269/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

269
ZÁKON
z 11. septembra 2018
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“) a jeho overovanie, zriadenie a postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) a jej konanie, udeľovanie akreditácie študijného programu, udeľovanie akreditácie habilitačného konania a udeľovanie akreditácie konania na vymenúvanie profesorov (ďalej len „inauguračné konanie“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
štandardmi pre vnútorný systém súbor požiadaviek na vnútorný systém a na spôsob jeho implementácie,
b)
štandardmi pre študijný program súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie študijného programu,
c)
štandardmi pre habilitačné konanie a inauguračné konanie súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie habilitačného konania alebo akreditácie inauguračného konania,
d)
metodikou na vyhodnocovanie štandardov súbor postupov, kritérií a ukazovateľov, ktorých prostredníctvom pracovné skupiny výkonnej rady agentúry (ďalej len „pracovná skupina“) a zamestnanci agentúry vyhodnocujú plnenie štandardov a opatrení na zabezpečenie súladu vnútorného systému alebo jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém (ďalej len „opravné opatrenie“),
e)
akreditáciou študijného programu oprávnenie uskutočňovať študijný program a udeľovať jeho absolventom zodpovedajúci akademický titul,
f)
akreditáciou habilitačného konania oprávnenie uskutočňovať habilitačné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania,
g)
akreditáciou inauguračného konania oprávnenie uskutočňovať inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania,
h)
úpravou študijného programu doplnenie alebo vypustenie povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne skončenie štúdia alebo úprava informačného listu povinného predmetu alebo povinne voliteľného predmetu okrem
1.
aktualizácie vyučujúceho,
2.
odporúčanej literatúry a
3.
druhu, rozsahu a metódy vzdelávacích činností.
§ 3
Vnútorný systém
(1)
Vysoká škola zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania implementáciou svojho vnútorného systému a jeho sústavným rozvojom.
(2)
Vnútorný systém upravuje spôsob napĺňania poslania vysokej školy v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom
a)
stratégie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej činnosti, vývojovej činnosti, umeleckej činnosti alebo ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len „tvorivá činnosť“) vysokej školy,
b)
procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality tvorivej činnosti,
c)
prepojenia medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním vysokej školy v príslušnom študijnom odbore.
(3)
Vnútorný systém upravuje pravidlá
a)
vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy každého študijného programu, ktoré
1.
zabezpečujú zohľadnenie oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých absolventi získavajú vysokoškolské vzdelanie,
2.
upravujú pôsobnosť orgánov vysokej školy alebo jej fakulty pri schvaľovaní študijného programu,
3.
zabezpečujú podieľanie sa zástupcov študentov, zamestnávateľov z príslušného odvetvia hospodárstva a iných zainteresovaných osôb na vytváraní a úprave študijného programu,
4.
zabezpečujú vymedzenie vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré má absolvent nadobudnúť v rámci štúdia (ďalej len „výsledky vysokoškolského vzdelávania“) zodpovedajúcich príslušnej úrovni národného kvalifikačného rámca,
5.
zabezpečujú plnenie štandardov pre študijný program,
b)
výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov,
c)
prijímacieho konania,
d)
schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác,
e)
hodnotenia študentov tak, aby nevznikali v podobných prípadoch neodôvodnené rozdiely,
f)
monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných programov, na ktorom sa podieľajú aj študenti, zamestnávatelia z príslušného odvetvia hospodárstva a iné zainteresované osoby; pri tomto monitorovaní a hodnotení sa zohľadňujú:
1.
aplikácia najnovších poznatkov v obsahu študijných programov,
2.
efektívnosť kritérií a pravidiel hodnotenia študentov,
3.
dosahované výsledky vysokoškolského vzdelávania,
4.
dotazníky študentov o kvalite výučby a dotazníky o učiteľoch,
5.
uplatniteľnosť absolventov,
g)
preskúmavania podnetov, ktorými
1.
sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou vysokej školy, súčasti vysokej školy alebo zamestnancov vysokej školy alebo
2.
študent poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy, súčasti vysokej školy alebo zamestnancov vysokej školy, najmä na porušenie právnych predpisov alebo na porušenie vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti,
h)
uskutočňovania tvorivej činnosti vysokej školy a podieľania sa študentov na nej a požiadavky na úroveň a rozsah tvorivej činnosti vysokej školy s ohľadom na jej poslanie,
i)
spolupráce so špecializovanými výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe a spôsob overovania ich plnenia,
j)
spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa, ak vysoká škola uskutočňuje študijný program tretieho stupňa v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou alebo má záujem ho uskutočňovať v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou,
k)
určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov,
l)
zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokej školy,
m)
overovania dostatočného priestorového, materiálneho, technického, informačného a personálneho zabezpečenia uskutočňovania študijných programov,
n)
zberu, analýzy a používania informácií potrebných na efektívne uskutočňovanie študijného programu,
o)
pravidelného zverejňovania aktuálnych, adekvátnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch,
p)
podľa potrieb vysokej školy okrem pravidiel uvedených v písmenách a) až o).
DRUHÁ ČASŤ
AGENTÚRA
§ 4
(1)
Zriaďuje sa agentúra ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Agentúra je právnickou osobou so sídlom v Bratislave.
(2)
Agentúra
a)
rozhoduje o
1.
súlade vnútorného systému a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém,
2.
udelení akreditácie študijného programu alebo o jej neudelení,
3.
udelení akreditácie habilitačného konania a o jej neudelení alebo o jej odňatí,
4.
udelení akreditácie inauguračného konania a o jej neudelení alebo o jej odňatí,
5.
uložení opravného opatrenia,
6.
zastavení konania o žiadosti o udelenie súhlasu pôsobiť ako súkromná vysoká škola (ďalej len „štátny súhlas“),
b)
poskytuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)
1.
vyjadrenie k žiadosti o udelenie štátneho súhlasu,
2.
podnety na úpravu štandardov,
3.
vyjadrenie k návrhom týkajúcim sa vysokého školstva,
4.
informácie o skutočnostiach nasvedčujúcich akademický podvod alebo účasť na akademickom podvode,1)
c)
vedie zoznam
1.
posudzovateľov, z ktorých výkonná rada agentúry (ďalej len „výkonná rada“) vytvára pracovné skupiny,
2.
právnických osôb, ktoré sú členmi Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (European Association for Quality Assurance in Higher Education) alebo sú zapísané v Európskom registri zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (European Quality Assurance Register for Higher Education) a ich hodnotiace správy na účely posúdenia súladu vnútorného systému a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém (ďalej len „posúdenie vnútorného systému“) agentúra automaticky uznáva,
d)
vykonáva dohľad nad plnením štandardov,
e)
vydáva
1.
štandardy,
2.
metodiku na vyhodnocovanie štandardov,
3.
zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, ktoré upravujú najmä postup pri zápise do zoznamu posudzovateľov a požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov,
f)
vykonáva zápis do registra študijných odborov a registra študijných programov,
g)
vypracúva
1.
návrh sadzobníka poplatkov za úkony agentúry (ďalej len „sadzobník poplatkov“) a návrh na jeho zmenu,
2.
analýzy vývoja systému vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike vrátane prieskumov medzi študentmi, zamestnancami vysokých škôl, zamestnávateľmi a inými dotknutými subjektmi a analýzy vnútorných hodnotiacich správ týkajúcich sa vnútorných systémov,
3.
každoročne výročnú správu o činnosti a hospodárení agentúry,
h)
zverejňuje na svojom webovom sídle
1.
štandardy a metodiku na vyhodnocovanie štandardov,
2.
vnútorné predpisy agentúry,
3.
sadzobník poplatkov,
4.
vzory žiadostí podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) a vnútornej hodnotiacej správy, vrátane formy a spôsobu ich doručovania,
5.
informácie o začatí konania podľa § 21 ods. 1,
6.
žiadosti podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b),
7.
hodnotiace správy pracovných skupín po prerokovaní vo výkonnej rade,
8.
podklady pre rozhodnutie alebo pre vyjadrenie agentúry a pre vyjadrenie komisie agentúry pre posudzovanie námietok (ďalej len „odvolacia komisia“),
9.
rozhodnutia agentúry a vyjadrenia agentúry k žiadostiam podľa § 21 ods. 1 písm. b),
10.
vyjadrenia odvolacej komisie podľa § 22 ods. 2,
11.
uznesenia orgánov agentúry,
i)
vykonáva podnikateľskú činnosť podľa § 20 ods. 7.
(3)
Agentúra je povinná
a)
požiadať o posúdenie svojej činnosti Európsku asociáciu pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (European Association for Quality Assurance in Higher Education) najmenej raz za päť rokov,
b)
zabezpečiť preukázateľne profesijný rozvoj svojich zamestnancov, členov svojich orgánov a posudzovateľov v rozsahu pôsobností agentúry,
c)
zverejniť návrh zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín na svojom webovom sídle najmenej na 30 dní, pripomienky doručené počas tejto lehoty vyhodnotiť a ich vyhodnotenie zverejniť spolu so schváleným znením zásad,
d)
zverejniť návrh sadzobníka poplatkov a návrh na jeho zmenu na svojom webovom sídle najmenej na 30 dní, pripomienky doručené počas tejto lehoty vyhodnotiť a ich vyhodnotenie spolu s návrhom predložiť ministerstvu školstva,
e)
informovať bezodkladne ministerstvo školstva a orgány reprezentácie vysokých škôl o každom návrhu, ktorý zverejní na svojom webovom sídle,
f)
uložiť každoročne schválenú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení agentúry do verejnej časti registra účtovných závierok; účtovnú závierku v lehote podľa osobitného predpisu,1a) výročnú správu o činnosti a hospodárení agentúry do 30. júna.
§ 5
Orgány agentúry
Orgánmi agentúry sú:
a)
predseda výkonnej rady,
b)
podpredseda výkonnej rady,
c)
výkonná rada,
d)
odvolacia komisia,
e)
kontrolór,
f)
vedúci kancelárie.
§ 6
Predseda výkonnej rady a podpredseda výkonnej rady
(1)
Predseda výkonnej rady je štatutárnym orgánom agentúry. Predseda výkonnej rady riadi agentúru, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Predsedu výkonnej rady zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda výkonnej rady.
(2)
Predsedu výkonnej rady a podpredsedu výkonnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“). Predsedu výkonnej rady vymenuje minister školstva na základe výsledkov výberového konania. Podpredsedu výkonnej rady vymenuje minister školstva na návrh predsedu výkonnej rady z členov výkonnej rady. Minister školstva vymenuje predsedu výkonnej rady do 30 dní od zverejnenia výsledkov výberového konania.
(3)
Uchádzač o funkciu predsedu výkonnej rady musí spĺňať požiadavky podľa § 7 ods. 5.
(4)
Ak predsedovi výkonnej rady zanikne výkon funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia ako člena výkonnej rady, do vymenovania nového predsedu výkonnej rady plní úlohy predsedu výkonnej rady v plnom rozsahu podpredseda výkonnej rady.
(5)
Ak podpredsedovi výkonnej rady zanikne výkon funkcie pred uplynutím jeho funkčného obdobia ako člena výkonnej rady a funkcia predsedu výkonnej rady nie je obsadená, do uplynutia pôvodného funkčného obdobia podpredsedu výkonnej rady plní úlohy predsedu výkonnej rady v plnom rozsahu člen výkonnej rady poverený ministrom školstva.
(6)
Podpredseda výkonnej rady sa môže vzdať tejto funkcie aj bez vzdania sa členstva vo výkonnej rade. Vzdanie sa funkcie predsedu výkonnej rady je zároveň vzdaním sa členstva vo výkonnej rade.
Výkonná rada
§ 7
(1)
Výkonná rada má deväť členov vrátane predsedu výkonnej rady a podpredsedu výkonnej rady. Členov výkonnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva. Minister školstva vymenúva dvoch členov na návrh Rady vysokých škôl a dvoch členov na návrh Slovenskej rektorskej konferencie z osôb, ktoré sú medzinárodne uznávanými odborníkmi v oblasti svojho pôsobenia, dvoch členov na návrh Študentskej rady vysokých škôl a dvoch členov na návrh zástupcov zamestnávateľov; deviatym členom je predseda výkonnej rady.
(2)
Rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia a Študentská rada vysokých škôl podáva každá dva návrhy s odôvodnením. Odôvodnenie ministerstvo školstva zverejní na svojom webovom sídle.
(3)
Návrh podaný Radou vysokých škôl alebo návrh podaný Slovenskou rektorskou konferenciou môže minister školstva odmietnuť a požiadať o podanie nového návrhu, len ak navrhnutý kandidát nespĺňa podmienky podľa odseku 5. Návrh podaný Študentskou radou vysokých škôl môže odmietnuť minister školstva a požiadať o podanie nového návrhu, len ak navrhnutý kandidát nespĺňa podmienky podľa odseku 6.
(4)
Návrhy na členov výkonnej rady za zástupcov zamestnávateľov podávajú
a)
reprezentatívne združenia zamestnávateľov,2)
b)
stavovské organizácie zriadené zákonom,
c)
Slovenská akadémia vied,
d)
právnické osoby, ktorým ministerstvo školstva vydalo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj3) okrem vysokých škôl a organizácií Slovenskej akadémie vied,
e)
štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti.
