová „meno a priezvisko“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia“ a na konci sa pripája táto veta: „Vysoká škola je oprávnená v rámci tohto akademického obradu verejne vyhlásiť údaje o absolventovi v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto narodenia, názov fakulty, na ktorej sa uskutočňoval absolvovaný študijný program, názov absolvovaného študijného programu, názov študijného odboru, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, a udelený akademický titul.“.
120.
V § 68 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Vysoká škola môže vydať študentovi alebo absolventovi po absolvovaní ucelenej časti štúdia, ktorou sa získava čiastočná kvalifikácia alebo úplná kvalifikácia, osobitný doklad o jej získaní.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
121.
V § 68 ods. 10 a 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
122.
§ 68 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Vysoká škola vydá na žiadosť fyzickej osoby, u ktorej došlo k zmene mena alebo k zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia, náhradný doklad o absolvovaní štúdia so zmeneným menom, priezviskom a rodným priezviskom, ak ho vysoká škola na doklade o absolvovaní štúdia uvádza, najneskôr do 30 dní od podania žiadosti; tento náhradný doklad sa okrem pôvodných osobných údajov vydáva v rovnakej podobe, v akej príslušná vysoká škola vydáva odpis z dokladu o absolvovaní štúdia.
(13)
Žiadosť podľa odseku 12 obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia žiadateľa,
c)
miesto trvalého pobytu žiadateľa,
d)
meno, priezvisko a rodné priezvisko žiadateľa pred zmenou pohlavia,
e)
rodné číslo žiadateľa pred zmenou pohlavia,
f)
výpis z matriky alebo potvrdenie o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo o zmene priezviska,38g) alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom iného štátu preukazujúci zmenu mena alebo zmenu priezviska z dôvodu zmeny pohlavia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38g znie:
„38g) § 8a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.“.
123.
V § 70 ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak vysoká škola vykonala v študijnom programe úpravy, študent v štúdiu tohto študijného programu pokračuje podľa predmetov a pravidiel po úprave, ak pravidlá študijného programu neurčujú inak,“.
124.
V § 70 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „alebo príbuzného študijného odboru“.
125.
V § 72 ods. 6 prvej vete sa za slovo „obsahovať“ vkladá slovo „výrok,“.
126.
V § 73 ods. 2 druhá veta znie: „Vysoká škola môže využívať údaje z registra študentov aj na účely prideľovania ubytovania, v elektronických preukazoch študentov a na účely overovania právneho postavenia študenta aj v iných informačných systémoch vysokej školy.“.
127.
V § 73 ods. 3 sa vypúšťajú slová „rodinný stav,“, za slovo „pohlavie“ sa vkladá čiarka a slovo „podobizeň“, slovo „a“ za slovom „študenta“ sa nahrádza bodkočiarkou a slová „meno, priezvisko a rodné priezvisko rodiča študenta“ sa nahrádzajú slovami „do registra študentov sa zaznamenáva aj telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, ak ich študent poskytne“.
128.
V § 73 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je to potrebné v súvislosti s plnením študijných povinností študenta alebo v súvislosti s jeho členstvom v orgáne vysokej školy alebo v orgáne fakulty, vysoká škola je oprávnená členom akademickej obce vysokej školy sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť údaje študenta v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti,
c)
rok štúdia,
d)
názov študijného programu, na ktorého štúdium je študent zapísaný,
e)
názov fakulty, ak sa príslušný študijný program uskutočňuje na fakulte.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
129.
§ 73 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Na účely súvisiace s poskytovaním knižnično-informačných služieb podľa osobitného predpisu21) je vysoká škola oprávnená v informačnom systéme akademickej knižnice využívať údaje z registra študentov v rozsahu meno, priezvisko, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a názov fakulty, ak je študent zapísaný na štúdium študijného programu, ktorý zabezpečuje fakulta. Na účely podľa prvej vety je vysoká škola v informačnom systéme akademickej knižnice oprávnená spracúvať aj číslo občianskeho preukazu študenta alebo číslo preukazu študenta; tieto údaje možno v informačnom systéme akademickej knižnice spracúvať po dobu registrácie príjemcu knižnično-informačných služieb akademickej knižnice.
(11)
Na účely prezentácie absolventov vysokej školy a možnosti overenia riadneho skončenia ich štúdia je vysoká škola oprávnená prostredníctvom svojho webového sídla sprístupniť alebo zverejniť údaje o svojich absolventoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti, názov študijného programu, ak ide o absolventa, ktorý riadne skončil štúdium študijného programu, názov študijného odboru a rok absolvovania štúdia.“.
130.
V § 73a odsek 4 znie:
„(4)
Vysoká škola poskytuje údaje z registra študentov do centrálneho registra študentov raz mesačne v rozsahu podľa § 73 ods. 3 a 4 okrem študentov vojenskej vysokej školy, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov; podobizeň študenta a jeho telefónne číslo sa do centrálneho registra študentov neposkytuje. V centrálnom registri študentov sa spracúvajú aj údaje o rodinnom stave študenta.“.
131.
V § 73a ods. 10 sa slová „Ministerstvo môže“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva môže“.
132.
V § 73a odsek 15 znie:
„(15)
Ministerstvo školstva získava údaje z registra fyzických osôb40d) v rozsahu podľa odseku 4 a poskytuje ich vysokej škole na účely integrácie informačných systémov. Ak sa zistí rozpor medzi údajmi v centrálnom registri študentov a údajmi v registri fyzických osôb, ministerstvo školstva zabezpečí opravu údajov v centrálnom registri študentov podľa údajov v registri fyzických osôb. Na účely podľa prvej vety ministerstvo vnútra poskytne ministerstvu školstva údaje z registra fyzických osôb spôsobom umožňujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom a automatizované porovnanie s údajmi v centrálnom registri študentov.“.
133.
§ 73a sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Ministerstvo školstva je oprávnené spracúvať v centrálnom registri študentov referenčné údaje z informačného systému služieb zamestnanosti.“.
134.
§ 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na účely spracovania a vyhodnotenia anonymného dotazníka podľa § 70 ods. 1 písm. h) je vysoká škola oprávnená spracúvať údaje o vysokoškolskom učiteľovi, anonymizované názory študentov na pedagogickú činnosť vysokoškolského učiteľa a reakcie vysokoškolského učiteľa na názory študentov uvedené v dotazníku. Údaje podľa prvej vety je vysoká škola oprávnená sprístupniť študentom príslušnej vysokej školy na účely transparentnosti vyhodnocovania dotazníkov a motivácie študentov k ich vyplneniu. Údaje o vysokoškolskom učiteľovi na účely podľa prvej vety sa spracúvajú v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť,
c)
súčasť vysokej školy alebo súčasť fakulty, na ktorej je zaradený, a
d)
predmety, na ktorých zabezpečovaní sa podieľa.“.
135.
V § 75 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 9.
136.
V § 75 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „viažucej sa na študijný odbor“ a slová „v tomto študijnom odbore“ sa nahrádzajú slovami „vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia“.
137.
V § 75 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „viažucej sa na študijný odbor“ a slová „vo funkcii viažucej sa na tento študijný odbor“ a slová „v tomto študijnom odbore“ sa nahrádzajú slovami „vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia“.
138.
V § 75 odsek 4 znie:
„(4)
Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor príslušnej vysokej školy v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu.41) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu.41)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
„41) § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z.“.
139.
V § 75 ods. 5 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak taký titul nemá, je mimoriadnym profesorom.“ a druhá veta sa vypúšťa.
140.
V § 75 ods. 6 a 7 sa vypúšťajú slová „(odseky 4 a 5)“.
141.
V § 76 ods. 1 sa slová „priznané zodpovedajúce práva v danom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „udelenú akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania“.
142.
V § 76 odsek 2 znie:
„(2)
Vedecko-pedagogický titul „docent“, umelecko-pedagogický titul „docent“, vedecko-pedagogický titul „profesor“ a umelecko-pedagogický titul „profesor“ sa udeľujú len v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania.“.
143.
V § 76 ods. 6 úvodnej vete sa slová „študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „odbore habilitačného konania a inauguračného konania“ a v písmenách a) až c) sa slová „danom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania“.
144.
V § 76 ods. 7 písm. a) a c) sa slová „danom študijnom odbore“ nahrádzajú slovami „príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania“ a v písmene b) sa slová „daného študijného odboru“ nahrádzajú slovami „príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania“.
145.
V § 76 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.
146.
V § 76 ods. 10 úvodnej vete a písmenách a) a h) sa slová „konania na vymenovanie profesora“ nahrádzajú slovami „inauguračného konania“, v písmene b) sa slová „študijného odboru“ nahrádzajú slovami „odboru habilitačného konania a inauguračného konania“ a v písmene g) sa slová „konania na vymenúvanie profesora“ nahrádzajú slovami „inauguračného konania“.
147.
V § 76 ods. 11 sa slová „konaní na vymenúvanie profesora“ nahrádzajú slovami „inauguračného konania“.
148.
V § 77 ods. 1 sa slová „§ 15 ods. 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. d)“ a na konci sa pripája táto veta: „Požiadavky na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa v oblasti pedagogickej činnosti a v oblasti tvorivej činnosti vysoká škola uvedie v oznámení o vypísaní výberového konania, v rámci ktorého overuje aj ich splnenie.“.
149.
V § 77 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ obsadiť na dobu určitú spolu najdlhšie na tri roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery na všetkých verejných vysokých školách, štátnych vysokých školách a súkromných vysokých školách; súbežné pracovné pomery sa zohľadňujú každý samostatne. Pracovná zmluva na obsadenie funkcie docenta alebo funkcie profesora uzatvorená s osobou bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ po uplynutí doby podľa druhej vety je od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej uplynutí neplatná.“.
150.
V § 77 ods. 4 druhej vete sa za slovami „alebo profesora“ vkladá slovo „aspoň“.
151.
V § 78 prvej vete sa vypúšťajú slová „(§ 75 ods. 7)“.
152.
§ 80a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na informačné účely a na účely prezentácie vedúcich zamestnancov je vysoká škola oprávnená sprístupniť alebo zverejniť podobizne rektora, prorektorov, dekanov, prodekanov, vedúcich zamestnancov vysokej školy a vedúcich zamestnancov fakulty.“.
153.
V § 80b ods. 2 prvej vete sa slová „Akreditačnej komisie pri plnení úloh podľa § 82 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „agentúry pri plnení jej úloh“.
154.
V § 80b ods. 3 a 6 sa slová „§ 75 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 2 a 3“.
155.
V § 80b ods. 5 sa slová „školy, ministerstva“ nahrádzajú slovami „školy, ministerstva školstva“.
156.
V § 80b ods. 9 prvej vete sa slová „Ministerstvo zabezpečuje“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva zabezpečuje“ a slová „obyvateľov Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „fyzických osôb“, v druhej vete sa slová „ministerstvu údaje“ nahrádzajú slovami „ministerstvu školstva údaje“ a slová „obyvateľov Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „fyzických osôb“ a v tretej vete sa slová „upravia ministerstvo“ nahrádzajú slovami „upravia ministerstvo školstva“.
157.
Deviata časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.
158.
Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠88a
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy
(1)
Vysoká škola sa môže na základe výzvy vyhlásenej ministerstvom školstva podrobiť periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu raz za šesť rokov spravidla na účely identifikácie medzinárodne porovnateľnej činnosti výskumných tímov a jednotlivcov, na účely udelenia oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ a na účely posúdenia kvality úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pri štandardoch pre študijný program a štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
(2)
Vo výzve podľa odseku 1 ministerstvo školstva vymedzí podklady, ktoré má vysoká škola ministerstvu školstva podať, lehotu na ich podanie a zoznam oblastí výskumu, v ktorých sa vykoná periodické hodnotenie.
(3)
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl sa uskutočňuje na základe kritérií a metodiky na ich vyhodnotenie, ktoré vydáva ministerstvo školstva po predchádzajúcom vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl.
(4)
V periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl sa hodnotí činnosť výskumných tímov alebo činnosť jednotlivcov navrhnutých ministerstvu školstva vysokou školou spomedzi vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov, ktorí uskutočňujú výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť na medzinárodnej úrovni, podieľajú sa na uskutočňovaní študijných programov druhého stupňa a študijných programov tretieho stupňa a spĺňajú ďalšie podmienky určené vo výzve podľa odseku 1.
(5)
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl zabezpečuje ministerstvo školstva prostredníctvom výskumnej hodnotiteľskej komisie na základe posúdenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu výskumnými hodnotiteľmi. Výskumná hodnotiteľská komisia je odborným poradným orgánom ministerstva školstva, ktoré vydáva jej štatút; jej členmi sú spravidla zahraniční odborníci.