(5)
Za člena výkonnej rady vymenúvaného na návrh Rady vysokých škôl, Slovenskej rektorskej konferencie a zástupcov zamestnávateľov možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
je bezúhonná,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a
d)
pôsobí v čase podania návrhu na vymenovanie alebo pôsobila počas predchádzajúcich 15 rokov najmenej
1.
päť rokov vo funkcii profesora na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky,
2.
päť rokov vo funkcii profesora alebo v obdobnej funkcii na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
3.
päť rokov ako výskumný pracovník s vedeckou hodnosťou „doktor vied“,
4.
päť rokov ako riadiaci výskumný pracovník v odbornej, vedeckej alebo v umeleckej inštitúcii v zahraničí,
5.
desať rokov ako samostatný umelecký pracovník v odbornej, vedeckej alebo v umeleckej inštitúcii v zahraničí,
6.
desať rokov ako akademický zamestnanec vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo
7.
desať rokov v riadení v právnickej osobe.
(6)
Za jedného člena výkonnej rady vymenúvaného na návrh Študentskej rady vysokých škôl možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 5. Za druhého člena vymenúvaného na návrh Študentskej rady vysokých škôl možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
je bezúhonná,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
c)
má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
(7)
Návrhy kandidátov na členov výkonnej rady okrem kandidáta na predsedu výkonnej rady sa podávajú ministrovi školstva v ním určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia výzvy na podávanie návrhov na webovom sídle ministerstva školstva. Minister školstva vymenuje členov výkonnej rady do 30 dní od uplynutia tejto lehoty.
(8)
Ak nie je podaný dostatočný počet návrhov alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné vymenovať člena výkonnej rady, najmä ak navrhnutý kandidát nespĺňa podmienky podľa odseku 5 alebo odseku 6, minister školstva vyzve dotknuté subjekty na dodatočné podanie návrhov v lehote 10 dní od zverejnenia výzvy na webovom sídle ministerstva školstva. Ak nie je podaný dostatočný počet návrhov alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné vymenovať člena výkonnej rady ani po uplynutí tejto lehoty, minister školstva vymenuje príslušný počet členov výkonnej rady aj bez návrhov z osôb spĺňajúcich podmienky podľa odseku 5.
(9)
Funkčné obdobie člena výkonnej rady je šesť rokov. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu člena výkonnej rady najviac dve funkčné obdobia. Člena výkonnej rady nemožno po zániku výkonu tejto funkcie vymenovať za člena odvolacej komisie v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. Po zániku členstva vo výkonnej rade navrhuje ministrovi školstva vymenovanie nového člena ten, na koho návrh bol alebo mal byť vymenovaný doterajší člen výkonnej rady; to neplatí, ak ide o predsedu výkonnej rady.
(10)
Výkonná rada
a)
prijíma rozhodnutia podľa § 4 ods. 2 písm. a),
b)
prijíma vyjadrenia podľa § 4 ods. 2 písm. b),
c)
schvaľuje návrh
1.
štandardov a návrh na ich zmenu predložený predsedom výkonnej rady,
2.
metodiky na vyhodnocovanie štandardov a návrh na jej zmenu predložený predsedom výkonnej rady,
3.
sadzobníka poplatkov a návrh na jeho zmeny pred jeho predložením na schválenie ministerstvu školstva,
4.
rozpočtu agentúry,
5.
účtovnej závierky,
6.
rozdelenia výsledku hospodárenia alebo vyrovnania výsledku hospodárenia,
7.
výročnej správy o činnosti a hospodárení agentúry,
d)
schvaľuje vnútorné predpisy agentúry a ich zmeny okrem rokovacieho poriadku odvolacej komisie vrátane
1.
štatútu agentúry na návrh predsedu výkonnej rady,
2.
organizačného poriadku agentúry,
3.
rokovacieho poriadku výkonnej rady,
4.
úpravy konfliktu záujmov členov kolektívnych orgánov agentúry, členov pracovných skupín a zamestnancov agentúry,
5.
vnútorného systému zabezpečovania kvality činností agentúry,
6.
zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín,
7.
pravidiel hospodárenia agentúry a pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
e)
zaraďuje osoby do zoznamu posudzovateľov a vyraďuje ich zo zoznamu,
f)
dohliada na dodržiavanie vnútorného systému zabezpečovania kvality činností agentúry,
g)
metodicky usmerňuje, riadi a koordinuje činnosť pracovných skupín,
h)
môže zriaďovať stále alebo dočasné poradné orgány,
i)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo vnútorných predpisov agentúry.
§ 8
(1)
Výkonná rada na účely posúdenia konkrétnej žiadosti vytvára pracovné skupiny z osôb uvedených v zozname posudzovateľov okrem prípadu podľa § 24 ods. 6; predsedu a členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda výkonnej rady s predchádzajúcim súhlasom výkonnej rady. Výkonná rada môže vytvoriť pracovnú skupinu aj na preskúmanie podnetu agentúry alebo na overenie opatrení prijatých vysokou školou, ak na tieto úkony nepostačuje preskúmanie alebo overenie zamestnancom agentúry.
(2)
Do každej pracovnej skupiny predseda výkonnej rady vymenuje najmenej jedného študenta; to neplatí, ak ide o udelenie alebo odňatie akreditácie habilitačného konania a udelenie alebo odňatie akreditácie inauguračného konania. Ak člen pracovnej skupiny prestane byť študentom a ide o pracovnú skupinu, ktorej členom bola ako študent vymenovaná len táto osoba, predseda výkonnej rady
a)
vymenuje bezodkladne do pracovnej skupiny iného študenta,
b)
môže odvolať dotknutého člena pracovnej skupiny na návrh predsedu príslušnej pracovnej skupiny aj bez súhlasu výkonnej rady a
c)
oznámi zmeny v zložení pracovnej skupiny podľa písmen a) a b) vysokej škole.
(3)
Pri vytvorení pracovnej skupiny sa zohľadňuje druh konania. Ak agentúra posudzuje vnútorný systém, pri vytvorení pracovnej skupiny sa zohľadňujú študijné odbory, v ktorých vysoká škola uskutočňuje študijné programy. Ak agentúra rozhoduje o akreditácii študijného programu, pri vytvorení pracovnej skupiny sa zohľadňuje príslušný študijný program. Ak agentúra rozhoduje o akreditácii habilitačného konania alebo o akreditácii inauguračného konania, pri vytvorení pracovnej skupiny sa zohľadňuje aj študijný odbor uvedený v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania. Ak agentúra rozhoduje o akreditácii študijného programu tretieho stupňa alebo o akreditácii habilitačného konania alebo o akreditácii inauguračného konania, do pracovnej skupiny vymenuje predseda výkonnej rady aj najmenej jedného zahraničného posudzovateľa.
(4)
Návrh zloženia pracovnej skupiny predseda výkonnej rady oznámi účastníkovi konania. Účastník konania môže do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu bolo zloženie pracovnej skupiny oznámené, podať písomnú odôvodnenú námietku zaujatosti voči členovi pracovnej skupiny spolu s dokladmi, ktoré preukazujú jej opodstatnenosť; to neplatí, ak ide o dodatočne vymenovaného člena pracovnej skupiny. Ak výkonná rada vyhodnotí námietku zaujatosti voči členovi pracovnej skupiny ako opodstatnenú, predseda výkonnej rady tohto člena pracovnej skupiny odvolá a na jeho miesto bezodkladne vymenuje nového člena pracovnej skupiny.
(5)
Do zoznamu posudzovateľov možno zapísať osobu na šesť rokov s jej písomným súhlasom, a to aj opakovane. Posudzovateľa možno zo zoznamu posudzovateľov vyradiť pred uplynutím času, na ktorý bol zapísaný, na základe jeho žiadosti alebo z podnetu agentúry.
(6)
Do zoznamu posudzovateľov nemožno zapísať člena výkonnej rady, člena odvolacej komisie, kontrolóra a vedúceho kancelárie. Agentúra vyradí zo zoznamu posudzovateľov posudzovateľa, ktorý bol vymenovaný za člena výkonnej rady, člena odvolacej komisie, kontrolóra alebo vedúceho kancelárie.
§ 9
Odvolacia komisia
(1)
Odvolacia komisia preskúmava postupy výkonnej rady a pracovných skupín na základe námietok podaných účastníkom konania k rozhodnutiam alebo k vyjadreniam výkonnej rady.
(2)
Odvolacia komisia má piatich členov a dvoch náhradníkov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva. Členov odvolacej komisie vymenuje minister školstva na základe výsledkov výberového konania; za náhradníkov vymenuje podľa poradia prvých dvoch neúspešných uchádzačov, ktorí splnili požiadavky a kritériá na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie podľa odseku 6. Minister školstva vymenuje členov odvolacej komisie do 60 dní od zverejnenia výsledkov výberového konania.
(3)
Funkčné obdobie člena odvolacej komisie je štyri roky. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu člena odvolacej komisie najviac dve funkčné obdobia.
(4)
Za člena odvolacej komisie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá je bezúhonná a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
(5)
Ak ide o troch členov odvolacej komisie, je okrem podmienok podľa odseku 4 podmienkou vymenovania aj
a)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v študijnom odbore právo a
b)
najmenej päťročná odborná prax v oblasti práva.
(6)
Ak ide o ďalších dvoch členov odvolacej komisie a náhradníkov, je okrem podmienok podľa odseku 4 podmienkou vymenovania aj pôsobenie najmenej päť rokov
a)
vo funkcii profesora alebo docenta na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
b)
vo funkcii profesora alebo docenta na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo v obdobnej funkcii.
(7)
Člen odvolacej komisie sa nahradí náhradníkom, ak bol vylúčený z prejednávania veci z dôvodu zaujatosti alebo z iného dôvodu, ak tak určí štatút agentúry; náhradník má postavenie člena odvolacej komisie v plnom rozsahu.
(8)
Rokovací poriadok odvolacej komisie schvaľuje odvolacia komisia po predchádzajúcom vyjadrení výkonnej rady.
§ 10
Kontrolór
(1)
Kontrolóra vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister školstva.
(2)
Kontrolór
a)
kontroluje hospodárenie agentúry,
b)
vyjadruje sa k výročnej správe o činnosti a hospodárení agentúry pred jej predložením výkonnej rade; ak sa kontrolór k návrhu výročnej správy o činnosti a hospodárení agentúry nevyjadrí v lehote uvedenej v štatúte agentúry, výkonná rada ju môže schváliť aj bez vyjadrenia kontrolóra,
c)
vyjadruje sa k účtovnej závierke pred jej predložením výkonnej rade; ak sa kontrolór k návrhu účtovnej závierky nevyjadrí v lehote uvedenej v štatúte agentúry, výkonná rada ju môže schváliť aj bez vyjadrenia kontrolóra,
d)
podáva predsedovi výkonnej rady návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
e)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo vnútorných predpisov agentúry.
(3)
Za kontrolóra možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
je bezúhonná,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
má najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
d)
má najmenej päťročnú prax v riadení v právnickej osobe.
(4)
Funkčné obdobie kontrolóra je štyri roky. Za kontrolóra môže byť tá istá osoba vymenovaná najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Kontrolór má právo
a)
požadovať od členov výkonnej rady, vedúceho kancelárie a zamestnancov agentúry informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach agentúry okrem konania agentúry podľa § 21 až 33 a
b)
nahliadať do všetkých účtovných záznamov a iných dokladov agentúry.
§ 11
Vedúci kancelárie
(1)
Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva predseda výkonnej rady. Vedúceho kancelárie vymenuje predseda výkonnej rady na základe výsledkov výberového konania, a to do 30 dní od ich zverejnenia.
(2)
Vedúci kancelárie
a)
zabezpečuje riadny chod agentúry vrátane administratívneho, technického, priestorového a personálneho zabezpečenia,
b)
riadi kanceláriu agentúry v rozsahu určenom predsedom výkonnej rady,
c)
podáva výkonnej rade návrh
1.
rozpočtu agentúry,
2.
rozdelenia výsledku hospodárenia alebo vyrovnania výsledku hospodárenia,
d)
podáva kontrolórovi a výkonnej rade návrh účtovnej závierky a návrh výročnej správy o činnosti a hospodárení agentúry; na rokovanie výkonnej rady ho podáva s vyjadrením kontrolóra,
e)
plní ďalšie úlohy, ktoré mu určuje štatút agentúry alebo iný vnútorný predpis agentúry.
(3)
Za vedúceho kancelárie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a)
je bezúhonná,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
má najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a
d)
má najmenej päťročnú prax v riadení v právnickej osobe.
(4)
Ak agentúra nemá vedúceho kancelárie, jeho pôsobnosť vykonáva do vymenovania nového vedúceho kancelárie zamestnanec agentúry poverený predsedom výkonnej rady.
Spoločné ustanovenia o orgánoch agentúry a pracovnej skupine
§ 12
(1)
Výkonná rada a odvolacia komisia prijímajú svoje závery formou uznesení len na svojom zasadnutí; ak ide o vytvorenie pracovnej skupiny, uznesenie možno prijať aj mimo zasadnutia. Zasadnutie možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov výkonnej rady alebo odvolacej komisie. Uznesenie výkonnej rady je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje najmenej sedem členov výkonnej rady. Uznesenie odvolacej komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov odvolacej komisie. Ak výkonná rada v konaní o udelenie akreditácie neprijme uznesenie, znamená to neudelenie príslušnej akreditácie. Ak odvolacia komisia neprijme uznesenie, znamená to potvrdenie rozhodnutia alebo potvrdenie vyjadrenia agentúry.