(6)
Počas uskutočňovania periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti má vysoká škola právo podávať ministerstvu školstva vyjadrenia k návrhom a zisteniam výskumnej hodnotiteľskej komisie. Výskumná hodnotiteľská komisia vyjadrenie vysokej školy podľa prvej vety vyhodnotí.
(7)
Výsledkom periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy je vyjadrenie výskumnej hodnotiteľskej komisie ku každej oblasti výskumu, pre ktorú vysoká škola navrhla výskumný tím alebo jednotlivca, a návrh na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ s platnosťou na šesť rokov alebo návrh na jeho neudelenie. Ministerstvo školstva písomne oznamuje vyjadrenie výskumnej hodnotiteľskej komisie a návrh podľa prvej vety vysokej škole a agentúre a zverejní ho na svojom webovom sídle; toto vyjadrenie nie je možné namietať. Oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“ udeľuje minister školstva.“.
159.
V § 89 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „začlenenie vysokej školy podľa § 2 ods. 13,“.
160.
V § 89 ods. 5 druhá veta znie: „Pri poskytovaní inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja sa zohľadňuje výskumná, vývojová alebo umelecká kapacita verejnej vysokej školy, dosiahnuté výsledky v oblasti vedy, techniky alebo umenia, periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejnej vysokej školy podľa § 88a a riešenie výskumných projektov a umeleckých projektov, ktoré boli vybrané na financovanie v rámci vnútorného grantového systému ministerstva školstva.“.
161.
V § 91 ods. 2 prvej vete sa za slovom „programov“ vypúšťa čiarka a slová „na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť“ a druhá veta znie: „Ministerstvo školstva môže formou dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť poskytnúť súkromnej vysokej škole finančné prostriedky na riešenie výskumných projektov a umeleckých projektov, ktoré boli vybrané na financovanie v rámci vnútorného grantového systému ministerstva školstva.“.
162.
V § 92 ods. 6 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak študijný program študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu bolo poskytované sociálne štipendium, povinnosť uhradiť školné nevzniká v najbližšom roku štúdia, ktorý nasleduje po prekročení štandardnej dĺžky štúdia.“.
163.
V § 92 ods. 15 prvej vete sa slová „štúdia a za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu podľa osobitného predpisu.28b)“ nahrádzajú slovom „štúdia.“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „okrem poplatku za uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností (ďalej len „regulované povolanie“), ktorý je 99,50 eura“.
164.
V § 92 ods. 20 sa slovo „príjmov“ nahrádza slovom „výnosov“.
165.
V § 93 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
166.
V § 94 ods. 3 písm. b) sa slová „športových činností a kultúrnych činností“ nahrádzajú slovami „športových činností, kultúrnych činností a iných záujmových činností študentov“.
167.
V § 96 ods. 1 sa za slovo „republike“ vkladajú slová „alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana“.
168.
V § 96 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Na účely preukazovania nároku podľa odsekov 1 až 5, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na sociálne štipendium, ochrany a domáhania sa práv študenta a vysokej školy sú vysoká škola, ministerstvo školstva a príslušné ministerstvo, ak ide o štátnu vysokú školu, oprávnení spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia. Vysoká škola, ministerstvo školstva a príslušné ministerstvo, ak ide o štátnu vysokú školu, sú na tieto účely oprávnení aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
169.
Nadpis § 99 znie:
„Podpora športových činností, kultúrnych činností a iných záujmových činností“.
170.
V § 99 sa na konci pripája táto veta: „Vysoká škola podľa svojich možností utvára podmienky a podporuje aj iné záujmové činnosti študentov, najmä aktivity študentských organizácií a študentských spolkov, ktoré pôsobia pri vysokej škole a ich činnosť je v záujme študentov.“.
171.
V § 101 ods. 3 sa vypúšťajú slová „[§ 15 ods. 1 písm. i) a § 48 ods. 1 písm. f)]“.
172.
V § 102 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).
173.
V § 102 ods. 1 písm. c) sa za slovom „školy“ vypúšťa čiarka a slová „jej začlenenie medzi univerzitné vysoké školy alebo odborné vysoké školy“.
174.
V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až y) sa označujú ako písmená h) až x).
175.
V § 102 ods. 2 písm. j) sa čiarka za slovami „podľa § 47 ods. 1“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a začlenenia podľa § 2 ods. 13“.
176.
V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) až x) sa označujú ako písmená k) až w).
177.
V § 102 ods. 2 písm. n) sa vypúšťajú slová „(§ 108)“.
178.
V § 102 ods. 2 písm. o) sa vypúšťajú slová „83, 87,“.
179.
V § 102 ods. 2 písm. p) sa vypúšťajú slová „Akreditačnej komisie a“.
180.
V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno t).
Doterajšie písmená u) až w) sa označujú ako písmená t) až v).
181.
V § 102 ods. 2 písmeno t) znie:
„t)
poskytuje dotácie podľa § 106,“.
182.
V § 102 ods. 2 písm. v) sa slová „podľa § 47 ods. 3“ nahrádzajú slovami „o udelenie štátneho súhlasu“.
183.
V § 102 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „[§ 10 ods. 8 a § 47b ods. 2 písm. d)]“ a slová
„(§ 10 ods. 2)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak návrh podala verejná vysoká škola alebo súkromná vysoká škola,“.
184.
V § 102 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c) až e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno c).
185.
V § 102a ods. 2 sa čiarka za slovami „súčastí vysokej školy“ nahrádza slovom „a“, vypúšťajú sa slová „a o nevysokoškolskej inštitúcii a jej štatutárnom orgáne“ a slovo „akreditácie“ sa nahrádza slovami „činnosti agentúry“.
186.
V § 102a ods. 8 písm. a) sa slová „údaje o súkromnej vysokej škole podľa § 47 ods. 4 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu žiadateľa o udelenie štátneho súhlasu, ktorému bol štátny súhlas udelený, a meno a priezvisko jeho štatutárneho orgánu“.
187.
V § 102a ods. 8 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
188.
V § 105 ods. 1 sa slová „(§ 47 ods. 1), schvaľuje zmenu jej názvu a jej začlenenie (§ 2 ods. 13)“ nahrádzajú slovami „a schvaľuje zmenu jej názvu“.
189.
V § 105 ods. 3 druhá veta znie: „Súhlas orgánov reprezentácie vysokých škôl sa nevyžaduje, ak ide o návrh podľa § 47 ods. 4.“.
190.
V § 105 ods. 6 druhá veta znie: „Zároveň sa zrušujú všetky študijné programy súkromnej vysokej školy a akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania.“ a na konci sa pripája táto veta: „Ministerstvo školstva v registri študijných programov vyznačí zrušenie študijných programov, v registri študijných odborov vyznačí zrušenie oprávnenia vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy a zrušenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania.“.
191.
Za § 105 sa vkladajú § 106 až 106b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠106
Poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na iné činnosti súvisiace s vysokým školstvom
(1)
Ministerstvo školstva môže poskytnúť dotáciu okrem § 89 a 91 aj na podporu
a)
prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry, ktorú používajú vysoké školy pri napĺňaní svojho poslania,
b)
prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie, ktorú používajú vysoké školy a výskumné organizácie štátneho sektora a verejného sektora pri plnení ich hlavných úloh,
c)
vzdelávacích projektov zameraných na študentov a zamestnancov vysokých škôl,
d)
projektov, ktorých cieľom je zlepšenie spolupráce vysokých škôl a praxe alebo zlepšenie uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce alebo
e)
akademickej mobility.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
c)
úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom vymedzeným v zmluve o poskytnutí dotácie.
§ 106a
Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na iné činnosti súvisiace s vysokým školstvom
(1)
Ministerstvo školstva zverejní na svojom webovom sídle výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 106 (ďalej len „výzva“).
(2)
Výzva obsahuje najmä
a)
oblasti aktivít, v rámci ktorých možno podávať žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 106 (ďalej len „žiadosť o dotáciu“),
b)
dátum ukončenia podávania žiadostí o dotáciu, ktorý je najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy,
c)
výšku finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie,
d)
výberové kritériá a poradie ich dôležitosti,
e)
okruh oprávnených žiadateľov,
f)
výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu,
g)
najvyššiu a najnižšiu výšku dotácie podľa § 106 pre jedného žiadateľa,
h)
časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí o dotáciu a
i)
formulár žiadosti o dotáciu v elektronickej podobe a návrh zmluvy o poskytnutí dotácie podľa § 106.
(3)
Žiadosť o dotáciu obsahuje okrem identifikácie žiadateľa aj
a)
vymedzenie a odôvodnenie konkrétnych aktivít, na ktoré sa dotácia podľa § 106 požaduje, vrátane označenia oblasti podľa odseku 2 písm. a) a časový harmonogram ich uskutočnenia,
b)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiaci s finančným zabezpečením činností, na ktoré žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie podľa § 106, z toho osobitne rozpis na mzdové náklady a ostatné osobné náklady,
c)
výšku požadovanej dotácie podľa § 106,
d)
údaje podľa osobitného predpisu49d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo k stavbe alebo doklad preukazujúci nájomný vzťah k pozemku alebo k stavbe, ak je predmetom žiadosti o dotáciu dotácia na uskutočnenie stavby alebo dotácia na zmenu stavby,
e)
ciele, ktoré plánuje žiadateľ dosiahnuť, a merateľné ukazovatele s cieľovými hodnotami, podľa ktorých je možné posúdiť úspešnosť naplnenia cieľov,
f)
informáciu o ďalších výzvach, grantových schémach a dotačných schémach, v ktorých sa žiadateľ uchádza alebo uchádzal o získanie dotácie podľa § 106 alebo o získanie dotácie z verejných prostriedkov,
g)
súhlas žiadateľa so zverejnením poskytnutých údajov,
h)
ďalšie údaje podľa výzvy.
(4)
Prílohami k žiadosti o dotáciu sú okrem náležitostí podľa osobitného predpisu49e) aj
a)
popis hlavného predmetu činnosti žiadateľa a informácie o najvýznamnejších dosiahnutých výsledkoch za tri kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o dotáciu,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé,
c)
potvrdenie o zabezpečení spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa, ak je spolufinancovanie požadované, a
d)
potvrdenie vysokých škôl podľa odseku 7 o podpore poskytnutia dotácie podľa § 106, ak je ich podpora požadovaná.
(5)
Ak žiadateľ doručí dve a viac žiadostí o dotáciu na základe jednej výzvy, jeho žiadosti o dotáciu ministerstvo školstva zamietne.
(6)
Ak ministerstvo školstva zistí formálne nedostatky v žiadosti o dotáciu alebo v jej prílohách, informuje o tom žiadateľa. Žiadateľ do desiatich pracovných dní od odoslania informácie o zistení formálnych nedostatkov v jeho žiadosti o dotáciu vykoná nápravu, inak ministerstvo školstva žiadosť o dotáciu zamietne.
(7)
Ministerstvo školstva môže podmieniť poskytnutie dotácie podľa § 106 žiadateľovi získaním súhlasného vyjadrenia vysokých škôl s podanou žiadosťou o dotáciu. Ak sa na poskytnutie dotácie podľa § 106 vyžaduje súhlasné vyjadrenie vysokých škôl, ministerstvo školstva vo výzve oznámi ich počet alebo aj ich názvy.
(8)
Ministerstvo školstva môže zrušiť vyhlásenú výzvu. O zrušení výzvy ministerstvo školstva písomne informuje žiadateľov.
§ 106b
Postup pri poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu na iné činnosti súvisiace s vysokým školstvom
(1)
Žiadosti o dotáciu vyhodnocuje komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo školstva.
(2)
Komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jeden člen je navrhnutý orgánom reprezentácie vysokých škôl. Člen komisie alebo jemu blízka osoba nesmie byť
a)
žiadateľom alebo byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi,
b)
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
c)
v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi.
(3)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o dotáciu nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve.
(4)
Na žiadosti o dotáciu vyhodnocované len na základe kritérií, pri ktorých možno priradiť bodové hodnotenie len jedným spôsobom na základe objektívne overiteľných údajov, sa ustanovenia odsekov 1 a 2 nevzťahujú.
(5)
Ministerstvo školstva na svojom webovom sídle zverejňuje
a)
zoznam žiadateľov, ktorým poskytlo dotáciu podľa § 106, a jej výšku,
b)
zoznam žiadateľov, ktorým neposkytlo dotáciu podľa § 106, s uvedením dôvodu jej neposkytnutia,
c)
vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých už poskytnutými dotáciami, ak nimi ministerstvo školstva disponuje,
d)
informáciu o tom, kedy ministerstvo školstva rozhodlo o poskytnutí dotácie alebo neposkytnutí dotácie inak, ako navrhla komisia zriadená na vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu, a zdôvodnenie tohto rozhodnutia,
e)
zloženie komisie zriadenej na vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu.