(2)
Člen výkonnej rady, člen odvolacej komisie, kontrolór a člen pracovnej skupiny v konaní postupuje nezávisle, nie je viazaný príkazmi toho, kto ho navrhol na vymenovanie do funkcie, ani toho, kto ho do funkcie vymenoval.
§ 13
(1)
Funkcia člena výkonnej rady, funkcia člena odvolacej komisie, funkcia kontrolóra a funkcia vedúceho kancelárie je nezlučiteľná s funkciou
a)
rektora a prorektora; to platí, aj ak ide o osobu poverenú výkonom funkcie rektora,
b)
štatutárneho orgánu súkromnej vysokej školy,
c)
člena správnej rady verejnej vysokej školy alebo člena správnej rady súkromnej vysokej školy,
d)
člena vedeckej rady vysokej školy, umeleckej rady vysokej školy alebo vedeckej a umeleckej rady vysokej školy (ďalej len „vedecká rada vysokej školy“) alebo kolektívneho orgánu fakulty, v ktorého pôsobnosti je habilitačné konanie,
e)
dekana; to platí, aj ak ide o osobu poverenú výkonom funkcie dekana,
f)
vedúceho súčasti vysokej školy,
g)
kvestora,
h)
vedúceho zamestnanca vysokej školy, vedúceho zamestnanca fakulty,
i)
prezidenta Slovenskej republiky,
j)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca Európskeho parlamentu, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva obce alebo poslanca miestneho zastupiteľstva,
k)
člena vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
l)
štátneho tajomníka,
m)
generálneho tajomníka služobného úradu,
n)
predsedu samosprávneho kraja, starostu obce alebo starostu mestskej časti,
o)
predsedu, vedúceho alebo riaditeľa ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy,
p)
prokurátora, sudcu alebo sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo
q)
predsedu Slovenskej akadémie vied alebo člena jej predsedníctva.
(2)
Funkcia predsedu výkonnej rady, funkcia podpredsedu výkonnej rady, funkcia člena odvolacej komisie podľa § 9 ods. 5 a funkcia vedúceho kancelárie je nezlučiteľná s pracovným pomerom s vysokou školou so sídlom na území Slovenskej republiky alebo s iným pracovnoprávnym vzťahom s vysokou školou so sídlom na území Slovenskej republiky.
(3)
Funkcia člena výkonnej rady je nezlučiteľná s funkciou člena odvolacej komisie, funkciou kontrolóra a s funkciou vedúceho kancelárie. Funkcia člena odvolacej komisie je nezlučiteľná s funkciou kontrolóra a s funkciou vedúceho kancelárie. Funkcia vedúceho kancelárie je nezlučiteľná s funkciou kontrolóra.
(4)
Ak sa fyzická osoba má stať členom výkonnej rady, členom odvolacej komisie, kontrolórom alebo vedúcim kancelárie a vykonáva funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s touto funkciou, je povinná najneskôr v deň vymenovania skončiť výkon takejto funkcie alebo činnosti. Člen výkonnej rady, člen odvolacej komisie, kontrolór a vedúci kancelárie je povinný do 30 dní po svojom vymenovaní písomne oznámiť, že spĺňa podmienky nezlučiteľnosti svojej funkcie. Člen výkonnej rady, člen odvolacej komisie a kontrolór písomné oznámenie doručuje ministrovi školstva, vedúci kancelárie predsedovi výkonnej rady.
§ 14
(1)
Na výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady, funkcie kontrolóra, funkcie vedúceho kancelárie a funkcie člena odvolacej komisie sa vzťahuje osobitný predpis,4) ak odseky 2 až 8 a § 9 a 11 neustanovujú inak.
(2)
Výberové konanie na obsadenie funkcie
a)
predsedu výkonnej rady vyhlasuje ministerstvo školstva najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu výkonnej rady,
b)
člena odvolacej komisie vyhlasuje ministerstvo školstva najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia člena odvolacej komisie,
c)
kontrolóra vyhlasuje ministerstvo školstva najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia kontrolóra,
d)
vedúceho kancelárie vyhlasuje predseda výkonnej rady najneskôr jeden mesiac po skončení výkonu funkcie vedúceho kancelárie.
(3)
Ak sa výkon funkcie predsedu výkonnej rady, kontrolóra alebo člena odvolacej komisie skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, výberové konanie sa vyhlasuje do 30 dní od skončenia výkonu tejto funkcie.
(4)
Výberovú komisiu pre výberové konanie na obsadenie funkcie
a)
predsedu výkonnej rady vymenuje minister školstva; jedného člena na návrh Rady vysokých škôl, jedného člena na návrh Slovenskej rektorskej konferencie, jedného člena na návrh Študentskej rady vysokých škôl, jedného člena na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov a jedného člena bez návrhu,
b)
člena odvolacej komisie vymenuje minister školstva; jedného člena na návrh Rady vysokých škôl, jedného člena na návrh Slovenskej rektorskej konferencie a jedného člena na návrh Študentskej rady vysokých škôl,
c)
kontrolóra vymenuje minister školstva; jedného člena na návrh Rady vysokých škôl, jedného člena na návrh Slovenskej rektorskej konferencie a jedného člena na návrh Študentskej rady vysokých škôl,
d)
vedúceho kancelárie vymenúva predseda výkonnej rady.
(5)
Návrh na vymenovanie fyzickej osoby za člena výkonnej rady alebo za člena odvolacej komisie možno podať len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom.
(6)
K prihláške do výberového konania na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady, funkcie kontrolóra, funkcie vedúceho kancelárie alebo funkcie člena odvolacej komisie uchádzač prikladá
a)
štruktúrovaný životopis,
b)
doklad preukazujúci získanie požadovaného vysokoškolského vzdelania,
c)
čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
d)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 13 ods. 1 až 3,
e)
projekt riadenia a rozvoja agentúry, ak ide o uchádzača o funkciu predsedu výkonnej rady,
f)
ďalšie doklady uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania.
(7)
Súčasťou výberového konania na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady je verejné vypočutie uchádzačov, ktorého v rámci uchádzač prezentuje projekt riadenia a rozvoja agentúry. Uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 5 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa odseku 6, ministerstvo školstva pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia.
(8)
Výsledok výberového konania zverejní na svojom webovom sídle do desiatich dní od jeho skončenia
a)
ministerstvo školstva, ak ide o predsedu výkonnej rady, kontrolóra a člena odvolacej komisie,
b)
agentúra, ak ide o vedúceho kancelárie.
§ 15
(1)
Člen výkonnej rady a vedúci kancelárie sú zamestnancami agentúry v pracovnom pomere; predseda výkonnej rady, podpredseda výkonnej rady a vedúci kancelárie na ustanovený týždenný pracovný čas, s ostatnými členmi výkonnej rady možno v pracovnej zmluve dohodnúť aj kratší pracovný čas.
(2)
Pracovný pomer člena výkonnej rady a vedúceho kancelárie k agentúre vzniká dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom agentúry.
§ 16
(1)
Výkon funkcie člena výkonnej rady, funkcie člena odvolacej komisie, funkcie kontrolóra a funkcie vedúceho kancelárie zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia; to neplatí, ak ide o predsedu výkonnej rady, ktorý po uplynutí funkčného obdobia túto funkciu vykonáva do vymenovania nového predsedu výkonnej rady alebo o vedúceho kancelárie,
b)
uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo doručené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie ministrovi školstva, alebo ak ide o vedúceho kancelárie, predsedovi výkonnej rady, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie; minister školstva túto skutočnosť oznámi bezodkladne výkonnej rade,
c)
dňom odvolania,
d)
vymenovaním do funkcie, ktorá je nezlučiteľná s príslušnou funkciou,
e)
stratou bezúhonnosti,
f)
právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ktoré sú nevyhnutné na výkon príslušnej funkcie, alebo
g)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Minister školstva môže odvolať člena výkonnej rady na návrh výkonnej rady alebo kontrolóra, ak príslušný orgán zistí, že člen výkonnej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie porušil právne predpisy alebo vnútorné predpisy agentúry. Výkonná rada môže odvolať vedúceho kancelárie, ak zistí, že v súvislosti s výkonom jeho funkcie porušil právne predpisy alebo vnútorné predpisy agentúry. Minister školstva môže odvolať člena odvolacej komisie alebo kontrolóra, ak zistí, že v súvislosti s výkonom jeho funkcie porušil právne predpisy alebo vnútorné predpisy agentúry.
(3)
Ak sa funkčné obdobie člena výkonnej rady, člena odvolacej komisie alebo kontrolóra skončí pred jeho riadnym uplynutím, funkčné obdobie novovymenovaného člena alebo kontrolóra sa končí dňom, keď malo skončiť funkčné obdobie predchádzajúceho člena alebo kontrolóra; to neplatí, ak ide o predsedu výkonnej rady.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ten, koho odsúdenie bolo zahladené.
(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Ten, kto sa v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov mimo územia členských štátov Európskej únie, podáva aj výpis z registra trestov štátu, v ktorom sa počas tohto času zdržiaval. Ak príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov takého štátu sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace.
(6)
Na účel preukázania bezúhonnosti kandidát na vymenovanie za člena výkonnej rady, uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady, uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie alebo uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie kontrolóra poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov5) ministerstvu školstva; uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie poskytne tieto údaje agentúre. Údaje podľa prvej vety ministerstvo školstva alebo agentúra bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(7)
Skutočnosti podľa odseku 1 písm. d) až f) je člen výkonnej rady, člen odvolacej komisie, kontrolór a vedúci kancelárie povinný bezodkladne oznámiť predsedovi výkonnej rady; predseda výkonnej rady je povinný ich bezodkladne oznámiť ministrovi školstva.
§ 17
(1)
Predsedovi výkonnej rady patrí mesačne mzda vo výške 4-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, podpredsedovi výkonnej rady vo výške 3-násobku takej mzdy a vedúcemu kancelárie vo výške 2,5-násobku takej mzdy; mzda sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Úprava mzdy sa vykoná jedenkrát ročne s účinnosťou od 1. apríla kalendárneho roka.
(2)
Členovi výkonnej rady patrí mesačne mzda vo výške podľa vnútorného predpisu agentúry.
(3)
Člen pracovnej skupiny má nárok na odmenu za vypracovanie hodnotiacej správy na účely konania agentúry. Člen odvolacej komisie má nárok na odmenu za posúdenie námietok účastníka konania. Výšku odmeny člena pracovnej skupiny a člena odvolacej komisie upraví vnútorný predpis agentúry.
(4)
Kontrolórovi patrí mesačne odmena vo výške jednej polovice priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(5)
Výkon funkcie člena výkonnej rady okrem predsedu výkonnej rady a podpredsedu výkonnej rady a výkon funkcie člena pracovnej skupiny je iným úkonom vo všeobecnom záujme.
§ 18
(1)
Na účely výkonu svojej činnosti agentúra o členoch výkonnej rady, členoch odvolacej komisie, kontrolórovi a posudzovateľoch spracúva
a)
meno a priezvisko,
b)
akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo vedeckú hodnosť,
c)
dátum narodenia,
d)
miesto trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca, miesto pobytu v Slovenskej republike,
e)
telefónne číslo a adresu elektronickej pošty,
f)
začiatok a koniec funkčného obdobia alebo obdobia zápisu v zozname posudzovateľov,
g)
označenie, na návrh koho bol vymenovaný,
h)
názov študijného odboru, v ktorom pedagogicky, vedecky alebo umelecky pôsobí,
i)
názov študijného odboru, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie; ak absolvoval habilitačné konanie alebo inauguračné konanie, aj názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa konanie uskutočnilo,
j)
identifikačné údaje o zamestnávateľovi,
k)
identifikačné údaje o vysokej škole, ktorej je študentom, ak ide o študenta,
l)
názov študijného odboru, v ktorom sa uskutočňuje študijný program, na štúdium ktorého je študent zapísaný, ak ide o študenta,
m)
informáciu o členstve v pracovnej skupine, ak ide o posudzovateľa, s prepojením na zverejnenú podanú žiadosť, ktorú posudzuje alebo posudzoval a na hodnotiacu správu, na vypracovaní ktorej sa podieľal,
n)
informáciu o vzdelávaní posudzovateľa absolvovaného v rámci profesijného rozvoja.
(2)
Agentúra zverejňuje údaje podľa odseku 1 písm. a), b) a f) až m) na svojom webovom sídle.
(3)
Na účely výkonu činnosti agentúry má člen výkonnej rady, člen odvolacej komisie, člen pracovnej skupiny a predsedom výkonnej rady osobitne poverený zamestnanec agentúry právo vstupovať na akademickú pôdu, oboznamovať sa v nevyhnutnom rozsahu so spismi študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov, byť prítomný na vzdelávacích činnostiach vysokej školy a spracúvať osobné údaje uvedené v podkladoch pre rozhodnutie.
(4)
Na účely výkonu dohľadu nad plnením štandardov sú osobitne poverení zamestnanci agentúry oprávnení spracúvať údaje z centrálneho registra študentov, registra zamestnancov vysokých škôl, centrálneho registra záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti a registra študijných programov v plnom rozsahu a sprístupňovať ich v nevyhnutnom rozsahu členom výkonnej rady, pracovnej skupiny a odvolacej komisie.