(6)
Dotáciu podľa § 106 nemožno poskytnúť, ak žiadosť o dotáciu nespĺňa náležitosti podľa § 106a, je podaná oneskorene alebo nie je podaná v súlade s výzvou.
(7)
Na poskytnutie dotácie podľa § 106 nie je právny nárok.
(8)
Ministerstvo školstva oznámi žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti o dotáciu písomne. V rozhodnutí o neposkytnutí dotácie podľa § 106 ministerstvo školstva uvedie aj odôvodnenie.
(9)
Dotácia podľa § 106 sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a žiadateľom, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
bankové spojenie a číslo bankového účtu žiadateľa,
c)
výšku schválenej dotácie podľa § 106,
d)
účel, na ktorý sa dotácia podľa § 106 poskytuje,
e)
podmienky a termín použitia dotácie podľa § 106, najmä požiadavku na spolufinancovanie, ciele a merateľné ukazovatele,
f)
termín zúčtovania dotácie podľa § 106,
g)
termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo bankového účtu ministerstva školstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
h)
termín poukázania výnosov a číslo účtu ministerstva školstva v Štátnej pokladnici, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
i)
podmienky poskytnutia dotácie podľa § 106, ktorých nesplnenie je spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov,
j)
spôsob kontroly použitia poskytnutej dotácie podľa § 106,
k)
výšku a spôsob preukazovania použitia finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak sa na uskutočnenie účelu dotácie podľa § 106 spolufinancovanie vyžaduje,
l)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
m)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
n)
ďalšie údaje, ak to vyplýva z právnych predpisov alebo ak sa tak zmluvné strany dohodnú.
(10)
Príjemca dotácie podľa § 106 je povinný v lehote troch mesiacov od skončenia čerpania dotácie podľa § 106 doručiť ministerstvu školstva správu, ktorá preukáže účel použitia poskytnutej dotácie podľa § 106 a súlad jej použitia so schválenou žiadosťou o dotáciu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.49f)
(11)
Ak príjemca dotácie podľa § 106 poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.20)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49d až 49f znejú:
„49d) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
49e) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49f) Napríklad zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
192.
V § 107 ods. 2 sa slová „§ 81 ods. 2 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 88a ods. 3“.
193.
V § 108 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
194.
§ 108 sa dopĺňa odsekmi 4 až 11, ktoré znejú:
„(4)
Verejné vysoké školy sú oprávnené používať štátny znak spôsobom ustanoveným osobitným predpisom50b) rovnako ako štátne vysoké školy.
(5)
Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy
a)
sú oprávnené používať na dokladoch o absolvovaní štúdia štátny znak a okrúhlu pečiatku so štátnym znakom a
b)
používajú na rozhodnutiach vydávaných podľa všeobecného predpisu o správnom konaní okrúhlu pečiatku so štátnym znakom.
(6)
Na účely zabezpečovania úloh vysokej školy, najmä rozhodovania v prijímacom konaní, rozhodovania vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov, vydávania dokladov o štúdiu a vydávania dokladov o absolvovaní štúdia je vysoká škola oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.
(7)
Vysoká škola je na účely prideľovania ubytovania študentovi so špecifickými potrebami oprávnená spracúvať aj údaje o osobnom asistentovi študenta so špecifickými potrebami v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, pohlavie, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty; tieto údaje poskytuje vysokej škole študent alebo jeho osobný asistent.
(8)
Vysoká škola je oprávnená zo vzdelávacích činností vyhotovovať zvukový záznam alebo audiovizuálny záznam v rozsahu nevyhnutnom na vedecké účely a študijné účely. Vysoká škola môže vykonávať aj verejný prenos vzdelávacej činnosti, najmä verejný prenos prednášky.
(9)
Na účely prezentácie vysokej školy alebo fakulty je vysoká škola a fakulta oprávnená v časopise, ktorý vydáva, publikovať články, rozhovory, prezentačné fotografie a údaje dotknutých zamestnancov a študentov v rozsahu meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť, názov študijného programu, na štúdium ktorého je študent zapísaný, názov fakulty, ktorá tento študijný program uskutočňuje, a názov študijného odboru, v ktorom sa tento študijný program uskutočňuje, názov pracoviska zamestnanca, jeho pracovné zaradenie alebo funkciu.
(10)
Na účely ochrany bezpečnosti osôb a majetku je vysoká škola oprávnená pri riadení prístupu do svojich objektov a miestností spracúvať meno a priezvisko študenta, údaj o tom, či ide o študenta príslušnej vysokej školy a fakulty, číslo preukazu študenta, čas príchodu a čas odchodu; tieto údaje možno na účel podľa prvej vety spracúvať najviac po dobu šiestich mesiacov.
(11)
Na účely prevádzkovania registrov, ktorých správcom je ministerstvo školstva, môže prevádzkovateľ príslušného registra využívať príslušné údaje z registra zamestnancov a centrálneho registra študentov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:
„50b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.“.
195.
V § 108a ods. 1 druhá veta znie: „V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje o výstupoch publikačnej činnosti zamestnancov a študentov študijného programu tretieho stupňa verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl a publikované ohlasy na tieto výstupy publikačnej činnosti.“.
196.
V § 108a odsek 3 znie:
„(3)
V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne identifikujú autorov, výstupy publikačnej činnosti zaradené v kategóriách evidencie a ohlasy na tieto výstupy publikačnej činnosti. Meno, priezvisko a rodné priezvisko autora sa zverejňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.38b) O autorovi, ktorý je zamestnancom príslušnej vysokej školy alebo študentom príslušnej vysokej školy, sa na účel jednoznačnej identifikácie autora a na účel overenia správnosti zaznamenania výstupu publikačnej činnosti okrem mena, priezviska a rodného priezviska spracúvajú aj
a)
rok narodenia,
b)
pseudonym,
c)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť,
d)
súčasť vysokej školy, na ktorej je autor zaradený; ak ide o zamestnanca, ktorý je zaradený na fakulte, aj súčasť fakulty,
e)
týždenný pracovný čas, ak ide o zamestnanca,
f)
dátum vzniku pracovného pomeru a dátum skončenia pracovného pomeru, ak ide o zamestnanca,
g)
forma štúdia, ak ide o študenta,
h)
identifikačné číslo v knižnično-informačnom systéme vysokej školy,
i)
identifikačné číslo v medzinárodných knižnično-informačných databázach,
j)
identifikačné číslo z registra zamestnancov a z centrálneho registra študentov.“.
197.
V § 108a ods. 4 a v § 108b ods. 4 sa slovo „poskytovanie“ nahrádza slovom „zaznamenávanie“.
198.
V § 108a ods. 5 sa slovo „zasiela“ nahrádza slovom „zaznamenáva“, slová „31. marca“ sa nahrádzajú slovami „31. januára“ a na konci sa pripája táto veta: „Vysoká škola k zaznamenávaným údajom o druhoch výstupov publikačnej činnosti vymedzených v metodike podľa odseku 8 pripája aj výstup publikačnej činnosti v elektronickej podobe; ak ho vysoká škola nepripojí v lehote podľa prvej vety, príslušný záznam nebude overený podľa
§ 108c ods. 1 a vysoká škola túto skutočnosť vyznačí v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.“.
199.
V § 108a odsek 6 znie:
„(6)
Údaje v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a správnosť zaradenia výstupu publikačnej činnosti, ktorého druh je vymedzený v metodike podľa odseku 8, do kategórie evidencie sú overované prevádzkovateľom tohto registra a odborným hodnotiteľským orgánom prevádzkovateľa, ktorého členov vymenúva a odvoláva prevádzkovateľ tohto registra.“.
200.
V § 108a odsek 8 znie:
„(8)
Na účely evidencie a kategorizácie výstupov publikačnej činnosti ministerstvo školstva vedie a každoročne na návrh prevádzkovateľa centrálneho registra publikačnej činnosti aktualizuje
a)
zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie, a
b)
metodiku evidencie publikačnej činnosti.“.
201.
V § 108b ods. 1 druhá veta znie: „V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje o zverejnených umeleckých dielach a umeleckých výkonoch a publikované ohlasy na umelecké diela a umelecké výkony
a)
zamestnancov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl, ktorí zabezpečujú výučbu predmetu, ktorý obsahuje umeleckú činnosť, a
b)
študentov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl zapísaných na študijný program tretieho stupňa, ktorý obsahuje umeleckú činnosť.“.
202.
V § 108b odsek 3 znie:
„(3)
V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne identifikujú autorov, vytvorené umelecké diela a umelecké výstupy zaradené v kategóriách evidencie a ohlasy na tieto umelecké diela a umelecké výstupy. Meno, priezvisko a rodné priezvisko autora sa zverejňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup.38b) O autorovi, ktorý je zamestnancom príslušnej vysokej školy alebo študentom príslušnej vysokej školy, sa na účel jednoznačnej identifikácie autora a na účel overenia správnosti zaznamenania umeleckého diela a umeleckého výstupu okrem mena, priezviska a rodného priezviska spracúvajú aj
a)
rok narodenia,
b)
pseudonym,
c)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť,
d)
súčasť vysokej školy, na ktorej je autor zaradený; ak ide o zamestnanca, ktorý je zaradený na fakulte, aj súčasť fakulty,
e)
týždenný pracovný čas, ak ide o zamestnanca,
f)
dátum vzniku pracovného pomeru a dátum skončenia pracovného pomeru, ak ide o zamestnanca,
g)
forma štúdia, ak ide o študenta,
h)
zameranie umeleckej činnosti,
i)
názov študijného programu, v ktorom autor zabezpečuje výučbu, ak ide o zamestnanca vysokej školy, alebo na štúdium ktorého je autor zapísaný, ak ide o študenta,
j)
identifikačné číslo z registra zamestnancov a identifikačné číslo z centrálneho registra študentov.“.
203.
V § 108b ods. 5 sa slovo „zasiela“ nahrádza slovom „zaznamenáva“ a na konci sa pripája táto veta: „Vysoká škola k zaznamenávaným údajom o druhoch výstupov umeleckej činnosti vymedzených v metodike podľa odseku 8 pripája aj dokumentáciu o príslušných umeleckých dielach a umeleckých výkonoch v elektronickej podobe; ak ju vysoká škola nepripojí v lehote podľa prvej vety, prevádzkovateľ centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti príslušný výstup umeleckej činnosti z centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti vyradí.“.
204.
V § 108b odsek 6 znie:
„(6)
Údaje v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a správnosť zaradenia výstupu umeleckej činnosti, ktorého druh je vymedzený v metodike podľa odseku 8, do kategórie evidencie sú overované prevádzkovateľom tohto registra a odborným hodnotiteľským orgánom prevádzkovateľa, ktorého členov vymenúva a odvoláva prevádzkovateľ tohto registra.“.
205.
V § 108b odsek 8 znie:
„(8)
Na účely evidencie a kategorizácie výstupov umeleckej činnosti ministerstvo školstva vedie a každoročne na návrh prevádzkovateľa centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti aktualizuje
a)
zoznam podujatí a inštitúcií za každú umeleckú oblasť, ktoré sa na tieto účely považujú za renomované, a
b)
metodiku evidencie umeleckej činnosti.“.
206.
§ 108c znie:
㤠108c
(1)
Prevádzkovateľ príslušného registra overuje z formálneho hľadiska a obsahového hľadiska správnosť kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti, ktorého druh je vymedzený v metodike podľa § 108a ods. 8, alebo kategórie evidencie výstupu umeleckej činnosti, ktorého druh je vymedzený v metodike podľa § 108b ods. 8, zaznamenaného do príslušného registra vysokou školou; správnosť kategórie evidencie z obsahového hľadiska overuje prostredníctvom hodnotiteľského orgánu.
(2)
Ak výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti nie je zaradený v správnej kategórii evidencie z formálneho hľadiska, prevádzkovateľ príslušného registra vykoná zmenu kategórie evidencie; vykonanie takej zmeny nie je možné namietať. O zmene kategórie evidencie prevádzkovateľ príslušného registra informuje vysokú školu a zmenu zdôvodní.
(3)
Ak výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti nie je na základe vyjadrenia hodnotiteľského orgánu zaradený v správnej kategórii evidencie z obsahového hľadiska, prevádzkovateľ príslušného registra navrhne vysokej škole zmenu kategórie evidencie. V odôvodnení návrhu na zmenu kategórie evidencie prevádzkovateľ uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom pre návrh na zmenu kategórie evidencie. Návrh na zmenu kategórie evidencie oznamuje prevádzkovateľ príslušného registra vysokej škole.