(5)
Na účely podľa § 4 ods. 2 písm. g) druhého bodu sú osobitne poverení zamestnanci agentúry oprávnení spracúvať údaje z registrov podľa odseku 4 a agentúra je oprávnená ich zverejňovať ako štatistické údaje v anonymizovanej forme.
§ 19
Financovanie agentúry
(1)
Finančné prostriedky agentúry sa vedú na účtoch v Štátnej pokladnici. Finančné prostriedky vzťahujúce sa na podnikateľskú činnosť vedie agentúra na samostatnom účte.
(2)
Agentúra vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.6)
(3)
Príjmami agentúry sú najmä
a)
poplatky za úkony agentúry,
b)
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na zabezpečenie jej činnosti,
c)
príjmy z podnikateľskej činnosti,
d)
iné príjmy.
(4)
Sadzobník poplatkov a jeho zmeny schvaľuje ministerstvo školstva so zohľadnením predpokladaných nákladov agentúry spojených s úkonmi agentúry. Ak je hodnotiaca správa vypracovaná podľa § 24 ods. 6, výška poplatku za posúdenie žiadosti zohľadňuje skutočnosť, že hodnotiacu správu nevypracovala pracovná skupina.
(5)
Ministerstvo školstva poskytuje agentúre finančné prostriedky podľa odseku 3 písm. b) na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a)
účel, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú, a ďalšie podmienky ich použitia,
b)
sumu finančných prostriedkov,
c)
čas a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov,
d)
dátum, do ktorého agentúra predloží ministerstvu školstva zúčtovanie finančných prostriedkov.
§ 20
Hospodárenie agentúry
(1)
Agentúra hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
(2)
Agentúra je povinná svoj majetok užívať na plnenie svojich povinností, udržiavať majetok v riadnom stave, využívať právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, strate alebo zneužitiu.
(3)
Agentúra nesmie
a)
poskytovať úvery alebo pôžičky,
b)
ručiť za zaplatenie zmenky, vystavovať, nadobúdať a prijímať zmenky,
c)
vydávať dlhopisy,
d)
vstupovať do úverových, pôžičkových alebo iných vzťahov ako ručiteľ,
e)
uskutočňovať peňažné vklady alebo nepeňažné vklady do inej právnickej osoby okrem Štátnej pokladnice,
f)
prenajať majetok agentúry na čas dlhší ako štyri roky,
g)
zabezpečovať svoje záväzky zriadením záložného práva a
h)
podieľať sa na založení obchodnej spoločnosti alebo sama založiť obchodnú spoločnosť.
(4)
Nakladanie s majetkom agentúry upravuje osobitný predpis,7) ak odsek 3 neustanovuje inak. Úlohu samosprávneho orgánu pri nakladaní s majetkom agentúry plní výkonná rada.
(5)
Kontrolu hospodárenia agentúry podľa osobitného predpisu8) vykonáva ministerstvo školstva. Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu môže v agentúre vykonať vládny audit.
(6)
Za účelné a efektívne využívanie finančných prostriedkov podľa § 19 ods. 3 písm. b) a ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za hospodárenie s majetkom agentúry zodpovedá predseda výkonnej rady.
(7)
Agentúra je oprávnená vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí so zabezpečovaním kvality vysokoškolského vzdelávania, a to najmä vo vzťahu k vysokým školám so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Agentúra nesmie poskytovať verejnej vysokej škole, štátnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo žiadateľovi o udelenie štátneho súhlasu na požiadanie priamu alebo sprostredkovanú poradenskú alebo odbornú službu alebo pomoc za odplatu alebo inú protihodnotu. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Agentúra vedie vo svojom účtovníctve výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou oddelene od výnosov a nákladov spojených s výkonom jej pôsobností podľa § 4.
(8)
Výročná správa o činnosti a hospodárení agentúry obsahuje najmä
a)
prehľad činností vykonávaných v predchádzajúcom kalendárnom roku súvisiacich s výkonom pôsobností agentúry,
b)
zmeny vnútorných predpisov agentúry a zmeny v orgánoch agentúry, ktoré nastali v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka,
c)
zhodnotenie základných údajov, ktoré obsahuje účtovná závierka,
d)
analýzu výnosov a nákladov s vyčlenením výnosov a nákladov z podnikateľskej činnosti,
e)
stav a pohyb majetku,
f)
analýzu finančných tokov,
g)
rekapituláciu zúčtovania so štátnym rozpočtom,
h)
návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia alebo na vyrovnanie výsledku hospodárenia,
i)
ďalšie údaje, ktoré určí výkonná rada.
TRETIA ČASŤ
VÝKON PÔSOBNOSTÍ AGENTÚRY
§ 21
(1)
Agentúra začne konanie na
a)
žiadosť vysokej školy o
1.
pravidelné posúdenie vnútorného systému,
2.
udelenie akreditácie študijného programu alebo
3.
udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania,
b)
žiadosť žiadateľa o udelenie štátneho súhlasu,
c)
vlastný podnet agentúry, ak ide o mimoriadne posúdenie vnútorného systému, konanie o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o konanie o odňatí akreditácie inauguračného konania.
(2)
Účastníkom konania je
a)
verejná vysoká škola,
b)
štátna vysoká škola,
c)
súkromná vysoká škola alebo
d)
žiadateľ o udelenie štátneho súhlasu.
(3)
Konanie agentúry, ktoré sa začína na základe žiadosti, sa začína dňom doručenia úplnej žiadosti agentúre vrátane úhrady poplatku. Ak je žiadosť neúplná, agentúra určí na doplnenie žiadosti lehotu najmenej 30 dní, po ktorej márnom uplynutí agentúra žiadosť rozhodnutím odmietne. Konanie agentúry z jej podnetu sa začína dňom prvého úkonu agentúry voči vysokej škole.
(4)
Ak účastník konania neuhradí poplatok za úkon agentúry najneskôr spolu s podaním žiadosti, agentúra vyzve účastníka konania na jeho úhradu v lehote 60 dní od doručenia výzvy. Ak ho účastník konania neuhradí ani počas tejto lehoty, agentúra žiadosť rozhodnutím odmietne.
(5)
Pracovná skupina vypracuje k žiadosti alebo k podnetu hodnotiacu správu, na ktorej základe výkonná rada rozhodne alebo sa vyjadrí. Pracovná skupina vychádza pri vypracovaní hodnotiacej správy z expertného posúdenia podkladov, informácií získaných návštevou vysokej školy, dostupných údajov a konzultácií so zainteresovanými osobami. V hodnotiacej správe pracovná skupina uvádza aj skutočnosti, ktoré boli podkladom pre jej závery, postup vyhodnocovania týchto podkladov, vyhodnotenie úrovne plnenia jednotlivých štandardov, zistené nedostatky, odporúčania pre účastníka konania, návrh rozhodnutia alebo vyjadrenia agentúry a mená a priezviská členov pracovnej skupiny.
(6)
Účastník konania má právo podať k hodnotiacej správe stanovisko v lehote určenej agentúrou, a to najmenej 15 pracovných dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy účastníkovi konania.
(7)
Agentúra rozhodne alebo sa vyjadrí do jedného roka odo dňa začatia konania; agentúra môže túto lehotu jedenkrát predĺžiť o 30 dní a túto skutočnosť oznámi účastníkovi konania. Lehota neplynie v čase medzi podaním námietky zaujatosti voči zloženiu pracovnej skupiny a jej vyhodnotením a počas lehoty na zaujatie stanoviska účastníkom konania k hodnotiacej správe pracovnej skupiny.
(8)
Agentúra v rozhodnutí alebo vo vyjadrení uvedie dôvody, ktoré ju k prijatiu rozhodnutia alebo vyjadrenia viedli a zistené nedostatky. Odôvodnenie nie je potrebné, ak agentúra účastníkovi konania vyhovie v plnom rozsahu.
§ 22
(1)
K rozhodnutiu alebo k vyjadreniu agentúry má účastník konania právo podať agentúre námietky do 15 pracovných dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie alebo vyjadrenie doručené účastníkovi konania, o čom agentúra účastníka konania poučí v rozhodnutí alebo vo vyjadrení. Odvolacia komisia sa vyjadrí k námietkam účastníka konania do 90 dní odo dňa ich doručenia agentúre.
(2)
Ak odvolacia komisia pri preskúmavaní rozhodnutia alebo vyjadrenia agentúry zistí, že neboli dodržané vnútorné predpisy agentúry upravujúce postup výkonnej rady, jej pracovných skupín alebo tento zákon, vráti výkonnej rade rozhodnutie alebo vyjadrenie na nové konanie, inak rozhodnutie alebo vyjadrenie agentúry potvrdí. Ak odvolacia komisia vráti výkonnej rade rozhodnutie alebo vyjadrenie na opätovné konanie, začína plynúť nová lehota podľa § 21 ods. 7.
(3)
Pri prerokovaní námietok odvolacou komisiou je na jej zasadnutí okrem hlasovania, oprávnený byť prítomný člen výkonnej rady, predseda príslušnej pracovnej skupiny alebo ním poverený člen a jeden alebo dvaja zástupcovia účastníka konania; odvolacia komisia im oznámi miesto, dátum a čas prerokovania námietok najmenej desať pracovných dní vopred. Odvolacia komisia môže podľa potreby prizvať na jej zasadnutie aj iné osoby. Ak sa oprávnená osoba na zasadnutí odvolacej komisie nezúčastní, odvolacia komisia prerokuje vec aj bez jej prítomnosti.
(4)
Rozhodnutie agentúry nadobúda právoplatnosť dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietky alebo dňom, keď účastník konania doručí agentúre písomné oznámenie, v ktorom sa vzdá podania námietok. Ak účastník konania podal proti rozhodnutiu agentúry námietku včas, rozhodnutie agentúry nadobúda právoplatnosť dňom doručenia vyjadrenia odvolacej komisie účastníkovi konania, ktorým potvrdila rozhodnutie agentúry. Ak ide o rozhodnutie v konaní o udelenie akreditácie študijného programu a účastníkom konania je žiadateľ o udelenie štátneho súhlasu, rozhodnutie o udelení akreditácie študijného programu nadobúda právoplatnosť najskôr dňom udelenia štátneho súhlasu.
(5)
Vyjadrenie agentúry k žiadosti o udelenie štátneho súhlasu je konečné dňom márneho uplynutia lehoty na podanie námietky alebo dňom, keď účastník konania doručí agentúre písomné oznámenie, v ktorom sa vzdá podania námietok. Ak účastník konania podal proti tomuto vyjadreniu agentúry námietku včas, vyjadrenie agentúry sa stáva konečným dňom doručenia vyjadrenia odvolacej komisie účastníkovi konania, ktorým potvrdila vyjadrenie agentúry.
§ 23
Štandardy
(1)
Agentúra zverejňuje návrh štandardov a návrh na ich zmenu na svojom webovom sídle najmenej na 30 dní, počas ktorých môže verejnosť k návrhu zasielať agentúre pripomienky. Zverejnenie návrhu agentúra bezodkladne oznámi orgánom reprezentácie vysokých škôl a ministerstvám.
(2)
Agentúra vyhodnotí doručené pripomienky a toto vyhodnotenie zverejní. Pred predložením návrhu štandardov na schválenie výkonnej rade agentúra predloží upravený návrh na vyjadrenie ministerstvu školstva; ak v čase jeho predloženia nie je vyhodnotenie pripomienok podľa prvej vety zverejnené, agentúra ho predloží ministerstvu školstva spolu s upraveným návrhom. Ak ministerstvo školstva zistí v upravenom návrhu štandardov nedostatky, vráti ho agentúre na prepracovanie s uvedením konkrétnych nedostatkov; ak ministerstvo školstva zistí, že upravený návrh štandardov nemá nedostatky, túto skutočnosť bezodkladne oznámi agentúre.
(3)
Štandardy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia výkonnou radou a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle agentúry, ak v štandardoch nie je určený neskorší deň.
(4)
Štandardy pre vnútorný systém sa s prihliadnutím na poslanie vysokej školy zameriavajú najmä na náležitosti vnútorného systému podľa § 3 a jeho implementáciu vysokou školou a jej súčasťami.
(5)
Štandardy pre študijný program sa s prihliadnutím na poslanie vysokej školy zameriavajú najmä na úroveň
a)
priestorového, materiálneho, technického, informačného a personálneho zabezpečenia uskutočňovania študijných programov,
b)
tvorivej činnosti vysokej školy v príslušnom študijnom odbore,
c)
zohľadňovania najnovších poznatkov z príslušného študijného odboru,
d)
požiadaviek na úspešné absolvovanie štúdia podľa študijného programu,
e)
absolventov najmä prostredníctvom dosahovaných výsledkov vysokoškolského vzdelávania a ich súladu s požadovanou úrovňou národného kvalifikačného rámca,
f)
požiadaviek na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov.
(6)
Štandardy pre študijný program môžu upravovať osobitosti pre
a)
jednotlivé študijné odbory,
b)
profesijne orientované študijné programy,
c)
spoločné študijné programy,
d)
učiteľské študijné programy,
e)
študijné programy zamerané na vychovávateľstvo a neformálne vzdelávanie detí a žiakov,
f)
prekladateľské kombinačné študijné programy,
g)
interdisciplinárne štúdiá.