(4)
Vysoká škola má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice podať prevádzkovateľovi príslušného registra námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie podľa odseku 3 do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia; tieto námietky prevádzkovateľ príslušného registra postúpi na vyjadrenie hodnotiteľskému orgánu. Hodnotiteľský orgán sa k námietke podľa prvej vety vyjadrí do 60 pracovných dní od jej doručenia; ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zaznamenanej vysokou školou do príslušného registra. Ak hodnotiteľský orgán vyhovie námietkam vysokej školy, odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami.
(5)
Proti vyjadreniu hodnotiteľského orgánu k námietkam podľa odseku 4 nie je možné podať opravný prostriedok.
(6)
Prevádzkovateľ príslušného registra vykoná zmenu kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti v príslušnom registri, ak
a)
vysoká škola nedoručí prevádzkovateľovi príslušného registra námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti v lehote podľa odseku 4 alebo
b)
hodnotiteľský orgán nevyhovie námietkam vysokej školy podľa odseku 4.“.
207.
Za § 108c sa vkladá § 108d, ktorý znie:
㤠108d
(1)
Na účely hodnotenia výskumných projektov a umeleckých projektov v rámci vnútorného grantového systému ministerstva školstva, na administratívne účely a štatistické účely súvisiace s týmto hodnotením a na účely súvisiace s poskytovaním dotácie podľa § 89 ods. 5 a § 91 ods. 2 ministerstvo školstva spracúva o osobách uvedených v príslušnom projekte, osobách, ktoré posudzujú výskumné projekty a umelecké projekty, a osobách administrujúcich výskumné projekty a umelecké projekty najmä
a)
meno,
b)
priezvisko,
c)
rodné priezvisko,
d)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedeckú hodnosť a rok ich udelenia,
e)
pohlavie,
f)
dátum narodenia,
g)
názov odboru vedy a techniky a jeho číselný kód,50c) v ktorom uskutočňuje výskum a vývoj,
h)
telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,
i)
názov a adresu pracoviska,
j)
pracovné zaradenie alebo funkciu.
(2)
Na účely súvisiace s hodnotením výskumných projektov a umeleckých projektov v rámci vnútorného grantového systému ministerstva školstva môže ministerstvo školstva využívať údaje z registra zamestnancov, centrálneho registra študentov, centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti v plnom rozsahu.
(3)
Údaje podľa odseku 1 písm. a), b), c), d), g), i) a j) sa sprístupňujú bez obmedzenia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup podľa osobitného predpisu.38b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50c znie:
„50c) § 6 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 40/2011 Z. z.“.
208.
Za § 113ag sa vkladá § 113ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113ah
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018
(1)
Začlenenie vysokých škôl medzi univerzitné vysoké školy, začlenenie vysokých škôl medzi odborné vysoké školy a začlenenie vysokých škôl, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy alebo medzi odborné vysoké školy podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018, sa zrušuje; názvy vysokých škôl, ktoré vyjadrujú ich začlenenie k 31. októbru 2018, zostávajú zachované.
(2)
Štandardná dĺžka štúdia študijných programov zapísaných v registri študijných programov k 31. októbru 2018 zostáva zachovaná.
(3)
Do nadobudnutia účinnosti štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie je kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie
a)
docenta vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“,
b)
profesora vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“.
(4)
Konania podľa § 83 ods. 18 v znení účinnom do 31. októbra 2018 začaté a právoplatne neukončené do 31. októbra 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018.
(5)
Ministerstvo školstva do 30. apríla 2019 zverejní najmenej na 30 dní na svojom webovom sídle návrh dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“; dočasné kritériá zohľadnia hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci poslednej komplexnej akreditácie činností vysokej školy uskutočnenej podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. Po vyhodnotení doručených pripomienok schváli dočasné kritériá minister školstva a ministerstvo školstva ich zverejní na svojom webovom sídle do 31. júla 2019. Minister školstva do 31. októbra 2019 udelí vysokým školám, ktoré splnili tieto dočasné kritériá, oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“ s platnosťou do zverejnenia prvého vyhodnotenia periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy podľa § 88a.
(6)
Na účely podľa § 89 sa do zverejnenia prvého vyhodnotenia periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy podľa § 88a zohľadňuje hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejnej vysokej školy v rámci poslednej komplexnej akreditácie činností vysokej školy uskutočnenej podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018.
(7)
Vysoká škola zasiela údaje do centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti za rok 2018 do 31. marca 2019 podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. Posúdenie výstupov publikačnej činnosti s rokom vydania 2018 a výstupov umeleckej činnosti za rok 2018 sa vykoná podľa predpisov účinných od 1. novembra 2018.“.
209.
Za § 114c sa vkladá § 114d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠114d
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2018
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 558/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 427/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 53/2018 Z. z.“.
210.
V prílohe č. 4 sa slová „Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004)“ nahrádzajú slovami „Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016)“.
Čl. II
Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 14 sa vkladajú § 15 až 20, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„TRETIA ČASŤ
ORGANIZÁCIE
§ 15
(1)
Ustanovenia § 15 až 20 sa vzťahujú na organizácie, ktoré sú štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami; ich zriaďovateľom je akadémia. Na organizácie, ktoré sú verejnými výskumnými inštitúciami, sa vzťahuje osobitný predpis.16a) Práva a povinnosti akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k organizáciám v jej pôsobnosti, ktoré sú štátnymi rozpočtovými organizáciami alebo štátnymi príspevkovými organizáciami, upravuje osobitný predpis.17)
(2)
Predmet činnosti a formu hospodárenia organizácie určuje zriaďovacia listina organizácie.
(3)
Organizáciami akadémie sú
a)
vedecké organizácie vykonávajúce výskum (ďalej len „vedecká organizácia“),
b)
špecializované organizácie,
c)
servisné organizácie.
(4)
Akadémia poskytuje
a)
príspevky príspevkovým organizáciám,
b)
organizáciám prostriedky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj a na ostatné činnosti v súlade s osobitným predpisom9) a so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
c)
dotácie na vedecko-technické služby.17a)
(5)
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na činnosť organizácie určuje predseda akadémie na návrh predsedníctva akadémie, ktorý vychádza zo zásad rozdelenia rozpočtu schválených snemom akadémie a z výsledkov pravidelného hodnotenia organizácie.