(7)
Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie sa s možnými osobitosťami pre jednotlivé študijné odbory zameriavajú najmä na úroveň
a)
obsahovej príbuznosti odboru habilitačného konania a inauguračného konania a študijného odboru, ku ktorému má byť odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený,
b)
tvorivej činnosti vysokej školy v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený,
c)
kritérií príslušnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
d)
kritérií príslušnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“,
e)
požiadaviek na výber oponentov,9) členov habilitačnej komisie, členov inauguračnej komisie a dodržiavania týchto požiadaviek.
(8)
Vysoká škola je povinná zosúladiť svoj vnútorný systém, uskutočňované študijné programy, pravidlá uskutočňovania habilitačného konania a pravidlá uskutočňovania inauguračného konania do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny príslušných štandardov. Konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti zmeny sa dokončí podľa štandardov v znení pred nadobudnutím účinnosti zmeny, ak je to pre vysokú školu priaznivejšie.
(9)
Postup podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje aj na zmenu štandardov.
Posúdenie vnútorného systému
§ 24
(1)
Vysoká škola je povinná požiadať agentúru o posúdenie jej vnútorného systému najmenej raz za šesť rokov. Vysoká škola prvýkrát požiada o posúdenie vnútorného systému najskôr štyri roky a najneskôr šesť rokov od svojho zriadenia alebo od udelenia štátneho súhlasu.
(2)
Agentúra vykonáva priebežný dohľad nad plnením štandardov pre vnútorný systém najmenej raz za dva roky na základe údajov z
a)
hodnotenia úrovne vysokej školy vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia prerokovaného vedeckou radou vysokej školy,
b)
hodnotenia úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia prerokovaného orgánom fakulty určeným štatútom príslušnej vysokej školy,
c)
registrov uvedených v § 18 ods. 4,
(3)
Agentúra môže v rámci dohľadu nad plnením štandardov z vlastného podnetu začať konanie o mimoriadnom posúdení vnútorného systému. V rámci mimoriadneho posúdenia vnútorného systému výkonná rada v rozhodnutí určí, či ním možno nahradiť posúdenie vnútorného systému podľa odseku 1.
(4)
Podkladmi na posúdenie vnútorného systému sú:
a)
vnútorný systém; ak má vysoká škola vypracované vnútorné predpisy, ktoré upravujú vnútorné systémy fakulty, podkladom sú aj tie,
b)
vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému vypracovaná vysokou školou,
c)
hodnotiaca správa pracovnej skupiny,
d)
stanovisko vysokej školy k hodnotiacej správe pracovnej skupiny,
e)
verejne dostupné dokumenty a údaje vysokej školy.
(5)
Podklady podľa odseku 4 písm. a), b) a d) podáva vysoká škola agentúre elektronicky. Ak ide o mimoriadne posúdenie vnútorného systému, vysoká škola podáva podklady podľa odseku 4 písm. a), b) a d) v lehote určenej agentúrou, ktorá je najmenej 30 dní; ak ide o vnútornú hodnotiacu správu, agentúra môže určiť aj jej rozsah a obsahové zameranie. Ak vysoká škola podklady podľa odseku 4 písm. a), b) a d) v určenej lehote nedodá, postupuje sa podľa odseku 7.
(6)
Vysoká škola môže požiadať o vypracovanie hodnotiacej správy na účel posúdenia vnútorného systému aj právnickú osobu zo zoznamu podľa § 4 ods. 2 písm. c) druhého bodu; túto skutočnosť uvedie v žiadosti podľa odseku 1. Takto vypracovaná hodnotiaca správa nahrádza hodnotiacu správu pracovnej skupiny. Lehotu na doručenie tejto hodnotiacej správy určí agentúra po dohode s vysokou školou a príslušnou právnickou osobou; táto lehota je najmenej 120 dní. Do doručenia hodnotiacej správy agentúra konanie preruší.
(7)
Ak vysoká škola nepožiada agentúru o posúdenie vnútorného systému v lehote podľa odseku 1, agentúra na túto skutočnosť upozorní vysokú školu. Vysoká škola je povinná žiadosť podľa odseku 1 podať v lehote 60 dní odo dňa doručenia upozornenia; ak ju nepodá, agentúra rozhodne o zrušení všetkých študijných programov vysokej školy.
(8)
Ak vysoká škola požiadala agentúru o posúdenie vnútorného systému v lehote podľa odseku 1, agentúra podľa § 21 ods. 3 alebo ods. 4 rozhodnutím odmietla žiadosť vysokej školy o posúdenie vnútorného systému a lehota podľa odseku 1 uplynula pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí žiadosti vysokej školy, agentúra rozhodne o zrušení všetkých študijných programov vysokej školy.
(9)
Agentúra pri posudzovaní vnútorného systému prihliada aj na plnenie štandardov pre študijný program a ak má vysoká škola udelenú akreditáciu habilitačného konania alebo akreditáciu inauguračného konania, agentúra prihliada aj na plnenie štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
§ 25
(1)
Agentúra rozhodne na základe výsledkov posúdenia vnútorného systému o tom, či vnútorný systém a jeho implementácia je alebo nie je v súlade so štandardmi pre vnútorný systém. Agentúra v rozhodnutí uvedie študijné odbory a stupne, v ktorých je vysoká škola oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy. Ak vnútorný systém a jeho implementácia sú v súlade so štandardmi pre vnútorný systém, agentúra v registri študijných odborov vyznačí zrušenie obmedzenia vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy vo vymedzených študijných odboroch a stupňoch, ak má vysoká škola toto obmedzenie. Ak vnútorný systém alebo jeho implementácia nie je v súlade so štandardmi pre vnútorný systém a účastníkom konania je vysoká škola, agentúra v rozhodnutí uloží aj opravné opatrenia.
(2)
Opravné opatrenia sú:
a)
nariadenie odstránenia nedostatkov, ktoré spôsobujú nesúlad vnútorného systému alebo jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém,
b)
pozastavenie uskutočňovania študijného programu,
c)
nariadenie zrušenia študijného programu,
d)
zrušenie študijného programu,
e)
obmedzenie vytvárať a upravovať študijné programy.
(3)
Agentúra môže rozhodnúť o uložení viacerých opravných opatrení súčasne.
(4)
Ak je účastníkom konania žiadateľ o udelenie štátneho súhlasu, agentúra posudzuje návrh vnútorného systému súkromnej vysokej školy rovnakým postupom, ako posudzuje vnútorný systém vysokej školy, okrem ukladania opravných opatrení.
(5)
Ak ide o prekladateľský kombinačný študijný program, opravné opatrenie možno uložiť aj samostatne vo vzťahu k aprobácii niektorého jazyka. Ak je opravné opatrenie uložené samostatne vo vzťahu k aprobácii niektorého jazyka, vzťahuje sa na všetky študijné programy, ktorých súčasťou je príslušná aprobácia.
§ 26
Nariadenie odstránenia nedostatkov
(1)
Agentúra nariadi odstránenie nedostatkov, ktoré spôsobujú nesúlad vnútorného systému alebo jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný systém, ak nezistila negatívny vplyv na výsledky vysokoškolského vzdelávania a ich odstránenie je možné zabezpečiť v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia agentúry.
(2)
Vysoká škola je povinná zistené nedostatky odstrániť a prijaté opatrenia a ich výsledky oznámiť agentúre v lehote šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia agentúry.
(3)
Ak vysoká škola neoznámi agentúre v lehote podľa odseku 2 prijaté opatrenia a ich výsledky alebo agentúra zistí, že nedostatok pretrváva, agentúra rozhodne o uložení iného opravného opatrenia aj bez splnenia podmienok podľa § 27 ods. 1, § 28 ods. 1 alebo § 29 ods. 1.
§ 27
Pozastavenie uskutočňovania študijného programu
(1)
Agentúra pozastaví uskutočňovanie študijného programu, ak zisteným nedostatkom je, že
a)
vysoká škola postupovala pri vytváraní, schvaľovaní, úprave alebo uskutočňovaní študijného programu v rozpore so svojím vnútorným systémom,
b)
študijný program nespĺňa štandardy pre študijný program a
c)
zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu.
(2)
Vysoká škola odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení uskutočňovania študijného programu nesmie
a)
prijímať uchádzačov na štúdium v príslušnom študijnom programe alebo uskutočňovať štátne skúšky v príslušnom študijnom programe podľa rozhodnutia agentúry; ak agentúra rozhodne, že vysoká škola nesmie uskutočňovať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, táto štátna skúška, ako aj doklady o absolvovaní štúdia vydané príslušnej osobe sú neplatné,
b)
upraviť príslušný študijný program inak ako postupom podľa odseku 4 a
c)
vytvoriť študijný program v príslušnom študijnom odbore a stupni.
(3)
Vysoká škola je povinná podať agentúre návrh úpravy študijného programu alebo oznámenie o jeho zrušení v lehote určenej agentúrou v rozhodnutí o pozastavení uskutočňovania študijného programu, ktorá je najmenej tri mesiace odo dňa právoplatnosti príslušného rozhodnutia.
(4)
Ak vysoká škola zruší príslušný študijný program, agentúra vyznačí v registri študijných odborov zrušenie obmedzení podľa odseku 2.
(5)
Agentúra udelí súhlas s podaným návrhom úpravy študijného programu, ak navrhovaná zmena vytvára predpoklad na splnenie štandardov pre študijný program. Vysoká škola upraví študijný program najneskôr od nasledujúceho akademického roka, o čom bezodkladne informuje agentúru. Agentúra túto skutočnosť overí v registri študijných programov do 30 dní od oznámenia vysokej školy. Po potvrdení vykonania zmeny agentúra vyznačí v registri študijných odborov a v registri študijných programov zrušenie obmedzení podľa odseku 2.
(6)
Ak návrh úpravy študijného programu nevytvára predpoklad na splnenie štandardov pre študijný program, agentúra rozhodnutím požiada vysokú školu o podanie nového návrhu úpravy študijného programu. V rozhodnutí agentúra zároveň uvedie tie nedostatky, ktoré návrh úpravy študijného programu neodstraňuje, prípadné nové nedostatky a určí vysokej škole lehotu na podanie nového návrhu, a to najviac dvakrát.
§ 28
Nariadenie zrušenia študijného programu a zrušenie študijného programu
(1)
Agentúra nariadi zrušenie študijného programu, ak po pozastavení uskutočňovania študijného programu
a)
vysoká škola v určenej lehote
1.
nenavrhne úpravy študijného programu alebo
2.
neoznámi jeho zrušenie,
b)
agentúra nepotvrdí vykonanie schválenej úpravy študijného programu vysokou školou podľa § 27 ods. 5 alebo
c)
návrh úpravy študijného programu podľa § 27 ods. 6 ani tretíkrát nevytvára predpoklad na splnenie štandardov pre študijný program.
(2)
Vysoká škola je povinná zrušiť pozastavený študijný program v lehote určenej agentúrou v rozhodnutí o nariadení zrušenia študijného programu, ktorá je najmenej tri mesiace odo dňa právoplatnosti príslušného rozhodnutia.
(3)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o nariadení zrušenia študijného programu je vysoká škola povinná zastaviť výučbu predmetov tohto študijného programu.
(4)
Ak vysoká škola v určenej lehote nezruší študijný program, agentúra rozhodne o jeho zrušení a o zrušení všetkých študijných programov uskutočňovaných v príslušnom študijnom odbore vo všetkých stupňoch a o zrušení oprávnenia vysokej školy vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v tomto študijnom odbore vo všetkých stupňoch. Vysoká škola je povinná zabezpečiť pre študentov zapísaných na štúdium príslušného študijného programu možnosť pokračovať v štúdiu v študijnom programe uskutočňovanom v príslušnom študijnom odbore na inej vysokej škole.
(5)
Vysoká škola nesmie uskutočňovať štátne skúšky v študijnom programe, ktorý agentúra zrušila. Ak vysoká škola uskutoční štátnu skúšku v tomto študijnom programe, táto štátna skúška je neplatná; neplatné sú aj doklady o absolvovaní štúdia vydané príslušnej osobe.
§ 29
Obmedzenie vytvárať a upravovať študijné programy
(1)
Agentúra rozhodne o obmedzení vytvárať a upravovať študijné programy v študijnom odbore a stupni, ak zisteným nedostatkom je
a)
nesúlad vnútorného systému so štandardmi pre vnútorný systém alebo
b)
skutočnosť, že spôsob implementácie vnútorného systému spôsobuje, že výsledky vysokoškolského vzdelávania nezodpovedajú príslušnej úrovni národného kvalifikačného rámca a
1.
niektorý študijný program nie je uskutočňovaný v súlade so štandardmi pre študijný program alebo
2.
pri nedostatkoch podľa § 26 ods. 1 nie je predpoklad možnosti ich odstránenia v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia agentúry.
(2)
Vysoká škola nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu agentúry vytvárať a upravovať v príslušnom stupni študijné programy uskutočňované
a)
v študijnom odbore uvedenom v rozhodnutí agentúry,
b)
v kombinácii dvoch študijných odborov, z ktorých jeden je uvedený v rozhodnutí,
c)
ako interdisciplinárne štúdiá, v ktorých je možné získať vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore uvedenom v rozhodnutí.
(3)
Vysoká škola je povinná v lehote 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 predložiť agentúre na schválenie akčný plán, v ktorom uvedie najmä plánované opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich časový harmonogram vrátane spôsobu zabezpečenia potrebných zdrojov. Ak agentúra akčný plán schváli, monitoruje jeho plnenie a po uplynutí lehoty uvedenej v akčnom pláne opätovne posúdi vnútorný systém. Ak agentúra akčný plán neschváli, nariadi vysokej škole jeho dopracovanie, a to aj opakovane. Dopracovaný akčný plán je vysoká škola povinná predložiť agentúre do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o neschválení akčného plánu.
(4)
Ak agentúra v rámci monitorovania plnenia akčného plánu zistí, že vysoká škola neuskutočňuje opatrenia, ku ktorým sa v akčnom pláne zaviazala, alebo uskutočňovanie týchto opatrení nevedie k odstraňovaniu zistených nedostatkov, agentúra vyzve vysokú školu na vykonanie úprav v akčnom pláne v spolupráci s agentúrou v lehote určenej agentúrou alebo v lehote na uskutočňovanie príslušných opatrení uvedenej v akčnom pláne.
(5)
Ak vysoká škola v príslušnej lehote akčný plán nepredloží, nevykoná v ňom po výzve agentúry úpravy alebo nezačne po výzve agentúry plniť príslušné opatrenia, agentúra na túto skutočnosť vysokú školu upozorní a predĺži lehotu na jeho predloženie, na vykonanie jeho úprav alebo na začatie plnenia príslušných opatrení o 30 dní. Ak vysoká škola ani po upozornení a predĺžení lehoty akčný plán nepredloží, nevykoná v ňom úpravy alebo nezačne plniť príslušné opatrenia, agentúra rozhodne o zrušení všetkých študijných programov vysokej školy.
(6)
Ak po opätovnom posúdení vnútorného systému podľa odseku 3 pretrvávajú nedostatky podľa odseku 1 v niektorom študijnom odbore, agentúra rozhodne o zrušení všetkých študijných programov v príslušnom študijnom odbore vo všetkých stupňoch.
(7)
Ak po opätovnom posúdení vnútorného systému podľa odseku 3 agentúra nezistí nedostatky podľa odseku 1, v registri študijných odborov vyznačí zrušenie obmedzenia vytvárať a upravovať študijné programy.
§ 30
Akreditácia študijného programu
(1)
Vysoká škola môže požiadať o udelenie akreditácie študijného programu v študijnom odbore a stupni, v ktorom doposiaľ nemá oprávnenie na uskutočňovanie študijných programov. Žiadateľ o udelenie štátneho súhlasu podáva žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu v študijných odboroch a stupňoch, v ktorých chce začať poskytovať vysokoškolské vzdelávanie. Ak sa na uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa podieľa externá vzdelávacia inštitúcia, vyžaduje sa, aby externá vzdelávacia inštitúcia spĺňala štandardy pre študijný program v rozsahu činností, na ktorých sa pri uskutočňovaní študijného programu podieľa.
(2)
Žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu obsahuje
a)
názov účastníka konania, jeho sídlo a identifikačné číslo organizácie; ak má byť študijný program, ktorý je predmetom žiadosti, uskutočňovaný fakultou, aj označenie tejto fakulty,
b)
názov študijného programu, formu štúdia a jazyk alebo jazyky, v ktorých má byť uskutočňovaný,
c)
názov študijného odboru zo sústavy študijných odborov,
d)
stupeň vysokoškolského štúdia,
e)
kód stupňa vzdelania a kód odboru vzdelávania podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania,
f)
úroveň národného kvalifikačného rámca,
g)
udeľovaný akademický titul,
h)
dokumentáciu pre študijný program, ktorý je predmetom žiadosti, týkajúcu sa
1.
priestorového, materiálneho, technického, informačného a personálneho zabezpečenia poskytovania vysokoškolského vzdelávania,
2.
požiadaviek na uchádzačov o štúdium, spôsobu ich výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov,
3.
požiadaviek na absolvovanie štúdia,
4.
tvorivej činnosti zamestnancov vysokej školy, ktorí sa majú podieľať na uskutočňovaní študijného programu,
i)
súhlasné stanovisko právnickej osoby uvedenej v opise študijného odboru, ak sa podľa opisu študijného odboru vyžaduje,10)
j)
súhlasné stanovisko príslušného ministerstva na uskutočňovanie navrhovaného študijného programu, ak ide o štátnu vysokú školu,
k)
ďalšiu dokumentáciu potrebnú na vyhodnotenie plnenia jednotlivých štandardov pre študijný program,
l)
vnútornú hodnotiacu správu.
(3)
Podklady podľa odseku 2 podáva vysoká škola agentúre elektronicky.
(4)
Ak ide o prekladateľský kombinačný študijný program, na účely žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu vysoká škola v žiadosti uvedie najmenej dve aprobácie spolu s náležitosťami pre predmety translatologického základu. Takto podaná žiadosť sa považuje za žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu.
(5)
Agentúra rozhodnutím odmietne žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu, ak
a)
účastník konania má už oprávnenie vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijný program v príslušnom študijnom odbore a stupni,
b)
agentúra právoplatne rozhodla o inej žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu príslušnej vysokej školy v tom istom študijnom odbore a stupni v priebehu dvoch rokov predchádzajúcich podaniu príslušnej žiadosti alebo
c)
účastník konania podal žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu na spoločný študijný program, študijný program uskutočňovaný ako interdisciplinárne štúdiá alebo na študijný program uskutočňovaný v kombinácií dvoch študijných odborov.
(6)
Agentúra rozhodnutím odmietne žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu v príslušnom študijnom odbore, ak ju podá vysoká škola pred uplynutím piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia agentúry, ktorým nariadila zrušenie študijného programu v rovnakom študijnom odbore.
(7)
Agentúra žiadosť zamietne, ak pri posudzovaní žiadosti zistí, že
a)
účastník konania nespĺňa štandardy pre študijný program alebo
b)
nie je predpoklad, že súkromná vysoká škola bude spĺňať štandardy pre študijný program a účastníkom konania je žiadateľ o udelenie štátneho súhlasu.
(8)
Agentúra rozhodne o udelení akreditácie študijného programu, ak pri posudzovaní žiadosti zistí, že
a)
účastník konania spĺňa štandardy pre študijný program alebo
b)
je predpoklad, že súkromná vysoká škola bude spĺňať štandardy pre študijný program a účastníkom konania je žiadateľ o udelenie štátneho súhlasu.
(9)
Vysoká škola nie je oprávnená upravovať príslušný študijný program bez predchádzajúceho súhlasu agentúry a nie je oprávnená vytvárať v príslušnom študijnom odbore a stupni nové študijné programy; túto skutočnosť vyznačí agentúra v registri študijných odborov a v registri študijných programov.
(10)
Agentúra priebežne monitoruje súlad uskutočňovania príslušného študijného programu s podanou žiadosťou o udelenie akreditácie študijného programu a štandardmi pre študijný program.
(11)
Agentúra posúdi súlad uskutočňovania príslušného študijného programu so štandardmi pre študijný program po uplynutí dvoch rokov od dátumu riadneho skončenia štúdia prvého študenta príslušného študijného programu, najskôr však po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia tohto študijného programu od právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie študijného programu.
(12)
Agentúra sa pri posúdení podľa odseku 11 zameriava na súlad výsledkov vysokoškolského vzdelávania absolventov príslušného študijného programu s výsledkami vysokoškolského vzdelávania uvedenými v žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu.
(13)
Agentúra vyznačí v registri študijných odborov zrušenie obmedzenia vytvárať študijné programy v príslušnom študijnom odbore a stupni a v registri študijných programov zrušenie obmedzenia úpravy príslušného študijného programu po potvrdení súladu podľa odseku 11. Ak účastník konania požiadal súbežne o udelenie akreditácie študijného programu na viacero študijných programov v rovnakom študijnom odbore a stupni, zrušenie sa vyznačí až po potvrdení súladu pre všetky tieto študijné programy.
(14)
Ak agentúra zistí v rámci posúdenia podľa odseku 11, že uskutočňovanie príslušného študijného programu nie je v súlade so štandardmi pre študijný program, začne sa konanie o mimoriadnom posúdení vnútorného systému.
(15)
Ak agentúra v rámci mimoriadneho posúdenia vnútorného systému nenariadi zrušenie študijného programu, ktorý bol predmetom posúdenia podľa odseku 11, určí lehotu, v ktorej opätovne posúdi súlad uskutočňovania študijného programu so štandardmi pre študijný program.
§ 31
Konanie o udelení akreditácie habilitačného konania a akreditácie inauguračného konania
(1)
Vysoká škola, ktorá je oprávnená vytvárať študijné programy, môže požiadať o udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania. Žiadosť možno podať, ak vysoká škola v študijnom odbore alebo v študijných odboroch podľa odseku 2 písm. c) uskutočňuje študijný program tretieho stupňa.
(2)
Žiadosť o udelenie akreditácie habilitačného konania a akreditácie inauguračného konania obsahuje
a)
názov vysokej školy, jej sídlo a identifikačné číslo organizácie; ak má habilitačné konanie a inauguračné konanie uskutočňovať fakulta, aj označenie tejto fakulty,
b)
názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania navrhnutý vysokou školou a jeho obsahové vymedzenie; ak sa žiadosť vzťahuje len na akreditáciu habilitačného konania alebo len na akreditáciu inauguračného konania, vyznačí sa táto skutočnosť,
c)
názov najviac dvoch študijných odborov, ku ktorým má byť priradený odbor habilitačného konania a inauguračného konania; vyžaduje sa, aby obsahové vymedzenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania bolo čo najbližšie týmto študijným odborom,
d)
kritériá príslušnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,
e)
kritériá príslušnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“,
f)
výsledky periodického hodnotenia tvorivej činnosti vysokej školy podľa osobitného predpisu,11)
g)
ďalšiu dokumentáciu potrebnú na vyhodnotenie plnenia jednotlivých štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
(3)
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania môže byť zhodný s názvom študijného odboru zo sústavy študijných odborov. Pri študijnom odbore nie je možné uviesť študijný odbor, v ktorom možno uskutočňovať len študijné programy prvého stupňa.
(4)
Podklady podľa odseku 2 podáva vysoká škola agentúre elektronicky.
(5)
Agentúra rozhodnutím odmietne žiadosť vysokej školy, ak
a)
podmienky podľa odseku 1 nie sú splnené alebo
b)
vysoká škola podala žiadosť v priebehu
1.
jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie akreditácie habilitačného konania a akreditácie inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, ktorý má v žiadosti uvedený podľa odseku 2 písm. c) rovnaký študijný odbor, ako bol uvedený v zamietnutej žiadosti, alebo
2.
piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo rozhodnutia o odňatí akreditácie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania a v žiadosti je uvedená rovnaká fakulta, ako v žiadosti, ktorá sa vzťahovala na odňatú akreditáciu.
(6)
Agentúra rozhodne o udelení akreditácie habilitačného konania alebo akreditácie inauguračného konania, ak pri posudzovaní žiadosti zistí, že vysoká škola spĺňa príslušné štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie, inak rozhodne o zamietnutí žiadosti. Ak agentúra rozhodne o udelení akreditácie inauguračného konania, súčasne rozhodne aj o udelení akreditácie habilitačného konania.
§ 32
Odňatie akreditácie habilitačného konania a odňatie akreditácie inauguračného konania
(1)
Agentúra začne konanie o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o odňatí akreditácie inauguračného konania, ak zistí skutočnosti nasvedčujúce, že vysoká škola neplní príslušné štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.
(2)
Začatím konania o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o odňatí akreditácie inauguračného konania sa príslušná akreditácia vysokej školy pozastavuje a agentúra toto obmedzenie vyznačí v registri študijných odborov. Pozastavením príslušnej akreditácie sa prerušujú všetky neukončené habilitačné konania alebo inauguračné konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.
(3)
Ak agentúra v priebehu konania o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o odňatí akreditácie inauguračného konania zistí, že vysoká škola plní príslušné štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie, vyznačí zrušenie pozastavenia príslušnej akreditácie v registri študijných odborov a prerušenie habilitačného konania a inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania sa ukončuje.
(4)
Agentúra rozhodne o odňatí akreditácie habilitačného konania alebo o odňatí akreditácie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, ak sa preukážu skutočnosti podľa odseku 1. Spolu s odňatím akreditácie habilitačného konania agentúra rozhodne aj o odňatí akreditácie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.
(5)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie habilitačného konania sa všetky neukončené habilitačné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.
(6)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie inauguračného konania sa všetky neukončené inauguračné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.
§ 32a
Zrušenie akreditácie habilitačného konania a zrušenie akreditácie inauguračného konania
(1)
Agentúra rozhodne o zrušení akreditácie habilitačného konania na základe žiadosti vysokej školy o zrušenie akreditácie habilitačného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania uvedenom v príslušnej žiadosti vysokej školy. Spolu so zrušením akreditácie habilitačného konania agentúra rozhodne aj o zrušení akreditácie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.
(2)
Agentúra rozhodne o zrušení akreditácie inauguračného konania na základe žiadosti vysokej školy o zrušenie akreditácie inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania uvedenom v príslušnej žiadosti vysokej školy.