(6)
Vedecké organizácie s rozpočtovou formou hospodárenia môžu v súvislosti s plnením svojich hlavných úloh vykonávať aj podnikateľskú činnosť.18)
§ 16
Vedecká organizácia
Vedecké organizácie sú zamerané na
a)
uskutočňovanie výskumu,
b)
prispievanie k využitiu výsledkov výskumu,
c)
získavanie, spracúvanie a rozširovanie vedeckých informácií,
d)
využívanie výsledkov vlastného výskumu pri vypracúvaní posudkov, stanovísk, odporúčaní a pri šírení vedeckých poznatkov,
e)
zúčastňovanie sa na pedagogickom procese vysokých škôl vrátane doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu,5)
f)
spoluprácu s vysokými školami a ďalšími právnickými osobami uskutočňujúcimi výskum a vývoj,
g)
uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce,
h)
vykonávanie edičnej činnosti,
i)
plnenie úloh podľa osobitných predpisov.19)
§ 17
Riaditeľ vedeckej organizácie
(1)
Štatutárny orgán vedeckej organizácie je riaditeľ.
(2)
Riaditeľa vedeckej organizácie po schválení návrhu v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3)
Riaditeľ vedeckej organizácie je povinný prerokúvať vo vedeckej rade vedeckej organizácie zameranie činnosti a organizačnú štruktúru vedeckej organizácie.
(4)
Funkčné obdobie riaditeľa vedeckej organizácie je štyri roky.
§ 18
Vedecká rada vedeckej organizácie
(1)
Vedecká rada vedeckej organizácie (ďalej len „vedecká rada organizácie“) je odborný orgán vedeckej organizácie.
(2)
Vedeckú radu organizácie volí akademická obec organizácie.
(3)
Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady organizácie tvoria zástupcovia vysokých škôl a ďalších právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj.
(4)
Na čele vedeckej rady organizácie je predseda vedeckej rady organizácie, ktorého volia členovia vedeckej rady organizácie spomedzi seba.
(5)
Funkčné obdobie vedeckej rady organizácie je štyri roky.
(6)
Vedecká rada organizácie
a)
určuje vedeckú profiláciu vedeckej organizácie,
b)
vyjadruje sa o činnosti a organizácii vedeckej organizácie a o koncepčných otázkach,
c)
navrhuje zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie vedeckej organizácie, zmenu spôsobu jej financovania alebo prechod na inú formu hospodárenia,
d)
schvaľuje správu o činnosti vedeckej organizácie,
e)
navrhuje vymenovanie členov spoločných odborových komisií zriaďovaných na účely doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu.20)
§ 19
Pracovný pomer so zamestnancami vedeckých organizácií
(1)
Pracovný pomer so zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním vo vedeckých organizáciách sa môže dohodnúť na určitý čas, najviac na päť rokov.21)
(2)
Pracovný pomer so zamestnancami, ktorí majú vedecký kvalifikačný stupeň I,22) sa uzatvára na neurčitý čas, ak sa nedohodne inak.
§ 20
Špecializované organizácie a servisné organizácie
(1)
Špecializované organizácie a servisné organizácie vykonávajú osobitné činnosti slúžiace na plnenie úloh akadémie a poskytujú služby na zabezpečenie činnosti vedeckých organizácií.
(2)
Na čele organizácií uvedených v odseku 1 je riaditeľ alebo vedúci, ktorého po schválení v predsedníctve akadémie vymenúva a odvoláva predseda akadémie.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa alebo vedúceho špecializovanej organizácie alebo servisnej organizácie je štyri roky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 22 znejú:
„16a) Zákon č. 243/2017 Z. z.
17) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a) § 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
18) § 28 zákona č. 243/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
20) § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21) § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení zákona č. 257/2011 Z. z.
22) § 4 ods. 3 vyhlášky Československej akadémie vied č. 55/1977 Zb.“.
2.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou rozpočtovou organizáciou a od 1. júla 2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a ods. 2, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou rozpočtovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.
(2)
Organizácia, ktorá do 30. júna 2018 bola štátnou príspevkovou organizáciou a od 1. júla 2018 sa stala verejnou výskumnou inštitúciou podľa § 21a ods. 1, ale ministerstvo ju nezapísalo do registra podľa § 21a ods. 3 z dôvodu nesplnenia podmienok podľa § 21a ods. 2, sa stáva odo dňa účinnosti tohto zákona štátnou príspevkovou organizáciou a správcom majetku Slovenskej republiky, ktorý spravovala do 30. júna 2018.
(3)
Zakladacia listina organizácie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 a jej ďalšie listiny, ktoré vydala akadémia podľa osobitného predpisu,16a) strácajú platnosť odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)
Akadémia najneskôr do 31. decembra 2018 zabezpečí všetky úkony potrebné na to, aby sa z organizácií podľa odsekov 1 a 2 stali verejné výskumné inštitúcie prostredníctvom založenia nových verejných výskumných inštitúcií postupom podľa osobitného predpisu.31)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31) § 3 až 5 zákona č. 243/2017 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 1 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
Čl. IV
Zákon č. 465/2003 Z. z. o zriadení Univerzity J. Selyeho v Komárne a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 1 sa vypúšťa druhý bod vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
Doterajší tretí bod a štvrtý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.
Čl. V
Zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z. a zákona č. 455/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 1 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Čl. VI
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z, zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018
Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 192/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 8 prvá veta znie: „Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do koncovej siete poskytovateľov uzatvoril zmluvu o praktickej výučbe podľa osobitného predpisu12b) s vysokou školou, ktorá je oprávnená uskutočňovať študijné programy v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v študijnom odbore zubné lekárstvo a ktorej sídlo alebo sídlo jej lekárskej fakulty sa nachádza v tom istom meste ako všeobecná nemocnica, všeobecná nemocnica sa označuje ako univerzitná nemocnica.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c sa vypúšťa.
2.
V § 7 ods. 9 sa nad slovom „školou“ vypúšťa odkaz „12d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12d sa vypúšťa.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 19, § 12 ods. 1 písm. e) v bode 20, bodov 21 až 86, 89 až 95, § 53 ods. 4 v bode 96, bodov 98 až 111, 113 až 123, 125 až 140, 145, 147 až 161 a 163 až 210 a čl. III až VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2018, čl. I § 12 ods. 1 písm. f) a g) v bode 20, bodov 87 a 88, § 53 ods. 3 v bode 96 a bodov 97, 112, 124, 141 až 144 a 146, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019, a čl. I bodu 162, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.