(3)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie habilitačného konania sa všetky neukončené habilitačné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.
(4)
Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zrušení akreditácie inauguračného konania sa všetky neukončené inauguračné konania na príslušnej vysokej škole v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania zastavujú.
§ 33
Udeľovanie štátneho súhlasu
(1)
Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu podáva agentúre právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola.
(2)
Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa o udelenie štátneho súhlasu v rozsahu názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu,
b)
názov súkromnej vysokej školy,
c)
dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy,
d)
žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu,
e)
návrh štatútu, návrh vnútorného systému, návrh študijného poriadku a návrh zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov,
f)
spôsob finančného zabezpečenia činností súkromnej vysokej školy,
g)
personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie poskytovania vysokoškolského vzdelávania,
h)
doklady o vedeckej kvalifikácii a pedagogickej kvalifikácii vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov alebo umeleckých pracovníkov, ktorí budú pôsobiť na súkromnej vysokej škole
i)
doklady preukazujúce skutočnosti podľa písmen a), f) a g).
(3)
Agentúra konanie zastaví okrem dôvodov uvedených v Správnom poriadku, aj vtedy ak
a)
právoplatne rozhodne o tom, že návrh vnútorného systému súkromnej vysokej školy nie je v súlade so štandardmi pre vnútorný systém,
b)
právoplatne rozhodne o zamietnutí všetkých žiadostí o udelenie akreditácie študijného programu, ktoré boli súčasťou žiadosti o udelenie štátneho súhlasu, alebo
c)
neuplynula lehota podľa odseku 9.
(4)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b) sa nemožno odvolať.
(5)
Ak agentúra rozhodne o všetkých žiadostiach o udelenie akreditácie študijného programu, rozhodnutia o neudelení akreditácie študijného programu nadobudnú právoplatnosť a agentúra nezastaví konanie, podá ministerstvu školstva žiadosť o udelenie štátneho súhlasu s vyjadrením, v ktorom odporučí štátny súhlas udeliť alebo neudeliť. Agentúra sa k udeleniu alebo k neudeleniu štátneho súhlasu vyjadruje na základe komplexného posúdenia žiadosti.
(6)
Ak návrh vnútorných predpisov nie je v súlade s právnymi predpismi alebo názov vysokej školy nie je v súlade s osobitným predpisom,12) ministerstvo školstva žiadateľa vyzve na nápravu a určí mu na to primeranú lehotu; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.
(7)
Ministerstvo školstva konanie zastaví okrem dôvodov podľa Správneho poriadku aj vtedy, ak žiadateľ
a)
neodstránil rozpor návrhu vnútorných predpisov s právnymi predpismi v lehote určenej ministerstvom školstva alebo
b)
neodstránil rozpor názvu vysokej školy s požiadavkami podľa osobitného predpisu12) v lehote určenej ministerstvom školstva.
(8)
Návrh na udelenie štátneho súhlasu alebo na neudelenie štátneho súhlasu podáva vláde ministerstvo školstva do piatich mesiacov od doručenia vyjadrenia agentúry ministerstvu školstva. Ak agentúra vo svojom vyjadrení neodporučí udelenie štátneho súhlasu, ministerstvo školstva podá vláde návrh na neudelenie štátneho súhlasu. Ministerstvo školstva podá vláde návrh na neudelenie štátneho súhlasu aj vtedy, ak agentúra vo svojom vyjadrení odporučí udelenie štátneho súhlasu, ale ministerstvo školstva dospeje k záveru, že udelenie štátneho súhlasu nie je vo verejnom záujme a tento návrh odôvodní.
(9)
Právnická osoba môže požiadať o udelenie štátneho súhlasu opätovne najskôr po uplynutí jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia agentúry o zastavení konania alebo rozhodnutia ministerstva školstva o zastavení konania, alebo po uplynutí jedného roka od rozhodnutia vlády o neudelení štátneho súhlasu.
(10)
Ak vláda udelí štátny súhlas, ministerstvo školstva rozhodne o registrácii štatútu súkromnej vysokej školy. Po udelení štátneho súhlasu žiadateľ zosúladí bezodkladne svoj názov s názvom, pod ktorým má pôsobiť ako súkromná vysoká škola.
(11)
Ustanovenia tohto paragrafu sa vzťahujú aj na pobočky vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré nepôsobia na území Slovenskej republiky na základe oprávnenia vydaného podľa osobitného predpisu.13)
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 34
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje Správny poriadok, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.
(2)
Správny poriadok sa použije na rozhodovanie o
a)
prerušení konania o udelenie štátneho súhlasu podľa § 33 a
b)
zastavení konania o udelenie štátneho súhlasu podľa § 33.
(3)
Na konanie podľa tohto zákona okrem konania o udelenie štátneho súhlasu podľa § 33 sa použijú ustanovenia Správneho poriadku o
a)
vylúčení zamestnancov alebo členov správneho orgánu podľa § 9 až 13 Správneho poriadku,
b)
doručení do vlastných rúk podľa § 24 a 25 Správneho poriadku a
c)
lehotách podľa § 27 a 28 Správneho poriadku.
(4)
Ministerstvo školstva plní úlohu odvolacieho orgánu voči rozhodnutiu agentúry v konaní podľa odseku 2.
(5)
Ministerstvo školstva kontroluje dodržiavanie právnych predpisov agentúrou; to neplatí ak ide o konanie agentúry podľa § 21 až 33.
Prechodné ustanovenia
§ 35
(1)
Právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za akreditáciu študijného programu podľa tohto zákona; ak bolo priznané rozhodnutím podľa § 37 ods. 2, považuje sa za ňu odo dňa jeho vydania. Ak ide o právo bez časového obmedzenia, považuje sa za akreditáciu študijného programu po potvrdení súladu podľa § 30 ods. 11; tým nie je dotknuté ustanovenie § 36 ods. 1.
(2)
Právo vysokej školy vytvoriť učiteľský študijný program pozostávajúci z kombinácie dvoch predmetov a jeho absolventom udeľovať zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za akreditáciu učiteľského kombinačného študijného programu podľa predpisov účinných od 1. novembra 2018; ak bolo priznané rozhodnutím podľa § 37 ods. 2, považuje sa za ňu odo dňa jeho vydania. Ak ide o právo bez časového obmedzenia, považuje sa za akreditáciu učiteľského kombinačného študijného programu po potvrdení súladu podľa § 30 ods. 11; tým nie je dotknuté ustanovenie § 36 ods. 1.
(3)
Právo vysokej školy vytvoriť študijný program v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo pozostávajúci z kombinácie dvoch jazykov a jeho absolventom udeľovať zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za akreditáciu prekladateľského kombinačného študijného programu podľa predpisov účinných od 1. novembra 2018; ak bolo priznané rozhodnutím podľa § 37 ods. 2, považuje sa za ňu odo dňa jeho vydania. Ak ide o právo bez časového obmedzenia, považuje sa za akreditáciu prekladateľského kombinačného študijného programu po potvrdení súladu podľa § 30 ods. 11; tým nie je dotknuté ustanovenie § 36 ods. 1.
(4)
Právo konať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania podľa tohto zákona; ak bolo priznané rozhodnutím podľa § 37 ods. 2, považuje sa za ňu odo dňa jeho vydania.
(5)
Ak má vysoká škola priznané niektoré právo podľa odsekov 1 až 3 s časovým obmedzením z dôvodu, že išlo o nový študijný program, časové obmedzenie pre toto právo sa od 1. novembra 2018 ruší a ministerstvo školstva túto skutočnosť vyznačí do 30. novembra 2018 v registri študijných programov. Ak ide o postup podľa § 37 ods. 2 a právo má byť priznané s časovým obmedzením z dôvodu, že ide o nový študijný program, prizná sa bez časového obmedzenia a odo dňa vydania príslušného rozhodnutia sa považuje za akreditáciu študijného programu pred potvrdením súladu podľa § 30 ods. 11.
(6)
Ak vysokej škole vznikla podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 povinnosť podať ministerstvu školstva správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré boli uvedené vo vyjadrení Akreditačnej komisie pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program alebo habilitačné konanie a inauguračné konanie v príslušnom študijnom odbore, táto povinnosť zostáva zachovaná. Ak vysoká škola správu podľa prvej vety nepodá v termíne určenom v rozhodnutí o priznaní príslušného práva alebo do jedného roka od doručenia rozhodnutia o pozastavení platnosti priznaného práva, minister školstva priznané právo odníme. Ak vysoká škola správu podľa prvej vety podá včas, ministerstvo školstva požiada o overenie výsledku prijatých opatrení do 31. decembra 2019 Akreditačnú komisiu a od 1. januára 2020 agentúru; ak sa Akreditačná komisia nevyjadrí do 31. decembra 2019, úkony Akreditačnej komisie, ministerstva školstva a ministra školstva vykoná agentúra. Výsledok prijatých opatrení sa overí podľa kritérií vydaných podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018.
(7)
Ak sa k výsledku prijatých opatrení podľa odseku 6 vyjadrí Akreditačná komisia do 31. decembra 2019, postupuje sa podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. Ak minister školstva rozhodne podľa prvej vety o priznaní práva s časovým obmedzením, o obnovení práva s časovým obmedzením alebo o pozastavení priznaného práva, vysoká škola nepodáva ministerstvu školstva správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov; namiesto tejto správy je vysoká škola povinná do dňa uvedeného ako časové obmedzenie v rozhodnutí ministra školstva podať agentúre návrh úpravy študijného programu alebo oznámenie o jeho zrušení podľa § 27 ods. 4 a agentúra postupuje podľa § 27 ods. 5 až 7.
(8)
Ak výsledok prijatých opatrení podľa odseku 6 overuje agentúra a zistí, že vysoká škola po prijatí opatrení
a)
spĺňa kritériá a povinnosť podať správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vznikla z dôvodu
1.
časového obmedzenia, agentúra vyznačí zrušenie časového obmedzenia v registri študijných programov, ak ide o študijný program, alebo v registri študijných odborov, ak ide o habilitačné konanie a inauguračné konanie,
2.
pozastavenia priznaného práva, agentúra obnoví platnosť priznaného práva,
b)
nespĺňa kritériá, agentúra pozastaví uskutočňovanie študijného programu podľa § 27, ak ide o študijný program, alebo odníme priznané právo, ak ide o habilitačné konanie a inauguračné konanie.
(9)
Ak má vysoká škola pozastavené právo udeľovať absolventom niektorého študijného programu zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 a platnosť tohto práva nebola obnovená podľa odseku 7 alebo podľa odseku 8 písm. a) druhého bodu, vysoká škola je povinná zrušiť tento študijný program do času zodpovedajúceho jeho štandardnej dĺžke štúdia predĺženej o jeden akademický rok; táto lehota začína plynúť 1. septembra 2020.
(10)
Ak má vysoká škola pozastavené právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018, ide o študijný program, ktorý mala vysoká škola akreditovaný na základe žiadosti podanej do 31. decembra 2012 a pozastavenie tohto práva bolo len vyznačené v registri študijných programov, lehota na zrušenie tohto študijného programu podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 zostáva zachovaná.
(11)
Ak má vysoká škola pozastavené právo konať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018, vysoká škola nesmie prijímať nové žiadosti o začatie habilitačného konania a žiadosti o začatie inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania podľa tohto zákona v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, ktorého názov je zhodný s názvom príslušného študijného odboru alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom agentúry aj v inom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.
(12)
Rozhodnutie o odňatí práva konať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 sa od 1. novembra 2018 považuje za rozhodnutie o odňatí akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania podľa tohto zákona; ak ide o postup podľa § 37 ods. 2, považuje sa za rozhodnutie o odňatí akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania podľa tohto zákona odo dňa jeho vydania.
(13)
Všetky práva nevysokoškolských inštitúcií podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu pre príslušný študijný odbor zanikajú 1. novembra 2018. Zmluvy medzi vysokými školami a externými vzdelávacími inštitúciami, ktoré upravujú podieľanie sa na uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa, zostávajú zachované.
(14)
Agentúra môže začať konanie z vlastného podnetu v čase do podania informácie vysokou školou o tom, že zosúladila vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém, ak má dôvodné podozrenie, že vysoká škola nedodržiava právne predpisy alebo svoje vnútorné predpisy. Ak v rámci konania agentúra zistí nedostatky,
a)
pozastaví uskutočňovanie študijného programu alebo
b)
odníme akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.
§ 36
(1)
Žiadna vysoká škola nemá od 1. novembra 2018 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia agentúry podľa § 25 ods. 1 právo samostatne vytvárať študijné programy v žiadnom študijnom odbore a stupni; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30. Obmedzenie podľa prvej vety vyznačí ministerstvo školstva v registri študijných odborov do 31. decembra 2018.
(2)
Vysoká škola je oprávnená od 1. novembra 2018 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 25 ods. 1 vytvoriť študijný program, v študijnom odbore a stupni, v ktorom má oprávnenie uskutočňovať študijné programy k 31. októbru 2018, aj pred posúdením vnútorného systému, postupom podľa § 30. Agentúra do 31. marca 2021 neodmietne žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu z dôvodu podľa § 30 ods. 5 písm. a); ustanovenie § 38 ods. 6 tým nie je dotknuté. Agentúra do 31. decembra 2024 neodmietne žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu z dôvodu podľa § 30 ods. 5 písm. c), ak vysoká škola v príslušnom študijnom odbore a stupni uskutočňuje študijný program, ktorý nie je spoločným študijným programom.
§ 37
(1)
Vysoká škola je povinná zosúladiť svoj vnútorný systém s týmto zákonom a štandardmi pre vnútorný systém do 24 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti; o tejto skutočnosti bezodkladne informuje agentúru. Vysoká škola je povinná požiadať agentúru o prvé posúdenie vnútorného systému do 31. decembra 2022 a o druhé posúdenie vnútorného systému do 31. decembra 2030; ak vysoká škola nepožiada agentúru o posúdenie vnútorného systému do uplynutia tejto lehoty, postupuje sa podľa § 24 ods. 7. Vysoká škola môže požiadať agentúru o prvé posúdenie vnútorného systému najskôr po jeho zosúladení s predpismi účinnými od 1. novembra 2018 a štandardmi pre vnútorný systém.
(2)
Konania o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom zodpovedajúci akademický titul a konania o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov neukončené do 31. októbra 2018 sa od 1. novembra 2018 dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 a podľa kritérií vydaných podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018; to platí, aj ak ide o žiadosti podané v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ktorá nebola skončená do 31. októbra 2018. Ustanovenia prvej vety sa vzťahujú aj na konania začaté na základe žiadosti podanej Akreditačnej komisii od 1. novembra 2018 do 15. júna 2019. Ak konanie neskončí do 31. decembra 2019, úkony Akreditačnej komisie, ministerstva školstva a ministra školstva vykoná agentúra.
(3)
Ak ministerstvo školstva požiadalo do 31. októbra 2018 Akreditačnú komisiu o vyjadrenie k žiadosti o udelenie štátneho súhlasu a Akreditačná komisia sa do 31. decembra 2019 nevyjadrila, ministerstvo školstva žiadosť postúpi agentúre. Návrhy študijných programov, ktoré obsahuje žiadosť podľa prvej vety, agentúra posúdi podľa kritérií vydaných podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018; agentúra sa k žiadosti vyjadrí alebo zastaví konanie aj bez posúdenia návrhu vnútorného systému súkromnej vysokej školy.
(4)
K návrhu na zaradenie nového študijného odboru do sústavy študijných odborov alebo k návrhu na inú zmenu sústavy študijných odborov, ktorá má nadobudnúť účinnosť do 30. apríla 2019, sa vyjadruje Akreditačná komisia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018.
(5)
Konania podľa odsekov 2 a 3 začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa od 1. januára 2020 prerušujú, a to najdlhšie do 31. januára 2020.
(6)
Od 1. novembra 2018 sa zastavujú právoplatne neukončené konania o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu.
(7)
Ak bolo vysokej škole odňaté právo udeľovať absolventom niektorého študijného programu zodpovedajúci akademický titul alebo ak jej bola zamietnutá žiadosť o priznanie takého práva podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018, obmedzenie podávať žiadosti Akreditačnej komisii vzťahujúce sa na príslušný študijný odbor podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 zostáva zachované; ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte, toto obmedzenie sa vzťahuje len na žiadosť týkajúcu sa študijných programov uskutočňovaných na príslušnej fakulte.
(8)
Od 16. júna 2019 nie je možné podávať žiadosti Akreditačnej komisii; žiadosť podanú po 15. júni 2019 Akreditačná komisia odmietne. Pri žiadostiach podaných Akreditačnej komisii od 1. novembra 2018 do 15. júna 2019 sa postupuje podľa odseku 2.
(9)
Ak do 31. decembra 2019 Akreditačná komisia vo svojom vyjadrení navrhne priznať vojenskej vysokej škole, policajnej vysokej škole alebo zdravotníckej vysokej škole právo udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul alebo právo konať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore, príslušný minister oznámi ministrovi školstva do 30 dní od vyjadrenia Akreditačnej komisie súhlas na priznanie takého práva.
§ 38
(1)
Akreditačná komisia zriadená podľa predpisu účinného do 31. októbra 2018 sa považuje za Akreditačnú komisiu podľa tohto zákona a vykonáva svoju činnosť do 31. decembra 2019 podľa predpisu účinného do 31. októbra 2018. Člen Akreditačnej komisie zriadenej podľa predpisu účinného do 31. októbra 2018 sa považuje za člena Akreditačnej komisie podľa tohto zákona. Od 1. januára 2020 sa Akreditačná komisia zrušuje. Ak do 31. decembra 2019 zanikne členstvo niektorého člena Akreditačnej komisie, ministerstvo školstva a vláda zabezpečia doplnenie počtu členov Akreditačnej komisie podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018; za člena Akreditačnej komisie možno po 1. novembri 2018 vymenovať aj toho, kto bol jej členom dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(2)
Ministerstvo školstva od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019 materiálne a finančne zabezpečuje činnosť Akreditačnej komisie v rozsahu podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. Vysoké školy sú povinné poskytovať Akreditačnej komisii od 1. novembra 2018 súčinnosť v rozsahu podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018. Do 31. decembra 2019 je Akreditačná komisia oprávnená využívať údaje z registra zamestnancov vysokých škôl v rozsahu podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018.
(3)
Činnosť agentúry od 1. novembra 2018 do 31. marca 2019 materiálne zabezpečuje ministerstvo školstva. Na účely umiestnenia zamestnancov a zabezpečenia činnosti agentúry je ministerstvo školstva oprávnené jej prenechať majetok štátu na základe zmluvy o výpožičke do 31. marca 2019; na tento účel je agentúra oprávnená do 31. marca 2019 spravovať majetok štátu.14) Hnuteľný majetok štátu, ktorým sa materiálne zabezpečuje činnosť agentúry podľa prvej vety, vymedzený v protokole medzi ministerstvom školstva a agentúrou, prechádza od 1. apríla 2019 do vlastníctva agentúry.
(4)
Od 1. januára 2020 prechádzajú na agentúru
a)
práva a povinnosti zaväzujúce Akreditačnú komisiu k 31. decembru 2019,
b)
registratúrne záznamy Akreditačnej komisie a správa jej registratúry,
c)
vlastníctvo a správa webového sídla Akreditačnej komisie a agendového informačného systému Akreditačnej komisie; agentúra je povinná toto webové sídlo a agendový informačný systém udržiavať najmenej sedem rokov.
(5)
Agentúra zverejní návrh štandardov na svojom webovom sídle do 31. októbra 2019. Schválenie štandardov oznámi agentúra všetkým verejným vysokým školám, štátnym vysokým školám a súkromným vysokým školám bezodkladne po ich zverejnení na svojom webovom sídle.
(6)
Od 1. novembra 2018 do nadobudnutia účinnosti štandardov nie je možné agentúre podávať žiadosť podľa tohto zákona; žiadosť podanú do nadobudnutia ich účinnosti agentúra odmietne.
(7)
Od 1. novembra 2018 do ukončenia prvého periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy podľa osobitného predpisu11) agentúra v konaní o udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania namiesto tohto hodnotenia zohľadňuje hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci poslednej komplexnej akreditácie činností vysokej školy uskutočnenej podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018.
(8)
Ministerstvo školstva vyhlási prvé výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady do 31. decembra 2018. Minister školstva vymenuje prvého predsedu výkonnej rady do 14 dní od zverejnenia výsledku výberového konania, v ktorom výberová komisia vybrala kandidáta na funkciu predsedu výkonnej rady; členov výkonnej rady možno vymenovať až po vymenovaní predsedu výkonnej rady.
(9)
Rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia, Študentská rada vysokých škôl a zástupcovia zamestnávateľov podľa § 7 ods. 4 navrhnú členov výkonnej rady ministerstvu školstva do 1. februára 2019. Minister školstva vymenuje prvých členov výkonnej rady okrem predsedu výkonnej rady do 28. februára 2019. Predseda výkonnej rady z nich navrhne ministrovi školstva na vymenovanie podpredsedu výkonnej rady do 31. marca 2019 a minister školstva ho vymenuje do 15. apríla 2019. Funkčné obdobie prvého predsedu výkonnej rady a prvého podpredsedu výkonnej rady je šesť rokov. Po prvom vymenovaní členov výkonnej rady sa spomedzi ostatných členov výkonnej rady žrebom určia dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie je dva roky a dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie je štyri roky; funkčné obdobie ostávajúcich členov výkonnej rady je šesť rokov.
(10)
Minister školstva poverí do 1. decembra 2018 fyzickú osobu, ktorá do vymenovania prvého predsedu výkonnej rady je štatutárnym orgánom agentúry, vykonáva pôsobnosti predsedu výkonnej rady a do vymenovania prvého vedúceho kancelárie vykonáva pôsobnosti vedúceho kancelárie; poveriť možno len toho, kto spĺňa požiadavky na členstvo vo výkonnej rade alebo na vedúceho kancelárie.
(11)
Prvé výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie, prvé výberové konanie na obsadenie funkcií členov odvolacej komisie a prvé výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra vyhlási príslušný orgán do 15. júna 2019.
(12)
Prvý rokovací poriadok odvolacej komisie navrhuje a schvaľuje výkonná rada.
(13)
Do 31. decembra 2018 na účel preukázania bezúhonnosti uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady, uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie alebo uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie kontrolóra predkladá ministerstvu školstva namiesto údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace s prihláškou do výberového konania; uchádzač vo výberovom konaní na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie ho predkladá agentúre. Ak ide o kandidáta na vymenovanie za člena výkonnej rady, výpis z registra trestov sa predkladá ministerstvu školstva spolu s návrhom na jeho vymenovanie.
(14)
Agentúra je povinná do 31. decembra 2022 požiadať o
a)
členstvo v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (European Association for Quality Assurance in Higher Education) a
b)
zápis do Európskeho registra zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (European Quality Assurance Register for Higher Education).
§ 39
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Ak bolo konanie podľa § 21 ods. 1 začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021, agentúra postupuje podľa § 21 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2)
Agentúra je oprávnená na žiadosť vysokej školy v čase do podania prvej informácie vysokou školou podľa § 37 ods. 1 o tom, že zosúladila svoj vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém, najneskôr však do 31. augusta 2022, zapísať do registra študijných programov zmeny údajov o študijných programoch, ak tieto zmeny vyplývajú z potreby zosúladenia študijných programov so štandardmi pre študijný program; agentúra je oprávnená zapísať tieto zmeny údajov o študijných programoch:
a)
zmenu študijného odboru alebo kombinácie dvoch študijných odborov, v ktorom sa absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie, ak je táto zmena odôvodnená v súvislosti s transformáciou sústavy študijných odborov,
b)
zmenu miesta poskytovania študijného programu z miesta v inom sídle ako je sídlo vysokej školy alebo fakulty, na miesto v sídle vysokej školy alebo fakulty,
c)
zmenu názvu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje,
d)
zmenu názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania.
§ 40
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 25. apríla 2022
(1)
Vysoká škola je oprávnená upraviť študijný program prvého stupňa, študijný program druhého stupňa a študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň bez súhlasu agentúry, ak ide o študijný program v externej forme štúdia a úprava vyplýva zo zmeny štandardnej dĺžky štúdia podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022. Úpravu vysoká škola oznámi agentúre do jedného mesiaca od jej vykonania.
(2)
Akreditácia učiteľského kombinačného študijného programu podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 zostáva zachovaná. Opravné opatrenie možno pre učiteľský kombinačný študijný program uložiť samostatne vo vzťahu k aprobácii niektorého vyučovacieho predmetu aj po 25. apríli 2022.
(3)
Akreditácia habilitačného konania a inauguračného konania udelená podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022 sa považuje za akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(4)
Žiadosť o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania podaná do 24. apríla 2022 sa považuje za žiadosť o akreditáciu habilitačného konania a akreditáciu inauguračného konania podľa predpisov účinných od 25. apríla 2022.
(5)
Právo konať habilitačné konanie a inauguračné konanie pre vysoké školy, ktorým bola udelená akreditácia podľa odseku 3, zostáva zachované do 31. augusta 2024, ak agentúra nerozhodne o odňatí príslušnej akreditácie pred uplynutím tejto lehoty.
Čl. II
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 2 a 4.
Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.
2.
V § 8 ods. 2 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
3.
Za § 187c sa vkladá § 187d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠187d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Osoba podľa § 8 ods. 2 podľa predpisov účinných predo dňom účinnosti tohto zákona je oprávnená zrušiť postup zadávania zákazky, pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk odoslaná na uverejnenie predo dňom účinnosti tohto zákona alebo postup zadávania zákazky, ktorý preukázateľne začal predo dňom účinnosti tohto zákona; to neplatí, ak bolo úspešnému uchádzačovi alebo úspešným uchádzačom odoslané oznámenie, že jeho ponuka alebo jeho ponuky sa prijímajú. Ustanovenia § 57 nie sú týmto dotknuté.
(2)
Konanie, ktoré sa vzťahuje na osobu a verejné obstarávanie podľa odseku 1, úrad zastaví.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem článku I, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 62b a § 108l zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 137/2022 Z. z.
1a)
§ 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).
3)
§ 26a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
5)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
6)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 50 ods. 4 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.
11)
§ 88a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.
12)
§ 47 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 270/2018 Z. z.
13)
§ 49a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 1 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.